XVI. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech
Ostrava, 6. až 8. června 2012


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 500-501
Kategorie: Sjezdy

Ve dnech 6. až 8. 6. 2012 se konal v Clarion Congress Hotelu Ostrava XVI. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. Kongres organizovala Klinika infekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava ve spolupráci se Společností infekčního lékařství České lékařské společnosti JEP, Slovenskou spoločností infektológov a Českou asociací sester. Na kongresu bylo registrováno 235 účastníků, z nichž 44 bylo ze Slovenské republiky.

Odborná témata kongresu zahrnovala AIDS, protivirovou léčbu, infekce u imunosuprimovaných osob, infekce v dětském věku, zoonózy a varia. V lékařské sekci zaznělo 63 přednášek a bylo uvedeno 16 posterů. Sesterská sekce zahrnovala 29 přednášek. Na kongresu přednášeli nejen slovutní odborníci z České a Slovenské republiky, ale i mladší lékaři a sestry.

V úvodní přehledné přednášce předsedkyně Společnosti infekčního lékařství doc. Marie Staňková (Praha) poutavě zrekapitulovala vývoj pandemie AIDS ve světě a poukázala na to, že pandemie se nadále rychle rozšiřuje, jen v roce 2010 bylo ve světě nově infikováno kolem 3–4 milionů osob. Poukázala na rychlý vývoj poznatků o klinických projevech, patogenezi HIV infekce a úspěšném vývoji protivirové léčby. I když existuje v současné době několik desítek antiretovirových léků, pouze přibližně polovina HIV infikovaných osob ve světě má přístup ke kvalitní léčbě. Ve vyspělých zemích je často problémem virová rezistence a nežádoucí účinky dlouhodobé léčby, velkým problémem současnosti je nedostupnost vakcíny proti HIV. V České republice byla HIV infekce k 31. březnu 2102 diagnostikována u 1719 osob, pacienti jsou ošetřováni v AIDS centrech. Následovala výborně obrazově dokumentovaná přednáška dr. Hanuše Rozsypala (Praha) o klinických projevech HIV infekce v dutině ústní. Předseda Slovenské spoločnosti infektológov prof. Pavol Jarčuška (Košice) upozornil na neoplazie v anální oblasti, které jsou problémem u HIV pozitivních pacientů s análním pohlavním stykem. Doc. Petr Pazdiora (Plzeň) a dr. Jitka Kolčáková (Ostrava) popsali historii a současný stav HIV infekce v západních Čechách a na severu Moravy. Zazněly rovněž přednášky o novějších antiretrovirových lécích, např. doc. Dalibor Sedláček (Plzeň) uvedl dvouleté poznatky s podáním darunavinu, dr. David Jilich (Praha) zmínil roční zkušenosti s podáním eltravirinu.

Sekci věnovanou infekcím u pacientů s imunodeficitem zahájil prof. Michal Holub (Praha). Ve výborně dokumentované přednášce přehledně popsal složky přirozené a získané imunity, zdůraznil zejména význam neutrofilů, komplementu a fagocytózy při obraně před závažnými bakteriálními patogeny. V následujícím vtipném sdělení dr. Hanuš Rozsypal (Praha) polemizoval o příčině úmrtí říšského protektora Heydricha. Nastínil, že nepřítel národa pravděpodobně zemřel na bleskovou sepsi, která se rozvinula po předchozí splenektomii provedené po poranění břicha, které způsobil atentát.

Předsedkyně Společnosti infekčního lékařství doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.
Obr. 1. Předsedkyně Společnosti infekčního lékařství doc. MUDr. Marie Staňková, CSc.

V oblasti dětských infekcí dominovaly pneumokokové infekce. V klinicky zaměřených přednáškách poukázala doc. Vilma Marešová (Praha) na závažnost pneumokokových pneumonií, dr. Lenka Petroušová (Ostrava) uvedla vysokou letalitu pneumokokových meningitid a dr. Pavel Polák (Brno) popsal závažné pneumokokové infekce u splenektomovaných osob. Prof. Roman Prymula (Hradec Králové) v přehledné přednášce nastínil možnosti konjugovaných a polysacharidových vakcín a rovněž poukázal na novou indikaci konjugované vakcíny pro dospělou populaci. Průjmová onemocnění u dětí byla námětem přednášky dr. Heleny Ambrožové (Praha) a dr. Petra Širůčka (Ostrava), Mgr. Zuzana Vacková (Praha) popsala současný výskyt meningokokových onemocnění v naší republice a dr. Zuzana Paraličová (Košice) se ve své přednášce věnovala diagnostice a léčbě toxoplazmózy v graviditě. 

