First results of participation of the Czech Republic in the 7th Framework Programme, priority Health, in years 2007–2013


First results of participation of the Czech Republic in the 7th Framework Programme, priority Health, in years 2007–2013

European Commission has announced the first preliminary results of participation in the 7th Framework Programme (FP7), priority Health. The overview presents the basic statistics regarding the participation of the Czech teams, universities, institutions, and small and medium size enterprises (SMEs) in FP7 projects. The aim of the article is to present the basic data on the projects with the Czech participation, the EU financial contribution for Czech teams and the main research topics.

Keywords:
7th Framework Programme – priority Health – evaluation – Czech participation


Autoři: Judita Kinkorová
Působiště autorů: Technologické centrum Akademie věd České republiky, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2013; 152: 206-210
Kategorie: Speciální sdělení

Souhrn

Evropská komise v dubnu 2013 zveřejnila první předběžné výsledky a statistiky o projektech a účastech jednotlivých členských, aso-ciovaných zemí a tzv. třetích zemích v 7. rámcovém programu na roky 2007–2012 (7. RP) v prioritě Health. V příspěvku jsou uvedeny základní statistiky týkající se získaných finančních prostředků v projektech 7. RP prioritě Health, základní informace o projektech, účastnících a hlavních výzkumných tématech.

Klíčová slova:
7. rámcový program – priorita Health – hodnocení 7. rámcového programu – účast ČR v 7. rámcovém programu

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY A STATISTIKY O PROJEKTECH A ÚČASTECH JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

Evropská komise v dubnu 2013 zveřejnila první předběžné výsledky a statistiky o projektech a účastech jednotlivých členských, asociovaných zemí a tzv. třetích zemích v 7. rámcovém programu na roky 2007–2013 (7. RP) v prioritě Health.

7. rámcový program je nejvýznamnější finanční nástroj Evropské komise k financování vědy a výzkumu ve vybraných oblastech. 7. RP se skládá ze čtyř specifických programů, které odpovídají hlavním cílům evropské výzkumné politiky, kterými jsou mezinárodní spolupráce při řešení témat stanovených podle priorit a potřeb evropské společnosti a průmyslu (program „Spolupráce“), základní výzkum bez omezení tematiky (program „Myšlenky“), rozvoj lidských zdrojů ve všech vědních oborech (program „Lidé“), tvorba nových a podpora existujících výzkumných kapacit a výzkum ve prospěch malých a středních podniků (program „Kapacity“) (tab. 1).

Tab. 1. Rozpočet 7. RP
Rozpočet 7. RP
SVS – společné výzkumné středisko

Nejvýraznější podíl na rozpočtu představuje specifický program „Spolupráce“ (32 413 mil €). Tematicky je zaměřen podle potřeb evropské společnosti a průmyslu. Podporuje spolupráci průmyslové a akademické sféry v mezinárodních výzkumných projektech v deseti tematických oblastech, tzv. prioritách:

  1. Zdraví (Health);
  2. potraviny, zemědělství a rybaření, biotechnologie;
  3. informační a komunikační technologie;
  4. nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie;
  5. energetika;
  6. životní prostředí (včetně změny podnebí);
  7. doprava (včetně letectví);
  8. sociálně-ekonomické a humanitní vědy;
  9. vesmír;
  10. bezpečnost.

V prioritě Health je výzkum zaměřen na biotechnologie, generické nástroje, nové a inovativní technologie pro lidské zdraví, translační výzkum pro lidské zdraví a na optimalizaci poskytování zdravotní péče evropským občanům. Cílem je zdraví evropských občanů, zvýšení konkurenceschopnosti evropského biomedicínského výzkumu, účinný boj s nově se objevujícími epidemiemi a vývoj a validace nových terapií a léčebných metod se speciálním důrazem na děti, stárnoucí populaci a ženy a v neposlední řadě udržitelné a účinné systémy zdravotní péče.

Rozpočet priority Health je 5386 mil €. Z tohoto rozpočtu až dosud (ještě nejsou známy výsledky poslední výzvy priority Health na rok 2013) bylo financováno 865 projektů, jichž se účastní 3128 organizací ze 123 států světa.

