AUTORSKÝ REJSTŘÍK


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 8, pp. 2-5.

ÚVODNÍKY

Akční plán nového prezidenta WPA prof. Mario Maje 341

Anders M.: Ohlédnutí za XIV. světovým psychiatrickým kongresem v Praze 20. - 25. září 2008 (Obrazová příloha) 338

Baudiš P.: Co nám dal a vzal nový pojem deprese ? 279

David I.: Psychiatrické péči v ČR chybí kvalitní vyvážený projekt 107

Goldmann P.: Lesk a bída ústavních znaleckých posudků 51

Janů L.: Kam kráčí AT léčba? 159

Kratochvíl S.:Česká psychiatrie a psychiatrické léčebny 223

Pavlovský P.: Chvála obecné psychopatologie 3

Raboch J.: Co pro nás znamená XIV. světový psychiatrický kongres, co nám dal, co nám vzal? 335

Rektor J.: Který model? 391

PŮVODNÍ PRÁCE

Adamcová K. viz Raszka M. 289

Anders M. viz Tůma I. 59

Beránek M. viz Hosák L. 109

Csémy L. viz Harsa P. 405

Čechová D. viz Pěč O. 343

Čermáková E. viz Hons J. 281

Čermáková E. viz Hosák L. 109

Češková E. viz Kučerová H. 224

Češková E. viz Přikryl R. 161

Češková E. viz Tůma I. 59

Číhal L. viz Kališová L. 52

Číhal L. viz Kališová L. 4

Číhal L. viz Kitzlerová E. 396

Čížek J. viz Tibenská A. 230

Dragomirecká E. viz Pěč O. 343

Drobná T., Pečeňák J.:Použitie štandardizovaných posudzovacích stupníc v ošetrovateľskom procese v psychiatrii 398

Forgáčová Ľ.: Escitalopram v liečbe atypickej depresie: 8-týždňové neintervenčné klinické skúšanie v bežných podmienkach ambulantnej praxe 9

Garaj V. viz Garajová E. 412

Garajová E., Garaj V.:Poruchy vnímania u úzkostných stavov 412

Hanušová A. viz Hosák L. 109

Harsa P., Žukov I., Csémy L.: Možnosti posuzování a měření agresivity u psychiatrických pacientů pomocí osobnostních dotazníků 405

Hlinomazová Z. viz Šerý O. 115

Hons J., Žirko R., Ulrychová M., Čermáková E., Libiger J.:Vztah sérové koncentrace D-serinu a psychopatologie u schizofrenie 281

Hosák L., Hanušová A., Beránek M., Čermáková E.:Polymorfismus Val158Met genu pro katechol-O-methyltransferázu a psychotické příznaky u závislosti na metamfetaminu 109

Kališová L. viz Kitzlerová E. 396

Kališová L., Raboch J., Číhal L., Kitzlerová E. a skupina EUNOMIA:Výsledky podrobného sledování použití omezovacích prostředků během hospitalizace – projekt EUNOMIA, výsledky v ČR 52

Kališová L., Raboch J., Číhal L., Novotná I., Kitzlerová E. a skupina EUNOMIA:Použití omezovacích opatření v psychiatrii - výsledky mezinárodního projektu EUNOMIA, základní charakteristika konečného souboru v ČR 4

Kašpárek T. viz Přikryl R. 161

Kitzlerová E. viz Kališová L. 52

Kitzlerová E. viz Kališová L. 4

Kitzlerová E., Raboch J., Číhal L., Kališová L. a skupina EUNOMIA:Spokojenost pacientů a jejich příbuzných s léčbou na psychiatrii v rámci projektu EUNOMIA - konečné výsledky v České republice 396

Kopřivová J. viz Raszka M. 289

Kučerová H. viz Přikryl R. 161

Kučerová H., Přikryl R., Navrátilová P., Češková E., Ustohal L.: Ovlivnění kognitivního deficitu u nemocných s depresivní poruchou pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) v podmínkách jednoduše slepé, randomizované studie 224

