Roboticky asistovaná radikální cystektomie u ženy


Robotic - assisted radical cystectomy in a woman

Purpose: A short video is presented of robotic‑assisted radical cystectomy, hysterectomy, adnexectomy, and prophylactic appendectomy with intracorporeal Bricker diversion.

Material and methods: A patient with a BMI of 36.6 to under went the above procedure for high grade invasive urothelial carcinoma – pT2N0M0 – with squamous cell differentiation. Presurgical preparation and peri- as well as postoperative care were preformed according to the ERAS (enhancedearly recovery after surgery) protocol. During the procedure, both ureters were dissected into the pelvis where they were clipped, and, subsequently, the lateral bladder walls were released up to the endopelvic fascia. Next, the parietal peritoneum in the Pouch of Douglas was opened, the vagina was opened below the cervix, and the bladder pedicles were skeletalized and transected. The specimen was released by transecting the urethra secured with clips. Bilateral pelvic lymph node dissection was performed by removing lipolymphatic tissues around the external iliac vessels and from the obturator fossa. All the specimens were removed through the vagina which was subsequently closed with a continuous V‑Loc suture. Below the sigmoid, the left ureter was drawn to the right and a Wallace ureteral plate was created. Prophylactic appendectomy was performed, and a 15-cm preterminal ileal loop was excluded through which ureteral stent catheters were passed and the ureteral plate was anastomosed Bowel continuity was restored using two endostaplers A permanent catheter was inserted via the urethra into the pelvis as a drain The distal end of the conduit was pulled out through the assistant port incision, and urostomy was performed

Results: The surgery was carried out using the Da Vinci Xi system, with robotic 8‑mm ports placed in the transverse line approximately 3 cm above the umbilicus (see the resulting image at the end of the video) and a 12‑mm assistant port in the anticipated stoma site The duration of the procedure was 5 5 hours, with a blood loss of no more than 100 mL and an ICU stay of 4 days; bowel motility was restored on postoperative day 2; the drain was left in place for 48 hours and ureteral catheters for 14 days The postoperative course was complicated by prolonged serous secretion from the vagina that resolved spontaneously on postoperative day 18 Histologically, no viable tumour was detected in the entire bladder

Conclusion: Robotic ‑assisted radical cystectomy is a safe procedure with a number of benefits for the patient An excellent view of the confined pelvic space allows for a precise tissue dissection and blood loss reduction Specimen removal through the vagina makes it possible for the procedure to be performed without the use of minilaparotomy This effectively inhibits secondary wound healing due to increased lymphatic flow from the interrupted lymphatics after pelvic lymphadenectomy Intracorporeal construction of the diversion allows for the procedure to be done without traumatizing the bowel by opening the peritoneal cavity, thus effectively preventing the development of postoperative paralytic ileus On the contrary, a drain passed through the urethra proved to be a factor predisposing to prolonged serous secretion from the urethra

Keywords:

Robotic assisted radical cystectomy – female – intracorporeal construction of ureteroileostomy


Autoři: Michal Balík;  Petr Hušek;  Jiří Špaček
Působiště autorů: Urologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2019; 23(1): 16-18
Kategorie: Video

Souhrn

Cíl práce: Prezentujeme krátké video z roboticky asistované radikální cystektomie, hysterektomie, adnexotomie a profylaktické appendektomie s intrakorporálně provedenou Brickerovou derivací.

Materiál a metody: Pacientka s BMI 36,6 byla indikována k výše uvedenému výkonu pro invazivní uroteliální karcinom - pT2N0M0 - high grade s dlaždicobuněčnou diferenciací. Příprava k výkonu a peri- a pooperační péče probíhala dle protokolu ERAS (Early Recovery After Surgery). Při výkonu byly nejprve vypreparovány oba močovody do pánve, kde byly zaklipovány a následně byly uvolněny laterální stěny měchýře až na endopelvickou fascii. Poté bylo otevřeno parietální peritoneum v Douglasově prostoru a otevřena pochva pod děložním čípkem, skeletizovány a přerušeny pedikly močového měchýře. Preparát byl uvolněn přerušením zaklipované uretry. Byla provedena bilaterální pánevní lymfadenektomie odstraněním lipolymfatické tkáně v okolí zevních ilických cév a z obturatorní fossy. Všechny preparáty byly extrahovány pochvou, která byla následně sešita pokračujícím Vloc stehem. Pod sigmatem byl protažen levý močovod doprava a vytvořena ureterální ploténka dle Wallace. Byla provedena profylaktická appendektomie a exkludována 15cm klička preterminálního ilea, kterou byly protaženy stentové ureterální cévky a byla napojena ureterální ploténka. Kontinuita střeva byla obnovena dvěma endostaplery. Uretrou byl do pánve zaveden permanentní katétr jako drén. Ranou po asistentském portu byl vyveden distální konec konduitu a zhotovena urostomie.

Výsledky: K výkonu byl použit systém Da Vinci Xi, rozmístění robotických 8mm portů v transverzální linii cca 3cm nad pupkem (viz výsledný snímek na konci videa) a 12mm asistentský v místě předpokládané stomie. Délka výkonu byla 5,5 hodiny, krevní ztráta do 100ml, doba na JIP čtyři dny, střevní peristaltika byla obnovena druhý pooperační den, drén byl ponechán 48 hodin, ureterální cévky 14 dní. Pooperační průběh byl komplikován prolongovanou serózní sekrecí z pochvy, která spontánně ustoupila 18. pooperační den. Histologicky nebyl zachycen v celém močovém měchýři vitální tumor.

Závěr: Roboticky asistovaná radikální cystektomie je výkon bezpečný s celou řadou výhod pro pacienta. Vynikající přehled v omezeném prostoru pánve umožňuje precizní preparaci tkání a redukci krevních ztrát. Extrakce preparátu pochvou umožňuje provedení výkonu bez minilaparotomie. Tím učinně brání sekundárnímu hojení rány vlivem zvýšené lymfatické sekrece z přerušených lymfatik po pánevní lymfadenektomii. Intrakorporání konstrukce derivace umožňuje výkon provést bez traumatizace střeva otevřením peritoneální dutiny a účinně tak brání rozvoji pooperačního paralytického ileu. Vyvedení drénu uretrou se naopak ukazuje jako faktor disponující k prolongované serózní sekreci z uretry.

 

Klíčová slova:

Roboticky asistovaná radikální cystektomie – žena – intrakorporální konstrukce ureteroileostmie.


Videa v českém a anglickém jazyce jsou ke shlédnutí na stránkách České urologie

Došlo: 27 11 2018

Přijato: 31 1 2019

Kontaktní adresa:

MUDr Michal Balík

Urologická klinika FN Hradec Králové

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové

e‑mail: michal balik@fnhk cz

Střet zájmů: Žádný

Prohlášení o podpoře: Podpořeno MZ ČR – RVO (FNHK, 00179906)


Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2019 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Akutní difuzní bolest břicha může vést k diagnóze vzácného onemocnění
nový kurz
Autoři:

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se