Výborová schůze ČSARIM


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 23, 2012, č. 3, s. 172-174
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Praha 5. 4. 2012

Přítomni: Cvachovec, Ševčík, Nalos, Horáček, Drábková, Kozlík, Mixa, Chytra, Šturma, Dostál, Šrámek, Herold, Černý, Kasal, Novák

Omluveni: Březina

Hosté: Mrozek, Čáp


1. Kontrola zápisu ze schůze 14. 2. 2012 – Cvachovec

Standard minimálního rozsahu předoperačního vyšetření – dr. Červený – zatím není vyřízeno. Zajistí Cvachovec, je třeba doladit spolupráci s praktiky.

2. Informace o účasti delegace ČSARIM na WCA 2012 v Buenos Aires, Argentina, 25.–30. 3.

a) Networking area – stánek: materiály do přílohy zápisu (Cvachovec zašle Votavové)

Grafické návrhy výzdoby stánku a prezentace Cvachovce z WCA 2012 v Buenos Aires jsou ke stažení do 27. 4. 2012 na: http://www.uschovna.cz/zasilka/H4Y75KYNER72G9FR-6KX.

b) Zvolení do stálých komisí WFSA: oba kandidáti byli zvoleni. Černý – Komise bezpečnost a kvalita, Ševčík – WFSA Pain Relief Committee.

c) Praha vybrána jako místo konání WCA2020 – v sedmičlenné komisi získala 5 hlasů.

3. Příprava akcí

a) ČSIM – Plzeň, 30. 5.–1. 6. – Černý, Novák
Webové stránky akce jsou již aktivní (www.csimkongres2012.cz). Je již registrováno téměř 300 lidí. Zázemí v Parkhotelu je kompletně připraveno. Definitivní program bude na web vložen do konce dubna.

b) Anesthesia for Seniors – Praha 7.–9. 6. – Cvachovec, Horáček

  1. Čestné členství ČLS JEP: Silvay (diplom vystaven) – schváleno.
  2. Čestné členství ČSARIM: Reich, Roizen, Priebe (diplom Cvachovec) – schváleno.
  3. Program akce je víceméně hotov, je potřeba doplnit sekci bolesti. V rámci akce se žádá o grant z prostředků EU – čerpání peněz na sponzoring registračních poplatků. Mimopražští účastníci se mohou hlásit na tuto akci zdarma (pokud EU schválí). Cvachovec upozornil, že by se to mělo zjistit do konce dubna a včas oznámit.

c) ČSARIM – Hradec Králové 13.–15. 9. – Černý, Dostál

  1. Čestné členství ČSARIM: Firment – schváleno.
  2. Opitzova medaile – zatím není žádný návrh.
  3. Webové stránky byly spuštěny
    (www.csarim2012.cz), registrováno je zatím 23 účastníků, došlo k navýšení sponzorů, plánují se 3 kurzy.

d) ESA Autumn Meeting, Praha, Clarion, 9.–10. října – informace Cvachovec
Akce byla rozhodnuta bez jakékoliv dohody s ČSARIM. Již víme, že se bude konat 9. a 10. listopadu. Cvachovec byl požádán, aby na této akci řekl několik slov při zahájení. Podoba organizace workshopu „UZ v regionální anestezii“ a úloha domácích lektorů se řeší (nabídka spolupráce – Nalos).

4. Kandidatura NASC – Cvachovec

Výběr kandidáta za ČR: Per rollam navržen Černý. Adamus a Cvachovec jej jako členové ESA podpoří svými podpisy. Dopisy potvrzující podporu i ochotu kandidovat s sebou vezmou do Paříže na ESA (jednání 10. 6. ESA General Assembly).

5. Doporučení ČSARIM – příprava Černý

a) Doporučení pro kontrolní činnost před zahájením anesteziologické péče

b) Doporučení pro ochranu očí v průběhu celkové anestezie
Černý ještě zapracuje finální verzi s drobnými úpravami. Po seznámení s finální verzí – Černý zašle výboru emailem – v průběhu dubna, budou Doporučení považována za schválená. Zároveň se vyvěsí na web.

6. Návrh projektu DUPV – Linde – Cvachovec

Firma Linde požádala o stanovisko k projektu, který připravila. Výbor ČSARIM konstatuje, že obecné stanovisko k DUPV vyplývá ze Zákona o zdravotních službách.

Schválené stanovisko: „ČSARIM podporuje DUPV všude tam, kde zlepší kvalitu pacientova života a kde pro to existují odborné předpoklady. Pro rozšíření DUPV je potřeba zajistit řádný úhradový mechanismus a podporu i spolupráci zdravotních a sociálních služeb.“

Stanovisko bude zveřejněno na www.csarim.cz– zašle Cvachovec.

