Z odborné literatury


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2008; 54(1): 119-122
Kategorie: Z odborné literatury

Kačírková P, Campr V. Hematoonkologický atlas krve a kostní dřeně. Praha: Grada Publishing 2007. 285 stran. ISBN 978-80-247-1853-8.

Atlas autorů Petry Kačírkové a Víta Campra a spoluautorů Josefa Karbana a Dany Mikulenkové představuje v naší literatuře mimořádnou publikaci.

Atlas se zaměřuje na morfologické nálezy v obvodové krvi a kostní dřeni u hematoonkologických onemocnění. Publikace je rozvržena do 13 hlavních kapitol: 1. Chronická myeloproliferativní onemocnění. 2. Myelodysplasticko-myeloproliferativní onemocnění. 3. Myelodysplastický syndrom. 4. Akutní myeloidní leukemie. 5. Akutní leukemie obtížně klasifikovatelné. 6. Malignity z prekurzorových B- a T-buněk. 7. Malignity ze zralých B-buněk. 8. Malignity ze zralých T- a NK-buněk. 9. Hodgkinův lymfom. 10. Lymfoproliferativní onemocnění spojená s imunodeficitními stavy. 11. Malignity z histocytů a dendritických buněk. 12. Mastocytózy. 13. Metastatické postižení kostní dřeně.

Autoři použili jako základ klasifikaci nádorů hematopoetické a lymfatické tkáně podle Světové zdravotnické dokumentace z roku 2001. Modifikace a doplňky této klasifikace opírající se o nové poznatky až po současnou dobu jsou uvedeny v textové části, která předchází obrazovou dokumentaci, která je těžištěm atlasu.

Základní panoptické barvení podle Maye-Grünwalda a Giemsy je obohaceno o použití cytochemického vyšetření a doplněno o histologická a imunohistologická vyšetření vzorků získaných trepanobiopsií kostní dřeně tam, kde tato vyšetření měla význam pro diagnózu, případně diferenciální diagnózu. U každé jednotky je uveden i význam imunofenotypu a cytogenetického vyšetření.

Každá skupina onemocnění je uvedena definicí se zdůrazněním základních morfologických znaků. K názornosti přispívají četné přehledné tabulky. Obrazovou dokumentaci tvoří neobyčejně zdařilý soubor téměř 600 mikrofotografií dokumentujících věrně všechny buněčné detaily.

V prvé kapitole věnované chronickým myeloproliferativním onemocněním jsou u CML zachyceny pseudo-Gaucherovy buňky a sea blue makrofágy a vedle myeloblastického a lymfoblastického zvratu je zobrazen i vzácný zvrat megakaryoblastický. U polycythaemia vera jsme obrazovou dokumentací seznámeni jak s histologickými nálezy prepolycytemického stadia, tak i s terminálním stadiem tzv. „spent phase“ s vyčerpáním kostní dřeně. Podobně u chronické idiopatické (primární) meylofibrózy je demonstrován leukoerytroblastický obraz obvodové krve i s charakteristickým nálezem holých jader megakaryocytů (případně jejich částí) a s přítomností poikilocytů tvaru kapky.

Velmi názorně jsou dokumentována myelodysplastická-myeloproliferativní onemocnění (kapitola 2) včetně refrakterní anémie s prstenčitými sideroblasty asociované s trombocytemií (RARS-T), u níž byl nově prokázán častý výskyt JAK2 U617F mutace, jež by mohla nasvědčovat úzké spřízněnosti s myeloproliferativními onemocněními. Je pouze otazné, zda lze přítomnost ortochromních plně hemoglobinozovaných normoblastů pokládat samu o sobě vždy za jev patologický.

U myelodysplastického syndromu (kapitola 3) je v úvodní části podán vývoj klasifikace MDS a upozorněno na odlišnou klasifikaci u dětí. Velmi podrobně jsou v přehledných tabulkách uvedeny změny charakterizující myelodysplazii v červené řadě, granulocytární a monocytární řadě a megakaryocytů. Tyto změny jsou přesvědčivě dokumentovány na 78 velmi zdařilých mikrofotografiích, které jsou v pravém smyslu slova slabikářem myelodysplastických změn.

