Díl IV. – Mortalita a očekávaná doba dožití pacientů s IBD


Autoři: Dušek L. 1,2;  Májek O. 2;  Jarkovský J. 1,2;  Benešová K. 1,2;  Ngo O. 2;  Mužík J. 2;  Kubát J. 1;  Blaha M. 1;  Hejduk K. 2;  Lukáš M. 3
Působiště autorů: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 1;  Institut biostatistiky a analýz, LF MU, Brno 2;  Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE I. V. F. a. s. a 1. LF UK, Praha 3
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2019; 73(4): 345-351
Kategorie: Gastroenterologie a hepatologie v referenčních statistikách

Úvod

Předchozí díl našeho seriálu shrnul objemná epidemiologická data týkající se výskytu idiopatických střevních zánětů (IBD – inflammatory bowel disease) v české populaci. Analýza retrospektivních časových trendů a provedené predikce shodně konstatovaly, že incidence těchto nemocnění je dlouhodobě v čase stabilizovaná a po roce 2014 mírně klesá. I tak je každoročně nově diagnostikováno velké množství pacientů, konkrétně cca 3 700 s Crohnovou nemocí (CD – Crohn’s disease) a cca 4 200 s ulcerózní kolitidou (UC – ulcerative collitis). Tato nová epidemiologická zátěž se každoročně přičítá k celkové prevalenci onemocnění, přičemž tento přírůstek tvoří přibližně 7–8 % ročně. Setrvale rostoucí prevalenci onemocnění jsme částečně vysvětlovali zlepšujícími se výsledky léčby a nízkou mortalitou asociovanou s IBD jako s primární příčinou.

Statistikám týkajícím se mortality a celkové doby dožití pacientů s IBD budeme věnovat tento a příští díl seriálu. Důvodem je mimo jiné několik otázek čtenářů, které jsme obdrželi po vydání předchozího dílu. Tyto lze jednoduše shrnout do dvou hlavních skupin. První se dotazuje, zda je skutečně mortalita na IBD tak nízká a zda to není chyba kódování příčin úmrtí v listu o prohlídce zemřelého. Dalším tématem je potom fakt, že celkové množství zemřelých pacientů s IBD v čase narůstá, i když je mortalita z primární příčiny IBD velmi nízká. Tyto trendy jistě vyžadují detailnější rozbor. Mimo jiné proto, že nepřímo odrážejí již zmíněné celkové výsledky péče o pacienty s IBD v ČR.

Metodika

Analýza vychází z dostupných dat Národního zdravotnického informačního systému, a to zejména národních zdravotních registrů:

  • Národní registr hrazených zdravotních služeb (NRHZS) obsahující data zdravotních pojišťoven v hospitalizační i ambulantní oblasti vč. kompletních dat o vykázaných diagnózách, procedurách a léčbě – v současnosti jsou data k dispozici za období 2010–2018;
  • list o prohlídce zemřelého;
  • demografické charakteristiky české populace zveřejňované Českým statistickým úřadem.

Epidemiologické charakteristiky jsou vyjádřeny jak v absolutních hodnotách, tak v přepočtu na 100 000 obyvatel. Kromě epidemiologických charakteristik analýza využívá standardní popisné statistiky – absolutní a relativní četnosti pro data kategoriální a průměr doplněný o směrodatnou odchylku, medián a interkvartilový rozsah pro data kvantitativní.

Rozbor statistik týkajících se mortality rozlišuje úmrtí, kde je IBD hlavní příčinou úmrtí („disease-specific mortality“), a dále všechna úmrtí pacientů s historií IBD v osobní anamnéze. Dostupnost dat NRHZS od roku 2010 poskytuje dostatečné časové okno pro reprezentativní popis celkové prevalence IBD a u této kohorty pacientů následně můžeme hodnotit všechna úmrtí a zkoumat jejich příčiny. Tyto analýzy dále doplňuje kvantifikace tzv. předčasných úmrtí provedená v souladu s metodikou EUROSTAT [1], podle které lze některá úmrtí (zejména kombinace příčiny úmrtí a věku) považovat za předčasná či preventabilní. Kromě preventabilních úmrtí, jimž lze předejít populačními intervencemi jako je např. očkování nebo screening, metodika rozlišuje „amenable“ úmrtí, kterým je možné ve většině případů zabránit dostupnou a kvalitní zdravotní péčí. Pro většinu chronických onemocnění, vč. chorob trávicího traktu, je jako předčasné definováno úmrtí před 75 rokem věku, tuto statistiku jsme zde dále doplnili podílem úmrtí před 60 rokem věku pacientů.

