Profesor Jiří Ehrmann jubilantem


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2010; 56(9): 938-939
Kategorie: Osobní zprávy

Prof. Jiří Ehrmann se narodil 30. 9. 1940 a vyrůstal v rodině praktického lékaře v obci Laškov u Prostějova. Zájem o lékařství byl u něj pěstován již od samého dětství. Nejenže, jak to dříve bylo zvykem, měl jeho otec ordinaci ve svém domě, ale i jeho dědeček byl praktickým lékařem v téže obci. I někteří další členové jeho rodiny byli lékaři, takže již od mládí neuvažoval jubilant o jiném poslání než být rovněž lékařem. S nemocnými byl v denním kontaktu ve dne i v noci, a to nejen v přeneseném slova smyslu. Vždyť tehdy nebyly pohotovostní služby a vesnický lékař musel ordinovat celý den a i v noci. Takové rodinné vesnické prostředí, jak jubilant říkává, v něm vypěstovalo zásady, na kterých pak celý život stavěl – pracovitost, společenskou sounáležitost a náboženské přesvědčení.

Gymnázium – tehdy 11letou střední školu – absolvoval v Litovli – dnes Opletalovo gymnázium – a po maturitě v roce 1957 začal studovat všeobecné lékařství na Lékařské fakultě v Brně. Během studia sice pracoval jako volontér na ústavu patologie, nicméně nebyl to zájem vyhraněný a po promoci v roce 1963 nastoupil na „umístěnku“ na interní oddělení nemocnice Tanvald v okrese Jablonec nad Nisou. Na pobyt a práci v malé nemocnici vzpomíná jubilant velmi rád. Nejenže se tam oženil se zdravotní sestrou Alicí, ale práce pod vedením zkušených a moudrých primářů interního a chirurgického oddělení (MUDr. J. Penčev a MUDr. Z. Lehraus) mu dala základ klinického myšlení, na kterém může stavět až dodnes. Atestaci z vnitřního lékařství I. stupně skládal v Ústí nad Labem v roce 1967. Když se v roce 1968 uvolnila místa ve Fakultní nemocnici Olomouc (dost lékařů tehdy emigrovalo), byl přijat na místo sekundárního lékaře na II. interní kliniky FN Olomouc, kde pod vedením tehdejšího přednosty prof. Kojeckého začal budovat svou další odbornou kariéru, nyní již zaměřenou na gastroenterologii a hepatologii. Přijetí do fakultní nemocnice a dále místo odborného asistenta LF musel „splatit“ tím, že v malém nadúvazku současně vykonával 7 roků práci závodního lékaře pro celou fakultní nemocnici. Bylo to vše velice náročné, ale současně prospěšné pro dalším medicínský růst. V roce 1973 skládá s pochvalou atestaci z vnitřního lékařství II. stupně a v roce 1980 obhajuje kandidátskou disertační práci na téma „Dlouhodobé sledování nemocných s perzistující HBs antigenemií“. Nicméně, hlavní jeho odborná a společenská aktivita začala až po roce 1989. Byl jmenován docentem vnitřního lékařství, později obhajuje habilitační práci na téma „Dlouhodobé sledování nemocných s Crohnovou nemocí“. V roce 1999 je jmenován profesorem pro obor vnitřní nemoci. Na II. interní klinice zastával postupně místa sekundárního lékaře, ambulantního lékaře, odborného asistenta, docenta a od roku 1998 do roku 2005 byl přednostou kliniky. Jeho první práce se týkaly vnitřního lékařství, mimo ostatní také využití výpočetní techniky v klinické medicíně, nicméně později byla jeho aktivita nasměrovaná jednoznačně na gastroenterologii a hepatologii, speciálně pak na problematiku virových hepatitid a nespecifických střevních zánětů. Zejména toho se týká většina z 222 dosud publikovaných prací (z toho 36 zahraničních) a také 4 monografií, kterých je editorem nebo spolupořadatelem. Sám si nejvíce váží monografie „Hepatologie“, 600stránkového knihy, kterou letos vydalo nakladatelství Grada a která je kolektivním dílem výboru České hepatologické společnosti, a prof. Ehrmann spolu s prof. Petrem Hůlkem jsou jeho editory. Prof. Ehrmann byl také řešitelem nebo spoluřešitelem řady grantových a klinických studií. Již 4. funkční období je členem výboru České hepatologické společnosti a stejné období byl sekretářem a je členem výboru Spolku lékařů ČLS JEP v Olomouci. Organizoval řadu kongresů a sjezdů na celostátní úrovni. Je členem redakční rady časopisů Vnitřní lékařství a Postgraduální medicína. V posledních letech je vyhledávaným oponentem, recenzentem či znaleckým posuzovatelem na nejrůznějších úrovních. Z obdržených cen si nejvíce váží čestného členství České gastroenterologické společnosti, čestného členství České hepatologické společnosti a čestného členství Polské internistické společnosti. Obdržel rovněž medaili V. A. Gluzinského, čestné vyznamenání k 100. výročí vzniku Polské internistické společnosti a Stříbrnou medaili UP v Olomouci. Nyní se prof. Ehrmann věnuje převážně výuce. Učí rád, a dovršuje tak své poslání, které promocí v roce 1963 zahájil.

Kromě výuky pregraduálního studia všeobecného a zubního lékařství byl v postgraduální přípravě v oboru vnitřní lékařství školitelem 9 doktorandů, oponoval 20krát doktorské disertační práce, byl 13krát členem komise pro profesorská řízení a 28krát oponentem habilitačních prací na LF v ČR.

Prof. Ehrmann se rovně angažoval a angažuje mimoprofesně. Od začátku 90. let minulého století pracuje ve výboru Moravsko-slezské křesťanské akademie. Jeho hlavní aktivita se zaměřuje na přípravu pravidelných Etických konferencí (v roce 2010 proběhla již 10. konference) a vnášení náboženských a hlavně křesťanských myšlenek do akademického světa. To také tím, že na LF učil předmět pastorální medicína. Pět funkčních období byl členem revizní komise a později výkonné rady Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Tři funkční období byl členem orgánů okresního sdružení ČLK v Olomouci. K jeho osobním zájmům patří motorismus, fotbal (je dlouholetým pravidelným divákem olomoucké fotbalové Sigmy), filatelie.

Určitě jsou mu radostí jeho děti s rodinami. Syn, který je také lékařem, nyní již univerzitním profesorem patologie, jeho žena, onkoložka, a 3 vnoučata. Rovněž dcera je lékařka, její manžel je teolog a potěšením pro jubilanta jsou jejich 4 děti.

Za kolektiv II. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc a LF UP jubilantovi přejeme pevné zdraví, dobrou vůli, veselou mysl a mnoho radosti z další plodné práce.

doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
www.fnol.cz
e-mail: vlastimil.prochazka@fnol.cz


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 9

2010 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×