Kuželová H. viz Ptáček R. 415

Libiger J. viz Hons J. 281

Libiger J. viz Tibenská A. 230

Lochman J. viz Šerý O. 115

Martinek C. viz Tibenská A. 230

Mohr P. viz Tůma I. 59

Navrátilová P. viz Kučerová H. 224

Navrátilová P. viz Přikryl R. 161

Novotná I. viz Kališová L. 4

Paclt I. viz Ptáček R. 415

Pěč O., Dragomirecká E., Čechová D., Pěčová J.: Změny v pracovně sociálním začlenění u pacientů propuštěných z denního stacionáře pro léčbu psychóz 343

Pečeňák J. viz Drobná T. 398

Pečeňák J. viz Tůma I. 59

Pěčová J. viz Pěč O. 343

Praško J. viz Raszka M. 289

Přikryl R. viz Kučerová H. 224

Přikryl R., Kučerová H., Navrátilová P., Kašpárek T., Ustohal L., Venclíková S., Češková E., Večeřová M.: Ovlivnění kognitivního deficitu schizofrenie repetitivní transkraniální magnetickou stimulací 161

Ptáček R., Kuželová H., Paclt I., Žukov I.: Vliv medikace na antropometrické charakteristiky dětí s ADHD 415

Raboch J. viz Kališová L. 4

Raboch J. viz Kališová L. 52

Raboch J. viz Kitzlerová E. 396

Raszka M., Praško J., Adamcová K ., Kopřivová J., Vyskočilová J.:Disociace a kognitivní funkce u obsedantně-kompulzivní poruchy–průřezová studie 289

Šerý O., Lochman J., Zvolský P., Hlinomazová Z.: Porucha barvocitu u alkoholiků a její souvislost s polymorfismem genu pro BDNF 115

Tibenská A., Čížek J., Martinek C., Libiger J.: Katamnestické sledování účinnosti odvykací léčby 230

Tůma I., Pečeňák J., Mohr P., Češková E., Anders M.: Risperdal Consta - dlouhodobě působící injekce v léčbě schizofrenie a schizoafektivní poruchy: předběžné 12měsíční výsledky projektu e-STAR v České a Slovenské republice 59

Ulrychová M. viz Hons J. 281

Ustohal L. viz Kučerová H. 224

Ustohal L. viz Přikryl R. 161

Večeřová M. viz Přikryl R. 161

Venclíková S. viz Přikryl R. 161

Vyskočilová J. viz Raszka M. 289

Zvolský P. viz Šerý O. 115

Žirko R. viz Hons J. 281

Žukov I. viz Harsa P. 405

Žukov I. viz Ptáček R. 415

SOUBORNÉ REFERÁTY

Citrome L. viz Mohr P. 308

Češková E.: Postavení milnacipranu v klinické praxi 420

Drtílková I., Theiner P.: Klinické a biologické markery perzistentní formy hyperkinetické poruchy (ADHD) 167

Faltus F., Janečková E.: Vliv duševních chorob na pracovní výkonnost 313

Fišar Z.: Kanabinoidy a duševní poruchy 297

Fleischer J. viz Izáková Ľ. 358

Chromý K.: Hromadění věcí a zvířat 22

Izáková Ľ., Slančíková Nvotová M., Fleischer J.: Indukovaná porucha s bludmi a jednoduché indukcie 358

Janečková E. viz Faltus F. 313

Janů L. viz Racková S. 426

Kabíčková H. viz Racková S. 426

Kitzlerová E.: Potřebují pacienti trpící diabetem mellitem psychosociální pomoc? 180

Kučerová H. viz Přikryl R. 350

Malá E.: ADHD - symptomy a pohlaví 172

Mohr P., Citrome L.: Jak porozumět výsledkům klinických studií a přeložit je do klinické praxe s pomocí NNT 308

