Ohlédnutí za XVIII. kongresem ČSARIM, Praha 2011


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 22, 2011, č. 6, s. 373-375
Kategorie: Zprávy ČSARIM

Letošní XVIII. kongres ČSARIM se konal v Clarion Congress Hotelu Praha ve dnech 6.–8. 10. 2011.

V rámci zahájení XVIII. kongresu ČSARIM byly předány významné pocty udělené výborem společnosti.

Uznání za celoživotní práci v oboru a významný přínos k jeho rozvoji bylo uděleno doc. MUDr. Zdeňku Ehlerovi, CSc., dlouholetému členovi výboru odborné společnosti, emeritnímu přednostovi KARIM VFN a iniciátorovi pořádání Hoderových dnů. Zdeněk Ehler se dlouhodobě podílel i na vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

Diplom představující stejné uznání obdržela i paní Hana Strupplová, bývalá vrchní sestra KARIM VFN. Formovala nejen podobu svého pracoviště, ale také významně napomáhala vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

Paní Marie Vorlická, emeritní vrchní sestra KARIM FN KV získala stejné uznání jakožto dlouholetá členka výboru naší odborné společnosti, kde zastupovala zájmy nelékařských zdravotnických pracovníků. Oceněním obou jmenovaných představitelek sesterské profese výbor ocenil nejen jejich dlouhodobou práci pro obor, ale i jejich přínos pro spolupráci lékařských a nelékařských pracovníků.

Primář MUDr. Ivan Herold, CSc., získal uznání za celoživotní práci v oboru a významný přínos k jeho rozvoji za dlouhodobou práci šéfredaktora časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína. Je oceněn také za svou výukovou a přednáškovou činnost. Zcela mimořádné úsilí věnoval pořádání vědeckých akcí zaměřených na problematiku umělé plicní ventilace. Z původně skromného workshopu se vyvinula série šesti Konferencí o umělé plicní ventilaci, které do Mladé Boleslavi přivedly nejen široký okruh zájemců z našich řad, ale především doslova „hvězdné“ přednášející. Jeho úsilí vyvrcholilo uspořádáním prvního světového Kongresu respirační péče v roce 2002 v Praze.

Diplom symbolizující stejné ocenění převzal i prim. MUDr. Daniel Nalos, primář ARO MN v Ústí nad Labem. Ocenění si zasloužil nejen dlouhodobou výukovou a přednáškovou činností, ale především pravidelným pořádáním hodnotné vzdělávací a vědecké akce – Žaludových dnů. Je těžko uvěřit, že v letech 1992–2010 jich uspořádal 15 ročníků. Pro „Dandu“ Nalose to je letos vpravdě úspěšný rok: kromě tohoto ocenění získal jako spoluautor i Cenu výboru ČSARIM za nejlepší knižní publikaci a tato kniha získala velmi významnou Cenu Hlávkovy nadace.

Řadu oceněných za dlouhodobou spolupráci a přínos k rozvoji oboru naplnila také paní Ing. Lenka Šplíchalová, odpovědná redaktorka časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína. Od pravidelného vydávání časopisu je zcela neodmyslitelná, je pravou rukou šéfredaktora a její ocenění za práci, o níž většina z nás ani neví, je zcela namístě.

Čestné členství naší odborné společnosti je tradiční a významné ocenění udělované výborem naší odborné společnosti. Dr. Vladimír Slezáček, emeritní primář ARO nemocnice ve Znojmě jej po zásluze získal za svoje dlouhodobé působení primáře oddělení, které vybudoval a vedl dalších 17 let. Oddělení mělo vskutku široký záběr – spolupodílelo se na přednemocniční neodkladné péči, od roku 1980 se věnovalo i algeziologii – v tomto oboru pracuje primář Slezáček dosud, i po svém odchodu do důchodu. Nelze pominout, že v letech 1981–1986 byl členem výboru naší odborné společnosti a opakovaně organizoval krajské a mezikrajské semináře a vědecké konference. Na jejich skvělou atmosféru i odbornou úroveň všichni účastníci rádi vzpomenou.

