Česká sekce International College of Surgeons a Jubilejní světový chirurgický kongres


Czech section of International College of Surgeons and Jubilee surgical world congress

The information concerning the oldest world surgical organisation International College of Surgeons (ICS), its Czech national section and the Jubilee surgical world congress in 2015 in Czech Republic is presented.

Keywords:
International College of Surgeons, surgery, world surgical organisation, Jubilee world surgical congress 2015


Autoři: prof. MUDr. DrSc. Karel Novák;  Fics
Působiště autorů: Česká sekce ICS: Přístavní 42, 170 00 Praha 7
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 105-107
Kategorie: Dějiny lékařství

Souhrn

Informace o nejstarší světové chirurgické organizaci International College of Surgeons (ICS) a o její české národní sekci včetně proběhlého Jubilejního světového chirurgického kongresu v roce 2015 v České republice.

Klíčová slova:
International College of Surgeons, chirurgie, světová chirurgická organizace,Jubilejní světový chirurgický kongres 2015

Úvod

V roce 2015 zaujaly část odborné i laické veřejnosti informace o konání Jubilejního světového kongresu organizace International College of Surgeons (dále ICS), který se uskutečnil v České republice. Úspěch tohoto kongresu, doceněný až dosud více v cizině než doma, vybízí k uveřejnění bližších informací jak o ICS, tak o uvedeném kongresu. Již předem patří dík České lékařské společnosti J. E. Purkyně za její dosavadní vstřícnost i za možnost publikovat tento článek ve významném prezidiálním časopisu.

Co je ICS?

International College of Surgeons je nejstarší světovou chirurgickou organizací. Je jedinou z těchto organizací, která oficiálně spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací, a na rozdíl od dalších mezinárodních chirurgických organizací je její působnost skutečně globální.

Byla založena v roce 1935 v Ženevě z iniciativy chirurga s maďarskými a židovskými kořeny Maxe Thoreka a u jejího zrodu stáli další významní chirurgové, mezi nimi v popředí i český profesor Arnold Jirásek, který byl rovněž prvním zvoleným světovým prezidentem ICS v letech 1936–1938. V průběhu druhé světové války Max Thorek přenesl sídlo organizace do USA a zajistil pro ni nové, důstojné prostředí v Chicagu, kde od mládí po emigraci své rodiny z Uher žil a vykonal obrovský kus záslužné práce. V Chicagu sídlí ICS dodnes. Max Thorek se v USA vypracoval mezi nejpřednější světové chirurgy, zejména v oblasti chirurgie jícnu a problematiky kvality chirurgické práce, zároveň však proslul jako filantrop a mnohovrstevná osobnost. Ač zakladatel, nikdy nebyl prezidentem ICS, zato však dlouhá léta obětavě vykonával náročnou práci jejího sekretáře a pokladníka.

Dnes má organizace ICS šest kontinentálních federací, desítky národních sekcí a její členové působí ve více než 100 zemích celého světa. Je organizací výběrovou, o čemž svědčí i celkový počet jejích členů (fellows) v celém světě, který činí necelých 5 tisíc. ICS dbá na vysokou odbornou a morální kvalitu svých členů. Vydává vlastní impaktovaný časopis International Surgery, organizuje pravidelně světové, kontinentální a národní kongresy i další setkání a řadu dalších forem mezinárodních styků a chirurgické pomoci. Snaží se přenášet moderní chirurgii z vyspělých do méně rozvinutých zemí celého světa. Disponuje bohatou sbírkou z chirurgické historie ve svém vlastním zcela výjimečném a krásném muzeu v Chicagu. Každému, kdo se dostane do Chicaga, vřele doporučujeme jeho návštěvu.

Česká sekce ICS

Československá a později Česká sekce ICS patří k nejstarším. Za obou totalitních režimů byla jako nositel demokracie v medicíně trnem v oku oficiálním politickým kruhům a její činnost byla buď znemožněna, nebo silně omezována. V Československu se však díky svým národním prezidentům nikdy nestala služkou nedemokratického systému a raději, zejména v době normalizace, stála poněkud v ústraní.

Dosavadní prezidenti Československé a České sekce ICS:

1935−1960 prof. MUDr. Arnold Jirásek

1960−1972 prof. MUDr. Emerich Polák

1972−1984 prof. MUDr. Zdeněk Šerý, DrSc.

1984−2010 prof. MUDr. Miloš Hájek, DrSc.

2010−2015 prof. MUDr. Karel Novák, DrSc.

Od 1. 1. 2016 se ujímá funkce prezidenta doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc., a od 1. 1. 2018 znovu profesor Karel Novák. V ICS je nově zavedeno dvouleté volební období a je volen president elect.

O renesanci činnosti české sekce se v období samostatné České republiky zasloužil profesor Miloš Hájek. V roce 1999 a opět v roce 2005 uspořádala dva kontinentální kongresy a vedle dalších mezinárodních aktivit rozvinula spolupráci s vyspělou chirurgií japonskou. Iniciátorem byl japonský profesor Osahiko Abe a spoluzakladatelem této tradice prof. Hájek. Česká sekce ICS se snaží otevřít styky s moderní světovou chirurgií i pro ty kolegy, kteří nemají ani finanční, ani časové možnosti z hlediska dlouhodobých vzdělávacích pobytů nebo návštěv finančně náročných kongresů v zahraničí. V České republice byla registrována jako občanské sdružení, od letošního roku bude zapsaným spolkem. Hmotně se Česká sekce ICS opírá jen o členské příspěvky a sponzorské dary. Řádní členové, kteří prošli náročným procesem přijímacího řízení, mohou se svolením ústředí ICS používat za jménem titul FICS.

