Životné jubileum prof. MUDr. Jána Klimenta, CSc.


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2021; 25(2): 147-148
Kategorie: Laudatio


Začiatkom roku 2021 sa významného životného jubilea 75 rokov dožil prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., významná osobnosť slovenskej i európskej urológie.

Ján Kliment sa narodil 15. 1. 1946 v Horných Strhároch (okres Veľký Krtíš), kde prežil detstvo a navštevoval ľudovú školu, do ZDŠ dochádzal do Veľkého Krtíša. Po skončení ôsmej triedy sa prihlásil na SVŠ v Modrom Kameni, kde maturoval v roku 1963. Následne študoval medicínu, spočiatku na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, neskôr na Jesseniovej LF UK v Martine, kde v roku 1969 promoval.

Po promócii pracoval prechodne na Chirurgickom oddelení OÚNZ v Poprade. Od novembra 1969 až doteraz pôsobí na Urologickej klinike Jesseniovej LF UK v Martine. V roku 1974 získal špecializáciu z urológie I. stupňa a v roku 1978 II. stupňa. V roku 1974 získal vedecký titul kandidáta lekárskych vied po obhajobe dizertačnej práce „Súčasný stav diagnostiky karcinómu prostaty a zhodnotenie diagnostických metód so zreteľom na dynamiku ochorenia“. V roku 1984 bol vymenovaný za docenta a obhájil habilitačnú prácu na tému „Benígna hyperplázia prostaty“. V roku 1997 sa po úspešnom inauguračnom konaní stal profesorom urológie. Absolvoval viacero zahraničných študijných pobytov: Atény, Janov, Londýn, Mníchov, Nijmegen, Praha. V rokoch 1987–2016 pôsobil vo funkcii prednostu Urologickej kliniky JLF UK v Martine. Pod jeho vedením dosiahlo pracovisko výborné výsledky, stalo sa uznávaným laickou aj odbornou verejnosťou doma i v zahraničí. Počas jeho pôsobenia vo funkcii prednostu sa martinská Urologická klinika stala školiacim pracoviskom pre doktorandské štúdium a akreditovaným pracoviskom pre špecializačné štúdium v odbore urológia a v nadstavbových špecializáciách: onkológia v urológii a pediatrická urológia.

Prof. Kliment má bohatú vedeckú školu, vychoval viacero kandidátov vied, resp. doktorandov, docentov a VŠ profesora. Obklopil sa schopnými, vzdelanými a ambicióznymi spolupracovníkmi, ktorí chceli v medicíne niečo dosiahnuť. Spoločne sa im podarilo vybudovať kvalitné akademické pracovisko nielen z liečebno preventívneho hľadiska, ale aj z hľadiska aktivít vo vedecko odbornej a publikačnej činnosti. Podieľali sa na riešení početných medzinárodných klinických štúdií z oblasti urologickej onkológie, viaceré boli publikované vo významných medicínskych časopisoch a prednesené na významných vedeckých podujatiach v Európe i v zámorí.

Doménou klinického i vedeckého zamerania prof. Klimenta bola počas celého profesionálneho života problematika urologickej onkológie, predovšetkým však diagnostiky, chirurgickej a me dikamentóznej liečby karcinómu prostaty, v čom dosiahol i medzinárodné uznanie.

Početné publikácie prof. Klimenta sú venované širokému spektru urológie, je autorom alebo spoluautorom viacerých knižných publikácií, okolo 600 časopiseckých publikácií, vyše 2 200 citačných ohlasov, z toho väčšina je registrovaná v medzinárodných citačných databázach.

Za najlepšie publikácie roka dostal opakovane ceny Slovenskej urologickej spoločnosti, Jesseniovu cenu (2016) a 3-krát prémie Literárneho fondu.

Prof. Kliment bol dlhoročným členom výboru Slovenskej urologickej spoločnosti (SUS), jedno funkčné obdobie podpredsedom SUS (2006–2010) a napokon aj predsedom, resp. prezidentom SUS (2010–2014). Zároveň pôsobil ako člen výboru Spoločnosti robotickej chirurgie (2010–2016). V rokoch 2000–2010 pôsobil aj vo funkcii hlavného odborníka MZ SR pre odbor urológia. Bol členom Vedeckej rady MZ SR, členom Akreditačnej rady MZ SR a členom Vedeckej rady JLF UK a Vedeckej rady Slovenskej lekárskej komory.

Pôsobil vo viacerých medzinárodných odborných inštitúciách. Bol členom European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), členom Európskej urologickej spoločnosti (EAU), pôsobil ako zástupca Slovenska v European Board of Urology (EBU) a v Societé Internationale d'Urologie (SIU).

Prof. Kliment je zakladateľom a dlhoročným predsedom redakčnej rady postgraduálneho vedeckého lekárskeho časopisu Klinická urológia. Je členom redakčnej rady aj ďalších časopisov: Acta Medica Martiniana a Urologické listy.

Za svoje zásluhy a aktivity bol ocenený viacerými poctami. Medzi najvýznamnejšie patrí Strieborná medaila SLS (1995), čestné členstvo Slovenskej urologickej spoločnosti (2005), čestné členstvo Českej urologickej spoločnosti, Zlatá medaila SLS (2015). Slovenská urologická spoločnosť udelila prof. Klimentovi svoje najvyššie ocenenie Medailu profesora Vladimíra Zvaru za zásluhy o rozvoj medicínskych vied v odbore urológia (2016) a Česká urologická spoločnosť svoje najvyššie ocenenie Medailu profesora Eduarda Hradca (2017).

V roku 2016 mu bola udelená Cena mesta Martin za vynikajúce výsledky v oblasti medicínskej urológie, publikačnej a vedeckej činnosti a za reprezentáciu mesta Martin doma i v zahraničí.

Materská Jesseniova LF UK v Martine udelila prof. Klimentovi Zlatú medailu JLF UK, Pamätnú medailu JLF UK aj Pamätnú medailu pri príležitosti 50. výročia založenia JLF UK v Martine.

Pri príležitosti súčasného jubilea – 75. narodenín – udelila SLS prof. Klimentovi na návrh SUS Medailu založenia Společnosti lékařsko-slowanskej v Pešti. Voľné chvíle trávi náš jubilant so svojou rodinou, záhradkárči, hrá golf, bicykluje. Manželka Gabriela je internistka, odborníčka pre pracovné lekárstvo a klinickú toxikológiu. Dcéra Anabela i syn Ján sa vydali v šľapajach svojich rodičov, vyštudovali medicínu, syn sa dokonca venuje tiež urológii.

Vážený pán profesor,

milý Janko, k Tvojmu životnému jubileu si dovoľujem srdečne Ti zablahoželať v mene všetkých Tvojich spolupracovníkov, kolegov terajších i bývalých, v mene slovenskej i českej urologickej obce, ale aj v mene „zástupu“ Tvojich pacientov, ktorým si prinavrátil zdravie, dokonca zachránil život.

Prajem Ti veľa zdravia, spokojnosti, ešte množstvo tvorivých nápadov a v nie poslednom rade veľa radosti a spokojnosti v kruhu rodiny.

Ad multos annos!

Prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 2

2021 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se