1. Úvod


Autoři: M. Oelke;  A. Bachmann;  A. Descazeaud;  M. Emberton;  S. Gravas;  M. C. Michel;  J. N’dow;  J. Nordling;  J. J. De La Rosette
Působiště autorů: European Association of Urology 2012
Vyšlo v časopise: Urol List 2012; 10(EAU Guidelines pro léčbu symptomů dolních močových cest u mužů): 5-6

Symptomy dolních cest močových (LUTS) u starších mužů byly tradičně přisuzovány zvětšující se prostatě. Za jejich příčinu byly považovány některé z těchto patologií (případně všechny): histologicky potvrzená be­nigní hyperplazie prostaty (BPH), benigní zvětšení prostaty (BPE) nebo benigní prostatická obstrukce (BPO). V posledním desetiletí však začala být příčinná souvislost mezi prostatou a patogenezí LUTS zpochybňována [1]. Ačkoli zvětšená pros­tata může přispívat ke vzniku LUTS u určitého procenta mužů ve věku nad 40 let, stejně důležité jsou i další faktory. Poslední poznatky naznačují, že LUTS mohou souviset s prostatou (BPH-LUTS), močovým měchýřem (hyperaktivita detruzoru – syndrom hyperaktivního močového měchýře (OAB), hypoaktivita detruzoru) nebo ledvinami (noční polyurie) [1]. Vzhle­dem ke značné prevalenci BPH u starších mužů, která činí až 40 % u mužů v pátém decenniu a 90 % u mužů v devátém decenniu [2], se zdá, že k mikroskopickým změnám prostaty u některých mužů do­chází souběžně s dalšími poruchami funkce močového měchýře nebo ledvin. Početné příčiny LUTS jsou uvedeny ve sché­matu 1. U všech jedinců, kteří si stě­žují na LUTS, je obvykle přítomno více těchto faktorů. Tento širší, komplexnější přístup k patogenezi LUTS nás vedl ke změně předchozího názvu EAU Guidelines pro léčbu LUTS/BPH na aktuálnější a přesnější název EAU Guidelines pro léčbu symptomů dolních močových cest u mužů (LUTS) včetně obstrukce způsobené be­nigní prostatickou hyperplazií s cílem zohlednit změnu pohledu.

Jelikož pacienti vyhledávají pomoc z důvodu LUTS a nikoli kvůli prvotním problémům s prostatou, jako jsou napří­klad BPH nebo BPE, tato aktualizovaná Guide­lines byla vypracována z pohledu mužů, kteří si stěžují na řadu jímacích, mikč­ních a/nebo postmikčních symptomů. Doporučení obsažená v těchto Guidelines vychází z nejlepších dostupných důkazů. Tato doporučení se vztahují na muže ve věku nad 40 let, kteří vyhledávají odbor­nou pomoc z důvodu různých benigních forem LUTS jiných než neurogenních, jako jsou např. LUTS/BPO, hyperaktivita detruzoru – hyperaktivní močový měchýř (OAB) nebo noční polyurie. Hodnocení a léčba neurogenních LUTS již byly zveřejněny v jiné publikaci a platí pouze pro muže a ženy se symptomy močového měchýře vy­volanými neurologickými onemocněními [4]. EAU Guidelines pro léčbu LUTS vyvolaných močovou inkontinencí, urogenitálními in­fek­cemi, kameny v močovodu nebo maligními onemocněními dolních cest močových jsou součástí jiného dokumentu.

Doporučení těchto Guidelines vychá­zejí ze strukturovaného vyhledávání v lite­ratuře prostřednictvím článků v angličtině zveřejněných v databázích PubMed/ /Medline, Web of Science a Cochrane od roku 1966 do 1. ledna 2010, včetně vy­hledávání termínů „symptomy dolních cest močových”, „benigní hyperplazie prostaty“ „hyperaktivita detruzoru“, „hyperaktivní mo­čový měchýř“, „nykturie“ a „noční poly­urie“ v kombinaci s různými léčebnými modalitami a s omezením vyhledávání na „lidé“, „dospělí muži“, „přehledový člá­nek“, „randomizované klinické studie“, „klinické studie“ a „metaanalýza“. Od doby, kdy proběhlo vyhledávání v literatuře, nebyla schválena žádná nová léčiva.