Čestná členství ČSARIM jsou pravidelně udělována i odborníků zahraničním. Není jisté, zda tomu tak je u primáře MUDr. Ondreje Bohuše ze Zvolena, Slovenská republika: MUDr. Bohuš totiž dlouhodobě působil i ve výboru naší bývalé federální odborné společnosti, v letech 1979–1983 a 1986–1988 dokonce jako jeho předseda. Jeho kariéra je obdivuhodná: funkce ve výborech odborných společností zastával již od roku 1966, předsedou „slovenské části“ federální odborné společnosti byl v letech 1977–1990. Naše, „česká část“ ho ocenila čestným členstvím již v roce 1991, před rozdělením obou republik. Primář Bohuš je nositelem nejvyšších oceněních Slovenské lékařské společnosti a také prvním nositelem Medaile Tomáše Kadlice, nejvyšší pocty udělované SSAIM. Je mimořádně plodným autorem didakticky vynikajících publikací. Z jeho četných knih těžili a těží i naši anesteziologové. Mrzí nás, že z vážných zdravotních důvodů nemohl přicestovat do Prahy a diplom čestného členství ČSARIM převzít. Bude pro nás ctí mu jej předat při nejbližší slavnostní příležitosti na Slovensku.

Čestné členství ČSARIM bylo uděleno i panu docentovi MUDr. Milanu Onderčaninovi, PhD. Ten je prezidentem SSAIM od roku 2003, členem slovenské odborné společnosti je od roku 1975 a členem jejího výboru od roku 1986. Zde zastával i funkci místopředsedy. V letech 2003–2004 byl členem Councilu ESA. Je nositelem nejvyšších ocenění Slovenské lékařské společnosti a v roce 2009 mu byla udělena výjimečná Cena akademika Něgovského. Milanovi Onderčaninovi jsme také zavázáni za rozvíjení výborných vztahů mezi slovenskými a českými anesteziology, za vynikající atmosféru respektu a spolupráce mezi našimi odbornými společnostmi.

Další čestné členství bylo uděleno také profesoru Hansu Gombotzovi, přednostovi Kliniky anestezie a intenzivní medicíny Všeobecné zemské nemocnice v Linci, Rakousko. Profesor Gombotz je významnou tváří rakouské anesteziologie a intenzivní medicíny, opakovaně přednášel na našich odborných akcích a na jeho pracovišti pracuje či pracoval nejeden český kolega. Profesor Gombotz se věnuje otázkám transfuzní medicíny v kontextu operačního léčení, je v této oblasti mezinárodně respektovaným odborníkem. O tom svědčí i jeho angažovanost v organizaci NATA, kde je členem řídicího výboru. Lze ho oprávněně považovat za jednoho z těch, kteří v celosvětovém měřítku významným způsobem formují léčebnou praxi v oblasti krevních převodů a jejich alternativ.

Nejvyšším oceněním, které ČSARIM uděluje, je Medaile Celestýna Opitze. V roce 2010 byla udělena doc. MUDr. Václavu Fesslovi, CSc., emeritnímu přednostovi KARIM FN Plzeň. V roce udělení ji z vážných zdravotních důvodů nemohl převzít a jsme rádi, že jsme tak mohli učinit letos. Docent Fessl je jedním z těch, kteří náš obor zásadním způsobem formovali. Vynikající klinik, pedagog, dlouholetý člen výboru odborné společnosti byl již v roce 1998 oceněn čestným členstvím a nyní mu bylo uděleno ocenění výjimečné, nejvyšší.

Prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

FN Motol, předseda výboru ČSARIM

* * *

Odborný program kongresu probíhal v 7 souběžných sekcích, 6 lékařských a 1 sekci nelékařských zdravotnických pracovníků (NLZP). Celkem odeznělo ve 40 blocích 188 přednášek, z toho 160 v sekcích lékařských a 28 v sekcích NLZP. V lékařských sekcích bylo předneseno 120 vyzvaných přednášek a 40 volných sdělení. Ve volných sděleních lékařů byla nejčetněji zastoupena Praha (14), následovaná Brnem (8), Olomoucí (4), Hradcem Králové (3), Ostravou (3), Plzní (2) a Bratislavou (2). Čtyři volná sdělení pocházela z jiných destinací.

