Rituximab (chimerická anti-CD20 monoklonálníprotilátka) v léčbě nehodgkinských lymfomů: Našeprvní zkušenosti


Rituximab (Chimeric Anti-CD20 Monoclonal Antibody) in the Treatment of Non-Hodgkin’sLymphomas. Our Initial Experience

Rituximab (chimeric anti-CD20 monoclonal antibody) is the first widely available and effective antibodyin the treatment of non-Hodgkin’s lymphomas (NHL). In the submitted paper the authors describeretrospectively their experience with its administration in treatment of CD20 positive B-cell, mainlyindolent NHL.A total of 29 patients were treated with rituximab. Individual doses were 375 mg/m2. Four doses wereadministered slowly by intravenous infusion. In 16 patients (55%) rituximab was administered duringthe first or second partia remission of the disease (PR), incl. 7 patients (24%) where eradication ofresidual disease after autologous transplantation of peripheral stem cells was the indication. Theresponse to treatment with rituximab was recorded in 23 (79%) patients. In 14 patients (48%) completeremission of the disease was achieved (CR). In 5 patients with follicular lymphom bcl-2/IgH positivecells disappeared from the peripheral blood stream (PCR reaction), in 4 also from bone marrow. By thedate of evaluation a total of 8 patients (35% of the responding subjects) relapsed or progressed. Themedian of the period of relapse/progression of the disease was 6 months (3–20 months). In generalhowever the median of persistence of the response in responding patients was not attained so far, themedian of the follow up of the group was 12 months. The results confirmed the great effectiveness ofrituximab and its low toxic profile. Early initiation of treatment increases the percentage of responsesand the ratio of CR, its potential is particularly high in the eradication of minimal residual disease.

Key words:
autologous transplantation, bcl-2, minimal residual disease, monoclonal antibody, non-Hodgkinlymphomas, rituximab


Autoři: T. Papajík;  R. Knotková;  L. Raida;  T. Szotkowski;  .;  J. Vondráková;  A. Hluší;  M. Jančíková;  M. Heczko;  I. Skoumalová;  E. Faber;  J. Hubáček;  Š. Vlachová;  M. Jarošová;  K. Indrák
Působiště autorů: Hemato-onkologická klinika FN a LF UP, Olomouc
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2002, No. 3, p. 85-90.
Kategorie: Články

Souhrn

Rituximab (chimerická anti-CD20 monoklonální protilátka) je první široce dostupnou a efektivníprotilátkou v terapii nehodgkinských lymfomů (NHL). V našem sdělení retrospektivně popisujemezkušenosti s jejím podáváním v terapii CD20 pozitivních B-buněčných, převážně indolentních NHL.Celkově bylo rituximabem léčeno 29 nemocných. Jednotlivá dávka činila 375 mg/m2, standardně bylypomalou intravenózní infuzí aplikovány 4 dávky léku. U 16 nemocných (55 %) byl rituximab podán v 1.nebo 2. parciální remisi choroby (PR), z toho u 7 nemocných (24 %) byla indikací eradikace zbytkovéchoroby po autologní transplantaci periferních kmenových buněk.Odpověďna léčbu rituximabem bylazaznamenána u 23 (79 %) nemocných. U 14 pacientů (48 %) bylo dosaženo kompletní remise choroby(CR). U 5 nemocných s folikulárním lymfomem došlo k vymizení bcl-2/IgH pozitivních buněk z periferníkrve (PCR reakce), u 4 také z kostní dřeně. Do data hodnocení relabovalo nebo progredovalo celkem8 nemocných (35 % z počtu reagujících jedinců), medián doby do relapsu/progrese onemocnění byl 6měsíců (3–20 měsíců). Celkově však mediánu trvání odpovědi u reagujících nemocných zatím nebylodosaženo, medián sledování souboru byl 12 měsíců. Naše výsledky potvrdily vysokou účinnost rituximabua jeho nízký toxický profil. Včasné zařazení do léčby zvyšuje procento léčebných odpovědí a podílCR, zvláště vysoký se jeví jeho potenciál v eradikaci minimální zbytkové nemoci.

Klíčová slova:
autologní transplantace, bcl-2, minimální zbytková choroba, monoklonální protilátka,nehodgkinské lymfomy, rituximab

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2002 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se