Lineárna regresná analýza hodnôt NTx v 24- a 2hodinovej rannej diuréze u pacientov s osteoporózou


Linear Regression Analysis of NTx in 24 and 2-hours Diuresis in Patients with Osteoporosis

The authors examined 79 patients (n = 79) with primary and secondary osteoporosis incl. 31 men (nM = 31) aged 31–61 years and 48 women (nF = 48) aged 33 to 65 years. In these patients the authors investigated the aminoterminal telopeptide of collagen I of the organic bone matrix (NTx) on the 24-hour (NTx 24) and 2-hour morning (NTx 2) diuresis (from 6 to 8 a.m.). Objective: to find a reply to the question 1. Is there a statistically significant correlation between values BTx in the 24-hour and 2-hour diuresis in patients with osteoporosis? 2. Is there a statistically significant difference in the level of NTx in the 24-hour and 2-hour diuresis in the same patient? 3. Is the 2-hour diuresis more accurate for the assessment of levels of NTx in patients with osteoporosis than the hitherto used collection of the first or second urine sample collected at any time in the morning? Statistical analysis: for testing of the normality of distribution in each group the authors used d’Agostin’s test. The one way relationship of a random variable y (NTx 2) on the independent variable x (NTx 24) was expressed by linear regression. Results: Between values NTx (axis x) and NTx 2 and NTx 1 (axis y) a significant (p < 0.001) positive correlation was found (women r = 0.884, men r = 0.593). In the group of men and women significantly higher values of NTx 2 were found than NTx 24 which is due to the circadian biorhythm of the NTx level which reaches its excretory maximum between 3 and 7 a.m. The reference value of NTx 2 calculated from the equation of linear regression [y = a + bx, b = NTx 2, x = NTx 24, (a, b) – regression coefficients] have a narrower interval (women: 22.96–46.48 nmol/mmol creatinine, men 29.52–47.16 nmol/mmol creatinine than the reference value for the first morning urine given by the manufacturer of NTx kits (OSTEX USA) – women 5–65, men 10–72 nmol/mmol creatinine). Conclusion: 1. Between values of NTy 24 and NTx 2 a significant positive correlation was found. Both urine samples can be used for assessment of NTx levels. 2. Introduction of two-hour morning diuresis for assessment of NTx levels reduces the range of variation of NTx levels during repeated examinations and makes the information provided by the values more accurate.

Key words:
NTx, osteoresorption, diuresis, osteoporosis


Autoři: J. Wendlová
Působiště autorů: Osteologická ambulancia, Dérerova NsP, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 1998, No. 4, p. 169-173.
Kategorie: Články

Souhrn

Vyšetrili sme 79 pacientov (n = 79) s primárnou a sekundárnou osteoporózou, z toho 31 mužov (nM = 31) vo veku 31–61 rokov a 48 žien (nF = 48) vo veku 33–65 rokov. U týchto pacientov sme sledovali aminoterminálny telopeptid kolagénu I organickej kostnej matrix (NTx) v 24- (NTx 24) a v 2hodino- vej rannej (NTx 2) diuréze (od 6.00–8.00 h). Cieľ práce: zodpovedať otázky: 1. Je štatisticky významná korelácia medzi hodnotami NTx v 24- a v 2hodinovej diuréze u pacientov s osteoporózou? 2. Je štatisticky významný rozdiel v hladine NTx v 24- a v 2hodinovej diuréze u toho istého pa- cienta? 3. Je 2hodinová diuréza pre stanovenie hladín NTx u pacientov s osteoporózou presnejšia než doteraz používaný odber prvého alebo druhého ranného moču, ktorý sa odoberá v ktorúkoľvek rannú hodinu? Štatistická analýza: K testovaniu normality rozdelenia v každom súbore sme použili d’Agostinov test. Jednosmernú závislosť náhodnej premennej y (NTx 2) od nezávislej premennej x (NTx 24) sme vyjadrili pomocou lineárnej regresie. Výsledky: Medzi hodnotami NTx 24 (os x) a NTx 2 (os y) sa zistila štatisticky významná (p < 0,001) pozitívna korelácia (ženy: r = 0,884, muži: r = 0,593). V súbore mužov a žien sa zistili štatisticky významne vyššie hodnoty NTx 2 ako NTx 24, čo je podmienené cirkadiánnym biorytmom hladiny NTx, ktorá dosahuje exkrečné maximum medzi 3. a 7. hodinou rannou. Referenčné hodnoty NTx 2 vypočítané z rovnice lineárnej regresie [y = a + bx, y = NTx 2, x = NTx 24, (a, b) – regresné koeficienty] vykazujú užší interval (ženy: 22,96–46,48 nmol/mmol kreatininu, muži 29,52–47,16 nmol/mmol kreatininu) ako referenčné hodnoty pre prvý ranný moč uvádzané výrobcom kitov NTx (OSTEX, USA) – (ženy: 5–65, muži: 10–72 nmol/nmol kreatininu). Záver: 1. Medzi hodnotami NTx 24 a NTx 2 sa zistila štatisticky významná pozitívna korelácia. Obidva zbery moču sa môžu používať k stanoveniu hladín NTx 2). Zavedenie dvojhodino- vej rannej diurézy pre stanovenie hladín NTx zmenší rozsah kolísania hodnôt NTx pri jeho opako- vanom vyšetrení a spresní výpovednosť jeho hodnôt.

Klíčová slova:
NTx, osteoresorpcia, diuréza, osteoporóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


1998 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se