Ve 4. kapitole věnované akutním myeloidním leukemiím (AML) je v textové části uvedena původní klasifikace FAB a následná klasifikace WHO opírající se vedle klasické morfologie o imunofenotypovou a cytogenetickou charakteristiku. Je zmíněna skupina s typickými cytogenetickými abnormalitami majícími vztah k prognóze. Odlišení blastů III. typu od blastů II. typu a promyelocytů je nesnadné a mnohdy jistě dané u dané buňky pouze na individuálním posouzení diferencujícího. U akutní leukemie červené řady se rozlišuje typ se současnou myeloidní proliferací (tzv. erytroleukemie shodná s AML-M6) a extrémně vzácná „čistá“ erytroidní leukemie dokumentovaná přesvědčivými mikrofotografiemi.

U všech lymfoproliferativních stavů (kapitoly 6, 7, 8) je velká pozornost věnována histologickým nálezům v kostní dřeni a imunohistologickému průkazu základních lymfoidních znaků. U leukemií spadajících pod toto záhlaví jsou podrobně uvedeny i cytogenetické nálezy. V rámci malignit ze zralých B-buněk jsou zobrazeny i nálezy u Waldenströmovy makroglobulinemie, leukemie z vlasatých buněk a z plazmatických buněk. U leukemie z plazmatických buněk je v trepanobiopsii KD použito k průkazu nádorových buněk membránové pozitivity CD20 (často se používá i exprese DBA44, jak je uvedeno v textovém úvodu). U chronické lymfatické leukemie je dokumentována transformace do Richterova syndromu (DLBCL). U 165 mikrofotografií zobrazujících lymfoproliferativní stavy lze opět vyjádřit jen obdiv nad jejich dokonalostí.

Cennou součástí atlasu jsou zobrazení imunodeficitních stavů u lymfoproliferativních onemocnění (kapitola 11) a nálezy při systémové mastocytóze (kapitola 12). Záslužná je kapitola 13 věnovaná nálezu metastáz do kostní dřeně, kdy obzvláště metastázy neuroblastomu a meduloblastomu mohou vést k záměně s leukemickými blasty. Po právu je upozorněno na nepřímé známky metastatického procesu, jakými je nález osteoklastů.

Monografie je zakončena 2 přílohami (Apendixy). V příloze 1 jsou metodické pokyny k cytologickému a histologickému vyšetření obvodové krve a kostní dřeně, v příloze 2 je uveden přehled WHO klasifikace nádorů hematopoetické a lymfatické tkáně.

Literární odkazy obsahují téměř 200 citací s uvedením hematologických monografií, atlasů a základních časopiseckých prací převážně z let 2004 až 2006. Opomenuty nejsou ani práce našich autorů.

Hematologický atlas krve a kostní dřeně autorů Kačírkové a Campra je mimořádnou publikací svou koncepcí, rozsahem, pečlivostí zpracování i neobyčejně bohatou a věrnou fotodokumentací prakticky všech maligních hematologických stavů. Jde bezesporu o dílo, které kladlo velké časové nároky a předpokládalo nejen velké vlastní zkušenosti autorů v dané problematice, ale i dokonalou znalost a orientaci v literárních údajích až do současnosti. Podobné zpracování uvedené problematiky nemá současně v naší literatuře obdobu. Nepochybuji, že nebýt jazykové bariéry, bylo by dílo i v zahraničí velmi příznivě přijato a hodnoceno. S atlasem by se měl seznámit každý hematolog, histolog a patolog hodnotící morfologické nálezy hematologických malignit a atlas by měl mít trvale po ruce na svém pracovním stole. Nepochybně se stane i cennou studijní pomůckou.

Nakladatelství Grada je pak nutno blahopřát k pečlivosti, kterou věnovalo této náročné publikaci.

prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.

www.fnhk.cz

e-mail: ladislavchrobak@seznam.cz

Doručeno do redakce: 2. 1. 2008


Prochorský A Karcinom hrubého čreva a konečníka. Bratislava: Litera medica 2006. 652 stran. ISBN 80-967189-4-0.

