Zápisnica zo zasadnutia výboru SDVS


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 87, 2012, No. 1, p. 24-26
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Hotel Victoria, Martin 23. 9. 2011

Prítomní: doc. MUDr. Buchvald Dušan, Ph.D., MUDr. Breznická Ľudmila, doc. MUDr. Danilla Tibor,CSc., MUDr. Flimer Vladimír, MUDr. Kolátorová Gabriela, MUDr. Nejdková Alena, prof. MUDr. Péč Juraj, Ph. D., MUDr. Rasochová Eva, prof. MUDr. Šimaljaková Mária, Ph.D., MUDr. Vrtíková Eva

Ospravedlnení: prof. MUDr. Jautová Jagienka, CSc., MUDr. Lidaj Ján, MUDr. Urbanček Slavomír, Ph.D.

Dozorná rada

Prítomný: MUDr. Štovčík Tibor

Ospravedlnení: MUDr. Osuský Peter, Ph.D., MUDr. Poláková Katarína, Ph.D.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení
 3. XII. Smrdácke dni
 4. VIII. Kongres slovenských a českých dermatovenerológov
 5. Rôzne

1. Otvorenie a schválenie programu

 • Schôdzu otvoril a viedol doc. MUDr. Buchvald Dušan, Ph.D., prezident SDVS, ktorý požiadal prítomných o doplnenie programu.
 • Bez návrhov na doplnenie programu, program bol schválený.

2. Schválenie zápisnice a kontrola uznesení

Kontrola uznesení:

 • prof. Šimaljaková, dr. Osuský a dr. Buchvald – odovzdať udelenú Zlatú medailu SLS dr. Kovalčíkovej – splnené.
 • prof. Péč – vypracovať návrh koncepcie Sekcie pre choroby prenosné pohlavným stykom – úloha trvá, prof. Péč pripraví písomnú informáciu pre členov SDVS o pripravovanom založení sekcie.
 • dr. Urbanček – vypracovať návrh koncepcie Pracovnej skupiny pre psoriázu – splnené.
 • dr. Osuský – udelenie absolutória výboru za funkčné obdobie 2007–2010 – pre neprítomnosť dr. Osuského úloha trvá, výbor poveruje udelením absolutória predsedu Dozornej rady SDVS prim. Štovčíka.
 • doc. Hegyi – predložiť informáciu o výsledkoch volieb do Fotobiologickej sekcie pre neprítomnosť doc. Hegyiho úloha trvá.
 • prof. Péč, dr. Buchvald – napísať riaditeľovi FN Nitra podporné stanovisko výboru k znovuotvoreniu kožného lôžkového oddelenia oddelenia v Nitre – splnené, bez pozitívnej odozvy.
 • doc. Hegyi – sprostredkovať na EÚMS zamietavé stanovisko výboru SDVS k materiálu Európskej komisie pre štandardizáciu, vylučujúcemu možnosť dermatovenerológov robiť dermatochirurgické výkony – úloha trvá.
 • dr. Buchvald, dr. Kolátorová – dokončiť realizáciu návrhu medaily SDVS – splnené, zmluva o dielo medzi autorom a SLS bola podpísaná.
 • dr. Flimer – osloviť MUDr. Kopála ohľadne poverenia dočasným vedením flebologickej sekcie – splnené, prim. Kopal súhlasí. Dr. Kolátorová rozošle členom SDVS písomnú informáciu na zistenie záujmu o členstvo v sekcii.
 • prof. Péč – informoval o výsledkoch stretnutia s právnikom SLS JUDr. Škodlerom ohľadne nepreplácania fototerapeutických výkonov pre dermatológov zo strany zdravotných poisťovní. Podľa vyjadrenia právnika SLS nie je možné v súčasnoti tento stav ovplyvniť, zdravotné poisťovne preplácajú výkony podľa starého katalógu výkonov, nový katalóg výkonov doposiaľ nebol schválený.
 • dr. Flimer – navrhuje členom výboru osobne rokovať na generálnych riaditeľstvách zdravotných poisťovní a dohodnúť podmienky na preplácanie výkonov za fototerapiu. Výbor navrhuje poveriť rokovaním prof. Péča (hlavného odborníka MZ SR pre dermatovenerológiu), doc. Hegyiho (predseda fotobiologickej sekcie SDVS) a dr. Flimera (predseda OZ neštátnych dermatovenerológov).
 • dr. Buchvald – informoval o pripomienkach viacerých členov výboru k novému katalógu výkonov, ktorý bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní, poďakoval za doručené pripomienky a informoval o ich spracovaní a umiestnení na Portál právnych predpisov podľa pravidiel a v termíne pripomienkového konania.
 • autori článkov do časopisu Lekársky obzor – zaslať rukopisy: úloha splnená, zaslaných 7 článkov.
 • doc. Danilla – navrhuje novelizovať zákon o pohlavných chorobách. Výbor navrhuje osloviť dr. Osuského, poslanca NR SR, a požiadať ho o posúdenie možnosti podania návrhu na novelizovanie zákona na pôde parlamentu.
 • zápisnica s úpravami schválená jednomyselne.