Populační analýza očekávané doby dožití byla provedena na základě agregace dat za hodnocené období (mortalita pacientů s prokazatelnou IBD, bez ohledu na příčinu úmrtí). Výpočet byl proveden pomocí knihovny Demography v software R metodikou úmrtnostních tabulek [2–4].

Stručné shrnutí výsledků analýz

Vývoj mortality u pacientů s IBD shrnuje tab. 1 a graf 1. Je zřejmé, že úmrtí hlášené v přímé vazbě na IBD jako primární příčinu tvoří pouze zlomek promile z celkové prevalence a cca 4 % z celkového počtu úmrtí pacientů s IBD (diagnózy K50 a K51 jsou jako primární příčina úmrtí zaznamenány ročně u cca 50–60 pacientů). Celková mortalita (úmrtí pacienta s IBD z jakékoli příčiny) v čase narůstá, meziročně jde o nárůst v rozsahu 10–13 %. V roce 2018 zemřelo 493 pacientů s CD v osobní anamnéze a 917 pacientů s UC v osobní anamnéze. Rostoucí trend u celkové mortality (graf 1) lze jednoznačně vztáhnout k rostoucí prevalenci pacientů s těmito onemocněními (graf 2). Věkový profil žijících pacientů s IBD totiž zahrnuje ve velkém procentu i pacienty starší než 60 nebo 70 let (graf 3). Rostoucí počet pacientů v prevalenci s IBD tak logicky navyšuje absolutní počet úmrtí. Avšak úmrtí z primární příčiny IBD je spíše vzácné a ukazuje tak na stabilizovaný stav nemoci u naprosté většiny pacientů.

Tab. 1. Data o mortalitě související s IBD v české populaci – časový vývoj. Zdroj: NRHZS 2010–2018, List o prohlídce zemřelého 2010–2018
Tab. 1. IBD mortality data in the Czech population – development over time. Source: NRRHS 2010–2018, Database of Death Records 2010–2018.
Data o mortalitě související s IBD v české populaci – časový vývoj. Zdroj: NRHZS 2010–2018, List o prohlídce zemřelého
2010–2018<br>
Tab. 1. IBD mortality data in the Czech population – development over time. Source: NRRHS 2010–2018, Database of Death
Records 2010–2018.
IBD – idiopatcké střevní záněty
1 Počet zemřelých v daném roce z celkového počtu osob s historií onemocnění (zahrnuje i osoby léčené v daném roce).
2 Kalkulováno jako aritmetický průměr meziročních relativních změn za období 2014–2018

Časový vývoj celkové mortality pacientů s Crohnovou nemocí a ulcerózní
kolitidou. Zdroj: NRHZS 2010-2018, List o prohlídce zemřelého 2010-2018.<br>
Graph 1. Overall mortality in patients with Crohn’s disease and ulcerative
colitis over time. Source: NRRHS 2010-2018, Database of Death Records
2010-2018.
Graf 1. Časový vývoj celkové mortality pacientů s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou. Zdroj: NRHZS 2010-2018, List o prohlídce zemřelého 2010-2018.
Graph 1. Overall mortality in patients with Crohn’s disease and ulcerative colitis over time. Source: NRRHS 2010-2018, Database of Death Records 2010-2018.

Časový vývoj prevalence pacientů s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou. Zdroj: NRHZS 2010-2018.<br>
Graph 2. Prevalence in patients with Crohn’s disease and ulcerative colitis over time. Source: NRRHS 2010-2018.
Graf 2. Časový vývoj prevalence pacientů s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou. Zdroj: NRHZS 2010-2018.
Graph 2. Prevalence in patients with Crohn’s disease and ulcerative colitis over time. Source: NRRHS 2010-2018.

Věk žijících pacientů s IBD – věkový profil prevalence. Zdroj: NRHZS 2010-2018.<br>
Graph 3. Age of alive IBD patients (age profile of prevalence). Source: NRRHS 2010-2018.
Graf 3. Věk žijících pacientů s IBD – věkový profil prevalence. Zdroj: NRHZS 2010-2018.
Graph 3. Age of alive IBD patients (age profile of prevalence). Source: NRRHS 2010-2018.