Kniha Karcinóm hrubého čreva a konečníka vyšla v nakladatelství Litera Medica, Bratislava v roce 2006. Jedná se o první vydání. Dílo má 652 stran a je rozčleněno do 36 kapitol, ve kterých je podrobně, přehledně a systematicky probrána prakticky celá problematika karcinomu tlustého střeva a konečníku. Knihu doplňuje 530 obrázků a 90 tabulek, které velmi přispívají k maximální srozumitelnosti textu. Obdivuhodný je veliký počet citací - 1 930. Didakticky vynikající jsou souhrny na závěr většiny kapitol. Nechybí ani seznam literatury v závěru každé kapitoly a dále pak přehled použitých zkratek, rejstřík a základní informace o profesionální dráze autora této velice zdařilé publikace.

Kniha je formátu A4, velmi kvalitně provedená. Je velice přehledná, srozumitelně napsaná, a navíc obsahuje i CD verzi. Je obdivuhodné, že tato rozsáhlá monografie byla zpracována jediným autorem (vyjma kapitoly o možnostech léčby nádorové bolesti, na které se spolupodílela L. Nemčíková). Je patrné, že autor má problematiku kolorektálního karcinomu dokonale teoreticky i prakticky zvládnutu.

Autor, renomovaný slovenský chirurg, zúročil v předkládané publikaci dlouholeté bohaté vlastní i literární zkušenosti a vytvořil rozsáhlé a vynikající dílo, které ve slovenské literatuře v takovémto rozsahu dlouho chybělo. V České republice vyšlo v posledních letech několik spíše stručnějších publikací na téma kolorektálního karcinomu (Holubec 2004, Jablonská 2004, Vysloužil 2005).

Publikace je určena nejen chirurgům, ale i gastroenterologům, onkologům a patologům. Řadu zajímavostí v ní najdou i další specialisté a rovněž širší lékařská veřejnost.

Docentu MUDr. A. Prochotskému, CSc., se velmi dobře podařilo komplexně a přitom prakticky a srozumitelně prezentovat toto rozsáhlé a náročné téma.

Pojetí knihy je skutečně moderní a jednotlivé kapitoly jsou zpracovány s patřičnou precizností a komplexností. Na lékařském trhu se tak objevila publikace po všech stránkách výjimečná, která bude nepochybně výtečným rádcem pro všechny lékaře, kteří se při své práci setkávají s problematikou kolorektálního karcinomu.

prim. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D.

www.fnusa.cz

e-mail: bohuslav.kianicka@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 27. 11. 2007


Zadák Z, Havel E et al. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Praha: Grada Publishing 2007. 335 stran. ISBN 978−80−247−20099−9 

Nakladatelství Grada Publishing vydalo pozoruhodnou publikaci zaměřenou na intenzivní medicínu na principech vnitřního lékařství. Graficky velmi zdařilá monografie podává na 335 stranách textu originální přehled vymezující intenzivní medicínu a jednotky intenzivní péče v systému českého zdravotnictví.

Hlavního autora není třeba české lékařské veřejnosti šířeji představovat, neboť prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., je nejvýznamnější osobností věnující se problematice metabolizmu a výživy v intenzivní péči v posledním desetiletí. Druhý hlavní spoluautor MUDr. Eduard Havel, Ph.D., pracuje jako vedoucí jednotky intenzivní péče Chirurgické kliniky FN v Hradci Králové.

Tvůrčí potenciál a klinické zkušenosti obou autorů tak daly základ monografii, která svojí přehledností a širokým záběrem poskytuje též výbornou učebnici pro intenzivisty z řady oborů.

Publikace je rozdělena tématicky na několik částí. Nejprve definuje obor intenzivní medicína a typy jednotek intenzivní péče. Současně velmi přehledně doplňuje prostorové, přístrojové a personální zabezpečení včetně nutné edukace personálu. Další částí je i vedení dokumentace na JIP.

V následní části autoři podávají přehled vybraných skórovacích systémů (APACHE, SOFA, GCS) s jejich hlavními charakteristikami. Velmi zdařilá je kapitola zaměřená na iatrogenní poškození na JIP spolu s etickými problémy intenzivní péče. Tato část má své významné legislativní dopady a bude jí nepochybně věnována i v budoucnosti velká pozornost.

