Z odborné literatury


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2007; 53(11): 1234
Kategorie: Z odborné literatury

Monhart V. 

Hypertenze a ledviny. 2. rozšířené a přepracované vydání.

Praha: Triton 2007. 207 stran. ISBN978-80-7387-002-7.

Profesor Monhart, který se dlouhodobě zajímá vztahem mezi ledvinami a hypertenzí, připravil nyní pro nakladatelství Triton 2. vydání své velmi úspěšné monografie Hypertenze a ledviny. Jde o poměrně rozsáhlý text s ilustrativními přílohami rozdělený do 11 kapitol.

První, velmi čtivě napsaná kapitola, se zabývá historií vztahů mezi hypertenzí a ledvinami a v této oblasti navazuje na citovanou velmi pěknou monografii profesora Widimského. Důležitá je i zmínka o profesoru Brodovi, který byl v oblasti vztahu hypertenze a ledviny světově uznávaným expertem. Patofyziologické kapitoly (2.-4.) jsou napsány velmi přehledně a srozumitelně i pro čtenáře, který se touto problematikou dlouhodobě nezabývá, což je jistě velmi důležité vzhledem k potřebě orientovat připravovanou monografii i na praktické lékaře, internisty či diabetology. Kapitola 5. se zabývá sekundární hypertenzí a její prevalencí. Kapitola 6. je věnována renoparenchymatózní hypertenzi. Vychází z nové klasifikaci chronického onemocnění ledvin a údaje o prevalenci vychází vesměs z recentních publikací, které na tuto novou klasifikaci navázaly.

Vedle kapitol věnovaných patofyziologii a diagnostice vidím jako prakticky velmi cennou podkapitolu nazvanou Rozsah vyšetření nemocných s arteriální hypertenzí k odhalení sekundární (renální) hypertenze, která vychází ze zcela recentních evropských hypertenzních doporučení a rovněž navazuje na klasifikaci chronického onemocnění ledvin a zdůrazňuje potřebu odhadu renální funkce. Prakticky důležitá je kapitola 6.6., věnovaná léčbě renoparechymatózní hypertenze. Cenné a ne vždy snadno dostupné jsou údaje o dávkování antihypertenziv u pacientů s chronickou renální insuficiencí. Velmi užitečná jsou i doporučení vhodných kombinací antihypertenziv.

Kapitola 7. se zabývá renovaskulární hypertenzí, resp. renovaskulárním onemocněním. Kapitola je opět orientována velmi prakticky a jejím vrcholem je kapitolka Aktuální otázky diagnostiky a léčby renovaskulární hypertenze. Příkladem velmi pečlivé práce autora a toho, že 2. vydání není kopií 1. vydání, je zapracování velmi současných informací např. o toxicitě gadolinia. Velkým přínosem monografie je také otevřenost k nevyjasněným problémům. Autor netvrdí apodikticky, že se má dělat to, nebo ono, otevřeně konstatuje, že na některé otázky nemáme uspokojivou odpověď a staví vedle sebe důvody pro a proti (např. screening renovaskulárního onemocnění u srdeční katetrizace, susp. stenóza renální tepny u dialyzovaného pacienta).

Kapitola 8. je věnována hypertenzi u terminálního selhání ledvin léčeného dialýzou. Toto velmi obtížné téma je opět pojednáno s velkou suverenitou s tím, že problematické aspekty (kdy měřit TK, jaký má být cílový TK, hemodialýza vs peritoneální dialýza) jsou zdůrazněny, rozebrány a diskutovány, nikoli zakrývány, jak tomu bohužel v některých publikacích bývá.

Kapitola 9. se zabývá hypertenzí po transplantaci ledviny, jejího vlivu na přetrvávající zvýšenou kardiovaskulární mortalitu a na vývoj renální funkce po transplantaci ledviny.

Velmi důležitá a rozsáhlá 10. kapitola se zabývá vlivem hypertenze na progresi chronické renální insuficience. Kromě patogenetických aspektů je velká pozornost věnována klinickým datům, která jsou postupně probrána samostatně u diabetiků a pacientů s nediabetickým onemocněním ledvin. Velmi podrobně a přitom výstižně a srozumitelně jsou probrány všechny významné, a to i velmi recentní (publikované v roce 2007) klinické studie a z nich vyplývající závěry. Autor obecně věnuje velkou pozornost českým autorům, ale i mě potěšila citace naší práce s telmisartanem. Kapitola 10. je vrcholem celé monografie a přináší vynikající shrnutí klinicky relevantních informací.

Poslední, 11. kapitola, velmi nekonvenčně a nově napsaná, je věnována vaskulární nefroskleróze a ischemické nefropatii.

Celkově se jedná, dle mého názoru, o vynikající monografii, která velmi úspěšně spojuje orientaci na širší čtenářskou obec se zařazením nejnovějších patofyziologických konceptů a diagnostických a léčebných postupů. Prezentovaná data jsou velmi dobře dokumentována s velkým (ale nikoli příliš velkým) počtem relevantních a recentních citací. Rovněž tabulky a obrázky, které dobře doplňují přehledně členěný text, jsou na velmi dobré úrovni.

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

www.vfn.cz

e-mail: vladimir.tesar@lf1.cuni.cz

Doručeno do redakce: 14. 11. 2007


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 11

2007 Číslo 11
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se