Vliv adjustace pokračujícíhorohovkového stehu na cylindrickourefrakci po perforující keratoplastice


Effect of Adjusting of the Continuous (running) Corneal Suture on the CylindricalRefraction after Penetrating Keratoplasty

Authors refer about the effect of adjusting (adjustment of the suture tension) ofthe running corneal suture on the final cylindrical refraction in patients whounderwentpenetratingkeratoplastyduetokeratoconus.Inourarticleweevaluatetwo groups of patients.The group I consists 76 patients (76 eyes) who regularly visited our department ofophthalmology. There were 52.6 % of females and 47.4 % ofmales. The average ageat the time of surgery was 33.5 ± 5.2 years (range, 18 – 52 years). In this group ofpatients, the adjusting was performed during the surgery.In the group II 35 patients (40 eyes) underwent the adjusting procedure of therunning corneal suture in the early postoperative period. There were 19 (54.0 %)women and 16 (46.0 %) men. The average age of the whole group at the time ofsurgery was 34.6 ± 3.8 years (range, 18 – 50 years). The indication to carry out theadjusting was topographically verified astigmatism of more then 3.5 cylindricaldiopters (D cyl). The purpose of this study was to find the ultimate surgery technique to get notonly the clearness and good healing of the corneal graft, but first of all to preventextensiveametropia alreadyduringthesurgery.In theearly stageafter thesurgerywe are trying to reduce emerged refractive error and to get faster recovery of goodvisual acuity of the operated eye.In the sense of the least final postoperative astigmatism, the best results we havereached in cases where the donor corneal graft was 0.25 mm larger in diameterand the suture was adjusted during the surgery using light circles according toSerdarevic. In this group of patients the average final cylindrical refractive errorafter the surgery was 2.00 ± 0.81 D cyl. When adjusting the corneal suture inpostoperative period, the mean final refractive error decreased of about 3.09 ± 1.62D cyl.penetrating keratoplasty, adjusting of the corneal suture, cylindricalrefraction.

Key words:
penetrating keratoplasty, adjusting of the corneal suture, cylindricalrefraction.


Autoři: J. Urminský;  P. Rozsíval;  V. Lorencová;  N. Jirásková
Působiště autorů: Oční klinika FN a LF UK, Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. P. Rozsíval, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2004, No. 2, p. 124-132
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři referují o efektu adjustace (úprava napětí) pokračujícího rohovkovéhostehu na výslednou cylindrickou refrakci u pacientů podstupujících perforujícíkeratoplastiku (PK) pro keratokonus. V práci hodnotíme dva soubory pacientů.Soubor I tvoří 76 pacientů (76 očí), kteří se pravidelně dostavovali ke kontrolámna naší klinice. Podíl žen v souboru byl 52,6 % a podíl mužů 47,4 %. Průměrný věkve skupině v době operace byl 33,5 let ± 5,2 let (rozmezí 18-52 let). U této skupinypacientů jsme prováděli adjustaci stehu peroperačně.Soubor II tvoří 35 pacientů (40 očí), kteří podstoupili v časném pooperačnímobdobí adjustaci pokračujícího rohovkového stehu. Podíl žen v souboru byl 19(54,0 %) a podíl mužů 16 (46,0 %). Průměrný věk v celém souboru v době operacebyl 34,6 let ± 3,8 let, rozmezí 18-50 let. Indikací kvýkonubyl topograficky potvrzenýastigmatismus nad 3,5 cylindrické dioptrie (D cyl).Cílem studie bylo zvolit optimální operační techniku s cílem dosáhnout nejenčirosti a dobrého zhojení rohovkového terče, ale především již peroperačně předcházetvzniku velké ametropie. V časném pooperačním období je pak naší snahouredukce vzniklé dioptrické vady a rychlejší návrat dobré zrakové ostrosti operovanéhooka.Nejlepších výsledků ve smyslu nejmenší výsledné hodnoty pooperačního astigmatismubylo dosaženo v případech, kdy byl použit terč dárce větší o 0,25 mms peroperační adjustací stehu za kontroly pomocí světelných kruhů dle Serdarevicové.U této skupiny pacientů byla výsledná průměrná cylindrická refrakce pooperaci 2,00 ± 0,81 D cyl. Adjustací rohovkového stehu v pooperačním obdobípoklesl astigmatismus v průměru o 3,09 ± 1,62 D cyl.

Klíčová slova:
perforující keratoplastika, adjustace rohovkového stehu, cylindrickárefrakce.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se