Transfuze a hematologie dnes - Informace o časopisu

Časopis Transfuze a hematologie dnes zajišťují Společnost pro transfuzní lékařství a Česká hematologická společnost ČLS JEP.

Časopis obsahuje původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou transfuzního lékařství a hematologie s možností publikování styčných témat z jiných medicínských oborů.

Svou postgraduální náplní se zaměřuje na vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané čtenáře.

Časopis dále publikuje informace obou společností, organizačně odborné zprávy (např. koncepce oboru, doporučené diagnosticko-terapeutické postupy), zásadní výsledky z jednání společností s důležitými českými i mezinárodními institucemi a významné osobní zprávy.

Časopis zahrnuje informace o novinkách ze zahraniční literatury, zprávy z českých a zahraničních kongresů, odbornou diskusi na aktuální témata týkající se oborů hematologie a transfuzního lékařství, činnosti obou odborných společností a dalších.

ISSN 1213-5763 (Print)
ISSN 1805-4587 (Online)

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTOR

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
edgar.faber@fnol.cz

ZA SPOLEČNOST PRO TRANFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
Oddělení hematologie a krevní transfuze, ÚVN – VFN Praha

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA
Transfuzní oddělení, FN Olomouc

doc. MUDr. Zdenka Gašová, Ph.D.
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

MUDr. Hana Lejdarová
Transfuzní a tkáňové oddělení, FN Brno

MUDr. Martin Písačka
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

MUDr. Vít Řeháček
Transfuzní oddělení, FN Hradec Králové

MUDr. Petr Turek, CSc.
Transfuzní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

ZA ČESKOU HEMATOLOGICKOU SPOLEČNOST

prof. MUDr. Angelika Bátorová, CSc.
Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzitná nemocnica Bratislava

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Oddělení dětské hematologie, FN Brno

prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA
Interní hematologická klinika FN Královské Vinohrady, Praha

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Hemato-onkologická klinika FN Olomouc

prof. MUDr. Jan Starý, CSc.
Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol, Praha

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
I. interní klinika – klinika hematologie VFN v Praze

prof. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové

ZA SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU

doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, VFN v Praze

prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Oddělení klinické hematologie, FN Brno

Redakce

Odpovědný redaktor: Mgr. Lucie Simonidesová
Grafická úprava: Karel Zlevor
Jazyková korektura: Mgr. Eliška Škorpíková

ZA SPOLEČNOST PRO TRANFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

MUDr. Renata Procházková, Ph.D.
Transfuzní oddělení, Krajská nemocnice, Liberec

MUDr. Jiří Masopust
Transfuzní oddělení, Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

ZA ČESKOU HEMATOLOGICKOU SPOLEČNOST

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav, Bratislava

prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D.
Hematoonkologické oddělení, FN Plzeň

doc. Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D.
Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

doc. MUDr. Peter Rohoň, Ph.D.
Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzitná nemcnica Bratislava Ústav biologie LF UP v Olomouci

MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové

ZA ČESKOU SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU

doc. MuDr. Petr Dulíček, Ph.D.
IV. interní hematologická klinika FN Hradec Králové

MUDr. Jaromír Gumulec
Klinika hematoonkologie FN Ostrava

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Nakladatel

Care Comm s.r.o.,
Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5

Předplatné

Celoroční předplatné pro Českou republiku 550 Kč

Distributor: MailFinish a.s., oddělení předplatné
Do Čertous 2760/10, 193 00 Praha
e-mail: predplatne@mailfinish.cz
telefon: +420 720 823 388

Celoroční předplatné pro Slovenskou republiku 26 €

Distributor: Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Oddelenie inej formy predaja
P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava 3, SK
e-mail: predplatne@mpkapa.eu
tel: +421 800 188 826

www.ipredplante.sk

Více informací adrese: predplatne@carecomm.cz

Pokyny pro autory

Pokyny autorům pro rok 2021

Časopis Transfuze a hematologie dnes je recenzovaný odborný časopis informující lékaře, vědce i střední zdravotnické pracovníky (zejména členy ČHS a TS ČLS JEP) o problematice transfuzního lékařství a hematologie s možností publikování styčných témat z jiných medicínských oborů.

