Plán postgraduálnych dermatovenerologických školiacich akcií v nastávajúcom období v SR


Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, 83, 2008, No. 6, p. 345-349
Kategorie: Kalendář odborných akcí

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

počet školiacich akcií na Slovensku pribúda. Vyplýva to z potreby sústavného vzdelávania a kontinuálneho získavania kreditov. Okrem SZU ho zabezpečujú aj iné inštitúcie. V snahe zosumarizovať a sprehľadniť školiace miesta dovoľujeme si uviesť sumár vzdelávacích aktivít na nastávajúce obdobie. Veríme, že uvedený prehľad Vám pomôže pri plánovaní Vašich aktivít.

Slavomír Urbanček

KATEDRA DERMATOVENEROLÓGIE SZU

1 3033-3038 ŠMŠŠ v špecializačnom odbore dermatovenerológia pred špecializačnou skúškou

Určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru dermatovenerológia

Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru, 2 roky prax v odbore

Dĺžka trvania: 10 dní, 10 dní, 10 dní, 10 dní, 9 dní, 10 dní

Termín a miesto: 22.09.2008 – 3.10.2008 Bratislava

20.10.2008 - 31.10.2008 Bratislava

24.11.2008 – 05.12.2008 Bratislava

12.01.2009 – 23.01.2009 Bratislava

20.04.2009 – 01.05.2009 Bratislava

18.05.2009 – 29.05.2009 Bratislava

Počet účastníkov: 1, 1, 1, 1, 1, 1

Vedúci vzdel. aktivity: doc. MUDr. Klaudia KOLIBÁŠOVÁ, CSc., mim.prof.

MUDr. Ján HAID, PhD.

Náplň: podľa špecializačného študijného programu

Ukončenie: záverečné vyhodnotenie

Vzdel. aktivita: povinná

Typ vzdel. aktivity: A

Počet kreditov: 0

Účastník absolvuje všetky nie

termíny:

Poznámka: Termín vzdelávacej aktivity je možné upraviť po dohode s prednášajúcim

1 3039-3040 ŠMŠŠ v dermatovenerológii pre deti a dorast

Určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru dermatovenerológia

Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru

Dĺžka trvania: 39 dní, 40 dní

Termín a miesto: 08.09.02008 – 31.10.2008 Bratislava

12.01.2009 – 06.03.2009 Bratislava

Počet účastníkov: 1, 1

Vedúci vzdel. aktivity: doc. MUDr. Tibor DANILLA, CSc.

Náplň: základy praxe v detskej dermatovenerológii pred špecializačnou skúškou podľa špecializačného študijného programu

Ukončenie: záverečné vyhodnotenie

Vzdel. aktivita: povinná

Typ vzdel. aktivity: A

Počet kreditov: 0

Účastník absolvuje všetky nie

termíny:

Poznámka: termín vzdelávacej aktivity je možné upraviť po dohode s prednášajúcim

1 3041-3043 ŠMŠŠ v špecializačnom odbore dermatovenerológia – klinická mykológia

Určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru dermatovenerológia

Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru dermatovenerológia, 2 roky prax v odbore

Dĺžka trvania: 5 dní, 5 dní, 5 dní

Termín a miesto: 13.10.2008 – 17.10.2008 Bratislava

19.01.2009 – 23.01.2009 Bratislava

08.06.2009 – 12.06.2009 Bratislava

Počet účastníkov: 1, 1, 1

Vedúci vzdel. aktivity: doc. RNDr. Anna VOLLEKOVÁ, CSc., mim. prof. 

Náplň: základy klinickej mykológie

Ukončenie: záverečné vyhodnotenie

Vzdel. aktivita: odporúčaná

Typ vzdel. aktivity: A

Počet kreditov: 0

Účastník absolvuje všetky nie

termíny:

Poznámka: termín vzdelávacej aktivity je možné upraviť po dohode s doc. Vollekovou na tel. č. 0908 02 11 69. Absolvovanie vzdelávacej aktivity je povinné ku ŠS zo špecializačného odboru klinická mikrobiológia

1 3044-3045 ŠMŠŠ v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia (klinická mykológia)

Určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru klinická mikrobiológia pred špecializačnou skúškou

Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru (mikrobiológia)

Dĺžka trvania: 5 dní, 5 dní

Termín a miesto: 06.10.02008 –10.10.2008 Bratislava

23.03.2009 – 27.03.2009 Bratislava

Počet účastníkov: 1, 1

Vedúci vzdel. aktivity: doc. RNDr. Anna VOLLEKOVÁ, CSc., mim. prof.