3. XII. Smrdácke dni

 • termín konania: 9. a 10. december 2011
 • registračné poplatky: členovia SDVS – 17 Eur, pri registrácii 20 Eur, nečlenovia 20 Eur, pri registrácii 25 Eur.
 • prihlášky zaslať cez internet alebo cez rozposielaný tlačený formulár do 15. 11. 2011, ďalšie informácie podá dr. Lidaj na ďalšej schôdzi výboru 29. 10. 2011 v Bratislave.
 • na Smrdáckych dňoch budú odovzdané 4 medaily členom SDVS pri príležitosti ich životného jubilea, podľa schválenia výborom na schôdzi 22. 1. 2011.
 • bude odovzdaná cena mladému dermatovenerológovi za najlepšiu publikovanú prácu za rok 2010. Na návrh komisie (prof. Šimaljaková, dr. Urbanček, dr. Buchvald) výbor väčšinou hlasov (1 člen sa zdržal hlasovania) súhlasí s návrhom oceniť prácu autorov Kuklová a spol.: Kožné nežiaduce účinky inhibítorov receptora epidermálneho rastového faktora v onkologickej terapii. Česko-slovenská dermatologie, 2010, 85 (2). Súčasne výbor navrhuje a schvaľuje finančné ohodnotenie autorke vo výške 700 Eur.
 • poplatky pre vystavujúce firmy na Smrdáckych dňoch ostávajú na rovnakej výške ako pred rokom.

4. VIII. Kongres slovenských a českých dermatovenerológov

 • termín konania: 14.–16. 6. 2012 v hoteli Gate One v Bratislave.
 • dr. Buchvald rozošle oznámenie firmám a bude oslovovať sponzorov.
 • zahraniční hostia: výbor po diskusii súhlasí s oslovením prof. Bachelez (dr. Urbanček), prof. Voltz-Platzer, prof. Wolf a prof. Walgren (dr. Buchvald).

5. Rôzne

 • dr. Buchvald informoval o kongrese Dermatovenerológia pre prax 14. a 15. 10. 211 v Novom Smokovci poriadanom spoločnosťou SOLEN s odbornou garanciou SDVS. Oboznámil výbor s programom. SDVS dostane od SOLENu finančný príspevok za poskytnutie odbornej garancie 830 Eur na základe zmluvy medzi SLS a SOLENom.
 • dr. Buchvald prečítal list od prof. Stadlera ohľadne návrhu zúčastniť sa formou príspevkov slovenských autorov v medzinárodnej sekcii Národného kongresu Nemeckej dermatovenerologickej spoločnosti (DDG) v r. 2013 v Drážďanoch. Výbor súhlasí a poveruje dr. Buchvalda komunikáciou s výborom DDG.
 • dr. Poláková – informovala o záveroch schôdze kategorizačnej komisie MZ SR: alitretinoin (Toctino) – nebude hradený zdravotnými poisťovňami, Betesil náplasť – vyradený na žiadosť firmy, Dermatop krém – vyradený na žiadosť firmy, imiqimod (Aldara) – úprava indikačného obmedzenia.
 • dr. Buchvald informoval o dohode SACCME a SLK ohľadne prideľovania kreditov CME – obidve organizácie môžu kredity prideľovať, ich evidenciu vedie SLK. Dr. Kolátorová navrhuje zistiť, aká je možnosť priamej registrácie kreditov na SLK.
 • dr. Buchvald informoval o výsledkoch volieb do výboru ČDS, poslal gratuláciu novému výboru ČDS v mene SDVS.
 • dr. Buchvald informoval o ponukách na štipendiá Americkej akadémie dermatovenerológie na účasť na kongrese AAD v San Diegu, záujem prejavili dr. Petrovajová, dr. Koláriková a dr. Murárová. Dr. Buchvald napísal odporúčacie dopisy podľa pravidiel AAD, všetkým trom boli štipendiá schválené výbormi AAD.
 • dr. Buchvald informoval o najbližších akciách SDVS – krajské semináre dermatológov 16. 10. 2011 v Prešove a 26. 10. 2011 v Bratislave.
 • dr. Buchvald informoval o požiadavke Slovenskej spoločnosti pre ošetrovanie otvorených rán (SSOOR), aby výbor SDVS poveril zástupcov z radov dermatovenerológov zúčastniť sa na seminári Európskej asociácie ošetrovania rán (EWMA) a SSOOR v Bratislave 10. 10. 2011. Výbor SDVS navrhuje poveriť účasťou na tomto seminári prof. Šimaljakovú, dr. Heizerovú a prim. Kopála.
 • dr. Buchvald upozornil na blížiaci sa termín uzávierky Kalendára akcií SLS na rok 2012 a vyzval organizátorov pripraviť informáciu do Kalendára.
 • dr. Flimer informoval o akciách Združenia kožných lekárov za zdravú kožu na rok 2012:
  • 17.–18. 2. 2012 v Martine: Profesionálne dermatózy a zoonózy
  • 18.–19. 5. 2012 v Martine: Dermatoskopia, mikrobiologická problematika
  • 14.–15. 9. 2012 v Martine: Autoimunita,popáleniny, nové možnosti liečby dermatóz
  • 9.–10. 11. 2012 v Martine: Diferenciálna diagnostika exantémov, granulomatózne ochorenia, BOZP.
 • dr. Vrtíková navrhuje zaplatiť poplatok za uverejnenie akcií OZ v Kalendári SLS z financií SDVS (400 Eur). Výbor s návrhom dr. Vrtíkovej jednomyselne súhlasí. Dr. Kolátorová zistí možnosti zaregistrovania odborných akcií združenia v kalendári SLS.
 • dr. Kolátorová žiada výbor o prevzatie odbornej garancie nad plánovanými školiacimi akciami OZ v roku 2012 – výbor jednomyselne súhlasí.
 • dr. Buchvald prečítal oznámenie doc. MUDr. Švecovej o získaní ocenenia na 22. svetovom dermatologickom kongrese v Soule za vystavený poster. Výbor zobral oznámenie na vedomie, oceňuje prácu doc. Švecovej a jej úspešnú reprezentáciu slovenskej dermatovenerológie v zahraničí. Výbor poveruje dr. Buchvalda napísať doc. Švecovej list s ocenením jej práce.

