Prof. MU Dr. Andrej Dukát, CSc., FESC –  šesťdesiatročný


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2010; 56(9): 944-945
Kategorie: 60. narozeniny prof. MUDr. Andreje Dukáta, CSc., FESC, předsedy Slovenskej internistickej spoločnosti

V letnom období roku 2010 sa dožíva 60 rokov profesor Dukát. Narodil sa 20. 6. 1950 v Bratislave. Základné vzdelanie získal na ZDŠ P. Jilemnic­kého v Bratislave, stredoškolské štú­dium ukončil v roku 1968 maturitou s vyznamenaním na SVŠ Vazovova 6 (UNESCO) v Bratislave. Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1974. Po promócii pracoval na Výskumnom ústave humánnej bio­klimatológie v Bratislave ako výskumný pracovník – lekár, ne­skoršie ako samostatný vedecký pracovník – lekár. Od roku 1982 pracoval na II. internej klinike LF UK – FNsP v Bratislave, najprv ako odborný asistent. V roku 1987 obhájil dizertačnú prácu „Klinické použitie ambulantného monitorovania elektrokardiogramu“. V roku 1990 bol menovaný na docenta, habilitovaný bol v roku 2005 habilitačnou prácou „Prínos monitorovania krvného tlaku Holterovskou technikou v klinike“. Od roku 2006 je profesorom vnútorného lekárstva, inauguračnú prednášku „Ambulantné monitorovanie krvného tlaku, význam pre manažment pacienta s hypertenziou“ mal 24. 6. 2005. V rokoch 1986–2001 bol vedúcim lekárom Kardiologického pracoviska II. internej kliniky. Od roku 2001 až doteraz je prednostom II. internej kliniky LF UK – FNsP v Bratislave. Od roku 2007 je hlavným odborníkom MZd SR pre vnútorné lekárstvo.


Atestáciu I. stupňa z vnútorného lekárstva urobil v roku 1978, atestáciu II. stupňa z vnútorného lekárstva v roku 1982, atestáciu z kardiológie v roku 1985 a atestáciu z odboru posudkové lekárstvo a revízne lekárstvo v roku 1989.

Pedagogickú činnosť vykonáva nepretržite od roku 1982. Jednak praktickú výučbu (klinické stáže) zo zákla-dov zdravotníctva, z internej prope-deutiky a z vnútorného lekárstva a jednak prednáškovú činnosť zo základov zdravotníctva, z internej propedeutiky a z vnútorného lekárstva, nielen pregraduálnu pre študentov všeobecného lekárstva a pre študentov bakalárskych a magisterských nelekárskych predmetov (ošetrovateľstvo, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo, pôrodná asistencia a i.), ale aj postgraduálnu výučbu lekárov v špecializačnej príprave z vnú­torného lekárstva a jej špecializácií. Od roku 2006 je gestorom výučby internistických disciplín na LF UK v Bratislave. Je predsedom Komisie pre štátne rigorózne skúšky LF UK z internej medicíny, predsedom Komisie pre bakalárske záverečné skúšky LF UK z fyzioterapie, predsedom Komisie pre magisterské záverečné skúšky LF UK z fyzioterapie a predsedom Komisie pre atestačné skúšky LF UK z internej medicíny. Je úspešným školiteľom študentov v rámci ŠVOČ na LF UK, školiteľom diplomových prác študentov LF UK a PF UK. Je spoluautorom učebnice a skrípt: Kolesár J, Hupka Š, Mikeš Z, Gavorník P, Dukát A. „Základy zdravotníctva“. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského 1987, 136 s.

V oblasti vedecko výskumnej činnosti je profesor Dukát významnou a vyzretou osobnosťou nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Jednak v oblasti vnútorného lekárstva, jednak v oblasti kardiológie a angiológie. Je autorom viacerých prác prioritného charakteru, predovšetkým v oblasti Holterovho monitorovania elektrokardiogramu a ambulantného monitorovania krvného tlaku, novších rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb a metódach merania oxidu dusného in situ. Tieto práce majú široký ohlas vo vedeckom lekárskom prostredí doma i v zahraničí. Podieľal sa na tvorbe odporúčaní zameraných na skvalitnenie klinickej praxe v našich podmienkach: Indikácie na Holterovo monitorovanie EKG; Smernice pre optimálnu diagnostiku a liečbu hyperlipoproteinémie u dospelých; Ergometria – smernice pre klinickú prax; Návrh na homocysteínový konsenzus; Odporúčania pre manažment stabilnej anginy pectoris; Súhrn odporúčaní pre prevenciu srdcovo-cievnych chorôb v klinickej praxi; Predoperačné interné vyšetrenie atď.