Z těchto peněz byly financovány zejména výzkumné projekty založené na spolupráci, které jasně definují vědecké a technologické cíle a konkrétní očekávané výsledky (jako např. rozvoj nových znalostí nebo technologií ke zlepšení evropské konkurenceschopnosti). Realizují je sdružení (konsorcia) účastníků z různých zemí, ať z průmyslové, či akademické oblasti.

Druhou významnou formou byly koordinační a podpůrné akce, které nepokrývají výzkum samotný, ale koordinují a vytvářejí sítě projektů, programů a politik.

Ty mohou zahrnovat například: koordinaci a vytváření sítí nejrůznějších aktivit, šíření a využívání znalostí, vědomostí a zkušeností, činnosti, jako studie nebo expertní skupiny asistující při realizaci rámcových programů; podporu nadnárodního přístupu k hlavním výzkumným infrastrukturám v různých vědeckovýzkumných oblastech; akce pro významnější zapojení malých a středních podniků (MSP), občanské společnosti a jejich sítí; podporu spolupráce s dalšími evropskými výzkumnými systémy (např. „Hraniční výzkum“) apod.

JAKÁ BYLA ÚČAST ČESKÉ REPUBLIKY V PRIORITĚ HEALTH V 7. RP?

Celkově získaly týmy České republiky v prioritě Health v 7. RP příspěvek Evropské komise ve výši téměř 15 mil €, přičemž celkové náklady na tyto projekty dosáhly téměř 20 mil €. Šedesát osm národních týmů se účastnilo v 64 projektech (tab. 2).

Tab. 2. Základní údaje o účasti České republiky v prioritě Health 7. RP
Základní údaje o účasti České republiky v prioritě Health 7. RP

Pro potřeby hodnocení Evropská komise zvolila členění ČR do šesti územních celků NUTS (CZ01 – CZ06).

Jednotlivé celky jsou zobrazeny barevně podle výše příspěvku Evropské komise. Dvěma nejúspěšnějšími celky jsou hlavní město Praha (CZ01), kraj Vysočina a Jihomoravský kraj (oba CZ06). Praha je sídlem tří lékařských fakult Univerzity Karlovy a dalších významných výzkumných ústavů a institucí, např. Akademie věd (AV), Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM), Státní zdravotní ústav (SZÚ) a další. V Jihomoravském kraji jsou významnými středisky Masarykova univerzita a fakultní nemocnice Brno (obr. 1).

Výše příspěvků EK podle NUTs
Obr. 1. Výše příspěvků EK podle NUTs

Zajímavé je se podívat na 10 projektů (TOP 10) s nejvyšším příspěvkem EK. První dvě místa zaujímají firmy:

Firma EXBIO Praha a.s. je výrobcem monoklonálních protilátek a dalších imunologických reagencií. Kromě výroby vlastních protilátek společnost zastupuje na českém a slovenském trhu řadu zahraničních firem, které nabízejí produkty pro imunologii a molekulární biologii.

Advanced Drug Development Services – ADDS s.r.o. je společnost, která nabízí spolupráci v oblasti II. fáze a pozdějších fází klinických testů pro léky a medicínské přístroje a zařízení v západní a střední Evropě. Pak následují univerzitní pracoviště, IKEM, seznam uzavírají opět firmy: Contract Medical International, spol. s r.o. zaměřená na výrobu zdravotnických přístrojů a zařízení, chirurgických a ortopedických pomůcek a Bio Test spol. s r.o. (od března 2013 najdete firmu pod novým jménem MediTox) působící v oblasti preklinického výzkumu a vývoje v oblasti kardiologie, neurologie, diabetu, vývoje vakcín a preklinického hodnocení bezpečnosti léčiv, biologických přípravků, potravních doplňků a prostředků zdravotnické techniky (PHARMA) a toxikologického hodnocení chemických látek a přípravků (REACH).

Podíváme-li se na TOP 10 institucí podle celkové výše čerpaných příspěvků z priority Health 7. RP absolutně vede Univerzita Karlova (se svými třemi pražskými fakultami a fakultami v Hradci Králové a v Plzni), z nichž jsou všechny lékařské fakulty výzkumně zapojeny v projektech, následuje IKEM, Bio Test s.r.o., který se účastní ve více projektech 7. RP (tab. 3, 4).

