Sedmdesátiny doc. MUDr. Ladislava Jarolíma, CSc.


Vyšlo v časopise: Ces Urol 2019; 23(1): 75-76
Kategorie: Laudatio

V těchto dnech oslaví významné životní jubile‑um docent MUDr. Ladislav Jarolím, CSc., čestný člen České urologické společnosti. Velmi rád se proto připojuji ke gratulantům a využívám této možnosti ke krátkému shrnutí jeho bohaté kariéry.


Docent Jarolím promoval v roce 1973 a patří ještě do generace urologů s širokou chirurgickou erudicí. Po promoci pracoval jeden rok na II. chirur‑gické klinice 1. LF UK. Následně pokračoval na chi‑rurgickém oddělení SÚNZ (Státní ústav národního zdraví), kde sloužil i na gynekologii, poznal kromě všeobecné chirurgie i neurochirurgii, ortopedii a urologii. Jeho učitelé byli přední čeští odborníci včetně akademika Kunce či profesora Hradce. Po atestaci z chirurgie I. stupně, kterou absolvoval v roce 1976, se rozhodl svou specializaci soustředit na urologii a od roku 1976 pracoval kromě SÚNZ i na Urologické klinice 1. LF UK. Atestaci z urologie I. stupně složil v roce 1980 a II. stupně v roce 1983. V roce 1985 obhájil kandidátskou disertační práci na téma Nádorové markery v urologii a o dva roky později byl jmenován docentem pro obor urologie na 1. LF UK, v letech 1987–1990 byl přednostou Urologické kliniky 1. LF UK a vedoucím katedry urologie IPVZ. V roce 2000 přešel na Urologickou kliniku 2. LF UK a FN Motol do funkce školského zástupce přednosty kliniky.

Absolvoval studijní pobyty v USA, v roce 1993 UCLA a USC v Los Angeles a v r. 1997 Johns Hopkins Hospital v Baltimore.

Docent Jarolím byl a je vynikajícím operatérem. V roce 1986 rozpracoval a popularizoval moder‑ní techniku radikální retropubické prostatektomie. Operoval na některých českých urologických pra‑covištích, na Slovensku, v Polsku a na Kypru. V roce 

2000 se stala Urologická klinika 2. LF UK centrem s největším počtem radikálních prostatektomií v ČR. Klinika organizovala výuku v podobě Školy radikální prostatektomie, kterou prošla řada českých urologů včetně tehdejších i budoucích primářů. Za svou do‑savadní kariéru provedl docent Jarolím téměř 1 400 radikálních prostatektomií, od roku 2014 se věnuje i roboticky asistované operativě a rutinně provádí i roboticky asistované radikální prostatektomie.

Chirurgická erudice podmínila zájem docenta Jarolíma o využití střeva v urologii – použití de‑tubulizovaných střevních segmentů k náhradám močového měchýře. V roce 1987 zavedl doc. Jarolím jako první v České republice použití detubulizova‑ného střevního segmentu pro ortotopickou a he‑terotopickou neoveziku a sigma­‑rektum pouch. Ve spolupráci s anatomy se zajímal o identifikaci dolní hypogastrické pleteně jako podmínky funkce orto‑topické neoveziky u ženy. Jako jeden z prvních na světě vytvořil v roce 1993 ortotopickou neoveziku z detubulizovaného střevního segmentu u ženy a byl spoluautorem publikace prezentující první největší sestavu ženských ortotopických neovezik ze tří pracovišť (Innsbruck, Praha, Paříž), která čítala 102 pacientek

Další oblastí zájmu docenta Jarolíma se staly chirurgické konverze pohlaví, operační léčba lym‑fedému genitálu a urologické komplikace gyneko‑logických operací, kde mohl využít své zkušenosti z chirurgie a gynekologie. Od roku 1992 provedl téměř 500 konverzí pohlaví. Rozvoj této nové techni‑ky si rovněž vyžádal potřebu spolupráce s anatomy 1. LF UK ke studiu detailního průběhu n. dorsalis pe‑nis a clitoridis. Anatomové na základě těchto aktivit popsali novou anatomickou strukturu – sulcus nervi dorsalis penis a clitoridis a nález opakovaně publiko‑vali v impaktovaných časopisech. V roce 2000 vznik‑lo na Urologické klinice 2. LF UK Centrum chirurgické léčby transsexualizmu, chirurgickou konverzi pohlaví zde absolvují pacienti z celé republiky i ze zahraničí.

Docent Jarolím byl řešitelem několika vý‑znamných grantů, za grant „Ortotopická náhrada močového měchýře u ženy“ získal cenu ministra zdravotnictví. Je jedním z nejpilněji publikujících českých urologů. Napsal přes 650 publikací, z toho 70 původních vědeckých prací, 141 článků vyšlo v zahraničí (jeho H‑­index dosáhl 15). Kromě toho je spoluautorem 15 monografií (tří zahraničních) a přednesl na 800 odborných přednášek, z toho té‑měř 200 mimo ČR. Je členem Výkonné redakční rady Česká urologie, redakční rady Klinická urológia, Cen‑tral European Journal of Urology, Urologia (Milano), 20 let byl místopředsedou a následně předsedou redakční rady časopisu Endoskopie.

Odborný přínos doc. Jarolíma byl oceněn čest‑ným členstvím České urologické společnosti (2017), European Association of Urology (2015) a Slovenskej urologickej spoĺočnosti (2004). Je nositelem Zla‑té medaile Slovenskej lekárskej spoľočnosti (2014). Doc. Jarolím je členem České onkologické společ‑nosti, Národním delegátem České republiky v Socié‑te Internationale d’ Urologie i členem Association of Academic European Urologists, kde byl v roce 2007 prezidentem pražské konference. Byl členem výboru Československé urologické společnosti (1987–1990) a dlouholetým členem výboru České urologické společnosti (1986–1990, 1999–2015).

Měl jsem tu čest s panem docentem pracovat po významnou část své kariéry a asi od nikoho jsem se toho nenaučil tolik, co od něj. Jeho ob‑rovskou devizou je manuální zručnost i prostorová představivost, což mu dává schopnost rychlého a často i originálního řešení nejrůznějších situací na operačním sále. Hluboce si cením jeho odborných znalostí i zkušeností, jeho profesionality, se kterou ke své práci přistupuje, i skromnosti v komunikaci se svými dnes již většinou mladšími kolegy. To vše z něj činí významnou a respektovanou osobnost české urologie i medicíny.

Do jeho dalšího osobního i profesionálního ži‑vota mu přeji mnoho štěstí a pevně věřím, že mu do dalších desetiletí vydrží jeho příslovečný entuzia­ zmus a dobrá nálada.

Marko Babjuk

Praha, 20. 1. 201


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×