Leberova miliární aneuryzmata –kazuistika


Leber´s Miliary Aneurysms - Case-report

The disease is classified along with idiopathic iuxtapapillary retinal teleangiectasisand Coat´s disease in the group of retinal teleangiectases.The disease was first described by Leber in l912. Sometimes the disease isconsidered an early form of Coat´s disease.The condition is usually unilateral, only rarely bilateral. Aneurysms are mostfrequently ina temporal position, in themedium to remote periphery of the retina.On examination by fluorescein angiography they reveal leakage. The disease hasa very slow progression and is usually diagnosed in advanced age.Leber´s miliary aneurysms are very frequently surrounded by hard whitishexsudates. They can be complicated by vascular dilatations, neovascularizations, thromboses, retrovitreal haemorrhagesandmacular changes.Their size is greater than in diabetic retinopathy. Some aneurysms may be thrombotized. In someinstances exsudative detachment of the retina was described.Treatment is based on laser photocoagulation. Laser scars should not be veryintense to avoid damage of Bruch´s membrane and development of neovascularizationsand proliferations. Cryotherapy is indicated when the aneurysms are inthe periphery.The submitted case-report describes a patient with the bilateral form of Leber´smiliary aneurysms. On one eye the disease was complicated by the developmentof neovascularizations with repeated haemorrhage into the vitreous body.In thesubmittedpaper the authors describe the gradual progressionof the diseaseincl. the finding of fluorescein angiography and the selected therapeutic methodwhich contributed to stabilization of satisfactory visual functions.

Key words:
Leber´s miliary aneurysms, Coat´s disease, unilateral incidence,smallprogression, laser photocoagulation, cryotherapy, neovascularization, haemophthalmus,pars plana vitrectomy


Autoři: P. Kolář;  E. Vlková
Působiště autorů: Oční klinika FN, Brno, přednosta prof. MUDr. E. Vlková, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2003, No. 2, p. 127-133
Kategorie: Články

Souhrn

Onemocnění je zařazováno spolu s idiopatickými juxtapapilárními retinálnímiteleangiektaziemi a Coatsovou chorobou do skupiny retinálních teleangiektazií.Choroba byla poprvé popsána Leberem v roce 1912. Někdy je onemocnění považovánoza časnou formu Coatsovy choroby.Onemocnění je většinou unilaterální, jen vzácně bilaterální. Aneuryzmata jsoulokalizována nejčastěji temporálně ve střední až vzdálené periferii retiny. Přivyšetření fluorescenční angiografií vykazují průsak. Onemocnění má velmi pomalouprogresi a bývá diagnostikováno většinou v pokročilém věku.Leberova miliární aneuryzmata velmi často obklopují tvrdé bělavé exsudáty.Mohou být komplikována cévními dilatacemi, neovaskularizacemi, trombózami,retrovitreálními hemoragiemi a makulárními změnami. Jejich velikost je většínež u diabetické retinopatie. Některá z aneuryzmat mohou být trombotizována.V některých případech bylo popisováno exsudativní odchlípení sítnice.Léčba je založena na laserové fotokoagulaci. Laserové jizvy by neměly být přílišintenzivní, aby nedošlo ke zničení Bruchovymembrány a tvorbě neovaskularizacía proliferací. Kryoterapie bývá indikována tehdy, pokud jsou aneuryzmata přílišv periferii.Naše kazuistika referuje případ pacienta s oboustrannou formou Leberovýchmiliárních aneuryzmat. Toto onemocnění bylo na jednom z očí komplikovánovývojem neovaskularizací s opakovaným krvácením do sklivce.Ve svém sdělení prezentujeme postupnou progresi onemocnění, včetně nálezufluorescenční angiografie, a zvolený způsob terapie, který přispěl ke stabilizacidobrých zrakových funkcí.

Klíčová slova:
Leberova miliární aneuryzmata, Coatsova choroba, unilaterálnívýskyt, pomalá progrese, laserová fotokoagulace, kryoterapie, neovaskularizace,hemoftalmus, pars plana vitrektomie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se