Význam vyššieho veku pre výber antidepresíva


Old Age - a Factor Influencing the Choice ofAntidepressant

Age represents an important factor influencing general principles of the pharmacotherapy andprophylaxis in late - life depression. Ageing may accentuate some clinical features and course ofdepression and may also increase the susceptibility to some side effects, e.g. extrapyramidal,cardiovascular or cognitive. Old patients and/or patients with serious physical disorders wereoften not included into clinical trials, so there are only limited data of EBM (Evidence BasedMedicine) category.We present a recent review concerning clinical manifestation and pharmacotherapy of late-lifedepression. Summary of published studies is illustrated by our clinical data. Summary of evidence:depression developed in old age has a more complex aetiology, weight loss, anxiety and poorsubjective memory or a dementia-like picture are common symptoms. Changes in cognitive orevent-related brain potential (P300) have been well established as a sensitive measure of cognitivedysfunction. It can be used to differentiate cognitive disturbances related to depression fromthose caused by organic brain disease. Safety and tolerability are most important parameters forthe choise of an antidepressant. Antidepressants with a selective mechanism of action are moresafe in the terms of treatment-related intensity and profile of side effects. Citalopram and sertralinehave well documented evidence of safety in the treatment of late - life depression with somaticcomorbidity. Antidepressants with dual effect, e.g. venlafaxine and mirtazapine may also haveeffectivity and tolerability advantages in this indication.

Key words:
depression. old age, antidepressants, safety of pharmacotherapy.


Autoři: V. Kořínková;  E. Kolibáš;  V. Novotný
Působiště autorů: Psychiatrická klinika LF UK a FN, Bratislava, prednosta doc. MUDr. V. Novotný, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 6, pp. 311-316.
Kategorie: Články

Souhrn

Súhrn:
Vyšší vek ovplyvňuje všeobecné zásady farmakoterapie a profylaxie depresie. Pôsobí akopatoplastický faktor na klinické prejavy a priebeh depresie. Zvyšuje citlivosť na niektoré nežiaduceúčinky antidepresív, napr. na extrapyramídové, kardiovaskulárne, kognitívne. Je limitujúcimfaktorom zaradenia do kontrolovaných klinických štúdií a takto ovplyvňuje rozsah zistení kvalityEBM (Evidence Based Medicine).Práca podáva prehľad súčasných poznatkov o zvláštnostiach kliniky a farmakoterapie depresievo vyššom veku. Údaje z literatúry sú doplnené vlastnými klinickými skúsenosťami. Zo zistenívyplýva, že depresia vzniknutá vo vyššom veku má komplexnejšiu etiológiu, k častým príznakompatrí úbytok hmotnosti, úzkosť a kognitívne poruchy. Zmena evokovaných potenciálov (vlnyP300) je citlivým indikátorom kognitívnej poruchy. Využitie má pri diferenciálnej diagnostikekognitívnej poruchy, pri depresii a organickej kognitívnej poruche. Pri výbere antidepresíva vovyššom veku je hlavným kritériom bezpečnosť. Selektívne antidepresíva sú bezpečnejšie z hľadiskaintenzity a profilu nežiaducich účinkov. Citalopram a sertralín majú najlepšie dokumentovanúbezpečnosť pri liečbe depresie vo vyššom veku s telesnou chorobu, perspektívne sa javia novšietzv. duálne antidepresíva venlafaxín a mirtazapín.

Klíčová slova:
depresia, vyšší vek, antidepresíva, bezpečnosť farmakoterapie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se