Bestova viteliformní dystrofiekomplikovaná neovaskulárnímembránou a krvácením


Best s Vitelliform Dystrophy Complicated by a Neovascular Membrane and Haemorrhage

The objective of the paper is to draw attention to an uncommon picture of Bests vitelliform dystrophy of the macula (BVD)complicated by a choroidal neovas-cular membrane (CNVM)and haemorrhage.In an 8-year-old boy where incidentally at the age of 5 years cystic changes in bothmaculas were found and a reduced central visual acuity (CVA)of the left eye,theCVA of the so far asymptomatic right eye suddenly deteriorated.In the right maculaa vitelliform focus was present the lower half of which was formed by a vascularizedscar with subretinal haemorrhage on the margin.In the left macula was a roundchorioretinal scar with hyperplasia of the pigmented epithelium (RPE)and rem-nants of macular yellow.Fluoroangiographic examination (FAG)visualized classicalCNVM,optical coherence tomography (OCT)ablation of the RPE.The electrooculo-gram (EOG)was bilaterally reduced,CVA of the right eye was 6/60,of the left eye6/36.Examination of the mother revealed though the ophthalmological finding wasnormal,a significantly reduced EOG and in an older brother there was a smallvitelliform focus in both maculae and reduced EOG with CVA of 6/6.Conclusion:CNVM with haemorrhage is a rare complication of BVD.This compli-cation markedly extends the polymorphism of findings,is a risk of the CVA andmakes the diagnosis more difficult.EOG examination is decisive for the diagnosisof less common forms of BVD.

Key words:
Best ’s vitelliform dystrophy,choroidal neovascular membrane.


Autoři: J. Záhlava 1;  I. Karel 1,2;  J. Lešták 1
Působiště autorů: Oční oddělení Praha 5, Nové Butovice, primář MUDr. J. Lešták, CSc. 2 Oční klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta doc. MUDr. M. Filipec, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 3, p. 158-164
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem sdělení je upozornit na neobvyklý obraz Bestovy viteliformní dystrofiemakuly (BVD)komplikovaný choroidální neovaskulární membránou (CNVM)a krvácením.U 8letého chlapce,u něhož byly zjištěny náhodně ve věku 5 let cystické změnyv obou makulách a snížená centrální zraková ostrost (CZO)levého oka,se náhlezhoršila CZO dosud asymptomatického pravého oka.V prav makule bylo patrnoviteliformní ložisko,jehož dolní polovinu tvořila vaskularizovaná jizva,lemovanásubretinální hemoragií.V levé makule byla okrouhlá chorioretinální jizva s hy-perplázií pigmentového epitelu (RPE)a zbytky makulární žluti.Fluoroangiogra-fick vyšetření (FAG)zobrazilo klasickou CNVM,optická koherentní tomografie(OKT)ablaci RPE.Elektrookulogram (EOG)byl oboustranně snížený,CZO pravé-ho oka byla 6/60,levého oka 6/36.Vyšetření matky prokázalo při fyziologickémočním nálezu signifikantně snížený EOG a u staršího bratra drobné viteliformníložisko v obou makulách a snížený EOG při CZO 6/6.Závěr:CNVM s krvácením vzácně komplikuje BVD.Tato komplikace výrazněrozšiřuje polymorfii nálezů,ohrožuje CZOa znesnadňujediagnózu.EOGvyšetřeníje pro diagnózu méně obvyklých forem BVD rozhodující.

Klíčová slova:
Bestova viteliformní dystrofie,choroidální neovaskulární membrána.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se