Elektrokonvulzivní terapiea souběžná léčba psychofarmaky:účinnost kombinace


Electroconvul-sive Treatment and Concurrent Treatment with Psychopharmaceutical Pre-parations: Efficacy of Combination

The presented retrospective study was made in female patients in the admis-sion department of a mental hospital. Electroconvulsive treatment was givenin all instances bilaterally, by short-pulse stimulation using a Thymaron ap-paratus. The group included a total of 99 patients, mean age 47.38 ± 15.74years (range 17 - 82) with diagnoses of unipolar and bipolar depression,mania, schizoaffective disorder and schizophrenia. The total number of ap-plied electroconvulsions (EC) was 663, the mean number per patient was 6.69± 2.24 (range 3 - 13 EC). The total number of electroconvulsions which couldbe evaluated was 657. After treatment the group included 77.7 % major res-ponders. The authors investigated the relationship of the class of pharmacot-herapeutic preparation (antidepressant, neuroleptic and benzodiazepines)and the therapeutic effect of electroconvulsive therapy. They found that ben-zodiazepines correlated significantly inversely with the improvement of CGIduring treatment (p = 0.021). The use of antidepressants and neuroleptics did not correlate significantly with the rate of onset of the first improvement norwith the total number of administered electroconvulsions.

Key words:
electroconvulsive therapy, therapeutic effect, psychophar-maceutical preparations, antidepressants, neuroleptics, benzodiazepines.


Autoři: M. Hrdlička;  M. Blatný *;  M. Moráň **;  I. Maňasová ***
Působiště autorů: Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha, zast. přednosta MUDr. M. Hrdlička, CSc. Psychologický ústav AV ČR, Brno, ředitelka PhDr L. Osecká, CSc. *Neurologická klinika LF MU a FNsP Bohunice, Brno, přednosta doc. MUDr. Z. Kadaňka, CSc. **Psychiat ***
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1999, No. 4, pp. 201-211.
Kategorie: Články

Souhrn

Retrospektivní studie byla provedena u pacientek ženského přijí-macího oddělení psychiatrické léčebny. Elektrokonvulzivní terapie byla vevšech případech prováděna bilaterálně, krátkopulzovou stimulací pomocípřístroje Thymatron. Do souboru bylo zařazeno celkem 99 pacientek o prů-měrném věku 47,38 ± 15,74 let (rozmezí 17 - 82 let) s diagnózami unipolárnía bipolární deprese, mánie, schizoafektivní porucha a schizofrenie. Celkovýpočet aplikovaných elektrokonvulzí (EK) byl 663, průměrný počet EK na pa-cientku byl 6,69 ± 2,24 (rozmezí 3 - 13 EK). Celkový počet vyhodnotitelnýchelektrokonvulzí byl 657. V souboru bylo po léčbě popsáno 77,7 % výraznýchresponderů. Sledovali jsme vztah tříd psychofarmak (antidepresiva, neuro-leptika a benzodiazepiny) k terapeutickému efektu elektrokonvulzivní tera-pie. Nalezli jsme, že benzodiazepiny významně negativně korelovaly s mírouzlepšení CGI během léčby (p = 0,021). Užití antidepresiv ani neuroleptik ne-korelovalo významně s mírou zlepšení CGI. Žádná z tříd psychofarmak neko-relovala významně ani s rychlostí nástupu prvního zlepšení, ani s celkovýmpočtem aplikovaných konvulzí.

Klíčová slova:
elektrokonvulzivní terapie, terapeutický efekt, psycho-farmaka, antidepresiva, neuroleptika, benzodiazepiny.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se