Náplň: základy mykológie pre mikrobiológov

Ukončenie: záverečné vyhodnotenie

Vzdel. aktivita: povinná

Typ vzdel. aktivity: A

Počet kreditov: 0

Účastník absolvuje všetky nie

termíny:

Poznámka: termín vzdelávacej aktivity je možné upraviť po dohode s doc. Vollekovou na tel. č. 0908 11 69 absolvovanie vzdelávacej aktivity je povinné ku ŠS zo špecializačného odboru klinická mikrobiológia

1 3046-3050 ŠM v histopatológii kože

Určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru dermatovenerológia pred špecializačnou skúškou

Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru

Dĺžka trvania: 3 dni, 3 dni, 3 dni, 3 dni, 3 dni

Termín a miesto: 03.10.2008 – 05.10.2008 Bratislava

21.11.2008 – 23.11.2008 Bratislava

16.01.2009 – 18.01.2009 Bratislava

17.04.2009 - 19.04. 2009 Bratislava

29.05.2009 – 31.05.2009 Bratislava

Počet účastníkov: 1, 1, 1, 1, 1

Vedúci vzdel. aktivity: MUDr. Zoltán SZÉP, PhD.

Náplň: základy histopatológie kože

Ukončenie: záverečné vyhodnotenie

Vzdel. aktivita: povinná

Typ vzdel. aktivity: B

Počet kreditov: 15

Účastník absolvuje všetky nie

termíny:

1 3051-3052 ŠM vo fotobiológii

Určenie: kandidátom v špecializačnej príprave a špecialistom v rámci kontinuálneho vzdelávania zaradeným do špecializačného odboru dermatovenerológia

Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru, 2 roky prax v odbore

Dĺžka trvania: 5 dní, 5 dní

Termín a miesto: 01.12. 2008 – 05.12.2008 Bratislava

11.05.2008 – 15.05.2008 Bratislava

Počet účastníkov: 1, 1

Vedúci vzdel. aktivity: doc. MUDr. Vladimír HEGYI, PhD.

Náplň: získanie základov fototerapie a fotochemoterapie

Ukončenie: záverečné vyhodnotenie

Vzdel. aktivita: odporúčaná

Typ vzdel. aktivity: A

Počet kreditov: 0

Účastník absolvuje všetky nie

termíny:

1 3053 ŠM kontaktné dermatitídy a profesionálne dermatózy

Určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru dermatovenerológia pred špecializačnou skúškou

Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru

Dĺžka trvania: 4 dni

Termín a miesto: 01.09.2008 – 30.06.2009 Banská Bystrica

Počet účastníkov: 2

Vedúci vzdel. aktivity: MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Náplň: alergická a iritačná kontaktná dermatitída, testovanie kontaktnej alergie, rutinné a špeciálne epikutánne testy, fotokontaktná dermatitída, systémová kontaktná dermatitída, prevencia a liečba kontaktnej dermatitídy, legislatívne aspekty, posudzovanie kožných chorôb z povolania

Ukončenie: záverečné vyhodnotenie

Vzdel. aktivita: odporúčaná

Typ vzdel. aktivity: A

Počet kreditov: 0

Účastník absolvuje všetky áno

Termíny:

Poznámka: presný termín po dohode s vedúcim vzdelávacej aktivity, FNsP F. D. Roosevelta, Nám. gen. L. Svobodu, B. Bystrica, Dermatovenerologická klinika

1 3054 IK komplexná prezentácia základných tém v dermatovenerológii

Určenie: kandidátom v špecializačnej príprave zaradeným do špecializačného odboru dermatovenerológia pred špecializačnou skúškou

Kvalifikačné predpoklady: zaradenie do odboru

Dĺžka trvania: 3 dni

Termín a miesto: 15.04.2009 – 17.04.2009 Banská Bystrica

Počet účastníkov: 20

Vedúci vzdel. aktivity: Prednosta MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Prof. MUDr. Juraj PÉČ, CSc.