7. Vývoj okolo časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína – Herold

a) Návrh – ČSARIM uhradí polovinu dlužné částky (4750 Kč).
Stávající financování – snížená aktivita inzerentů, monopolní sponzor Fresenius vytlačil dřívější sponzory – Cheirón a BBraun. Vyplývá z toho „nulové“ hospodaření, přesný stav je: minus 9 500Kč. V minulých letech naopak plynuly přebytky hospodaření časopisu společnostem ČSARIM a ČSIM – po 117.000 Kč.
Cvachovec navrhuje úhradu poloviny dluhu – odsouhlaseno.

b) Převzetí časopisů ČLS JEP vydavatelstvím Mladá fronta
Převzetí vydavatelstvím MF bylo rozhodnutím předsednictva ČLS JEP na základě výběrového řízení koncem roku 2011 původně plánováno na duben 2012, mezitím však redakční rady některých časopisů tuto skutečnost rozporovaly. Mělo dojít k podpisu definitivní dohody mezi MF a ČLS JEP, k čemuž z výše uvedených důvodů zatím nedošlo. Pro ČLS JEP je prioritou vydávání dvou prezidiálních titulů: Časopis lékařů českých a Praktický lékař. MF je situací zřejmě zaskočena – vyhrála ve výběrovém řízení na základě určitých podmínek, které se nyní postupně mění. Jednotlivé společnosti (redakční rady) zodpovídají za odborný obsah, zbytek je věcí provozovatele časopisu (získávání inzerce atd.). Zatím probíhá příprava dalších čísel podle stávajících pravidel a uzavřených smluv.

c) Jednání s dr. Hofmanem z MF
Proběhlo jednání s dr. Hofmanem – byl dohodnut design titulní stránky časopisu AIM, pokud by došlo ke změně vydavatele tak, aby byl v maximální míře respektován stávající formát a design časopisu. Představa je taková, že časopis budou vydávat z poplatků + částky od hlavního sponzora a zisk z inzerce se rozdělí mezi odborné společnosti a vydavatelství. Definitivní jednání musí proběhnout mezi MF a předsedy obou OS.

8. Vývoj okolo RVAIM – Drábková

Vydavatelem je Národní lékařská knihovna – ředitelka Bouzková stojí před verdiktem, že NLK bude zrušena – rozhodnutí ministra financí Kalouska – nižší rozpočet.

Ing. Sopková sdělila, že v tomto roce se bude pokračovat v elektronické verzi – bude na webu NLK (náklad cca 75 tisíc Kč ročně). Pro další rok se NLK snaží, aby nebyla zrušena – čeká se na vyjádření ministra financí.

Černý diskutuje o možnosti sloučení obou časopisů – Referátový výběr a časopis AIM.

Doc. Drábková byla požádána o krátké sdělení o Referátovém výběru pro Newsletter ČSARIM.

9. Příprava vyhlášky o diagnostice smrti mozku – Cvachovec

Je připravována novela transplantačního zákona – část beze změny, odborné postupy budou řešeny vyhláškou MZ.

Výzva od České transplantační společnosti k účasti Cvachovce na jednání. Návrh o zjednodušení postupu.

a) Smrt mozku: návrh – klinické vyšetření provést jen 1krát, doplňující vyšetření ve stávajícím rozsahu. Zdůvodnění: Dvojí klinické vyšetření s vícehodinovým odstupem je v současnosti prováděno jen v několika zemích, obvyklé je pouze jedno vyšetření.

b) Kardiální smrt: návrhy změn (viz úryvek ze zákona)

  • Průkaz nevratnosti zástavy: doporučení – na těchto vyjmenovaných 4 místech lze odběr provést před uplynutím 2 hodin, bez pojmu „nevratnost“. Úprava: „(4) V případě zjištění smrti prokázáním zástavy krevního oběhu lze…“
  • „Pokud smrt byla zjištěna na základě ukončení neúspěšné resuscitace, kterou se nepodařilo obnovit srdeční činnost nebo ji účinně podporovat.“ Tím by měl být text ukončen.

Výbor s předloženými návrhy souhlasí.

10. Přihlášky nových členů – Cvachovec

Bylo schváleno 10 nových přihlášených členů.

11. Různé

a) Dopis členům – Ševčík: Dopis členům by se měl již finalizovat, výzva k zaslání materiálů. Cvachovec napíše shrnutí o WCA 2012.

b) Logo ČSARIM – Ševčík: zůstaneme u současné podoby loga, nebo ho budeme modernizovat? Nelze přehlédnout názory mladších anesteziologů, že logo je zastaralé. Ševčík předložil první návrhy loga, které vznikly v Institutu biostatistiky a analýz MU Brno.

Diskuse: Cvachovec zastává názor, že měnit logo, pod nímž ČSARIM získala pro Českou republiku Světový kongres anesteziologů v r. 2020, není dobrým krokem. Logo má svou cenu.

