Registr pacientůs Alzheimerovou chorobou


Register of Patients withAlzheimer’s Disease

Within the framework of a grant provided by the Internal Grant Agency ofthe Ministry of Health CR a group of patients was established with the dia-gnosis of „pure“ Alzheimer’s disease. This group which will be supplementedand modified in future serves above all as a source of patients for research inthe area of Alzheimer’s dementia. It is also a base of probands for clinicalstudies testing new therapeutic methods (in particular pharmacotherapeuticones). The created register with the introduced methods and personnel couldwithout modification serve as an „Alzheimer centre“. Such centres are nowa-days recommended for indication of the prescription of very expensive ace-tylcholine esterase inhibitors.Within the framework of the grant also a computer database was createdwhich makes comprehensive collection and keeping of data on individualpatients possible as well participation of different subjects engaged in examinations and treatment of patients. Several publications were prepared ser-ving doctors and psychologists as well the patient’s caregivers.The authors describe the characteristics of the group forming the register, aswell as the applied diagnostic methods.

Key words:
Alzheimer’s disease, apolipoprotein E, computed tomograp-hy, database, dementia, SPECT, vascular dementia, examination methods.


Autoři: R. Jirák;  J. Obenberger *;  K. Kupka **;  J. Krásenský *;  A. Johannová;  B. Rypáčková ***;  T. Turek;  T. Uhrová;  P. Zemková
Působiště autorů: Psychiatrická klinika 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. J. Raboch, DrSc. Neurologická klinika 1. LF UK Praha, přednosta prof. MUDr. S. Nevšímalová, DrSc. *VFN, odd. nukleární medicíny, Praha, primář MUDr. K. Kupka, CSc. **VFN, odd. klinické hematologi ***
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 4, pp. 220-232.
Kategorie: Články

Souhrn

V rámci grantu IGA MZ ČR byl vytvořen soubor pacientů s dia-gnózou „čisté“ Alzheimerovy choroby. Tento soubor, který bude dále doplňo-ván a obměňován, slouží především jako zdroj pacientů pro výzkum v oblastiAlzheimerovy demence. Dále představuje základnu probandů pro klinickéstudie, ověřující nové léčebné metody (především farmakoterapeutické). Vy-tvořený registr se zavedenými metodami a personálním obsazením by bezjakékoli úpravy mohl sloužit jako „Alzheimerovské centrum“. Takováto cen-tra jsou nyní navrhována pro indikaci preskribce finančně velmi drahýchinhibitorů acetylcholinesterázy.V rámci grantu byla také vytvořena počítačová databáze, umožňující kom-plexní sběr a uchování dat o jednotlivých pacientech, umožňující vstup růz-ných subjektů, zúčastněných na vyšetřování a léčení pacientů. Dále vznikloněkolik publikací, určených jak pro lékaře a psychology, tak pro pečovatelepacientů.V článku jsou popsány charakteristiky souboru tvořícího registr a použitédiagnostické metody.

Klíčová slova:
apolipoprotein E, computerová tomografie, databáze,demence, SPECT, vaskulární demence, vyšetřovací metody.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se