Náplň: komplexná prezentácia základných tém v dermatovenerológii: dermatologické propedeutika, psoriáza, atopická dermatitída bulózne dermatózy, kontaktná dermatitída, angiológia – hojenie rán, detská dermatológia, onkodermatológia, dermatologická alergológia, dermatologická histopatológia

Ukončenie: záverečné vyhodnotenie

Vzdel. aktivita: povinná

Typ vzdel. aktivity: B

Počet kreditov: 15

Účastník absolvuje všetky áno

termíny:

Poznámka: presný termín po dohode s vedúcim vzdelávacej aktivity, FNsP F.D. Roosevelta, Nám. Gen.  L. Svobodu, Banská Bystrica, Dermatovenerologická klinika

Školiace akcie: Občianske združenie „ Kožní lekári za zdravú kožu“

 • 1. Poskytovanie prvej pomoci

Dátum: 20. – 21.02.2009

Miesto konania: hotel Slovakia - Žilina

Kontakt: MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava

 • 2. Cudzokrajné infekčné ochorenia s prejavmi na koži

Dátum: 15. – 16.05.2009

Miesto konania: hotel Slovakia - Žilina

Kontakt: MUDr. G. Kolátorová, Líščie údolie 57, Bratislava

 • 3. Kožné lymfómy, Lokálna liečba kožných ochorení

Dátum: 18. – 19.09.2009

Miesto konania: hotel Slovakia - Žilina

Kontakt: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom

 • 4. Testovanie – indikácie, technika, interpretácia výsledkov. Vlhké hojenie rán

Dátum: 20. – 21. 11.2009

Miesto konania: hotel Slovakia - Žilina

Kontakt: MUDr. V. Flimer, Sládkovičova 8, Žiar nad Hronom

Školiace miesta SANARE s.r.o., Svidník

1. Názov akcie Kurz hojenia chronických rán – V.

Dátum: 24.-25.10.2008

Miesto konania: DOST – Dermatovenerologické oddelenie Sanatorného typu, ul. MUDr. Pribulu 2, Svidník

Kontakt: 0903 984 203, 054/7882612, e-mail:dost@vl.sk.www.dost.sk  – možnosť prihlásenia

Počet účastníkov: 40

Náplň kurzu:

 • 1. Nadobudnutie alebo zvýšenie si odbornej kvalifikácie pre poskytovanie vysoko odbornej starostlivosti v oblasti ošetrovania chronických rán, využitie najnovších ošetrovacích techník a použitie najnovších krycích materiálov, kompresívna terapia, súhrn záklaných a komplexných informácií pre liečbu chronických rán.
 • 2. Štúdium pripraví absolventa odborne teoreticky a prakticky na kvalifikovaný individuálny špecializovaný výkon.
 • 3. Možnosť vytvorenia nových špecializovaných ambulancií pre liečbu chronických rán. Absolvent sa môže uplatniť v štátnych i neštátnych zariadeniach.
 • 4. Získanie potvrdenia a kreditov v rámci kontinuálneho vzdelávania.

Forma hodnotenia: kredity – SACCAME, potvrdenie o účasti.

Odborný garant: MUDr. Hana Zelenková, CSc.

2. Názov akcie Kurz lipolýzy

Dátum: 28.03.2009

Miesto konania: DOST – Dermatovenerologické oddelenie sanatorného typu, ul. MUDr. Pribulu 2, Svidník

Kontakt: 0903 984 203, 054/7882612, e-mail:dost@vl.sk. www.dost.sk  – možnosť prihlásenia

Počet účastníkov: 10 - 15

Náplň kurzu:

 • 1. Nadobudnutie odbornej kvalifikácie pre poskytovanie výkonu – lipolýza
 • 2. Možnosť vyskúšať si praktickú aplikáciu na pacientoch a nadobudnutie praktických zrúčností, vytvorenie a osvojenie si vlastnej techniky aplikácie.
 • 3. Oboznámenie sa s možnými nežiadúcimi účinkami a najčastejšími chybami pri aplikácii lipolýzy.
 • 4. Získanie certifikátu.

Forma hodnotenia: kredity, certifikát

Odborný garant: MUDr. Hana Zelenková, CSc.

3. Názov akcie Kurz kombinovaných techník

Dátum: 21.02.2009, 06.06.2009

Miesto konania: DOST – Dermatovenerologické oddelenie Sanatorného typu, ul. MUDr. Pribulu 2, Svidník

Kontakt: 0903 984 203, 054/7882612, e-mail:dost@vl.sk. www.dost.sk  - možnosť prihlásenia

Počet účastníkov: 10

Náplň kurzu:

 • 1. Nadobudnutie odbornej kvalifikácie pre poskytovanie výkonu všetkých techník.
 • 2. Možnosť vyskúšať si praktickú aplikáciu na pacientoch a nadobudnutie praktických zručností, vytvorenie a osvojenie si vlastnej techniky aplikácie.
 • 3. Oboznámenie sa s možnými nežiadúcimi účinkami a najčastejšími chybami pri aplikácii týchto techník.