Novák M.: E-kontroverze: pro-anorektické weby 196

Papežová H. viz Soukup J. 236

Pavlát J.: Otcovství, děti a rodina 189

Přikryl R., Kučerová H.:Negativní příznaky schizofrenie 350

Racková S., Janů L., Kabíčková H.: Borna disease virus (BDV) a psychické poruchy 426

Slančíková Nvotová M. viz Izáková Ľ. 358

Smitková H.: Z histórie vývinu konceptu kongruencie v prístupe zameranom na človeka 120

Soukup J., Papežová H.: Disociace v dětství: klinické projevy a diagnostika. Dotazník disociace v dětství 236

Šulcová A.: Dopaminergní mechanismy u deprese a v působení antidepresiv 18

Theiner P. viz Drtílková I. 167

Vavrušová L.: Cirkadiánne rytmy a depresia 241

Žourková A.:ArginMax v léčbě sexuálních dysfunkcí u žen 186

KAZUISTIKY

Bínová Š.:Sexuální násilníci dětského věku - diagnostika, léčba a další intervence 365

Domluvilová D. viz Žukov I. 246

Kozelek P. viz Žukov I. 246

Šrutová L. viz Žukov I. 246

Vimmer M.: Potíže s kauzalitou: Podíl halucinogenů, antidepresiv a isotretinoinu na rozvoji deprese a suicidálního chování 27

Weiss P. viz Zimanová J. 362

Zimanová J., Weiss P.: Homosexuální pedofilie u žen 362

Žukov I., Šrutová L., Domluvilová D., Kozelek P.: Vyhodnocení trestní odpovědnosti u obžalovaných s anamnézou „schizofrenního onemocnění“ - kazuistika ústavního revizního posudku 246

DOPISY REDAKCI

Balon R.: Co je recenze a co je reklama 38

Faltus F.: K článku M. Nováka E-kontroverze pro-anorektické weby 199

Kalvach Z.: Soudně psychiatrické posuzování násilných trestných činů, spáchaných v afektu, v době operacionálních klasifikačních systémů 68

Krizek O. G.: Zda vůbec a kolik které pohlaví tomu druhému škodí 202

Kučerová H.: Zamyšlení nad možnostmi léčebného ovlivnění negativních příznaků schizofrenie 252

Z HISTORIE

Klik J.: Významní primáři PL Dobřany v padesátých letech minulého století 36

Šedivec V.: Počátky novodobé psychiatrie (19. století) 126

Šedivec V.: Psychoterapie ve starých lékařských spisech 71

Vacek J.: Duševní nemoc Josefa Dobrovského 256

Vacek J.: Heinrich von Kleist a jeho „Michael Kohlhaas“ 128

Vacek J.: Immanuel Kant, jeho „Grillenkrankheit“ a terminální demence 32

Vacek J.: Jean Jacques Rousseaua jeho „Vyznání“ (l. část) 322

Vacek J.: Jean Jacques Rousseau a jeho „Vyznání“ (2. část) 372

ZPRÁVY

Zasedání UEMS Section and Board of Psychiatry (Motlová L.) 39

Feature Forums Světové federace společností pro biologickou psychiatrii (Hosák L.) 87

Děkovný dopis doc. PhDr. Janu Srncovi, CSc. (Redakční rada časopisu Česká a slovenská psychiatrie) 134

Pionýři odcházejí(Vinař O.) 135

Veřejný ochránce práv o psychiatrických léčebnách(Baudiš P.) 437

OSOBNÍ ZPRÁVY

Sto let od narození prof. MUDr. Eugena Vencovského, DrSc. (Baudiš P.) 137

Doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc. – jeho historický vklad a poselství pro současnost (Hort V.) 138

Blahopřání k jubileu doc. Jiřímu Kocourkovi (Berka J.) 140

Prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc., se dožívá 75 let (Raboch J.) 266