Při rostoucí celkové mortalitě je ovšem zásadní otázkou věk umírajících pacientů s IBD v osobní anamnéze a vývoj věku umírajících v čase (graf 4). Pokud by byla rostoucí mortalita doprovázena vyšším podílem pacientů umírajících v nižším věku, šlo by o vážný signál snižující se dostupnosti či efektivity léčby. V takovém případě by výše uvedené vysvětlení spojující vyšší počet zemřelých s rostoucí kohortou pacientů v prevalenci nebylo dostačující. Tato situace v ČR naštěstí nenastává, věk umírajících pacientů s IBD (jakákoli příčina) v čase dokonce narůstá, což ukazuje na pozitivní a zlepšující se výsledky zdravotní péče. Pacienti s diagnózou K50 v osobní anamnéze se dožívají průměrného věku 72,5 roku (v roce 2010 to bylo 68,3 roku, zlepšení o 5,8 %). V případě diagnózy K51 je průměrný věk při úmrtí z jakékoli příčiny 75,7 roku (v roce 2010 to bylo 73 roku, zlepšení o 3,6 %). Přibližně 18 % pacientů s diagnózou K50 v osobní anamnéze zemřelo do 60 roku věku, u diagnózy K51 takto časně umírá 10 % pacientů.

Věk zemřelých pacientů s IBD – úmrtí z jakékoli příčiny. Zdroj: NRHZS 2010-2018, List o prohlídce zemřeného
2010-2018.<br>
Graph 4. Age of deceased IBD patients (death from any cause). Source: NRRHS 2010-2018, Database of Death Records
2010-2018.
Graf 4. Věk zemřelých pacientů s IBD – úmrtí z jakékoli příčiny. Zdroj: NRHZS 2010-2018, List o prohlídce zemřeného 2010-2018.
Graph 4. Age of deceased IBD patients (death from any cause). Source: NRRHS 2010-2018, Database of Death Records 2010-2018.

Všechna výše komentovaná data ukazují na zlepšující se celkové výsledky péče o pacienty s IBD v ČR. Tento fakt dokumentuje i analýza očekávané doby dožití, která na grafech 5–8 ukazuje významný a pozitivní vývoj v posledních 7 letech. Očekávaná doba dožití pacientů s CD (graf 6) a UC (graf 8) v čase významně narůstá a v období 2015–2018 se přibližuje hodnotám celkové populace ČR. Nejnovější data za rok 2018 dokonce dokládají, že IBD v osobní anamnéze pacientů statisticky podstatně nezkracuje dobu dožití (graf 9). Významnost tohoto pozitivního vývoje v čase dále dokládá rozbor časových trendů po jednotlivých věkových kategoriích (graf 7 a 9) a číselný souhrn v tab. 2.

Očekávaná doba dožití u pacientů s Crohnovou nemocí. Zdroj: demografická data Českého statistického úřadu,
List o prohlídce zemřelého 2012–2018.<br>
Graph 5. Life expectancy in patients with Crohn’s disease. Source: demographic data of the Czech Statistical Office, Database
of Death Records 2012–2018.
Graf 5. Očekávaná doba dožití u pacientů s Crohnovou nemocí. Zdroj: demografická data Českého statistického úřadu, List o prohlídce zemřelého 2012–2018.
Graph 5. Life expectancy in patients with Crohn’s disease. Source: demographic data of the Czech Statistical Office, Database of Death Records 2012–2018.

IBD – idiopatické střevní záněty, K50 – Crohnova nemoc
Analýza provedena na základě agregace dat za dané období (mortalita pacientů s prokazatelnou IBD bez ohledu na příčinu úmrtí).
Výpočet pomocí knihovny Demography v software R metodikou úmrtnostních tabulek.

Očekávaná doba dožití u pacientů s Crohnovou nemocí – vývoj v čase. Zdroj: demografická data Českého statistického
úřadu, List o prohlídce zemřelého 2012-2018.<br>
Graph 6. Life expectancy in patients with Crohn’s disease – progression over time. Source: demographic data of the Czech Statistical
Offi ce, Database of Death Records 2012-2018.
Graf 6. Očekávaná doba dožití u pacientů s Crohnovou nemocí – vývoj v čase. Zdroj: demografická data Českého statistického úřadu, List o prohlídce zemřelého 2012-2018.
Graph 6. Life expectancy in patients with Crohn’s disease – progression over time. Source: demographic data of the Czech Statistical Offi ce, Database of Death Records 2012-2018.

Analýza provedena na základě agregace dat za dané období (mortalita pacientů s prokazatelnou IBD bez ohledu na příčinu úmrtí).
Výpočet pomocí knihovny Demography v software R metodikou úmrtnostních tabulek.

Očekávaná doba dožití u pacientů s ulcerózní kolitidou – srovnání období. Zdroj: demografická data Českého statistického<br>
úřadu, List o prohlídce zemřelého 2012-2018.<br>
Graph 7. Life expectancy in patients with ulcerative colitis – period comparison. Source: demographic data of the Czech Statistical
Offi ce, Database of Death Records 2012-2018.
Graf 7. Očekávaná doba dožití u pacientů s ulcerózní kolitidou – srovnání období. Zdroj: demografická data Českého statistického
úřadu, List o prohlídce zemřelého 2012-2018.
Graph 7. Life expectancy in patients with ulcerative colitis – period comparison. Source: demographic data of the Czech Statistical Offi ce, Database of Death Records 2012-2018.

