Laparoskopická radikální cystektomie s otevřenou ureteroileostomií


Laparoscopic radical cystectomy with open ureteroileostomy

Aim of study: The aim of this work is to present our approach to laparoscopic radical cystectomy (LRC), which we introduced in ERAS implementation. ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) in Radical Cystectomy (RC) includes 22 measures, one of which is the use of mini‑invasive approaches. For these reasons, we have implemented laparoscopy for RC, although not all ERAS measures have been introduced. Pure laparoscopy versus robotic has limited possibilities for intracorporal diversion, so we combine laparoscopic ablation phase with extracorporal diversion. Only in RC with concomitant unilateral nephrourectomy (mostly for non‑functioning kidney in advanced megaureter) and ureterocutaneostomy is performed completely laparoscopically. RC with orthotopic neobladder, we are still perform entirdy openly.

Material and methods: In the period 1 / 2010- 12 / 2018, 246 RCs were performed. Of which 229 for urothelial carcinoma. Since 2014, laparoscopy (LRC) has been implemented in 38 (in 8 women). From 2015 LRC formed 29.1% (37/127) of all cystectomies. For LRC, patients with BMI up to 30, less advanced (not T4, N2-3), without other complications (e.g. previous extensive intra‑abdominal surgery), performed by a specialized surgical team in oncology and laparoscopy.

Results: The operation time of 38 LRC was 239 ± 36 (198–418) min. Blood loss 588 ± 643 (120– 4000) ml. Average BMI 28. 5. In 26, LRC was combined with extracorporal ureteroileostomy from short laparotomy. For the remaining 12, the LRC was associated with a one‑sided nephrourerectomy (which was always preceded in flank position before own RC), followed by a laparoscopic ureterocutanostomy. Conversion was not necessary. Severe complications occurred in 3, i.e. 7.9 % (2× Clavien IIIb - wound re‑suture, reintroduction of stents and 1× V - pulmonary embolism death). In the entire 246 RC set, IIIb‑V was 58 (23.6%). Long‑term oncological results have not yet been evaluated.

Video: Laparoscopic radical cystectomy with extracorporal ureteroileostomy: Trendelenburg position, 5 ports (10, 12 and 3× 5 mm), 3D imaging, surgeon and 2 assistants. The Ligasure Blunt tip 5 mm® sealing tool is used for both pelvic lymphadenectomy and its own RC. Only in male is sometimes used on the Santorini plexus V‑Loc ® 90 stitch. The peritoneum is opened, the ureters released and transacted above the urinary bladder, followed by lymphadenectomy along the external iliac vessels and the obturator bundle. Division of the pedicles of the urinary bladder. In females as part of anterior exenteration resected the front wall of the vagina is resected below under the bladder. From the subsequent paraumbilical minilaparotomy (about 7 cm) the specimen is extracted and an appendectomy and ureteroileostomy are performed.

Conclusion: Laparoscopic RC with extracorporal ureteroileostomy is feasible and has become a standard for reducing the incidence of postoperative complications in selected (about one third) patients (BMI to 33, less advanced tumours). It does not require any special equipment (ports, sealing tool, staplers and extensive use of clips are not necessary). An condition is an experienced laparoscopic team is necessary.

Keywords:

Tumor of urinary bladder – cystectomy – laparoscopy


Autoři: Milan Hora;  Petr Stránský;  Tomáš Pitra;  Tomáš Ürge;  Ivan Trávníček
Působiště autorů: Urologická klinika LF UK a FN Plzeň
Vyšlo v časopise: Ces Urol 2019; 23(1): 13-15
Kategorie: Video

Souhrn

Cíl práce: Cílem práce je prezentovat náš postup laparoskopické radikální cystektomie (LRC), kterou jsme zavedli v rámci implementace ERAS. ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) u RC zahrnuje 22 opatření, z nichž jedno z nich je využití miniinvazivních přístupů. Z těchto důvodů jsme implementovali k RC laparoskopii, byť ne všechna opatření ERAS jsme zavedli. Čistá laparoskopie oproti robotické má limitované možnosti u intrakorporální derivace, proto kombinujeme laparoskopickou ablační fázi s extrakorporální derivací. Pouze u RC se současnou jednostrannou nefrouretektomií (většinou pro afunkční ledvinu při pokročilém megaureteru) a ureterokutaneostomií provádíme kompletně laparoskopicky. U ortotopické neoveziky provádíme stále celý výkon otevřeně.