PŘÍPRAVA SVĚTOVÉ KONFERENCE WPA, PRAHA, 20. - 25. 9. 2008

Konference DGPPN (Raboch J.) 40

Sjezd Americké psychiatrické asociace (Raboch J.) 204

Tematická konference WPA Granada (Raboch J.) 261

KONGRESY • KONFERENCE • KURZY

Mezinárodní kongres WPA. Postřehy z konference (Raboch J.) 42

Tradiční přístupy k léčbě u australských domorodců a další poznatky z kongresu WPA v Melbourne (Vevera J.) 42

50. česko-slovenská psychofarmakologická konference (Anders M.) 88

3. kongres Mezinárodní společnosti ISBD (International Society of Bipolar Disorder) o bipolárních poruchách (Češková E.) 90

Sympozium sociální psychiatrie (Pěč O.) 98

Češková E.: ACNP 2007 146

Češková E.: Zpráva o regionálním CINP 155

Potřebujeme sertindol? (Vinař O.) 205

UEMS 2008 - Spring Meeting of Board and Section of Union Européenne des Médecins Spécialistes in Psychiatry (Janů L.) 210

APA 2008–klinické střípky (Češková E.) 267

První slovenský neuropsychiatrický sjezd (Češková E.) 268

34. zasedání IASR. International Academy of Sex Research (Procházka I.) 380

Zpráva ze zasedání UEMS. European Union of Medical Specialists (Bankovská Motlová L.) 385

Z ČINNOSTI Psychiatrické společnostI ČLS JEP

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 2. ledna 2008 (Baudiš P.) 44

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 6. února 2008 (Baudiš P.) 45

Bašný Z.: Revize Koncepce oboru psychiatrie, proč, jak a kdy - krátký úvod 73

Rektor J.: Návrh novelizace Koncepce oboru psychiatrie z pohledu ambulantní psychiatrie 74

Pěč O.: Návrh novelizace Koncepce oboru psychiatrie z pohledu komunitní péče o duševně nemocné 78

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 2. dubna 2008 (Baudiš P.) 86

Zpráva o činnosti výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP (za období říjen 2007 – červen 2008) pro valnou hromadu členů, plánovanou na 13. června 2008 v rámci VII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně (Raboch J., Baudiš P.) 141

Pozvání na valnou hromadu (Raboch J.,Baudiš P.) 144

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 14. května 2008 (Baudiš P.) 145

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti4. června 2008 (Bašný Z.) 214

Sympozium o novelizaci Koncepce psychiatrické péče (Baudiš P.) 215

Valná hromada Psychiatrické společnosti ČLS JEP (Baudiš P.) 215

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti12. června 2008 (Baudiš P.) 216

Zpráva o průběhu 7. sjezdu Psychiatrické společnosti s mottem: „Quo Vadis, Psychiatria“ (Raboch J., Zrzavecká I., Doubek P., Nawka A., Uhlíková P.) 262

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti30. července 2008 (Baudiš P.) 265

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 3. září 2008 (Baudiš P.) 329

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 1. října 2008 (Baudiš P.) 330

Plán činnosti Psychiatrické společnosti na rok 2009 (Baudiš P.) 387

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 5. listopadu 2008 (Baudiš P.) 388

Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 3. prosince 2008 (Baudiš P.) 439

RECENZE KNIH

Becker R., Wunderlich H. P.: Wie wirkt psychoterapie? Foschungrundlagen für die Praxi (Sekot M.) 274

Esser G.: Lehrbuch der Klinischen Psychologie und Psychotherapie bei Kindern und Jugendlichen (Vymětal J.) 220

Gerd R., Henningsen P: Psychoterapeutische Medizin und Psychosomatik (Sekot M.) 331

Green S., Flemons D.(Eds.): Quickies. The Handbook of Brief Sex Therapy (Kratochvíl S.) 46

Hasselhorn M., Schneider W. (Hrsg.): Handbuch der Entwicklungspsychologie (Vymětal J.) 101

Heretik A., Heretik A. jr. a kol.: Klinická psychológia (Kratochvíl S.) 100

Kalina K.: Terapeutická komunita. Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí (Kratochvíl S.) 386

