Objektivizace barvy kůže - chromametrie a remitenční spektrofotometrie - II


Objectivization of the Skin Colour: Chromametry and Remittance Spectrophotometry (RS) - 77

Introduction.
We have been concerned with remittance spectrophotometry at our department for almost 30 years. The submitted article is one of the series of publications which present our experience and results. First the importance of assessment for the objectivization of colour changes of the Skin are discussed.Objective and approach. The authors describe the development so far and the basic problem incl. the construction of equipment. The importance of detection by means of integration globes and fibretechnque are described as well as types of the used recording devices, i.e. by means of a prism, optic grid, holographic grid and wedge filters. The spectral information proper is used as a discrete or continual spectrum. In the submitted publication the authors present a description and technickl solution of the TRS-1 spectrophotometer using narrow-band fllters which are in the incorporated bloc without a mechanical turret and radiation is conducted only via light conducting cables to specially selected Si-photodiodes. Measurements are made in ms, the patient's movement is not disturbed by other artefacts. This approach is cheaper than in continual spectra. It can be adjusted according to the selection of filters to an actual narrow and specific problem. The selection of filters was made according to data reported in the literature, in particular with regard to zones for the identiflcation of erythema, haemoglobin, oxyhaemoglobin and melanin. In particular the following wavelengths are involved: 543, 558, 573, 615, 775, 805, SSO nm. Primary and secondary calibration of BaSOa, Mg0 and latex are ensured. All assessments are evaluated using PC/IBM. A special programme makes possible evaluation by means of graphs or tables and from the assessed values the logarithm of inverse reflectance is calculated (LIR). The measurements can be longitudinal or transverse. The objective was to improve the objectivization in the differential diagnosis of some slon diseases (pigment affections) and therapy.Results. The authors present examples of basic assessment: the curve of the discrete spectrum of normal slon in 100 probands, the tooth, nail, slon of the forehead, in 30 cases nummular psoriasis, always as compared with healthy slon. The authors submit also differences of an intradermal naevus, haemangioma and melanoma. They present an example of a positive (+) epicutaneous test on Peruvian balsam as compared with 30 healthy subjects. Furthermore important though non-specific differences between atonic ulcers as compared with granulating and epithelizing ones. It is thus possible to objectivize non-specifically the course of treatment by different means (Granuflex). There are obvious differences also between many dermatoses, tumours and normal slon. A further statistical and mathematical analysis of the assessed values is essential. There are problems with the presentation of results as there are numerous graphs and figures and atlases of the results of measurements could be prepared.Discussion and conclusion. The authors discuss the reasons for construction, possible use, negative and positive aspects of the described approach. Its use is in photodynamic diagnosis, spectrophotometry and spectrofluorimetry. Possible diagnostic application is possible, but still far ahead. The authors mention contemporary possibilities of the application of remission (remittence) spectrophotometry.

Key words:
reflex - remittance spectrophotometry - slon colour - objectivization of treatment - bioengineering methods - spectrum of slon and tissues - assessment of erythema - pigmentation


Autoři: V. Resl 1;  J. Průcha 2;  P. Cetkovská 1;  T. Fikrle 1
Působiště autorů: Kožní klinika LF UK, Plzeň, přednosta prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc. 2Embitron Plzeň - Sdružení pro lékařskou elektroniku
Vyšlo v časopise: Čes-slov Derm, , 2002, No. 1, p. 35-40
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod.
Remitenční spektrofotometrií se na pracovišti zabýváme již téměř 301et. Článek je jedním z řady navazujících publikací uvádějících naše zkušenosti a výsledky. Nejdříve je probrán význam měření pro objektivizaci barevných změn kůže.Cíl a konstrukční řešení. Uveden je dosavadní vývoj a základní problematika, včetně konstrnkce přístrojů. Zdůrazněn je význam detekce pomocí integračních koulí a vláknové techniky a typy používaných snímacích zařízení, tj. pomocí hranolu, optické mřížky, holografické mřížky a klínových filtrů. Vlastní spektrální informace se používá ve formě diskrétního nebo kontinuálního spektra. V této publikaci je uveden popis a technické řešení spektrofotometrn TRS-1 s pomocí úzkopásmových filtrů, které jsou v zabudovaném bloku bez mechanického karnselu a záření je vedeno jen světlovodnými kabely ke speciálně vybraným Si-fotodiodám. Měření probíhá v řádu ms, nedochází k rnšení pohyby pacienta a dalšími artefakty. Tento přístup je levnější, nežli u kontinuálních spekter. Může být upraven podle výběru filtrů na konkrétní úzkou a specifickou problematiku. Výběr filtrů byl proveden podle údajů uvedených v literatuře, především s ohledem na pásma k identifikaci erytému, hemoglobinu, oxyhemoglobinu a melaninu. Jsou to především vlnové délky 543, 558, 573, 615, 775, 805, 830, SSO nm. Je zajištěna primární i sekundární kalibrace BaSOa, Mg0 a latexu. Všechna měření jsou vyhodnocena pomocí PC/IBM. Speciální program umožňuje zpracování pomocí grafů, nebo tabulek a z naměřených hodnot je určen logaritmus inverzní reflektance (LIR). Měření jsou možná longitudinální nebo transverzní. Vlastním cílem bylo zlepšit objektivizaci při diferenciální diagnostice některých kožních chorob (pigmentové afekce) a terapie.Výsledky. Jsou uvedeny příklady základních měření. Je to průběh křivky diskrétního spektra normální kůže u 100 probandů, dále na zubu, nehtu, kůži čela, u 30 případů numulární psoriázy, vždy ve srovnání se zdravou kůží. Předloženy jsou i rozdfly intradermálního névu, hemangiomu a melanomu. Prezentována je ukázka pozitivního (+) epikutánního testu na Balsamum Pernvianum v porovnání s 30 zdravými jedinci a dále významné, ale nespecifické rozdfly mezi vředy atonickými oproti granulujícím a epitelizujícím. Nespecificky je tak možné objektivizovat průběh hojení různými prostředky (Granuflex). Zjevné rozdfly jsou i mezi mnohými dermatózami, nádory a normální kůží. Další statistický a matematický rozbor naměřených hodnot je ale nezbytný. Problém je s prezentací výsledků, nebot vzniká záplava grafů a čísel, takže by zřejmě mohly vzniknout celé atlasy výsledků měření.Diskuse a závěr. Jsou probrány důvody konstrnkce, možné využití, negativní i kladné stránky popsaného způsobu. Využití spočívá ve fotodynamické diagnostice, spektrofotometrii i spektrofluorimetrii. Případné diagnostické uplatnění je možné, ale ještě dlouhodobé. Uveden je v bodech výčet současných možností remisní (remitenční) spektrofotometrie.

Klíčová slova:
reflexní, remitenční spektrofotometrie - barva kůže - objektivizace léčby - bioinženýrské metody - spektrnm kůže a tkání - stanovení erytému - pigmentace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie

Článek vyšel v časopise

Česko-slovenská dermatologie


2002 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se