Zápis ze schůze výboru ČDS
konané dne 15. prosince 2011


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 87, 2012, No. 1, p. 22-23
Kategorie: Česká a slovenská dermatovenerologie

Přítomni: prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Bučková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Pánková, dr. Polášková, prof. Resl, prof. Štork, dr. Vocilková

Omluveni: doc. Kuklová, prim. Selerová

Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2

Čas: 9.30–12.30 hodin

PROGRAM

1. Zápis z minulé schůze 3. 11. 2011

Bez připomínek. Zápis je přístupný na webu.

2. Doporučené postupy

 • a) Doporučené postupy k systémové léčbě psoriázy (doc. Cetkovská, dr. Kojanová)
      Budou publikovány v časopise Čs. dermatologie. Výbor ČDS tento materiál předá k vnitřnímu připomínkovému řízení a po jeho ukončení bude toto otištěno jako doporučené postupy pracovní skupiny pro psoriázu.
 • b) Doporučené postupy k lokální léčbě psoriázy (prim. Benáková)
      Prim. Benáková referuje o doporučených postupech v lokální léčbě psoriázy: zatím nebyly oponovány v pracovní skupině. Po připomínkování bude publikováno v Čs. dermatologii a přijato Výborem ČDS.

3. Finanční rozpočet ČDS (dr. Vocilková)

Rozpočet ČDS bude i v roce 2011 ziskový. Oproti roku 2010 byly výdaje s ohledem na příspěvky za hromadná členství v mezinárodních organizacích vyšší o 75 000 Kč. Také snížené příjmy z reklam v časopisu Čs. dermatologie o 36 000 Kč budou pokryty dobrou bilancí příjmové složky, kde dominuje zejména zisk 308 000 Kč za Česko-slovenský kongres v Karlových Varech.

4. Časopis Čs. dermatologie

Vydavatelské středisko ČLS JEP vydává tituly Časopis lékařů českých a Praktický lékař, které jsou značně ztrátové a měly by být nabídnuty k vydávání novému subjektu společně s dalšími, zpravidla ziskovými časopisy (včetně Čs. dermatologie). Diskutována další budoucnost vydávání časopisu Čs. dermatologie: vydavatelem je stále ČLS JEP a případný jiný vydavatel jí bude muset platit poplatek za užívání titulu (cca 50 tis. Kč/rok). Výbor ČDS dále podporuje vydávání časopisu Čs. dermatologie samostatně a dalším jednáním pověřuje prof. Štorka a prof. Arenbergera. Za kredity ČLK za testy v Čs. dermatologie bylo na účet ČLK uhrazeno 6 tis. Kč.

5. Projekt ochrany před UV zářením (OP VK)

Prof. Resl se omlouvá všem zúčastněným, protože se z důvodu nemoci administrativního pracovníka nepodařilo v termínu splnit všechny administrativně-ekonomické požadavky na předložení žádosti o projekt.

6. Venerologie

 • a) Státní hygienický dozor STI
      Hlavní hygienik vyzval Výbor ČDS k připomínkování Pokynu z 2. 2. 1998 k zajištění státního zdravotního dozoru v oblasti TBC a STI v ČR. Prof. Resl vypracoval připomínky k návrhu úpravy tohoto Pokynu. Jedná se zejména o revitalizaci sítě krajských koordinátorů a depistážních sester a uzavření dostatečných smluvních úvazků s příslušnými KHES (musí odeslat do 20. 12. 2011). Předložena řada připomínek (struktura sérologických testů, hlášení chlamydií, nepřesnosti zákonů, hlášení atd.).
 • b) Cefixim (Suprax®) nedostupný
      Cefalosporin 3. generace vypadl z distribuce v ČR, i když je v českých i světových guidelines léčby kapavky. Prof. Resl sepsal na základě připomínek venerologické sekce požadavek na SÚKL a MZd a žádá o řešení tohoto výpadku.
 • c) Snaha redukce sérologických testů některými gynekology v graviditě
      Prof. Resl sepsal podklady, které jsou doloženy grafy z NRL pro syfilis. Venerologická sekce doporučuje výboru společnosti, abychom nepodpořili redukci sérologických testů během těhotenství. Syfilis narůstá, jde o velmi dobrý screening, testy jsou nutné pro diferenciální diagnostiku kongenitální Lu. Jde o šetření na nesprávném místě. Dopis s rozborem doporučení výboru odeslat na MZ na léčebně preventivní odbor, hlavnímu hygienikovi, gynekologické společnosti a ČLK.
 • d) Zákony a předpisy ve venerologii
      Prof. Resl prošel platnou legislativu v podobě zákonů dotýkajících se venerologie a vybral citace nejdůležitějších pasáží. Materiál představuje 35 normostran, byl poskytnut po jednání s právním oddělením ČLK. Bylo by vhodné jej publikovat v Čs. Derm. (vedoucí redaktor souhlasí), předpokládá se ještě oponentura právníků z ČLK. Byl jim zaslán ještě další dotaz, protože v poskytnutém materiálu nejsou některé naše dřívější vyhlášky a normy (např. vyhláška č. 30/1968)
 • e) Poskytování seznamů luetiků
      Transfuzní stanice požadují seznamy nakažených osob z důvodů primárního vyřazení potenciálních dárců krve a plasmy. Pro možnou kolizi se zákonem o ochraně osobních dat byl sestaven dopis k právnímu posouzení. Navíc jsou  t. č. v podstatě kompletní seznamy na epidemiologii.

