II. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny a XIII. Minářovy dny


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 20, 2009, č. 1, s. 64-66
Kategorie: Zprávy ČSIM

Plzeň 4.–6. 6. 2008

Ve dnech 4.–6. 6. 2008 se v Plzni konal II. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny a 13. ročník konference Minářovy dny – ošetřovatelské postupy v intenzivní péči. Obě akce současně byly pořádány I. interní klinikou LF UK a FN Plzeň, Anesteziologicko--resuscitační klinikou LF UK a FN Plzeň a Českou společností intenzivní medicíny. Obou odborných akcí se zúčastnilo 346 lékařů a 377 sester za podpory 38 vystavujících firem. Kromě tuzemských specialistů byli přizváni i zahraniční hosté – ze Slovenska, Velké Británie, Francie, Německa, Rakouska a Slovinska. V této podobě se jednalo o první samostatný kongres intenzivní medicíny pořádaný v České republice s odbornou garancí nové odborné společnosti, a sice České společnosti intenzivní medicíny.

Celá akce měla jako hlavní motto: „Od dojmů k důkazům…“ a věnovala pozornost všem oblastem intenzivní medicíny. Pozvání přijali a aktivně vystoupili nejen vrcholní představitelé české intenzivní medicíny a přidružených oborů, ale i odborníci světového formátu. Dva z nich, profesor Peter Radermacher z německého Ulmu a profesor Xavier Leverve z francouzského Grenoblu, jsou dlouhodobými spolupracovníky I. interní kliniky v rámci vědecko-výzkumných projektů.

Zatímco II. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny byl určen lékařům, tradiční Minářovy dny byly zaměřené na vzdělávání především středního zdravotnického personálu v ošetřovatelských postupech na jednotkách intenzivní péče.

Přednášky, volná sdělení i panelové diskuse byly věnovány intenzivní péči v pediatrii i péči o dospělého pacienta v nejrůznějších oborech. Cílem obou paralelních akcí bylo přinášet zajímavé novinky z oboru intenzivní medicíny, více seznamovat zdravotníky se zavedenými a prověřenými postupy v péči o kriticky nemocné. Prostor byl rovněž věnován etickým principům, protože k nedílným součástem kvalitní zdravotní péče patří znalost a respektování pacientových přání a potřeb.

Součástí kongresu bylo i vyhlášení nejlepších původních prací. Ocenění v kategorii přednášek i posterů získal kolektiv lékařů JIP I. interní kliniky LF UK a FN v Plzni (A. Kroužecký, R. Sýkora, J. Chvojka, J. Raděj, V. Varnerová, T. Karvunidis, I. Novák a M. Matějovič) za práce zkoumající nový způsob antikoagulačního zajištění metod kontinuální náhrady funkce ledvin a přínos nové hemoeliminační metody – párové plasmafiltrace a adsorpce – v léčbě septického šoku. Kongres proběhl ve velmi pozitivní atmosféře a ohlasy po skončení kongresu jen dokumentovaly nastavení vysoké laťky pro příští kongresy ČSIM.

MUDr. Ivan Novák

Doc. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Poznámka redakce: Laskavostí přednášejících je většina vyzvaných přednášek z kongresu intenzivní medicíny v Plzni k dispozici ve složce Dokumenty ke stažení na www.csim.cz.

EASY trial – zahájení studie a možnost registrace

Vážení členové ČSIM,

dovolujeme si vás a vaše pracoviště pozvat k účasti na národní multicentrické studii, jejímž cílem je posouzení účinku krátkodobé hyperoxie jako součásti úvodní resuscitace na zvrat orgánové dysfunkce u nemocných s předpokládanou nebo prokázanou infekcí a známkami orgánové dysfunkce (Early AdminiStration of normobaric hYperoxia in critically ill patients with sepsis – EASY trial).  Základní informace o studii, pracovní verzi protokolu studie (ještě bude upřesněna a slouží jen k základní informaci o protokolu studie) a registrační formulář pro zájemce o účast ve studii najdete na www.csim.cz. Termín registrace zájemců o účast ve studii je 31. 12. 2008 na karim@fnhk.cz (viz informace o studii). Zájemcům o registraci po termínu se mohou hlsáit na adrese. Děkujeme a těšíme se na spolupráci v zajímavém projektu, EASY studie je opravdu jednoduchá a „easy“.

Vladimír Černý a Martin Matějovič,

koordinátoři studie

Praktický přístup k hodnocení smíšených poruch ABR s komplexním zhodnocením vnitřního prostředí – kurz elektronické formy vzdělávání

Autor: MUDr. Marie Šolcová

Odborný garant projektu:

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

Ústav klinické biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň

www.e-labmed.cz

Kurz byl vytvořen v rámci projektu E-labmed: platforma pro elektronické vzdělávání lékařů (e-learning v prostředí Moodle) v laboratorní medicíně. Kurz je zdarma a je určen ke vzdělávání internistů, intenzivistů a klinických biochemiků i studentů lékařských fakult. Je umožněno jeho neustálé doplňování a aktualizace. S lektorem a ostatními žáky lze komunikovat pomocí e-mail, skype, ICQ. Součástí výukového modulu E-labmed jsou přednášky, kazuistiky, výpočty, slovník pojmů, prezentace, souhrnné přehledy a závěrečný test. Na úvod je vložena přehledná prezentace „Praktický přístup k hodnocení ABR“ s rozborem kazuistiky, poté následují souhrnné dokumenty (slovník pojmů, interpretační přehled minerálů, funkční vyšetření ledvin, osmolalita) a výpočty (desítky příkladů výpočtu a praktického užití frakčních exkrecí, korekčních dávek, převodu jednotek, osmolal gap apod.).

