Sérové koncentrace leptinua nutriční parametry u pacienteks mentální anorexií a mentálníbulimií


SerumConcentrations of Leptin and Nutritional Parameters in Female Patientswith Anorexia Nervosa and Bulimia

Eating Disorders, Anorexia Nervosa (AN) and Bulimia Nervosa (BN) are re-cognized to be frequently a chronic disease gradually leading to malnutritionwith a series of metabolic complications. A decreased food intake in the firstphase of anorexia nervosa results in the fat stores depletion, and sub-sequently in the muscle mass reduction. The aim of our study was to compa-re serum concentrations of adipocyte-produced protein hormone leptin, thatprecisely reflects the total body fat content, in patients with AN F50.0 (m =14) and BN F50.2 (n = 5) with the group of healthy age matched women (n =11). In addition, serum concentrations of cholesterol, triglycerides, total pro-tein, albumin and prealbumin in both groups were followed.We have found significantly lower values of body weight, body mass index,serum leptin and total protein levels in patients with Eating Disorders, espe-cially in anorexia nervosa in comparison with control group. No statisticallysignificant differences were found in serum lipids, albumin and prealbumin concentrations. Serum leptin levels in both groups positively correlated withbody mass index and in control group also negative correlation with serumcholesterol was found. The results of our study thus show that serum leptinconcentrations are very sensitive indicator of the nutritional status in Eas-ting Disorders mainly in patients with anorexia nervosa. The drop of serumleptin appears already in a period, when additional nutritional parameters(albumin, prealbumin) remain within normal values.

Key words:
leptin, anorexia nervosa, bulimia nervosa, body mass index,cholesterol, total protein.


Autoři: M. Haluzík;  H. Papežová *;  J. Nedvídková **;  J. Kábrt
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Marek, DrSc. Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha, přednosta MUDr. P. Zvolský, DrSc. *Endokrinologický ústav, Praha, ředitel prof. MUDr. RNDr. L. Stárka, DrSc. **
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Psychiat., , 1998, No. 8, pp. 464-469.
Kategorie: Články

Souhrn

Poruchy příjmu potravy, mentální anorexie (MA) a mentálníbulimie (MB) jsou onemocněním s častým chronickým průběhem, které ve-dou postupně k malnutrici s řadou přidružených metabolických komplikací.V první fázi nemoci dochází v důsledku sníženého příjmu potravy k deplecitukových zásob, po jejich vyčerpání pak i k úbytku svalové hmoty. Cílem tétostudie bylo porovnání sérových koncentrací proteohormonu leptinu produ-kovaného adipocyty, jehož hladiny velmi přesně odrážejí celkový obsah tukuv organismu, u pacientek s mentální anorexií F50.0 (n = 14) a mentální buli-mií F50.2 (n = 5), se skupinou zdravých žen odpovídajícího věku (n = 11).U obou skupin byly dále sledovány sérové koncentrace cholesterolu, triglyce-ridů, celkové bílkoviny, albuminu a prealbuminu.Zjistili jsme, že sérové koncentrace leptinu u pacientek s poruchami příjmupotravy, především s mentální anorexií, je oproti kontrolní skupině význam-ně snížena, signifikantně nižší byla rovněž tělesná hmotnost, body mass in-dex a koncentrace celkové bílkoviny v séru. Významné rozdíly mezi oběmaskupinami nebyly pozorovány v koncentraci sérových lipidů, albuminu aniprealbuminu. Hladina leptinu u obou skupin pozitivně korelovala s bodymass indexem (BMI), u kontrolní skupiny pak negativně se sérovým choleste-rolem. Výsledky naší studie tak svědčí pro skutečnost, že sérová koncentraceleptinu je citlivým ukazatelem nutričního stavu pacientek s mentální anore-xií. K jejímu poklesu dochází již v době, kdy další nutriční ukazatele (albu-min, prealbumin) dosud nevykazují významné odchylky od normy.

Klíčová slova:
leptin, mentální anorexie a mentální bulimie, bodymass index, cholesterol, celková bílkovina.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Dětská psychiatrie Psychiatrie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se