Ševčík je názoru, že vítězství v soutěži o Světový kongres 2020 bylo dosaženo díky znamenitě připravené a kvalitně argumentované prezentaci, nikoli díky logu. Naopak vidí současnou situaci jako vhodný čas pro nové logo i vypracování korporátní identity ČSARIM. Bude se připravovat logo 17. světového kongresu v Praze, v následujících letech bude v souvislosti s přípravou kongresu více vidět aktivity ČSARIM v mezinárodním měřítku. Do tohoto období by ČSARIM mohla vstoupit s novým logem a s kvalitně propracovanou korporátní identitou.

Novák navrhuje jen upravit grafickou podobu stávajícího loga.

Černý doporučuje oslovit členskou základnu a zeptat se členů, co si o změně loga myslí – anketa na web: „Líbí se Vám naše logo?“ ANO x NE. Cvachovec navrhuje provést anketu na kongresu v Hradci Králové a zeptat se účastníků na jejich názor k stávajícímu logu. Dostál doporučuje, aby anketa byla součástí materiálů na kongresu. Mixa má další návrh – vyhlášení národní ankety k návrhu nového loga – vypsat otevřenou soutěž grafikům a veřejnosti.

Shrnutí: do příští schůze výboru Černý a Dostál připraví návrhy k anketě.

c) Soutěž o nejlepší publikace v našem oboru v roce 2011 – Ševčík: šablona z minulých let. Podmínky zašle Herold – přidá se na web a do zápisu.

Podmínky soutěže:

ČSARIM vyhlašuje při příležitosti XIX. národního kongresu ČSARIM ve dnech 13.–15. 9. 2012 v Hradci Králové soutěž o nejlepší odborné práce publikované v roce 2011.

Kategorie: 1. Nejlepší odborná práce z oboru publikovaná v časopise s IF v elektronické nebo tištěné verzi v roce 2011; 2. Nejlepší knižní publikace z oboru publikovaná v roce 2011; 3. Nejlepší původní práce publikovaná v roce 2011 v časopise Anesteziologie a intenzivní medicína (Počtova cena).

Návrhy na ocenění v prvních dvou kategoriích zasílejte na adresu vědeckého sekretáře prof.  MUDr. Pavla Ševčíka, CSc. (psevcik@fnbrno.cz) do 15. 6. 2012 a v kopii na adresu vedoucího redaktora časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína prim. MUDr. Ivana Herolda, CSc. (ivan.herold@onmb.cz). K návrhu přiložte originál práce ve formátu pdf. Originál knižní publikace zašlete na adresu vědeckého sekretáře. Výsledky soutěže budou vyhlášeny během zahajovacího ceremoniálu kongresu a autoři vítězných prací obdrží odměnu 20 000 Kč.

d) ÚZIS – Drábková: informace od paní Maškové, že statistika bude hotová ke konci dubna, Drábková zpracuje.

e) ČRR – Drábková: ČRR kandiduje na pořádání Evropského kongresu v roce 2014. Již proběhly první kurzy ALS. Na web přidat informaci o akci ČRR – dodá Kasal.

f) Svatomartinské hemodynamické dny – Šrámek: žádost o podporu akce. Podpora byla akci udělena. Přidat na web – dodá Šrámek.

g) Černý požádal o podporu ČSARIM ke stanovisku ČSIM doporučujícímu monitorování ETCO2 v průběhu umělé plicní ventilace u pacientů s tracheální intubací. Černý rozešle dokument členům výboru se žádostí o vyjádření.

h) Počet členů ČSARIM – Mixa: k 5. 4. 2012 je 921 + 10 nových členů.

i) Kurz UZ metody v anesteziologii – Nalos: akce se koná 3. 5. 2012 v Ústí nad Labem.

j) Aktualizace webových stránek – Herold: informace na webových stránkách jsou zastaralé. Cvachovec upozorňuje, že je potřeba vybrat někoho pro dozor nad aktualizací stránek. Horáček byl požádán, aby dohlédl na aktuálnost a celkovou úroveň webu. Aktivity jednotlivých sekcí – Horáček osloví předsedy sekcí, aby dodali aktuální informace.

Černý do příště vytvoří návrh řešení aktualizace stránek pro Sekci intenzivní medicíny ČSARIM.

k) Zákon č.372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi:

Stanovisko výboru – anestezie je závažný výkon, který může, byť ve velmi vzácných případech, skončit i úmrtím pacienta.

l) Vyjádření pojišťovnám – Šturma: předloženo vyjádření od MUDr. Soni Kovářové. Cvachovec k tomuto vyjádření dodává, že jednou již bylo předáno stanovisko VZP a tím je to vyřešené, nemá cenu stejné stanovisko opakovat.

m) Pasportizace lůžek následné intenzivní péče NIP a DIOP – Kozlík: řešení, které navrhuje pojišťovna zní – v LDN by se udělal ošetřovací den a pacienti by se přesouvali tam k definitivnímu řešení.

V pediatrii jsou zájemci o zřízení dlouhodobé intenzivní péče pro děti (Hořovice, Olomouc, Přerov).

Zapsala: Votavová

Kontrola: Ševčík, Herold, Cvachovec


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se