Materiál a metody: V období 1/2010-12/2018 bylo provedeno 246 RC. Z toho 229 pro uroteliální karcinom. Od 2014 byla implementována laparoskopie (LRC) u 38 (u 8 žen). Od 2015 tvořila LRC 29,1 % (37/127) všech cystektomií. U LRC se jednalo o nemocné s BMI do 30, méně pokročilými nálezy (ne u T4, N2-3), bez jiných komplikací (např. předchozí extenzivní nitrobřišní chirurgie), výkon prováděl specializovaný operační tým v onkourologii a laparoskopii.

Výsledky: Čas operace u 38 LRC byl 239 ± 36 (198-418) min. Krevní ztráta 588 ± 643 (120-4 000) ml. Průměrné BMI 28,5. U 26 byla LRC kombinována s extrakorporální ureteroileostomií z krátké laparotomie. U zbylých 12 byla LRC spojena s jednostrannou nefroureterektomií (která vždy předcházela v poloze na boku vlastní RC) a s následnou laparoskopickou ureterokutaneostomií. Konverze nebyla nutná. Závažné komplikace se vyskytly u tří, tedy 7,9 % (2x Clavien IIIb - resutura rány, znovuzavedení stentů a 1× V - úmrtní na plicní embolii). V celém souboru 246 RC bylo IIIb‑V u 58 (23,6 %). Dlouhodobé onkologické výsledky zatím nehodnoceny.

Video: Laparoskopická radikální cystektomie s extrakorporální ureteroileostomií: Trendelenburgova poloha, pět portů (10, 12 a 3× 5mm), 3D zobrazení, operatér a dva asistenti. Je užit pečetící nástroj Ligasure Blunt tip 5mm® jak pro pánevní lymfadenektomii, tak pro vlastní RC. Pouze u mužů je někdy užit na Santorinský plexus V‑Loc® 90 steh. Je otevřeno peritoneum, uvolněny močovody a nad měchýřem přerušeny, následuje lymfadenektomie podél zevních ilických cév a obturatorního svazku, jsou přerušeny pedikly měchýře, u ženy je v rámci přední exenterace pánve zresekována přední stěna pochvy, přerušena uretra. Z následné paraumbilikální minilaparotomie (kolem 7cm) je extrahován preparát a provedena appendektomie a ureteroileostomie.

Závěr: Laparoskopická RC s extrakorporální ureteroileostomií je proveditelná a stala se u vybraných (kolem třetiny) nemocných (BMI do 33, méně pokročilé nádory) standardem snižujícím výskyt pooperačních komplikací. Nevyžaduje žádné speciální vybavení (porty, pečetící nástroj, staplery a extenzivní použití klipů není nutné). Podmínkou je zkušený laparoskopický tým.

 

Klíčová slova:

Nádor močového měchýře – cystektomie – laparoskopie


Videa v českém a anglickém jazyce jsou ke shlédnutí na stránkách České urologie

Došlo: 5 1 2019

Přijato: 15 2 2019

Kontaktní adresa:

prof MUDr Milan Hora, Ph D

Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

Edwarda Beneše 13, 305 99 Plzeň

e‑mail: horam@fnplzen cz

Střet zájmů: Žádný

Prohlášení o podpoře: Zpracování článku nebylo podpořeno žádnou společností


Zdroje

1. Cerantola Y, Valerio M, Persson B, et al. Guidelines for perioperative care after radical cystectomy for bladder cancer: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS(R)) society recommendations. Clinical nutrition (Edinburgh, Scotland) 2013; 32(6): 879–887.

2. Balík M, Hušek P, Holub L, Košina J, Broďák M. Laparoskopická cystektomie – první zkušenosti. Ces Urol 2015; 19(3): 194–200.

3. Balík M, Košina J, Špaček J, et al. Laparoskopická radikální cystektomie u muže – video 2015. Ces Urol 2016; 20(2): 100–103.

4. Hora M, Stránský P, Ürge T, et al. Laparoskopická extraperitoneální radikální prostatektomie nervy šetřící – video. Ces Urol 2017; 21(4): 268–271.

Štítky
Dětská urologie Nefrologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Česká urologie

Číslo 1

2019 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×