Vliv ročního léčení cyklosporinem A na aktivitu onemocnění a orgánové postižení, zejména ledvin, u systémového lupus erythematodes


Effect of One-year Treatment with Cyclosporin A on the Disease Activity and Organ, Manifestation in Particular of the Kidney’s in Systemic Lupus Erythe- matosus

The objective of the investigation was to assess the effect of one-year treatment with small doses of cyclosporin A (CyA) on the disease activity and organ affection, in particular of the kidneys in systemic lupus erythematosus (SLE). The patients included in this trial suffered from active disease defined by the index of organ activity SLEDAI. Organ affection implied in all patients the presence of active lupus nephritis, classified by renal biopsy according to WHO in some neuropsychic manifestations, polyarthritis, serositis and dermal vasculitis. The trial comprised a total of eleven patients with SLE. After 12 months of treatment with CyA the mean activity score of SLEDAI declined significantly from 24.36 to 5.55 (p < 0.01); there was a similar decline of the antinuclear antibody levels and titre against ds-DNA (both p < 0.01). A particularly marked decline was recorded in proteinuria per 24 hours from 9.10 g to 1.70 g (p < 0.001). The classification of renal biopsies according to WHO changed after one-year treatment in three patients from class IV into class III and in 5 patients from activity grade 2–3 to grade 1. In three patients rebiopsy was not performed. Under- sirable effects of CyA comprised hypertension (in 5 patients), gingival hyperplasia (in one patient) and hirsutism (in two patients) but did not cause discontinuation of treatment in any of these patients. In none of the patients with repeated biopsy histological manifestations of nephrotoxicity of CyA were found. It may thus be concluded that the favourable response observed in patients with active SLE and concurrent serious organ affections, in particular lupus nephritis, provides evidence that small doses of CyA are an effective treatment for reduction of activity of this disease.

Key words:
systemic lupus erythematosus, lupus nephritis, cyclosporin A


Autoři: C. Dostál;  V. Tesař 1;  I. Rychlík 2;  J. Žabka 1;  J. Vencovský;  J. Bartůňková 1;  A. Stejskalová 2;  D. Tegzová
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha, ředitel doc. MUDr. K. Pavelka, CSc. 1 Nefrologické odd. I. interní kliniky 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Klener, DrSc. 2 Hlavův patologicko-anatomický ústav 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. P. Miřejovský, DrS
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 1998, No. 4, p. 147-155.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem studie bylo zjistit účinek jednoročního léčení nízkými dávkami cyklosporinu A (CyA) na aktivitu nemoci a postižení orgánů, zejména ledvin u systémového lupus erythematodes (SLE). Pacienti zahrnutí do studie měli aktivní onemocnění definované indexem orgánové aktivity SLE- DAI. Orgánové postižení znamenalo u všech nemocných přítomnost aktivní lupusové nefritidy, klasifikované renální biopsií podle SZO, u některých neuropsychické projevy, polyartritidu, sero- zitidu a kožní vaskulitidu. Do studie vstoupilo celkem jedenáct nemocných se SLE. Po 12 měsících léčby CyA kleslo průměrné skóre aktivity onemocnění SLEDAI statisticky významně z 24,36 na 5,55 (p < 0,01); podobně též významně klesl titr antinukleárních protilátek a protilátek proti ds-DNA (oba p < 0,01). Zvláště výrazně se snížila proteinurie za 24 hodin z 9,10 g na 1,70 g (p < 0,001). Klasifikační zařazení renálních biopsií podle SZO se změnilo po jednoroční léčbě u 3 nemocných ze třídy IV do třídy III, a u 5 nemocných ze stupně vysoké aktivity 2–3 do stupně 1. U třech nemocných nebyla rebiopsie provedena. Nežádoucí účinky CyA zahrnovaly hypertenzi (u 5 nemocných), hyperplazii dásní (u 1 nemocného) a hirsutismus (u 2 nemocných), nezpůsobily však u žádného nemocného přerušení léčby. U všech nemocných s rebiopsií dále nebyly zaznamenány žádné histologické pro- jevy nefrotoxicity CyA. Lze tedy uzavřít, že příznivá odezva, pozorovaná u nemocných s aktivním SLE a se současným závažným orgánovým postižením zvl. s lupusovou nefritidou dokazuje, že nízké dávky CyA představují účinný lék pro snížení aktivity této nemoci.

Klíčová slova:
systémový lupus erythematodes, lupusová nefritida, léčba, cyklosporin A

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


1998 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se