IBD – idiopatické střevní záněty, K51 – ulcerózní kolitida
Analýza provedena na základě agregace dat za dané období (mortalita pacientů s prokazatelnou IBD bez ohledu na příčinu úmrtí).
Výpočet pomocí knihovny Demography v software R metodikou úmrtnostních tabulek.

Očekávaná doba dožití u pacientů s ulcerózní kolitidou – vývoj v čase. Zdroj: demografická data Českého statistického
úřadu, List o prohlídce zemřelého 2012-2018.<br>
Graph 8. Life expectancy in patients with ulcerative collitis – progression over time. Source: demographic data of the Czech
Statistical Office, Database of Death Records 2012-2018
Graf 8. Očekávaná doba dožití u pacientů s ulcerózní kolitidou – vývoj v čase. Zdroj: demografická data Českého statistického úřadu, List o prohlídce zemřelého 2012-2018.
Graph 8. Life expectancy in patients with ulcerative collitis – progression over time. Source: demographic data of the Czech Statistical Office, Database of Death Records 2012-2018

Očekávaná doba dožití pacientů s IBD – aktuální výpočet pro rok 2018. Zdroj: demografická data Českého statistického
úřadu, List o prohlídce zemřelého 2012-2018.<br>
Graph 9. Life expectancy in IBD patients – current calculation for 2018. Source: demographic data of the Czech Statistical
Office, Database of Death Records 2012–2018.
Graf 9. Očekávaná doba dožití pacientů s IBD – aktuální výpočet pro rok 2018. Zdroj: demografická data Českého statistického úřadu, List o prohlídce zemřelého 2012-2018.
Graph 9. Life expectancy in IBD patients – current calculation for 2018. Source: demographic data of the Czech Statistical Office, Database of Death Records 2012–2018.

IBD – idiopatické střevní záněty
* Analýza provedena na základě agregace dat za dané období (mortalita pacientů s prokazatelnou IBD bez ohledu na příčinu úmrtí).
Výpočet pomocí knihovny Demography v software R metodikou úmrtnostních tabulek.

Tab. 2. Očekávaná doba dožití u pacientů s IBD – tabulkový souhn hodnot. Zdroj: demografická data Českého statistického úřadu, List o prohlídce zemřelého 2012–2018.
Tab. 2. Life expectancy in IBD patients – tabular summary of the values. Source: demographic data of the Czech Statistical Office, Database of Death Records 2012–2018.
Očekávaná doba dožití u pacientů s IBD – tabulkový souhn hodnot. Zdroj: demografická data Českého statistického
úřadu, List o prohlídce zemřelého 2012–2018.<br>
Tab. 2. Life expectancy in IBD patients – tabular summary of the values. Source: demographic data of the Czech Statistical
Office, Database of Death Records 2012–2018.
IBD – idiopatické střevní záněty, K50 – Crohnova nemoc, K51 – ulcerózní kolitida
Analýza provedena na základě agregace dat za dané období (mortalita pacientů s prokazatelnou IBD bez ohledu na příčinu úmrtí).
Výpočet pomocí knihovny Demography v software R metodikou úmrtnostních tabulek

Závěr

Je nepochybné, že v čase rostoucí celková absolutní mortalita u pacientů s IBD (IBD v osobní anamnéze, úmrtí z jakékoli příčiny) souvisí zejména s rostoucím počtem pacientů v prevalenci. Detailní charakteristiky kohorty zemřelých vykazují pozitivní vývoj v čase, což lze přisoudit zlepšující se dostupnosti léčebné péče a jejím výsledkům. Zejména tak v čase roste průměrný věk zemřelých a významně se prodlužuje očekávaná doba dožití, která v roce 2018 dosáhla hodnot téměř srovnatelných s celkovou populací.

Prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Ústav zdravotnických informací

a statistiky ČR

Palackého nám. 4

128 01 Praha 2

ladislav.dusek@uzis.cz


Zdroje

1. Eurostat Statistics Explained. Amenable and preventable deaths statistics. 2018. [online]. Available from: https: //ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive: Amenable_and_preventable_deaths_statistics.

2. Chiang CL. The life table and its applications. Malabar: Robert E Krieger Publishing Company 1984.

3. Keyfitz N, Caswell H. Applied mathematical demography. New York: Springer-Verlag 2005.

4. Preston S, Heuveline P, Guillot M. Demography: measuring and modeling population processes. Blackwell 2001.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 4

2019 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.