7. Lymfodrenáž

Pojem je zneužíván pro různé kosmetické masáže, naše kódy využívají i jiné odbornosti. Diagnostika lymfatických poruch je velice špatná. Diskutováno oprávnění k provozování lymfodrenáže. Prof. Resl předložil rozbor a dopis pro flebologickou a lymfologickou společnost s doporučením společného postupu.

8. Nová terapie puchýřnatých chorob

Doc. Jedličková požaduje, aby SÚKL povolil na léčbu puchýřnatých chorob mycofenolát mofetil a další léky. Výbor ČDS pověřuje doc. Jedličkovou k dalšímu vyjednávání.

9. EADV

 • a) Databáze přednášejících EADV
      Národní odborné společnosti byly osloveny, aby doplnily databázi EADV o své přednášející – prof. Arenberger vyzval zájemce o nahlášení k němu (podmínkou je členství v EADV).
 • b) Kongres EADV 2012 v Praze
      Pro 200 českých členů s plným členstvím EADV (75 €, respektive 150 €) byl umožněn redukovaný poplatek 100 € na kongres EADV 2012 v Praze. Platí to pouze pro ty, kteří si poplatek hradí sami (nikoliv prostřednictvím firem). Registrační formulář, umožňující tuto slevu, který pošle do konce roku výbor ČDS všem členům ČDS poštou, se musí nafaxovat nebo naskenovat a poslat do sekretariátu EADV v Luganu. Dermatologický univerzitní nadační fond bude poskytovat stipendia na členství v EADV.

10. Centra biologické léčby

Prim. Duchková žádá o povolení Centra pro biologickou léčbu ve svém Sanatoriu v Ústí nad Labem se zdůvodněním, že v severních Čechách schází pokrytí pro východní oblast. Výbor ČDS žádost na VZP podporuje.

Prim. Bučková připomíná vhodnost Centra pro biologickou léčbu dětské psoriázy v Brně (zatím z VZP zamítáno, doporučováno provést v rámci některého Centra pro dospělé). Výbor ČDS zřízení centra na pracovišti prim. Bučkové opakovaně schvaluje.

Prim. Selerová žádá o zřízení Centra pro biologickou léčbu u ZP 205 na pracovišti v Novém Jičíně. Výbor ČDS podporuje, ale upozorňuje na povinnost zadávat pacienty do národního registru Biorep.

11. Sazebník výkonů od r. 2012

Prof. Arenberger v připomínkovém řízení požádal chirurgickou společnost o možnost sdílení kódu 51881 (multidisciplinární seminář k léčbě solidních nádorů), který je využitelný u melanomových komisí.

Excimerový laser má kód za 91 bodů. Prof. Arenberger opakovaně žádá členy ČDS, aby navrhovali (se zdůvodněním) ty dermatologické výkony, které by měly mít vyšší minutovou režii. Tento požadavek byl formulován ministerstvem zdravotnictví při projednávání naší žádosti o navýšení minutové režie pro všechny naše kódy paušálně.