Předseda Slovenskej spoločnosti infektológov prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph.D., a vedoucí Odboru zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ing. Petra Tomanová, Ph.D.
Obr. 2. Předseda Slovenskej spoločnosti infektológov prof. MUDr. Pavol Jarčuška, Ph.D., a vedoucí Odboru zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ing. Petra Tomanová, Ph.D.

V sekci zoonóz zaujala přehledná přednáška doc. Jana Bardoně (Olomouc), který popsal situaci v oblasti alimentárních infekcí v Evropě a rovněž nastínil celoevropské programy zaměřené na sledování a snížení významu alimentárních infekcí. V Evropě a rovněž i v naší republice v současné době zaujímají první místo kampylobakteriózy, za kterými následují salmonelózy, jejichž počet se daří postupně snižovat. Uvedl rovněž problematiku yersinióz, infekcí vyvolaných Escherichia coli a brucelózu, která se vyskytuje zejména ve Středomoří. Upozornil na narůstající riziko zoonóz přenášených od tzv. domácích mazlíčků, mezi které vedle tradičních psů a koček patří v současné době mnoho dalších zvířat. Problematice leptospiróz se věnovala dr. Olga Džupová (Praha) a dr. Olga Měšťánková (Břeclav), výskyt tularémie v oblasti Nitry popsala dr. Ľubica Piesecká (Nitra). Na zvyšující se četnost virové hepatitidy E, která se řadí mezi zoonózy, upozornila dr. Irena Orságová (Ostrava). Zajímavá byla rovněž přednáška Mgr. Jakuba Mrázka (Ostrava) o genetické variabilitě hantavirů na území naší republiky.

Zleva technik Petr Nováček a členové organizačního výboru z Kliniky infekčního lékařství v Ostravě Bc. Šárka Kumorová, MUDr. Eva Kostřicová a MUDr. Petr Širůček
Obr. 3. Zleva technik Petr Nováček a členové organizačního výboru z Kliniky infekčního lékařství v Ostravě Bc. Šárka Kumorová, MUDr. Eva Kostřicová a MUDr. Petr Širůček

V sekci varií spontánně vznikly ucelené bloky přednášek, které se věnovaly problematice virových hepatitid a závažných klostridiových průjmů. V zajímavých přednáškách doc. Stanislav Plíšek (Hradec Králové) a doc. Pavol Kristián (Košice) informovali o vlastních zkušenostech při vyšetřování polymorfismů genu IL28B u pacientů s chronickou hepatitidou C a jejich významu pro predikci úspěšnosti protivirové léčby. Prof. Petr Husa (Brno) seznámil posluchače s novými možnosti protivirové léčby chronické hepatitidy C, které spočívají v podání telapreviru nebo bocepreviru se současnou standardní léčbou zahrnující pegylovaný interferon s ribavirinem.

Prof. Jiří Beneš (Praha) přednesl návrh metodického pokynu pro diagnostiku a léčbu onemocnění vyvolaných Clostridium difficile. Dr. Otakar Nyč (Praha) popsal současnou epidemiologii uvedených onemocnění, dr. Eva Chmelařová (Ostrava) se věnovala mikrobiologické diagnostice a prof. Petr Husa (Brno) představil fidaxomycin, což je nové antibiotikum pro léčbu klostridiových infekcí, které bude dostupné v naší republice ve druhé polovině letošního roku.

Dr. Hana Roháčová (Praha) ve své přednášce popsala trvající problémy v civilním sektoru České republiky, pokud by se vyskytla infekce vyvolaná nebezpečným patogenem. V současné době je pro izolaci a léčbu rizikových pacientů nejlépe připraveno pracoviště Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce.

Všech 16 posterů bylo pěkně připraveno. Vítězem posterové sekce se stala dr. Hana Zelená (Ostrava), která uvedla raritní kazuistiku kongenitálního zarděnkového syndromu s přímým průkazem viru zarděnek v moči novorozence.

Organizační a technické zázemí kongresu výborně zajistila firma SANOPHARM CZ, s. r. o. Farmaceutické a další firmy významně přispěly k doprovodnému a společenskému programu, který umožnil účastníkům kongresu poznat současnou Ostravu a její industriální památky.

MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.

Klinika infekčního lékařství FN Ostrava a LF OU

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

e-mail: ludek.roznovsky@fno.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se