1. Úvod


Autoři: M. Oelke;  A. Bachmann;  A. Descazeaud;  M. Emberton;  S. Gravas;  M. C. Michel;  J. N’dow;  J. Nordling;  J. J. De La Rosette
Působiště autorů: European Association of Urology 2012
Vyšlo v časopise: Urol List 2012; 10(EAU Guidelines pro léčbu symptomů dolních močových cest u mužů): 5-6

Symptomy dolních cest močových (LUTS) u starších mužů byly tradičně přisuzovány zvětšující se prostatě. Za jejich příčinu byly považovány některé z těchto patologií (případně všechny): histologicky potvrzená be­nigní hyperplazie prostaty (BPH), benigní zvětšení prostaty (BPE) nebo benigní prostatická obstrukce (BPO). V posledním desetiletí však začala být příčinná souvislost mezi prostatou a patogenezí LUTS zpochybňována [1]. Ačkoli zvětšená pros­tata může přispívat ke vzniku LUTS u určitého procenta mužů ve věku nad 40 let, stejně důležité jsou i další faktory. Poslední poznatky naznačují, že LUTS mohou souviset s prostatou (BPH-LUTS), močovým měchýřem (hyperaktivita detruzoru – syndrom hyperaktivního močového měchýře (OAB), hypoaktivita detruzoru) nebo ledvinami (noční polyurie) [1]. Vzhle­dem ke značné prevalenci BPH u starších mužů, která činí až 40 % u mužů v pátém decenniu a 90 % u mužů v devátém decenniu [2], se zdá, že k mikroskopickým změnám prostaty u některých mužů do­chází souběžně s dalšími poruchami funkce močového měchýře nebo ledvin. Početné příčiny LUTS jsou uvedeny ve sché­matu 1. U všech jedinců, kteří si stě­žují na LUTS, je obvykle přítomno více těchto faktorů. Tento širší, komplexnější přístup k patogenezi LUTS nás vedl ke změně předchozího názvu EAU Guidelines pro léčbu LUTS/BPH na aktuálnější a přesnější název EAU Guidelines pro léčbu symptomů dolních močových cest u mužů (LUTS) včetně obstrukce způsobené be­nigní prostatickou hyperplazií s cílem zohlednit změnu pohledu.

Jelikož pacienti vyhledávají pomoc z důvodu LUTS a nikoli kvůli prvotním problémům s prostatou, jako jsou napří­klad BPH nebo BPE, tato aktualizovaná Guide­lines byla vypracována z pohledu mužů, kteří si stěžují na řadu jímacích, mikč­ních a/nebo postmikčních symptomů. Doporučení obsažená v těchto Guidelines vychází z nejlepších dostupných důkazů. Tato doporučení se vztahují na muže ve věku nad 40 let, kteří vyhledávají odbor­nou pomoc z důvodu různých benigních forem LUTS jiných než neurogenních, jako jsou např. LUTS/BPO, hyperaktivita detruzoru – hyperaktivní močový měchýř (OAB) nebo noční polyurie. Hodnocení a léčba neurogenních LUTS již byly zveřejněny v jiné publikaci a platí pouze pro muže a ženy se symptomy močového měchýře vy­volanými neurologickými onemocněními [4]. EAU Guidelines pro léčbu LUTS vyvolaných močovou inkontinencí, urogenitálními in­fek­cemi, kameny v močovodu nebo maligními onemocněními dolních cest močových jsou součástí jiného dokumentu.

Doporučení těchto Guidelines vychá­zejí ze strukturovaného vyhledávání v lite­ratuře prostřednictvím článků v angličtině zveřejněných v databázích PubMed/ /Medline, Web of Science a Cochrane od roku 1966 do 1. ledna 2010, včetně vy­hledávání termínů „symptomy dolních cest močových”, „benigní hyperplazie prostaty“ „hyperaktivita detruzoru“, „hyperaktivní mo­čový měchýř“, „nykturie“ a „noční poly­urie“ v kombinaci s různými léčebnými modalitami a s omezením vyhledávání na „lidé“, „dospělí muži“, „přehledový člá­nek“, „randomizované klinické studie“, „klinické studie“ a „metaanalýza“. Od doby, kdy proběhlo vyhledávání v literatuře, nebyla schválena žádná nová léčiva.

Každý extrahovaný článek byl samo­statně analyzován, klasifikován a označen úrovní důkazů (LE) podle klasifikačního systému oxfordského Centra pro medicínu založenou na důkazech z roku 2001 (LE: 1a, nejvyšší úroveň důkazů) až po názory odborníků (LE: 4, nejnižší úroveň důkazů) [5]. Pododdíly věnované různým typům konzervativní léčby, léčivům moda­litám operační léčby jsou jednotně struktu­­rovány a pre­zentují 1. „mechanizmus účinku“; 2. „do­stupná léčiva“ s tabulkou klíčových farmakokinetických profilů nebo „operační postup“ v případě chirurgického zásahu; 3. „účinnost“ s tabulkou uvádějící studie s nejvyšší úrovní důkazů; 4. „sná­šen­livost a bezpečnost“; 5. „praktické úvahy“ a 6. „doporučení“, která byla vyvozena z příslušných článků za pomoci stupňů doporučení (GR) podle klasifikačního systému oxfordského Centra pro medicínu založenou na důkazech, v rozmezí od silného doporučení (stupeň A) až po slabé doporučení (stupeň C) [5].

Schéma 1. Multifaktoriální etiologie symptomů dolních cest močových (LUTS).
Schéma 1. Multifaktoriální etiologie symptomů dolních cest močových (LUTS).
EAU Guidelines pro řízení LUTS u mužů zahrnuje zejména LUTS, které doprovázejí benigní zvětšení prostaty (BPE) nebo benigní prostatickou obstrukci (BPO), hyperaktivitu detruzoru nebo hyperaktivní močový měchýř (OAB) a nykturii vyvolanou noční polyurií. Ostatní příčiny LUTS u mužů jsou předmětem samostatných EAU Guidelines.


Tato Guidelines vypracoval panel od­bor­níků sestávající z urologů, farmakologa, epidemiologa a statistika, kteří na daném tématu pracovali poslední čtyři roky. Tato Guidelines byla zpracována především pro urology, ale mohou posloužit i praktickým lékařům, pacientům a dalším zúčastně­ným stranám. Panel odborníků, který tato Guide­lines vypracoval, hodlá aktualizovat jejich obsah a doporučení v souladu s danou strukturou a klasifikačními systémy každé dva roky.


Zdroje

1. Chapple CR, Roehrborn CG. A shifted paradigm for the further understanding, evaluation, and treatment of lower urinary tract symptoms in men: focus on the bladder. Eur Urol 2006; 49(4): 651–658.

2. Berry SJ, Coffey DS, Walsh PC et al. The development of human benign prostatic hyperplasia with age. J Urol 1984; 132(3): 474–479.

3. Madersbacher S, Alivizatos G, Nordling J et al. EAU 2004 guidelines on assessment, therapy and follow--up of men with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic obstruction (BPH guidelines). Eur Urol 2004; 46(5): 547–554.

4. Stöhrer M, Blok B, Castro-Diaz D et al. EAU guidelines on neurogenic lower urinary tract dysfunction. Eur Urol 2009; 56(1): 81–88.

5. Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence (May 2001). Produced by Phillips B, Ball C, Sackett D et al since November 1998. http://www.cebm. net/index.aspx?o=1025 [accessed January 2012].

Štítky
Dětská urologie Urologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×