Z jednání výboru Psychiatrické společnosti 2. ledna 2008


Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., 104, 2008, No. 1, pp. 44-45.
Kategorie: Z činnosti Psychiatrické společnosti ČLS JEP

 • Dr. Bašný referoval o přípravě novelizace Koncepce psychiatrie. První návrh připraví komise do 1. 3. 2008. V oblasti organizace psychiatrie působí vedle Psychiatrické společnosti i asociace psychiatrických léčeben, subsekce ANČR, Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, nově vzniklá organizace zaměstnanců psychiatrických léčeben a další.
 • Prof. Kratochvíl podal kritiku „Modelu péče o duševně nemocné“, jak byla přednesena na semináři Magistrátu Hl. m. Prahy. Vytýká jí (zastupuje pracovníky PL Kroměříž) mj. dehonestující postoj k psychiatrickým léčebnám, neodůvodněné preferování psychiatrických oddělení nemocnic, nejasnou definici akutní a následné péče, problémy s přesouváním akutní péče do psychiatrických oddělení, odmítá nedostatečné vybavení léčeben pro diagnostiku, zastaralý název „léčebny“. Dr. Hermann si vyžádal detailnější informace o projektu CRPDZ. Nicméně předloží recenzi předloženého modelu psychiatrické péče. Všechny náměty posoudí komise pro novelizaci Koncepce psychiatrické péče, když ohlasy ani při osobním jednání předsedy ani na internetových stránkách prakticky nebyly.
 • O přípravách celostátního sjezdu referoval prof. Raboch a pí. Somolová (Guarant). Administrativní a technické práce zajišťuje Guarant. Schváleno členství v organizačním výboru, čestné předsednictvo, spolupořadatelé, moto sjezdu, pozvaní hosté (včetně členů výboru, u kterých se předpokládá aktivita), valná hromada PS, cena APA. Jako zahraniční čestní hosté schváleni prof. Maj a prof. Gaebel. Návrh domácích čestných členství připraví sekretář na příští schůzi. Nabídka AEP doškolovacích kurzů letos akceptována nebude.
 • Sponzoři vědeckých schůzí jsou určeni, zatím kromě měsíců VI, IX a X 2008. Budou určeni do března 2008. Únorovou schůzi sponzoruje Bristol-Myers-Squibb.
 • Jmenování regionálních konzultantů pro psychiatrii se jeví jako potřebné. Členové výboru navrhnou do příští schůze vhodné kandidáty.
 • Jako poradce MZd pro zahraniční psychiatrické otázky byl navržen prim. Rektor.
 • Příprava kongresu WPA 2008. Prof. Raboch propagoval kongres v Melbourne. Na jaře budou ještě vypsány granty pro pasivní účastníky kongresu z neklinických psychiatrických pracovišť.
 • Výbor souhlasí s návrhem sekce mladých psychiatrů, která hodlá vypsat psychiatrickou cenu pro mladé psychiatry.
 • Finanční otázky: výbor v současnosti disponuje aktivy. Z nich budou dotovány: práce na novelizaci Koncepce psychiatrické péče (včetně cestovních účtů), práce na novém Sazebníku výkonů, který má připravit MZd v r. 2008, podpora účasti členů na zahraničních akcích, dotace časopisu Česká a slovenská psychiatrie, práce na novém vydání Standardů psychiatrické léčby a další.
 • Pro komisi k vytvoření nového Sazebníků výkonů byli delegováni: prim. Zrzavecká, dr. Hermann a zástupce psychiatrických léčeben. Časopis Česká a slovenská psychiatrie bude i v r. 2008 vydáván ČLS JEP. Vnější forma časopisu se zatím měnit nebude. Výbor schválil dotaci 100 tis. Kč k honorování autorů, recenzentů a členů redakční rady, když v loňském roce došlo při vydávání časopisu k celkové ztrátě cca 200 tis. Kč.
 • Výbor schválil text „Minimálního personálního a technického vybavení“ psychiatrických ambulancí a lůžkové akutní a standardní péče.
 • Jako zástupce Psychiatrické společnosti do pracovní skupiny MZd pro koordinaci protidrogové politiky byl navržen prim. L. Chvíla.
 • Sekretář referoval o shromáždění představitelů organizačních složek ČLS JEP 17. 12. 2007. Byly podány informace o změnách v sekretariátu ČLS JEP, NTS ČLS a v ekonomickém oddělení. Bude vypracován doplněk stanov pro činnost sekcí odborných společností. Prof. Švihovec (pokladník) podal zprávu o hospodaření ČLS i odborných společností. Každá společnost má své subkonto, se kterým sama hospodaří. Strhávají se jedině daně. Zisk je převáděn na fond ČLS JEP. Schodek nakladatelského a tiskového střediska bude uhrazen ČLS JEP. Nakladatelské a tiskové středisko hodlá zaktivovat činnost tak, aby bylo ziskové. Organizace Dohodovacího řízení přechází na MZd. Bude zvýšen členský příspěvek pro ČLS JEP, pravděpodobně na 300 Kč. ČLS podporuje vznik regionálních konzultantů v krajích pro hlavní medicínské obory. Předsednictvo ČLS rozšířilo výklad Stanov ČLS JEP tak, že m.j. se členy ČLS mohou stát právnické osoby (např. lékařské společnosti stojící mimo ČLS JEP), za určených podmínek bude stanoven členský příspěvek, vydávání kreditů, hlasovací právo. ČLS je připravena delegovat na své organizační složky určité pravomoci (založení s.r.o., o.s., nadací, databází členské evidence, hospodaření finančními prostředky do určité výše apod.). To vše na žádost složky a po schválení předsednictvem ČLS JEP.
 • Společnost pro návykové nemoci spolu se Senátem Parlamentu ČR pořádá 7. 2. 2008 v prostorách senátu seminář o závislostech.
 • Sekce soudní psychiatrie PS pořádá ve dnech 15. - 18. 10. 2008 na zámku Valtice 31. soudně psychiatrickou konferenci. Kontakt: Doc. MUDr. K. Hynek, CSc., e-mail: khynek@volny.cz.
 • Pro neplacení členských příspěvků bylo zrušeno členství v Psychiatrické společnosti 45 dosavadním členům.

Zapsal MUDr. Pavel Baudiš, CSc.


Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se