Tab. 3. TOP 10 projektů podle výše příspěvku EK
TOP 10 projektů podle výše příspěvku EK

Tab. 4. TOP 10 organizací podle celkových nákladů
TOP 10 organizací podle celkových nákladů

HODNOCENÍ PRIORITY HEALTH PODLE TEMATICKÝCH OKRUHŮ A FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU EK

Priorita Health je strukturovaná podle pilířů (např. 1. Biotechnologie, generické nástroje a technologie pro lidské zdraví) a témat (např. 1.1 vysoko-výkonnostní výzkum) (tab. 5). Zajímavý je přehled počtu projektů v jednotlivých pilířích a tématech (např. 1. Biotechnologie, generické nástroje a technologie pro lidské zdraví bylo financováno celkem 144 projektů s celkovou dotací přes 822 mil €) a kolik z tohoto rozpočtu bylo alokováno na projekty v jednotlivých tématech. Tento přehled se týká všech projektů 7. RP v prioritě Health. Největší počet projektů byl podán do druhého pilíře Translační výzkum pro lidské zdraví, kde byl výzkum zaměřen na nejvýznamnější choroby postihující evropskou populaci a výzkum mozku ve vztahu ke stárnoucí populaci. Poslední pilíř Optimalizace poskytování zdravotní péče evropským občanům byl do rámcového programu zařazen poprvé a jasně ukázal rozdílnost mezi zdravotními (a sociálními) systémy napříč Evropou a potřebu se věnovat kvalitě, dostupnosti a úrovni zdravotní péče nejen na národních úrovních.

Tab. 5. Priorita Health podle tematických okruhů a finančního příspěvku EK
Priorita Health podle tematických okruhů a finančního příspěvku EK

Poslední řádek tabulky doplňuje kompletní informaci o projektech podaných v rámci Iniciativy pro inovativní léčiva (IMI – Innovative Medicines Initiative), která byla založena v roce 2004 jako partnerství soukromého a veřejného vlastnictví (PPP – public private partnership) a která vznikla vkladem 1 mld € Evropskou komisí a 1 mld € Evropskou federací farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). Z těchto zdrojů jsou financovány projekty (dosud celkem 40 za více než 585 mil €). Česká republika participuje ve dvou projektech: BTCure, www.btcure.eu a ABIRISK, www.abirisk.eu.

Tabulka 6 TOP 10 ukazuje deset témat, v nichž Česká republika získala v rámci projektů nejvyšší příspěvky EK. Seznam TOP 10 témat objektivně neukazuje na silné stránky českých týmů, jak by se mohlo na první pohled zdát. Tabulka neukazuje, kolik týmů se v projektech účastnilo ani počet projektů, v nichž se české týmy zúčastnily. Pozitivní informací je to, že první tři témata odrážejí inovativní přístup a v rámci druhého tématu úroveň v oblasti detekce, diagnostiky a monitoringu, což jsou témata požadující vysokou technickou vyspělost a vybavenost. Za zmínku stojí témata v oblasti výzkumu rakoviny, diabetu a obezity a také zapojení do projektů s tématy stárnoucí populace.

Tab. 6. OP 10 témat podle finančního příspěvku EK s českou účastí v projektech
OP 10 témat podle finančního příspěvku EK s českou účastí v projektech

V příspěvku jsou uvedeny informace prezentované zástupci EK v Bruselu na projektovém meetingu projektu Health-NCP-Net. Tyto informace mohou být všestranně využity na národních úrovních členských států. Zároveň mohou sloužit jako podklad k diskuzi, jak se lépe připravit na významnější zapojení českých týmů v navazujícím rámcovém programu Evropské komise HORIZON 2020 (H2020) na roky 2014–2020. V tomto programu se počítá s celkovým navýšením rozpočtu téměř o 1/3 proti 7. RP a priorita Health v 7. RP bude nově v H2020 pojmenovaná „Zdraví, demografická změna a wellbeing“.

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.

Technologické centrum AV ČR

Ve Struhách 27, 160 00 Praha 6

e-mail: kinkorova@tc.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×