Neutronová záchytová terapie v léčběglioblastoma multiformePrvnÌ zkuöenosti v »eskÈ republice


Boron Neutron Capture Therapy in the Treatment of GlioblastomaMultiformeThe First Experiences in the Czech Republic

Background.
Glioblastoma multiforme is the most frequent primary brain tumor in adults. Despite advances insurgery, radiotherapy and chemotherapy, its treatment remains unsatisfactory with very limited overall survival. Inthe year 2001, in cooperation with Department of Neurosurgery, Nemocnice Na Homolce and Nuclear ResearchInstitute in Rez, we have started to treat glioblastoma patients with boron neutron capture therapy (BNCT).Methods and Results. Cells of malignant brain tumors, especially that of glioblastomas, are able to accumulateboron compounds. If BNCT should be successful, it is necessary to reach selective accumulation of sufficient amountof 10B in the tumor and low accumulation in the normal brain tissue. After BSH administration, radiation with lowenergy thermal neutrons is delivered. It results in nuclear capture and fission reactions with subsequent selectivedamage of tumor cells. At the time of analysis 9 patients have been enrolled. Therapy was completed in 5 patients.Treatment has been very well tolerated. We observed minimal acute toxicity associated with radiation and nolaboratory abnormalities after administrations of BSH. Unfortunately treatment results were quite unsatisfactory.The median time to progression and overall survival were shorter then expected with conventional treatment.Conclusions. BNCT is very well tolerated with only a modest toxicity. In contrast to standard radiation, BNCTpatients receive only one dose of radiation. Nevertheless, in this small pilot study first results were inferior whencompared either to outcomes of conventional therapy or to results reported from other BNCT groups. It might beexplained that lower dose of radiation had been used. Further study will show whether the higher dose radiation canimprove treatment results.

Key words:
glioblastoma multiforme, BSH, neutron capture therapy.


Autoři: H. Honová;  M. Šafanda;  L. Petruželka;  J. Burian 1;  M. Marek 1;  J. Rejchrt 1;  F. Sus 1;  F. Tovaryš 2;  V. Dbalý 2;  J. Honzátko 3;  I. Tomandl 3;  V. Mareš 4
Působiště autorů: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1Ústav jaderného výzkumu v Řeži, Řež 2Klinika neurochirurgie Nemocnice Na Homolce, Praha 3Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR, Řež Fyziologický ústav AV ČR, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2004; : 44-47
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Glioblastoma multiforme je nejčastější maligní nádor mozku v dospělém věku. I přes pokrokyv chirurgii, radioterapii a chemoterapii patří ke zhoubným nádorům s velmi špatnou prognózou. V roce 2001 jsmezahájili léčbu pacientů neutronovou záchytovou terapií ve spolupráci s Klinikou neurochirurgie Nemocnice NaHomolce a Ústavem jaderného výzkumu v Řeži.Metody a výsledky. Nádorové buňky glioblastoma multiforme mají schopnost akumulovat sloučeniny bóru. ProBNCT je důležitá selektivní akumulace boru v nádoru a nízkou hladinou v okolní normálnímozkové tkáni. Následujeozáření pomalými termálními neutrony. Výsledkemje vychytávací a štěpná reakce s následnýmselektivnímzničenímnádorových buněk. Bylo zařazeno 9 nemocných, 5 z nich léčbu dokončilo. Léčba byla velmi dobře tolerována.Pozorovali jsme minimální akutní toxicitu po ozařování. Nezaznamenali jsme poškození krevního obrazu, jaterníchani ledvinných funkcí po podání borové sloučeniny merkaptododekaborát sodný. Léčebné výsledky jsou však zatímneuspokojivé. Doba do progrese je kratší než u konvenční léčby, stejně i přežití pacientů.Závěry. Léčebný postup byl velmi dobře tolerován a aplikace ozařovací dávky je jednorázová v porovnání s konveční6týdenní aplikací. Na první skupině pacientů se nám nepodařilo dosáhnout výsledků zahraničních center. Počátečnídávka byla stanovena nízká po její eskalaci lze očekávat i zlepšení výsledků.

Klíčová slova:
glioblastoma multiforme, BSH, neutronová záchytová léčba.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se