Součástí kontrolního systému JIP je i audit a hodnocení hygienicko-epidemiologického režimu.

Velmi hodnotná a didakticky velmi názorná je část věnovaná základním metodikám používaným na JIP, jako jsou kanylace cévního systémů, monitorace vitálních funkcí, umělá plicní ventilace, eliminační metody, laboratorní vyšetření a rehabilitace na JIP.

Další dvě velké kapitoly podávají přehled o všech známých, významných stavech a syndromech v intenzivní medicíně, zejména komatózních stavech, šoku, sepsi a možnostech léčebného postupu na JIP včetně nutričních poruch a jejich úpravy (parenterální i enterální výživa). V přehledu jsou následně uvedeny akutní stavy v intenzivní péči s postižením jednotlivých orgánových systémů. Zde je zapojen široký kolektiv významných spoluautorů, předních odborníků v orgánových oborech (kardiologie, pneumologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diabetologie, endokrinologie, hematologie, neurologie a infekce).

V závěrečné části – velmi cenné z hlediska klinického – jsou rozebrány problémy a nástrahy intenzivní medicíny s řešením základních postupů.

Součástí publikace jsou i přílohy k organizaci a akreditaci intenzivní medicíny.

Závěrem lze poblahopřát autorům ke zdařilé monografii, která dosud chyběla v českém písemnictví a doporučit ji všem zájemcům o intenzivní péči.

prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

www.ikem.cz

e-mail: vladimir.teplan@medicon.cz

Doručeno do redakce: 18. 12. 2007


Viklický O, Dusilová Sulková S, Rychlík I (ed). Vyšetřovací metody v nefrologii a jejich klinická aplikace. Praha: Česká nefrologická společnost a TIGIS 2007. 182 stran. ISBN 978−80−903750−4−8.

Jedná se o monografii, kterou – a to je třeba v úvodu velmi zdůraznit – vlastním nákladem vydává Česká nefrologická společnost ve spolupráci s nakladatelstvím TIGIS. Knížku dostávají zdarma členové České nefrologické společnosti, ale mám za to, že je to publikace tak kvalitní, že by o ni měli projevit zájem všichni internisté, ale nejen oni.

Předložená monografie vychází z přednášek přednesených našimi předními nefrology v Poděbradech v květnu roku 2007 na sympoziu České nefrologické společnosti Vyšetřovací metody v nefrologii a jejich klinická aplikace. Celé sympozium a na něj navazující předkládaná a recenzovaná publikace, mělo a má za úkol podrobně seznámit posluchače (a nyní i čtenáře) se současným pohledem na běžná laboratorní vyšetření, ale i na vyšetření, která se v současné době běžně neprovádějí, ale jejichž rozvoj je natolik rychlý, že se mohou zanedlouho stát rutinními vyšetřovacími metodami.

Publikace má za úkol předložit materiál pro postgraduální vzdělávání nejen nefrologům, ale – podle mého názoru hlavně – i lékařům dalších internistických (a nejen internistických) odborností. Nutno na tomto místě uvést, že se ze strany České nefrologické společnosti jedná o první publikaci, kterou Česká nefrologická společnost pro své členy vydává.

Obsah publikace je přehlídkou velmi účelně a přehledně sestavených prací čelných představitelů české nefrologie. Jak je poznamenáno v předmluvě knížky, nejde jen o „vlastní přednášky“ ze sympozia v Poděbradech, ale do písemné podoby prací byly zapracovány i cenné podněty z diskuse na tomto sympoziu. Jsem původním povoláním nefrolog, a tak jsem si celou knížku podrobně přečetl. Jsem si jist, že tato kniha pomůže všem čtenářům se zorientovat v problematice vyšetřovacích metod v nefrologii a že ji budou považovat – stejně jako já – za užitečnou.

P.S. Knihu je možno objednat na adrese nakladatelství TIGIS, Třebohostická 564/9, 100 00 Praha 10.

prim. MUDr. Petr Svačina

www.fnusa.cz

e-mail: petr.svacina@fnusa.cz

Doručeno do redakce: 17. 1. 2008


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se