Každý extrahovaný článek byl samo­statně analyzován, klasifikován a označen úrovní důkazů (LE) podle klasifikačního systému oxfordského Centra pro medicínu založenou na důkazech z roku 2001 (LE: 1a, nejvyšší úroveň důkazů) až po názory odborníků (LE: 4, nejnižší úroveň důkazů) [5]. Pododdíly věnované různým typům konzervativní léčby, léčivům moda­litám operační léčby jsou jednotně struktu­­rovány a pre­zentují 1. „mechanizmus účinku“; 2. „do­stupná léčiva“ s tabulkou klíčových farmakokinetických profilů nebo „operační postup“ v případě chirurgického zásahu; 3. „účinnost“ s tabulkou uvádějící studie s nejvyšší úrovní důkazů; 4. „sná­šen­livost a bezpečnost“; 5. „praktické úvahy“ a 6. „doporučení“, která byla vyvozena z příslušných článků za pomoci stupňů doporučení (GR) podle klasifikačního systému oxfordského Centra pro medicínu založenou na důkazech, v rozmezí od silného doporučení (stupeň A) až po slabé doporučení (stupeň C) [5].

Schéma 1. Multifaktoriální etiologie symptomů dolních cest močových (LUTS).
Schéma 1. Multifaktoriální etiologie symptomů dolních cest močových (LUTS).
EAU Guidelines pro řízení LUTS u mužů zahrnuje zejména LUTS, které doprovázejí benigní zvětšení prostaty (BPE) nebo benigní prostatickou obstrukci (BPO), hyperaktivitu detruzoru nebo hyperaktivní močový měchýř (OAB) a nykturii vyvolanou noční polyurií. Ostatní příčiny LUTS u mužů jsou předmětem samostatných EAU Guidelines.


Tato Guidelines vypracoval panel od­bor­níků sestávající z urologů, farmakologa, epidemiologa a statistika, kteří na daném tématu pracovali poslední čtyři roky. Tato Guidelines byla zpracována především pro urology, ale mohou posloužit i praktickým lékařům, pacientům a dalším zúčastně­ným stranám. Panel odborníků, který tato Guide­lines vypracoval, hodlá aktualizovat jejich obsah a doporučení v souladu s danou strukturou a klasifikačními systémy každé dva roky.


Zdroje

1. Chapple CR, Roehrborn CG. A shifted paradigm for the further understanding, evaluation, and treatment of lower urinary tract symptoms in men: focus on the bladder. Eur Urol 2006; 49(4): 651–658.

2. Berry SJ, Coffey DS, Walsh PC et al. The development of human benign prostatic hyperplasia with age. J Urol 1984; 132(3): 474–479.

3. Madersbacher S, Alivizatos G, Nordling J et al. EAU 2004 guidelines on assessment, therapy and follow--up of men with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic obstruction (BPH guidelines). Eur Urol 2004; 46(5): 547–554.

4. Stöhrer M, Blok B, Castro-Diaz D et al. EAU guidelines on neurogenic lower urinary tract dysfunction. Eur Urol 2009; 56(1): 81–88.

5. Oxford Centre for Evidence-based Medicine Levels of Evidence (May 2001). Produced by Phillips B, Ball C, Sackett D et al since November 1998. http://www.cebm. net/index.aspx?o=1025 [accessed January 2012].

Štítky
Dětská urologie Urologie

Článek vyšel v časopise

Urologické listy

Číslo EAU Guidelines pro léčbu symptomů dolních močových cest u mužů

2012 Číslo EAU Guidelines pro léčbu symptomů dolních močových cest u mužů

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se