V sekcích NLZP bylo předneseno 5 vyzvaných přednášek a 23 volných sdělení, kde dominovala brněnská pracoviště (13), následovaná pracovišti pražskými (4), Olomoucí a Hradcem Králové (2), Ostravou (1) a Lipníkem nad Bečvou (1).

Proběhly 2 workshopy, lékařský na téma UZ asistovaná RA a NLZP na téma Ošetřovatelská dokumentace na ICU.

V poledních přestávkách proběhlo 8 firemních sympozií, z nichž 1 bylo cíleno zejména na NLZP (B.Braun).

V posterové sekci bylo prezentováno 22 posterů. Kongresu se účastnilo 16 zahraničních hostů s aktivní účastí (USA, Švýcarsko, Rusko, Velká Británie, Rumunsko, Malta, Rakousko, Holandsko a Slovensko).

Z ohlasů vyplývá, že nejvíce ceněny byly především tematicky zaměřené bloky jako Hypotermie, Nervosvalový přenos, Hemodynamika, Anestezie v gynekologii a porodnictví, Krvácivé stavy, Kazuistiky, Pediatrická problematika a řada dalších.

Se značným ohlasem se setkala také vystoupení expertů z jiných oborů na zadaná témata, která mají úzký vztah k našemu oboru.

Zastoupení prací z anesteziologické oblasti a oblastí intenzivní medicíny bylo vyrovnané, bohužel letos byla vzhledem k časovému souběhu s Česko- -Slovenskými dialogy o bolesti v Košicích, kterých se aktivně účastnila valná část algeziologů naší odborné společnosti, oslabena sekce algeziologická.

Na závěr kongresu byly vyhodnoceny a odměněny nejlepší práce z oblasti volných sdělení a posterové sekce. Komise (složení komisí uvedeno bez titulů) ve složení Šturma, Škarvan, Adamus vyhodnotila jako nejlepší volné sdělení v kategorii lékařů sdělení:

Rodičkou řízená porodní analgezie remifentanilem jako alternativa epidurální analgezie

(H. Suchomelová1, 4, P. Štourač1, 3, 4, M. Stodůlková4, I. Křikava1, 3, 4, M. Huser2, 4, P. Janků2, 4, R. Gál 1, 4, P. Ševčík 1, 3, 41Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Fakultní nemocnice Brno; 2Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Brno; 3Oddělení léčby bolesti, Fakultní nemocnice Brno; 4Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno.

 

Komise ve složení Čáp, Flajšingrová, Kupečková vyhodnotila jako nejlepší volné sdělení v kategorii NLZP sdělení na téma:

Bolestivé onkologické onemocnění z pohledu matky – zdravotní sestry

(I. Školudíková – Lipník nad Bečvou)

 

Komise ve složení Drábková, Horáček, Kula vyhodnotila jako nejlepší poster sdělení na téma:

Biodostupnost a účinnost úvodní dávky klopidogrelu 600 mg u kriticky nemocných pacientů

(L. Vocilková, R. Vopatřilová, O. Hlinomaz, P. Suk, V. Šrámek – Anesteziologicko-resuscitační klinika FN u sv. Anny, Brno; I. Interní kardiologickoangiologická klinika FN u sv. Anny, Brno; Veterinární farmaceutická fakulta MU Brno, Ústav analýzy léčiv, Brno)

 

Závěrem lze říci, že XVIII. kongres naší společnosti proběhl velmi úspěšně, byl významnou vědeckou akcí, která je již tradičně každoročním vyvrcholením oborové vědecké činnosti. Z ohlasů je zřejmý nejen odborný přínos. Rovněž společenské akce, které kongres doprovázely, vytvořily prostor a příjemnou atmosféru k posílení a navázání nových osobních kontaktů a neformální diskusi, byly hodnoceny velmi kladně.

Uspořádání celostátního kongresu se zahraniční účastí není jednoduchou záležitostí, proto je nutné poděkovat všem, kteří se na jeho realizaci podíleli, členům vědeckého a organizačního výboru, firmě Guarant a v neposlední řadě všem přenášejícím, kteří svými příspěvky zajistili vysokou odbornou úroveň celé akce.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×