Kratochvíl S.: Sex: starosti a radosti - Sexuální hry pro muže a ženy (Fifková H.) 272

Kratochvíl S.: Sexuální dysfunkce (Balon R.) 269

Kriz J., Slunecko, T. (Hrsg.): Gesprächspsychotherapie (Vymětal J.) 48

Nedopil N., Dittmann V., Freisleder F. J., Haller R.: Forensische Psychiatrie. Klinik, Begutachtung und Behandlung zwischen Psychiatrie und Recht (Pavlovský P.) 46

Plháková A.: Dějiny psychologie (Vymětal J.) 102

Podlipný J. a kolektiv (Anders M., Broulík P., Hess Z., Kitzlerová E., Mayer O., Petrlová B., Rosolová D.): Deprese a civilizační choroby, příčina nebo následek? (Vacek J.) 47

Senf W., Broda M. (Hrsg.): Praxis der Psychoterapie (Kratochvíl S.) 218

Volbert R., Stelle M. (Hrsg.): Handbuch der Rechtspsychologie (Vymětal J.) 219

REFERÁTY Z PÍSEMNICTVÍ

Aliyev Z. N., Aliyev N. A.: Valproate Treatment of Acute Alcohol Hallucinosis: a Double-blind, Placebo-controlled study (Léčba akutní alkoholové halucinózy valproátem: dvojitě slepá, placebem kontrolovaná studie) (Veselý J.) 440

Birmingham C. L., Boone S.: Pancreatitis Causing Death in Bulimia Nervosa (Letální pankreatitida u bulimie) (Veselý J.) 276

Di Pascoli L., Lion A., Milazzo D. et al.: Acute Liver Damage in Anorexia Nervosa (Poškození jater u mentální anorexie) (Veselý J.) 276

Freudenmann R. W., Schönfeldt-Lecuona C.: Koro-ähnliche Symptome bei rezidivierender depressiver Störung (Příznaky připomínající Koro u rekurentní velké depresivní poruchy) (Veselý J.) 104

Kiefer F., Jahn H., Otte Ch. et al.: Increasing Leptin Precedes Craving and Relapse during Pharmacological Abstinence Maintenance Treatment of Alcoholism (Leptin odhalí recidivu u alkoholismu) (Veselý J.) 255

Lang C. J. G., Dworak O., Roggendorf W.: Demenz mit Argyrophilen Granula (Demence s argyrofilními zrny (Veselý J.) 104

Mergl R., Hegerl U.: Neurologische Soft Signs bei Patienten mit Zwangsstörungen (Jemné neurologické příznaky u pacientů s obsedantně-kompulzivní poruchou) (Veselý J.) 104

Ogawa A., Mizuta I., Fukunaga T. et al.: Electrogastrography abnormality in eating disorders (Patologická elektrogastrografie u jídelních poruch) (Veselý J.) 332

Torrent C., Amann B., Sánchez-Moreno J. et al.: Weight Gain in Bipolar Disorder: Pharmacological Treatment as a Contributing Factor (Zvýšení tělesné hmotnosti u bipolární poruchy: farmakologická léčba jako přispívající faktor) (Veselý J.) 440

Yamamoto N., Oda T., Inada T.:Metamphetamine Psychosis in which Tardive Dystonia was Sucessfully Treated with Clonazepam (Metamfetaminová psychóza, u níž tardivní dystonie byla úspěšně léčena klonazepamem) (Veselý J.) 188

OZNÁMENÍ

XXX. konference sociální psychiatrie: Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii (20. - 22. 11. 2008) 39

12. konference psychosomatické medicíny s mezinárodní účastí: Psychosomatická praxe (24. - 26. dubna 2008) 41

22. český a slovenský neurologický sjezd (27. - 30. 11. 2008) 70, 125, 195, 240, 328

Konference Gestalt psychiatrie (22. - 24. 10. 2008) 87

Cena pro mladé psychiatry 108

Kurz hypnózy (6. - 10. 10. 2008) 179


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 8

2008 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se