Prehľad realizovaných pozvaní na kon-ferencie a sympózia hradené pozývateľom a realizované pozvania na prednáškové, študijné a pracovné pobyty, by zabral aj niekoľko strán textu. Bol úspešným zodpovedným riešiteľom a spoluriešiteľom desiatok výskumných úloh a grantov. Publikoval vyše 400 vedeckých prác, z toho 17 v zahraničných karentovaných časopisoch, 3 vedecké monografie a 3 kapitoly vo vedeckých monografiách. Citovanosť jeho prác inými autormi je vyše 350, z toho viac ako 110 v zahraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch.

V rokoch 2000–2005 bol vedeckýmsekretárom Slovenskej internistickej spoločnosti SLS, od roku 2005 doteraz je jej prezidentom, v Slovenskej kardiologickej spoločnosti SLS pracoval ako člen výboru a vo viacerých pracovných skupinách viac ako 25 rokov. Je členom výboru Slovenskej asociácie pre aterosklerózu, pracoval viac ako 10 rokov ako jej podpredseda. Je tiež členom výboru Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti. Je podpredsedom Sekcie angiológov Slovenskej lekárskej komory. Bol členom výboru Spolku slovenských lekárov a v rokoch 1992–1996 podpredsedom Ligy pre hypertenziu Slovenska atď. Je členom redakčných rád viacerých lekárskych časopisov: Kardiológia/Cardiology aj ako zástupca vedúceho redaktora; Vnitřní lékařství, Všeobecná angiológia/General Angiology; Interní medicína pro praxi; Current Clinical Practice; New EU Magazine in Medicine atď.

Profesor Dukát vyškolil 5 doktorandov v dennej forme a 5 doktorandov v externej forme, aj v súčasnosti je odborným školiteľom ďalších 5 doktoran-dov. Vyškolil 12 lekárov k atestácii z vnú­torného lekárstva, 4 lekárov k špecializovanej atestácii z angiológie a 4 le-károv k špecializovanej atestácii z kardiológie. Pod jeho vedením habilitovali 3 pedagógovia kliniky.

K najvýznamnejším ohlasom na pedagogickú a vedeckú prácu profesora Dukáta patrí Dérerova cena (2007); Hynekova cena (2008); Cena za najlepšiu publikáciu SLS a Cena Slovenskej fyziatrickej spoločnosti SLS za naj­lepšiu publikáciu (1978); Fellow of the European Society of Cardiology (FESC) – 2004; European Cardiologist (2005); Fellow of the European Federation of Internal Medicine (FEFIM) – 2005; Honorary Fellow of the European Federation of Internal Medicine (FEFIM Hon.) – 2007; Honorary Fellow of the American College of Physicians (FACP Hon.) – 2010 a Fellow of the Royal Society of Physicians (London).

Pri hodnotení práce profesora Dukáta nemožno aspoň heslovite nespo-menúť aj časť jeho bohatej liečebno--preventívnej činnosti, nielen na lôžkovom oddelení, ale aj v ambulantnej klinickej praxi. Je mimoriadne manuálne zručný, napriek tomu, že ovláda teoreticky i prakticky mnohé náročné pomocné vyšetrovacie metódy, dôraz kladie na dôslednú anamnézu a základné fyzikálne vyšetrenie. Na kliniku prichádza v skorých ranných hodinách väčšinou ako prvý, z pracoviska odchádza medzi poslednými. Pri jeho pracovitosti a obdivuhodných pracovných výsledkoch by sa dalo očakávať, že okrem medicíny nemá iné záujmy a aktivity. Opak je pravdou.

Profesor Dukát je obdivovateľom a vynikajúcim znalcom histórie a umenia. Pred každou cestou do zahraničia študuje detailne s vedeckou presnosťou historicko kultúrne objekty daného regiónu, aby ich mohol potom cielene vnímať a skúmať s vytrvalosťou, ktorá je naozaj unikátna. Jeho záber je široký, ale na prvom mieste jeho estetického cítenia je asi výtvarné umenie, ktoré sa v posledných rokoch expandovalo aj do zberateľskej vášne. Je však aj častým návštevníkom opery a divadiel, vídavať je ho možné často aj na premiérach.

Žiaľ na prírodu, ktorú priam miluje, mu zostáva len málo času. Roky sa obetavo a vzorne staral doma o vážne chorých rodičov, ktorým však vďačí za celý jeho rast. Bez ich výchovy a smerovaniu by nikdy nemohol dosiahnuť to, čo v živote dosiahol. Jeho predtým úhľadná záhrada je teraz pralesom, ktorý môžu obdivovať ochrancovia panenskej prírody. Ak však rastú huby, hubárčeniu v lese neodolá!

Vážený pán profesor, milý Andrej, prajem Ti aj za všetkých spolupracov-níkov, kolegov, mnohých Tvojich pria-teľov, známych a pacientov veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, osobných i pra-covných úspechov, veľa síl v lekárskej, vedeckej i pedagogickej práci a nech Ti čo najdlhšie vydrží Tvoj osobitý ľudský prístup.

doc. MUDr. Peter Gavorník, Ph.D., mim. prof.
www.faneba.sk
e mail: gavornik@faneba.sk


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 9

2010 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více