Cílová místa terapeutických intervencíu onemocnění spolupodmíněnýchpsychosociálním stresem


Target Sites of Therapeutic Interventions in Diseases PartlyConditioned by Psychosocial Stress

Contemporary views on the mechanisms of development of stress are a synthesis of Selye’s andCannon’s concepts. The authors present the contemporary model of the activation hypothesismodified by the authors of the review which presumes the existence of four levels.At the first level the event represents a certain information in the life of the individual. Within theframework of the second level the information is taken up by the central nervous system whereactivation of cognitive functions occurs which is interconnected with the activation of the limbicsystem and hypothalamus; this leads to an emotional reaction incl. a vegetative reaction. Via thereticular activation system activation of the cerebral cortex occurs and via the latter consciousand non-conscious associations are evoked; the new experience is confronted with previous experienceswith similar or identical stimuli. Within the framework of the third level thus processedinformation is transferred by three mediating mechanisms: neurovegetative, neuroendocrine andneuroimmune. At the fourth level first a functional and then an organic disorder of the targetorgan or organ system occurs.In the conclusions the authors give an account of target sites of basic psychotherapeutic andpsychopharmacotherapeutic interventions.

Key words:
target sites, emotional response, cognitive function, meliorstressor, diseases partlyconditioned by psychosocial stress, psychopharmacotherapeutic intervention, psychotherapeuticintervention.


Autoři: J. Baštecký;  J. Beran *
Působiště autorů: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha, ředitel MUDr. A. Malina, Ph. D. Psychiatrická klinika LF UK, Plzeň, přednosta doc. MUDr. J. Beran, CSc. *
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2003, No. 2, pp. 100-105.
Kategorie: Články

Souhrn

Současný pohled na mechanismus rozvoje stresu je syntézou koncepce Selyeho a Cannonovy.V práci je podán současný model aktivační hypotézy modifikované autory souborného referátu,jenž předpokládá existenci čtyř úrovní.Na první úrovni představuje událost v životě jedince určitou informaci. V rámci druhé úrovně jeinformace zachycena centrálním nervovým systémem, v němž dochází k aktivaci kognitivníchfunkcí, které jsou propojeny s aktivací limbického systému a hypotalamu; a to vede k emočníodpovědi, včetně odpovědi vegetativní. Přes retikulární aktivační systém dochází k aktivaci mozkovékůry a přes ni se vyvolávají vědomé a nevědomé asociace; nová zkušenost je konfrontovánas dřívějšími zkušenostmi s podobnými nebo identickými podněty. V rámci třetí úrovně docházík přenosu takto zpracované informace třemi zprostředkujícími mechanismy: neurovegetativními,neuroendokrinními a neuroimunními. Na čtvrté úrovni dochází nejdříve k funkční a posléze organicképoruše cílového orgánu nebo orgánového systému.V závěru práce je podán přehled cílových míst základních psychoterapeutických a psychofarmakoterapeutickýchintervencí.

Klíčová slova:
cílová místa, emoční odpověď, kognitivní funkce, meliorstresor, onemocnění spolupodmíněnápsychosociálním stresem, psychofarmakoterapeutické intervence, psychoterapeutickéintervence.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská psychiatrie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se