Kultivace vyhlášky je dlouhodobější proces. Předpokládá se odstranění limitace Q, dále doplnění kódu kryalizace o Dewarovu nádobu, kód na epi-testy (zvýšit omezení počtu na 60/sezení, 100/rok). Diskutováno sdílení plasticko-chirurgických kódů (v novém sazebníku se je již podařilo uvést). Pokusíme se sdílet psychiatrické kódy pro psychodermatologii.

12. Výkony korektivní dermatologie na gynekologickém pracovišti

Ordinace dr. Foltýnové (gynekologie) v Praze inzeruje výkony estetické a korektivní dermatologie. MZ žádá Výbor ČDS o vyjádření. As. Frey již za korektivu odpověděl, že tyto výkony, pokud si je hradí nemocný, jsou plně na zodpovědnost provádějícího lékaře. Prof. Arenberger odpoví za ČDS v podobném duchu.

13. Informace z mimořádného sjezdu ČLS JEP

Prof. Arenberger informuje o schválení nových Stanov ČLS: nově umožňuje např. členství nelékařů (studentů, zdravotních sester apod.). Dohoda mezi ČLS JEP a ČLK o poskytování kreditů ČLK na odborné akce za nízký roční paušál vypršela – již půl roku zpoplatněno podle sazebníku ČLK. Přechodná výjimka pro odborné společnosti ČLS a 1. LF UK (pouze 500 Kč) přestala platit. ČLS JEP poslala v rámci usnesení sjezdu požadavek na ČLK o jednotný poplatek 500 Kč pro všechny typy akcí. Jiným řešením do budoucna se zvažuje udělování kreditů ČLS JEP.

14. Členské příspěvky ČDS na r. 2012

Výbor ČDS schválil jejich zvýšení o 150 Kč/rok především k pokrytí části nákladů za hromadná členství v mezinárodních organizacích a z důvodu snížení příjmů z reklam v časopise Čs. dermatologie.

15. Čestní členové ČDS ČLS JEP

Za čestné členy byli s platností od r. 2012 schváleni: prim. Bučková, dr. Čapková, doc. Ettler, as. Frey, doc. Macháčková, doc. Pock, dr. Polášková, prof. Štork.

16. Faktura za web www.derm.cz

Doc. Ettler předkládá fakturu ve výši 7160 Kč pro webmastera za 2. pololetí 2011. Výbor ČDS schvaluje její proplacení.

17. Sekretářky Výboru ČDS

Výbor ČDS schvaluje pokračování Dohody o pracovní činnosti na rok 2012 pro paní dr. Rydlovou (sekretářka předsedy) a paní Sitařovou (sekretářka místopředsedy).

18. Spolek lékařů v Praze – 150. výročí

SL v Praze oslaví 150. výročí založení a zve k účasti na oslavách. Zároveň žádá o finanční příspěvek na oslavy. Výbor ČDS neschválil poskytnutí příspěvku.

19. ILDS (International League of Dermatological Societies)

Dr. Vocilková informuje o zaplacení ročního poplatku za ČDS v této mezinárodní společnosti.

20. Noví členové ČDS

MUDr. Havlínová (Praha), MUDr. Černá (Ostrava), MUDr. Vránová (Kroměříž) – Výbor ČDS projednal a schválil přihlášky těchto nových členů.

21. Pochvala SÚKL

Pracovnice SÚKLu vyslovila písemnou pochvalu Výboru ČDS za pečlivé zpracování stanoviska při registračním řízení preparátu Daivobet®.

22. Paralelní aktivity při kongresu EADV 2012 v Praze

Prof. Arenberger informuje o pořádání v Praze dne 26. 9. 2012 Čes.-slov.-něm.-rak.-švýc. odborného sympozia mj. i jako platformu nejen pro přednášky špičkových expertů z těchto zemí, ale i jako možnost přednášek absolventů mezinárodních stipendií Dermatologického univerzitního nadačního fondu v Německu a Rakousku. Doc. Ettler chce podobně uspořádat tradiční International Photodynamic Day.

23. Termíny pro zasedání Výboru ČDS na 1. pololetí 2012

26. 1., 1. 3., 5. 4., 10. 5., 14. 6.

Zapsal: doc. Ettler


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se