Učební texty vycházejí z prací předních klinických biochemiků a jsou vytvořeny jako přednášky, které jsou provázány hypertextovými odkazy (součástí je obsáhlý slovník pojmů). Přednášky se týkají jednak základních pojmů z oblasti vnitřního prostředí, minerálů, odběru materiálu, referenčních a kritických hodnot, dále jsou rozebrány příčiny poruch ABR, klinika, hodnocení a léčba ABR včetně přehledu infuzních roztoků; tyto kapitoly byly korigovány lékaři ARK a 1. interní kliniky FN Plzeň. Po nastudování přednášek následuje biochemický rozbor smíšených poruch ABR formou kazuistik a na závěr test typu multiple choice o 30 otázkách – náhodně generovaných z téměř 300 vložených otázek; test má edukační charakter, odpovídat se dá opakovaně, ale s bodovou ztrátou.

Součástí hodnocení na principu elektroneutrality je animace sloužící k modelování změn iontů (sodíku a aniontů) a jejich vlivu na změnu pH krve; na její tvorbě se podíleli pracovníci OVAVT LF UK Plzeň. Zpracována je také řada odpovědí na dotazy lékařů, mediků; dotazy jsou tříděny do podkapitol podle oborové specializace.

Registrace členů ČSIM

Vážení členové ČSIM,

abychom vás mohli pravidelně informovat o všech aktivitách a projektech ČSIM, zahajujeme registraci členů ČSIM on-line, která by se měla stát výhradní cestou předávání informací členské základně. Prosíme všechny členy o registraci (www.csim.cz), vyplnění registračního formuláře vám zabere pouze pár vteřin.

Děkujeme.

Doc. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM,

předseda ČSIM

Zápis z jednání výboru č. 5/2008

Praha 20. 11. 2008

Přítomni: Černý, Novák I. (Plzeň), Maňák, Vobruba, Prchlík, Šrámek, Fedora, Nalos, Jahoda, Šturma

Revizní komise: Pařízková

Hosté: Vyhnánek

1. III. česko-slovenský kongres intenzivní medicíny, Hradec Králové, 13.–15. 5., 2009, aktuální informace o přípravě kongresu:

 • ustanoven vědecký výbor s účastí zástupců spolupracujících odborností (Vyhnánek – chirurgie, Vojáček – kardiologie, Beneš – infekce, Skřičková – pneumologie, za SR – Firment, Záhorec)
 • formát kongresu: tematické bloky nebo bloky jednotlivých odborností s vyzvanými sděleními typu „state of the art“, volná sdělení jen formou posterů, workshopy, edukační minisympozia
 • zahraničí hosté – cca 5 maximum, členové výboru byli požádáni o návrhy zahraničních řečníků do 31. 12. 2008
 • tištěné materiály kongresu – finální program s abstrakty, snaha o vydání abstrakt v časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína, vyzvané přednášky v edici Ročenka intenzivní a urgentní medicíny (editoři: Černý, Matějovič, Šeblová, nakladatelství Maxdorf)

2. Návrh vyhlášky o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů lékařů – vnitřní připomínkové řízení. Výbor ČSIM navrhuje následující úpravy:

 • rozšíření seznamu oborů, ze kterých lze vstoupit do dalšího formálního vzdělávání v oboru intenzivní medicína, o obory:
 • – infekční lékařství,
 • – dětská chirurgie,
 • – neurochirurgie,
 • – popáleninová medicína,
 • – kardiochirurgie;
 • změnu názvu „certifikovaný kurz“ na „nástavbový obor“.

3. Plán akcí s účastí ČSIM na rok 2009 – nutnost doplnění přesného názvu a termínu kongresu Dětská anestezie a intenzivní péče, zajistí Fedora do 31. 12. 2008, vyvěšení akcí na web zajistí Kula.

 • 11. postgraduální kurz sepse a MODS, Ostrava, 20.–23. 1. 2009 (záštita ČSIM)
 • Žaludovy dny, Ústí nad Labem, 8.–9. 4. 2009 (záštita ČSIM)
 • III. kongres intenzivní medicíny, Hradec Králové, 13.–15. 5. (pořádá ČSIM)
 • XVI. kongres ČSARIM, České Budějovice, září (záštita ČSIM)
 • V. kongres Dětská anestezie a intenzivní medicína, místo bude upřesněno, listopad (záštita ČSIM)

4. Zpráva o ekonomické situaci – pozitivní bilance ČSIM, přehled hospodaření k dispozici na sekretariátě ČSIM. Informace o hospodaření OS ČSIM rozešle členům výboru Králová.

5. Volby do výboru ČSIM v roce 2009

 • dvoukolové, korespondenční
 • musí proběhnout nejpozději do dubna 2009
 • příprava volební komise.

6. Hypotermie po KPCR – příprava společného stanoviska ČSARIM, ČSIM a OS UM a MK. Za ČSIM delegován do pracovní skupiny Prchlík.

7. Zástupcem ČSIM v Komisi pro nozokomiální nákazy MZ ČR je Herold.

8. Zprávu revizní komise za volební období výboru ČSIM 2007–2009 připravuje Šturma a Pařízková.

9. Výše členských příspěvků na rok 2009 beze změny.

10. Národní ukazatele kvality – projekt MZ, informoval Novák, návrh na účast zástupce pediatrů předloží Novák na příštím jednání pracovní skupiny projektu.

11. Příští schůze výboru 20. 1. 2009 Ostravě.

12. Přijetí nových členů do ČSIM.

Zápis prošel kontrolou vědeckého sekretáře a místopředsedy, zapsal Černý.


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2009 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

×