Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., jubilující
Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., celebrant


Autoři: J. Špičák
Působiště autorů: Klinika hepatogastroenterologie, IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Gastroent Hepatol 2011; 65(6): 312-313
Kategorie: Různé: osobní zprávy

Profesor Petr Dítě se zasloužil o českou gastroenterologii zcela mimořádným způsobem. Vyniká vedle obdivuhodného rozsahu znalostí a aktivit neutuchající pílí a vitalitou a obzvláštňují ho zejména dvě skutečnosti. Říká se, že vyniknout jednou je záviděníhodné, udržet se na výsluní pozoruhodné, ale být na vrcholu po celou profesionální kariéru obdivuhodné. To je příklad oslavence. Vynikl již na počátku 80. let na poli digestivní endoskopie a od té doby je nepřetržitě členem výboru České gastro­enterologické společnosti. Postupně byl formálně i neformálně jedním z leaderů řady pracovních skupin a aktivit, ze kterých vyjímám Endo­skopickou sekci, pracovní skupiny pro Helico­bacter pylori, nespecifické střevní záněty, tuzemský pankreatický klub. A největšího uznání na mezinárodní úrovni se mu dostalo v posledních letech dosažením funkce prezidenta renomované evropské společnosti. Petr Dítě popírá potřebu konsenzuální věkové hranice odchodu z exekutivních vedoucích funkcí – při jeho výkonnosti by mohl ve funkci přednosty kliniky pokračovat další dlouhá léta. I další jeho vlastnost stojí za zaznamenání. V době normalizace nebylo možno jinak než pěstovat medicínu poněkud se vymykající trendům zbytku světa. Bylo to dáno odstřižením jednak myšlenkovým, jednak materiálním. Naše medicína, včetně akademické, tak byla trochu jiná, což nemuselo vždy znamenat horší (jak je patrné například na postgraduálním vzdělávání). Jedním z důsledků byl určitý ostych v konfrontaci se světovým mainstreamem a osobnostmi jej tvořícími, nedostatek pocitu sebevědomého partnerství. Tuto ba­riéru, která je dodnes patrná, Petr Dítě vždy s chutí igno­roval a zvedal takto prapor hodný následování. Nesmazatelně se zapsal do seznamu „VIP“ světové gastroentero­logie, a pomohl tak vybudovat nástupiště pro následovníky z dalších generací. Nedá mi, abych na tomto místě nezmínil i jiné nemnohé vyznávající již od 80. let podobně sebevědomý přístup: docenta Jana Kotrlíka, profesora Václava Kordače a docenta Vratislava Dufka.

Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

Milý Petře, přeji Ti, aby Tě (vedle zdraví, to nejpředněji) nadále provázel neutuchající pocit potřeby konat a z něj vyplývající satisfakce, když se dílo daří. A že se daří.

T. Vaňásek, P. Hůlek, J. Bureš

II. interní klinika – gastroenterologie, FN Hradec Králové

Délka života je pojem relatíívnííí,“ říkal Jan Werich a samozřejmě měl pravdu, což snadno dokumentovat na dnešním jubilantovi. Ačkoli oslaví sedmdesátku, stále hýří junáckým optimizmem, nadšením, neotřelými vizemi a plane nadšením pro gastroenterologii a pankreato­logii zvláště. Je těžké něco přidat k sympatickému obrazu, který snad každý gastroenterolog a vlastně i internista v Čechách zná a který si jubilant vytvořil usilovnou prací a poctivým přístupem k životu. Zdobí jej řada cen a vyznamenání, ale zejména hřeje opravdovou člověčinou, něčím, co v dnešní době nevídáme často a co nelze vyvážit sebecennějším drahým kovem či funkcí.

Mládí Petra Dítě je spojeno s Hradcem Králové, zde absolvoval středoškolská studia a rozhodl se pro studium medicíny na zdejší lékařské fakultě. Ačkoli se mu podařilo složit zdárně přijímací zkoušky, musel si před skutečným přijetím na lékařskou fakultu univerzitní studia „zasloužit“ rokem v dělnické profesi na dráze. Fakultu absolvoval s přehledem a své učitele nenechal na pochybách o svém nadání a poctivé píli. Po promoci v roce 1966 mohl proto nastoupit na interní kliniku hradecké nemocnice, zprvu se věnoval meta­bolizmu a vlastně i gerontologii, ačkoli tyto obory byly v té době doslova v plenkách. Kandidátskou dizertační práci obhajoval na téma vazebných transportních proteinů u liposolubilních vitaminů ve stáři. Potom se již ale plně oddal gastroenterologii a endo­skopii. Postupně se jeho zamilovaným tématem stala pankreatologie, disciplína teprve se rodící a v té době poněkud podceňovaná. Byl pionýrem ERCP v Československu, stál u zrodu invazivních endoskopických postupů včetně papilosfinkterotomie. Přes plné vytížení lékaře klinika se věnoval i experimentální práci a byl v nepřetržitém kontaktu s kolegy z teoretických ústavů fakulty. Jako vedoucí gastroenterologické skupiny I. interní kliniky dbal na harmonický rozvoj klasické gastroenterologie a svébytné hepatologie, dia­gnostické i intervenční endoskopie, kladl důraz na mezioborovou spolupráci a inspiroval rozvoj metod komplementu. Za více než 20 let zodpovědné tvůrčí práce zanechal nepřehlédnutelnou stopu v historii hradecké nemocnice i fakulty. Pomohl vychovat stovky lékařů jako skvělý učitel vnitřního lékařství v pregraduální i postgraduální rovině a zachoval si dodnes přehled všeobecně vzdělaného inter­nisty, který nehledí pouze zúženým peri­metrem úzce specializovaného oboru.