Výbor berie na vedomie:

 • správu dr. Polákovej zo zasadania kategorizačnej komisie MZ SR.
 • oznámenie doc. Švecovej o získanom ocenení na 22. svetovom dermatologickom kongrese v Soule.
 • výšku registračných poplatkov na XII. Smrdáckych dňoch.
 • výsledky volieb do ČDS.
 • termíny akcií občianskeho združenia Kožní lekári za zdravú kožu.
 • list prof. Stadlera ohľadne Národného kongresu nemeckej dermatovenerologickej spoločnosti.

Výbor schvaľuje:

 • zápisnicu z predchádzajúcej schôdze 20. 5. 2011.
 • udelenie ocenenia za najlepšiu publikovanú prácu mladého dermatovenerológa za rok 2010 dr. Kuklovej a spol. za publikáciu Kožné nežiaduce účinky inhibítorov receptora epidermálneho rastového faktora v onkologickej terapii. Česko-slovenská dermatologie, 2010, 85 (2).
 • udelenie 4 medailí členom SDVS pri príležitosti životného jubilea podľa návrhu výboru na XII. Smrdáckych dňoch.
 • pozvať na Kongres českých a slovenských dermatovenerológov v Bratislave prof. Bacheleza, prof. Wolfa, prof. Voltz--Platzera a prof. Walgrena.
 • prevzatie odbornej garancie plánovaných školiacich akcií OZ Kožní lekári za zdravú kožu na rok 2012.
 • listom poďakovať doc. Švecovej za ocenenie na 22. svetovom dermatologickom kongrese.
 • príspevok dr. Kováčikovej-Curkovej na náklady za aktívnu účasť na 22. svetovom kongrese.
 • požiadať dr. Osuského o posúdenie možnosti návrhu novelizácie zákona o boji proti pohlavným chorobám na pôde NR SR.

Výbor ukladá:

 • dr. Kolátorovej rozoslať členom SDVS oznámenie o obnovení práce flebologickej sekcie SDVS a prihlášku do tejto sekcie.
 • prof. Péčovi rozoslať členom SDVS informáciu o plánovanom založení sekcie STI a prihlášku do tejto sekcie.
 • dr. Štovčíkovi udeliť absolutórium výboru za funkčné obdobie 2007–2010.
 • doc. Hegyimu predložiť informáciu o výsledkoch volieb do fotobiologickej sekcie.
 • doc. Hegyimu – sprostredkovať na EÚMS zamietavé stanovisko výboru SDVS k materiálu Európskej komisie pre štandardizáciu, vylučujúcemu možnosť dermatovenerológov robiť dermatochirurgické výkony.
 • doc. Hegyimu, prof. Péčovi a dr. Flimerovi rokovať so zástupcami zdravotných poisťovní ohľadne preplácania fototerapeutických výkonov dermatológom.
 • dr. Buchvaldovi požiadať o spoluprácu pri kontakte so zdravotnými poisťovňami Spoločnosť psoriatikov a atopikov.
 • dr. Kolátorovej poslať skrátenú verziu schválenej zápisnice z 20. 5. do časopisu Česko-slovenská dermatologie.
 • dr. Buchvaldovi osloviť sponzorov na Kongres českých a slovenských dermatovenerológov.
 • dr. Buchvaldovi pozvať zahraničných hostí kongresu podľa schválenia výborom.
 • dr. Kolátorovej zistiť možnosti priamej registrácie kreditov CME na SLK.

V Martine 23. 9. 2011

Zapísala dr. Breznická.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se