Forma hodnotenia: kredity, potvrdenie o účasti.

Odborný garant: MUDr. Hana Zelenková, CSc.

4. Názov akcie Kurz hojenia chronických rán – VI.

Dátum: 13. – 14.03.2009

Miesto konania: DOST – Dermatovenerologické oddelenie sanatorného typu, ul. MUDr. Pribulu 2, Svidník

Kontakt: 0903 984 203, 054/7882612, e-mail:dost@vl.sk. www.dost.sk – možnosť prihlásenia

Počet účastníkov: 40

Náplň kurzu:

 • 1. Nadobudnutie alebo zvýšenie si odbornej kvalifikácie pre poskytovanie vysoko odbornej starostlivosti v oblasti ošetrovania chronických rán, využitie najnovších krycích materiálov, kompresívna terapia, súhrn základných a komplexných informácií pre liečbu chronických rán.
 • 2. Štúdium pripraví absolventa odborne teoreticky a prakticky na kvalifikovaný individuálny špecializovaný výkon.
 • 3. Možnosť vytvorenia nových špecializovaných ambulancií pre liečbu chronických rán. Absolvent sa môže uplatniť v štátnych i neštátnych zariadeniach.
 • 4. Získanie potvrdenia a kreditov v rámci kontinuálneho vzdelávania.

Forma hodnotenia: kredity – SACCME, potvrdenie o účasti.

Odborný garant: MUDr. Hana Zelenková, CSc.

5. Názov akcie Kurz kompresívnej terapie

Dátum: 14.02.2009, 11.07.2009

Miesto konania: DOST – Dermatovenerologické oddelenie sanatorného typu, ul. MUDr. Pribulu 2, Svidník

Kontakt: 0903 984 203, 054/7882612, e-mail:dost@vl.sk. www.dost.skmožnosť prihlásenia

Počet účastníkov: 20

Náplň kurzu: Kurz je robený zábavnou a interaktívnou formou. Vďaka nemu získate informácie o správnosti nakladania bandáže, o všetkých novinkách, tipy a triky rôznych techník, naučíte sa spôsoby zaučenia pacientov a overíte si vlastné techniky bandážovania.

Forma hodnotenia: kredity – SACCME, potvrdenie o účasti.

Odborný garant: MUDr. Hana Zelenková, CSc.

6. Názov akcie Kurz karboxyterapie

Dátum: 28.02.2009, 27.06.2009

Miesto konania: DOST – Dermatovenerologické oddelenie sanatorného typu, ul. MUDr. Pribulu 2, Svidník

Kontakt: 0903 984 203, 054/7882612, e-mail:dost@vl.sk. www.dost.sk – možnosť prihlásenia

Počet účastníkov: 10 -15

Náplň kurzu: Zoznámenie sa s karbondioxidovou terapiou – bezpečnou, netoxickou metódou, ktorá nespôsobuje embóliu – a možnostmi jej využitia samostatne alebo v kombinácii s inými metódami.

Forma hodnotenia: kredity, certifikát

Odborný garant: MUDr. Hana Zelenková, CSc.

Školiace akcie Kliniky dermatovenerológie UPJŠ LF a FN LP, Košice

Určené : kandidátom v špecializačnej príprave zaradených do špecializačného odboru dermatovenerológia

Dátumy: uvedené pri jednotlivých akciách

Miesto konania: Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a FN LP, Tr. SNP 1, 040 66 Košice

Kontakt: 055/ 640 3701, e-mail: jagienka.jautova@upjs.sk 

 1. Alergológia v dermatológii 19.1. -23.1.2009
 2. Profesionálne dermatózy 2. 2. – 6.2.2009
 3. Imunológia v dermatológii 18.2. – 20.2.2009 ; 25. – 27.2.2009
 4. Angiológia v dermatológii 16.3. – 20.3.2009
 5. Mykológia v dermatológii 1., 8., 15, 22, 29.4.2009
 6. STD ochorenia 15., 22., 29.5.2009; 5.,12.6.2009
 7. Detské kožné a pohlavné choroby 1., 8., 15., 22., 29.6.2009
 8. Korektívna dermatológia 3. – 5.11.2009; 10.- 11.11.2009
 9. Fyzikálna terapia v dermatológii 23.11. - 27.11.2009
 10. Benígne a malígne nádory kože 7.,14.,21.,28.10.2009 ; 5.11.2009

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie

Číslo 6

2008 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se