Počítačová perimetrie -rychlástrategie TOP a normální prahovástrategie v klinické praxi,srovnatelnost výsledků


Computer Perimetry Rapid TOP Strategy and Normal Threshold Strategy inClinical Practice,Comparability of Results

Computer perimetry is constantly being developed but still remains a subjectiveexamination method.The patient ´s cooperation plays an important part andtherefore examination strategies are improved to make it possible to obtain themost accurate possible results during the shortest possible examination time.Theauthor presents an account on the comparability of results of rapid TOP strategy (Tendency Oriented Perimetry)and normal threshold strategy with programmeG2 on the perimeter OCTOPUS 101.It involves the retrospective evaluation of 73 visual fields which were divided intofour groups according to the achieved retinal sensitivity during examination withTOP strategy and with normal threshold strategy.The author compared theobtained parameters MD and LV,she compared the sites of defects of retinalsensitivity in both strategies and calculated the time saved by rapid TOP strategy.High comparability was achieved in group 1 with normal retinal sensitivity inboth strategies and also in group 4 with abnormal retinal sensitivity in bothstrategies.In groups 2 and 3 comparability was not proved (group 2 -abnormalretinal sensitivity in TOP and normal retinal sensitivity in normal thresholdstrategy,group 3 normal retinal sensitivity in TOP and abnormal retinal sensitivity in normal threshold strategy).In these groups we may assume a higher ratioof the so-called learning effect or conversely fatigue and poorer cooperation ofthe patients during the lengthy examination by normal threshold strategy.Thelocalization of defects agreed in group 4 in 83.3%and in the other groups it wasnot compared (group 1 practically without defects,in groups 2 and 3 the resultswere not comparable).The total time saved with TOPstrategy was 75.8%,the meanexamination time with TOP strategy was 3 minutes 27 seconds,with normalthreshold strategy 14 minutes 17 seconds.With regard to the significant timesaving the programme G2 with TOP strategy can be considered suitable forpatients with glaucoma,with intraocular hypertension and with suspected glau-coma but it can be also used as a screening method with quantitative results forother situations.

Key words:
computer perimetry,rapid TOP strategy,normal threshold strategy,quantitative results,short examination time


Autoři: P. Kratochvilová
Působiště autorů: Oční oddělení NsP Příbram, primář MUDr. M. Bodnár
Vyšlo v časopise: Čes. a slov. Oftal., , 2002, No. 3, p. 187-193
Kategorie: Články

Souhrn

Počítačová perimetrie prochází neustálýmvývojem,ale zůstává nadále subjektiv-ní vyšetřovací metodou.Spolupráce pacienta hraje významnou roli,a proto jsouvyvíjeny a stále zdokonalovány vyšetřovací strategie,které umožní získat conejpřesnější výsledky při co nejkratším vyšetřovacím čase.Autorka referujeo srovnatelnosti výsledků rychlé strategie TOP (Tendency Oriented Perimetry)a normální prahové strategie s programem G2 na perimetru OCTOPUS 101.Jedná se o retrospektivní zhodnocení 73 zorných polí,která byla rozdělena do 4skupin podle dosažené retinální citlivosti při vyšetření se strategií TOP a s nor-mální prahovou strategií.Byly porovnány získané parametry MDa LV,porovnánylokalizace defektů retinální citlivosti v obou strategiích a vypočítána úspora časus rychlou strategií TOP.Vysoká srovnatelnost byla dosažena ve skupině 1 s nor-mální retinální citlivostí v obou strategiích a dále ve skupině 4 s abnormálníretinální citlivostí v obou strategiích.Ve skupinách 2 a 3 srovnatelnost prokázánanebyla (skupina 2 abnormální retinální citlivost v TOP a normální retinálnícitlivost v normální prahové strategii,skupina 3 normální retinální citlivostv TOP a abnormální retinální citlivost v normální prahové strategii).V těchtoskupinách lze předpokládat vyšší podíl tzv.learning effectu a nebo naopak únavua horší spolupráci pacienta při dlouhém vyšetření normální prahovou strategií.Lokalizace defektů se shodovala ve skupině 4 v 83,3 %,v ostatních skupináchnebyla porovnávána (skupina 1 prakticky bez defektů,ve skupinách 2 a 3 nebylyvýsledkysrovnatelné).Celková úspora časuse strategií TOPbyla 75,8 %,průměrnývyšetřovací čas se strategií TOP byl 3 minuty 27 sekund,s normální prahovoustrategií 14 minut 17 sekund.Vzhledem k významné úspoře času lze považovat program G2 se strategií TOP zavhodný pro pacienty s glaukomem,s nitrooční hypertenzí a s podezřením naglaukomové onemocnění,ale lze jej využít i jako screeningovou metodu s kvantitativními výsledky pro jiné situace.

Klíčová slova:
počítačová perimetrie,rychlá strategie TOP,normální prahovástrategie,kvantitativní výsledky,krátký vyšetřovací čas

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Oftalmologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská oftalmologie


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se