Na konci roku 2015 měla ICS 42 členů, z toho 10 profesorů, 6 docentů, 14 primářů a 11 dalších specialistů. V porovnání se základnou dalších evropských sekcí patří nyní česká sekce jak k nejvýznamnějším, tak k nejaktivnějším. Nemůže početně konkurovat velkým sekcím lidnatých států světa, jako jsou USA, Čína, Indonésie nebo Indie, ale svými aktivitami, které vyvrcholily světovým kongresem, se s nimi může měřit. Má rovněž své webové stránky: www.icsczech.cz

Jubilejní světový chirurgický kongres ICS v Praze a v Plzni, 9.−12. září 2015

Myšlenka zorganizovat poprvé v historii tuto akci v České republice při příležitosti 80. výročí založení ICS uspěla při kandidatuře v australském Brisbane v roce 2012. Kongres byl koncipován jako významná odborná i společenská událost k oslavě ICS. Snaha představit při něm světu nejen českou chirurgii, ale hlavně naši vlast jako vyspělou zemi s velkými tradicemi, osobitou kulturou, zlepšujícím se zdravotnictvím i pohostinnými lidmi s sebou přinesla vysoké nároky na finanční zabezpečení kongresu.

Na kongresu, jehož hlavním tématem byly „Perspektivy chirurgie ve třetím tisíciletí z interdisciplinárního pohledu na všech kontinentech“, zaznělo 170 prezentací. Bylo registrováno přesně 500 účastníků, mimo studentů a VIP. Pro české chirurgy a studenty byly vytvořeny mimořádně příznivé podmínky. Organizátoři považují výše uvedený rozsah kongresu v rámci aktuálně komplikovaných možností v Česku a Slovensku za úspěch. Vedle toho navštívilo společenskou část kongresu více než 500 dalších hostů z řad odborné i laické veřejnosti, a to jak při slavnostním zahájení v Karolinu, tak zejména při zakončení kongresu ve Velké synagoze v Plzni. Tam nejen účastníci kongresu, ale i stovky laiků z domova i z ciziny vyslechli závěrečnou slavnostní přednášku světového prezidenta ICS prof. Yik Hong Ho z Austrálie a závěrečnou vysoce pozitivní hodnoticí řeč bývalého prezidenta ICS profesora Adela F. Ramzyho z Egypta. Oba texty jsou dostupné na webových stránkách www.ics.czech. Spojení popularizace chirurgické vědy se závěrečným koncertem v podmanivém prostředí třetí největší synagogy světa, symbolizujícím osobnost Maxe Thoreka, vyvolalo obrovský vřelý aplaus více než 700 účastníků a dodatečné ohlasy některých z nich.

Odbornou úroveň kongresu lze označit za vysokou. Z významných osobností ze světa je nutné jmenovat zejména Američany Jacobse (série videoprezentací náročných laparoskopických operací), Talbota, Pribaze a našeho krajana Bohdana Pomahače jako reprezentanty rekonstrukční chirurgie. V bloku chirurgie transplantační se na vysoké úrovni představili Hakim a Payne z Royal Medical Society z Velké Británie, Haberal z Turecka, Schlitt z Německa a plně v něm obstál i náš Jiří Froněk. V přednáškách věnovaných obecně chirurgickým problémům a otázkám, jako jsou spolupráce s WHO, kvalita chirurgie, hygiena, technizace chirurgie, integrované operační sály a hybridní operace, vynikli Bullita, Dietl a Schulze z Německa, Stam z Nizozemska nebo výborný student Wangoo z Austrálie. Jako špičky v gastroenterochirurgii a onkochirurgii se představili hlavně Japonci Maeda, Fujita, Yamamoto, Ohta, Fujimura, Hirata, Masumori a další. Jim zdárně sekundovali i někteří čeští chirurgové mladší a střední generace. Část těchto sdělení odezněla na velmi zdařilém satelitním 23. česko-japonském sympoziu v Ústí nad Labem. Téma uplatnění chirurgie v reprodukční medicíně uchopili Chan z Hongkongu spolu s domácími Petrem Lošanem a Zdenkou Ulčovou-Gallovou. Z Tchaj-wanu se dostavil velký tým neurochirurgů v čele s profesorkou A. L. Kwan. Prezentovali převážně práce teoretické, zatímco čeští účastníci se v této sekci více zaměřili na moderní témata praktická. Další sdělení z mamologie, endokrinochirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, plastické a estetické chirurgie sice ne vždy naplnila přednáškové sály při paralelně organizovaných sekcích a blocích, ale kdo projevil zájem, určitě mohl získat mnohé nové poznatky. Vynikající ohlas měly přednášky v tzv. českém okénku, kde kardiochirurgii reprezentoval prof. Jan Pirk, úspěchy traumatologického týmu v Nepálu jeho vedoucí prim. Petr Nestrojil a prezentoval se i dr. Pomahač, byť dnes působí v cizině.


Organizátoři zajistili možnost publikovat sdělení přednesená na kongresu v impaktovaném časopisu European Surgery a je pozitivem, že této možnosti využily desítky českých autorů. Po světovém kongresu se objevili noví zájemci o členství v ICS. Mnoho desítek kladných ohlasů z celého světa organizátory velmi těší, ač nejlépe sami vědí, co vše ještě mohlo být uděláno lépe. Příští kongres ICS se bude konat ve dnech 23.–26. října 2016 v japonském Kjótu a je na něm již zajištěna účast 26 členů České sekce ICS.

Korespondenční adresa

prof. MUDr. Karel Novák, DrSc., FICS 

prezident České sekce ICS 2010−1015 

Žižkova 748 

337 01  Rokycany 

Tel.: 371 724 149 

e-mail: karnova@tiscali.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více