Když se v roce 1990 stal na základě konkurzního řízení přednostou III. interní kliniky FN a LF MU v Brně, mohl se plně projevit i jeho talent manažerský. Motivoval své spolupracovníky k dyna­mickému rozvoji kliniky jako funkčního celku tvořícího nové špičkové pracoviště složené z celé mozaiky disciplin nejen samotné gastro­enterologie, ale i hepatologie, endokrinologie, diabeto­logie, alergologie, výživy a nefrologie. Za svého brněnského působení byl Petr Dítě v roce l992 jmenován profesorem vnitřního lékařství. Neoddělitelnou kapitolou je jeho práce v rámci LF MU, kde byl po dvě období proděkanem pro výzkum a mnoho let členem Vědecké rady, dále pak působil jako člen vědeckých rad Farmakologické a veterinární univerzity v Brně, Univerzity obrany a Farmaceutické fakulty v Brně, angažoval se i v činnosti jiných brněnských vysokých škol.

Takto široký záběr mu ale nezabránil, aby zůstal trvale mezi nejuznávanějšími odborníky v gastroentero­logii, po mnoho let byl členem výboru České gastroenterologické společnosti a po dvě funkční období i jejím předsedou. Jako první autor nebo spolu­autor publikoval více než 480 odborných prací, u jeho sdělení lze nalézt až 120 citací v Science Citation Index, jedná se tedy o práce neobvyklé vědecké hodnoty, mezinárodně oceňované. Kromě úzce zaměřených vědeckých studií publikuje i díla souhrnná, dobře srozumitelná a názorná, zásadním způsobem zajišťující kvalitní edukační základnu pro českou odbornou veřejnost. Jsou to monografie, ke kterým přispěl drahnou měrou, většinou je i hlavním autorem. Zde jmenujme např. Vnitřní lékařství, Náhlé příhody v gastroenterologii, Základy digestivní endoskopie, Chronická pankreatitida, Farmakoterapie ve vnitřním lékařství, Náhlé stavy v gastro­enterologii, Vředová nemoc a další.

Po dobu dvou období byl zvolen místo­předsedou České internistické společnosti a je jejím čestným členem. Jako výraz zasloužené úcty obdržel čestná členství i řady dalších organizací, našich i zahraničních, zejména České gastro­enterologické společnosti, České společnosti pro využití laseru v medicíně, České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Slovenské gastro­enterologické společnosti, Maďarské gastroenterologické společnosti a Polské gastro­enterologické společnosti.

Jeho příspěvek lékařské vědě se odráží i v tom, že je členem řady redakčních rad prestižních mezinárodních časopisů, např. Digestive Disease, Hepato­gastroenterology, Advances in Clinical Medicine. Mezinárodní rozměr a ocenění, v našich zemích naprosto neobvyklý, byl potvrzen volbou Petra Dítě prezidentem European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition v roce 2009. Prestižní je i jeho členství ve výboru a zvolení prezidentem evropské pankreatologické společnosti European Pancreatic Club a členem Educational Committee of WGO, EUMS v Bruselu.

Jakkoli se zdá, že to hlavní bylo řečeno, není tomu tak. Bez ohledu na význam té které funkce, které dosáhl a kterou mu bylo zastávat, nikdy neztratil svůj hlavní rozměr, to jest člověka laskavého a vlídného, milujícího své blízké, neobvykle vstřícného ke svému okolí. Každý z přátel, kolegů a žáků si vždy v minulosti, dnes i v budoucnu byl a bude moci být jist jeho dobře míněnou snahou o dorozumění a pomoc, vždy upřímnou a nezištnou. Spolupráce, ale i každý kontakt s ním je událostí potěšující a obohacující. To vycítili a poznali i nemocní skvělého lékaře Petra Dítě; dnes jsou již generace těch, kteří jej obdivují, ctí a respektují, nepochybně jsou si vědomi, že mu vděčí za mnoho.

Uvedený výčet je opravdu výjimečný, úctyhodný, košatý a svědčící o tom, že Petr Dítě je jedním z nejrespektovanějších internistů a gastroenterologů v Čechách a na Moravě, lékařem s mezi­národní prestiží a renomé. Jeho práce ale pokračuje s neztenčenou intenzitou a jistě nás ještě překvapí neutuchající invencí a iniciativou. Vždyť nyní se těžiště jeho práce přesouvá na nově vzniklou LF OU v Ostravě, kde se stává vedoucím Gastroenterologického výzkumného centra. Ano, Ostravákům je v současnosti co, či lépe koho závidět.

Je nám ctí, že můžeme na tomto místě v zastoupení přátel, kolegů, žáků a pacientů popřát Petru Dítě mnoho zdraví, sil, radosti a lásky do dalších let.


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie Chirurgie všeobecná

Článek vyšel v časopise

Gastroenterologie a hepatologie

Číslo 6

2011 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se