Konzervativní a autoritářské postoječeské mládeže


Conservative and Authoritarian Attitudes of Czech Adolescents

The article informs about authoritarian attitudes of Czech adolescents, in a group of 1,253 studentsof randomly chosen grammar schools, secondary schools and vocational schools in Pragueand České Budějovice (average age of the group was 16.4 years). The level of authoritarianism ismeasured by Adorno’s F-scale. The average F score of the whole group was 4.73; 63.1 per cent of allrespondents had an F score higher than 4.5, which strongly suggests that Czech society is onaverage relatively highly conservative, conventional and not very open towards the externalworld and towards social changes. Significantly lowest authoritarian tendencies were recorded instudents of secondary grammar schools, while 75.5 per cent of students of vocational schoolsidentified themselves with quite extremely authoritarian and conservative attitudes Prague studentsin comparison with the students from České Budějovice were showing on average lowerauthoritarian and conservative tendencies, a lower level of xenophobia and lower identificationwith attitudes of power in solving of social problems. No statistically significant relation betweenauthoritarian tendencies and the followed characteristics of the families of respondents werefound, with the exception of the education of parents. A positive correlation between the level ofF-score, level of anxiety and reservation towards oneself was found.

Key words:
authoritarianism, conservatism, ethnocentrism, self-esteem, anxiety, F-scale.


Autoři: F. D. Krch;  L. Csémy *
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. Psychiatrické centrum Praha, Praha, přednosta prof. MUDr. C. Höschl, DrSc. *
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 2002, No. 8, pp. 434-438.
Kategorie: Články

Souhrn

Článek informuje o autoritářských postojích české mládeže u skupiny 1253 studentů náhodněvybraných gymnázií, středních a učňovských škol v Praze a Českých Budějovicích (průměrnývěk skupiny 16,4 roku). Úroveň autoritářství je měřena za pomoci Adornovy F scale.Průměrný F skór celé skupiny byl 4,73 a 63,1 % všech respondentů mělo F skór vyšší než 4,5, cožnaznačuje, že česká společnost je v průměru poměrně silně konzervativní a konvenční a nepřílišotevřená vnějšímu světu a sociálním změnám. Signifikantně nejnižší autoritářské tendence vykazovalistudenti gymnázií, zatímco 75,5 % studentů učňovských škol se ztotožňovalo s poměrněextrémně autoritářskými a konzervativními postoji. Pražští studenti ve srovnání se studentyz Českých Budějovic v průměru vykazovali nižší autoritářské a konzervativní tendence, nižší úroveňxenofobie a ztotožnění se s postoji síly v řešení společenských problémů. Nebyl zjištěn statistickyvýznamný vztah mezi autoritářskými postoji a sledovanými charakteristikami rodinrespondentů, kromě vzdělání rodičů. Byla zjištěna pozitivní korelaci mezi úrovní F skóre, stupněmúzkosti a výhradami vůči vlastní osobě.

Klíčová slova:
autoritářství, konzervativismus, etnocentrismus, sebevědomí, úzkost, F scale.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se