A. Rubriky časopisu

1. Editorial je komentář odborníka, vybraného redakcí, k aktuální problematice nebo publikaci uveřejněné v daném čísle časopisu Transfuze a hematologie dnes. Rozsah 1–2 stránky, maximálně 10 citací.

2. Původní práce jsou sdělením o výsledcích vlastní výzkumné práce autorů s rozsahem maximálně 10–15 stran. Maximálně 50 citací.

3. Souhrnná práce přinášejí přehled problematiky v rozsahu do 15–20 stran. Maximálně 80 citací.

4. Kazuistika je zprávou o zajímavém případu. Rozsah do 5–10 stran. Maximálně 20 citací.

5. Doporučené postupy vydané Společnosti pro transfuzní lékařství a České hematologické společnosti ČLS JEP, případně jejich odbornou sekcí.

6. Zprávy z kongresů, sympozií, konferencí, studijních pobytů jsou zpracovány přímými účastníky akce. Rozsah do 5 stran.

7. Výběr z tisku, internetových zdrojů, zprávy o knihách zahrnují rešerše aktuálních článků z renomovaných zdrojů a recenze nově vyšlých knih především z oblasti transfuzního lékařství a hematologie.

8. Zprávy Společnosti pro transfuzní lékařství a České hematologické společnosti informují o aktuálním dění, týkajícím se těchto odborných společností. Rozsah 1-3 strany.

10. Dopisy redakci, diskuse je rubrikou určenou pro komentáře nebo polemiky týkající se nejen odborné, ale i organizační, etické a jiné problematiky. Rozsah 5 stran.

11. Osobní zprávy informují o význačných životních jubileích členů obou výše uvedených odborných společností. Maximální rozsah 2 strany a fotografie.

B. Požadavky na rukopisy

1. Obecné požadavky Rukopisy se přijímají ve spisovné češtině, slovenštině nebo v angličtině. Práce zaslané redakci musí být formulovány s konečnou platností, nejsou přípustné dodatečné větší změny.

Redakce individuálně rozhodne o vyžádání imprimatur vedoucího pracoviště.

K publikaci v časopise Transfuze a hematologie dnes lze přijmout pouze takový rukopis, který nebyl publikován a nebude odeslán jinému odbornému časopisu, s výjimkou kongresových abstrakt a doporučených postupů.

2. Pravopis a zkratky Rukopis musí odpovídat aktuálním pravidlům českého nebo slovenského pravopisu. Doporučujeme vyhýbat se anglicismům. Pokud je třeba zkrátit výraz, který se v textu často opakuje, uvádí se zkratka v závorce za prvním použitím tohoto výrazu v textu. Zkratky se zásadně nepoužívají v nadpisu.

3. Názvosloví Z důvodů vyloučení nepřímé reklamy se u lékových specialit používá generický název, výrobní název lze uvést pouze jednou (první výskyt v textu), nedoporučuje uvádět výrobní název v nadpisu.

4. Použití cizích materiálů Materiály (schémata, obrázky, grafy aj.) úplně převzaté z jiných publikací mohou být publikovány pouze s písemným souhlasem osoby/nakladatelství, které mají autorské/nakladatelské právo. Je vhodné si vyžádat svolení i od autorů prací v tisku, nepublikovaných dat, event. osobního sdělení. Písemné potvrzení o svolení se přikládá k rukopisu. Souhlas není požadován, pokud je materiál upraven autory.

5. Etické aspekty Při referování o klinických studiích s pacienty je nutné přiložit čestné prohlášení, že studie byla schválena etickou komisí. V textu nebo přílohách se zásadně neuvádějí jména nebo iniciály nemocných, nemocniční nebo protokolová čísla.

6. Podíl autorů na přípravě rukopisu je nezbytné uvést ve všech případech s výjimkou příspěvků od jednoho autora. Každý ze spoluautorů práce musí významným způsobem přispět k jejímu návrhu, přípravě, získání nebo analýze a interpretaci dat, napíše první verzi (nebo části rukopisu) nebo rukopis kriticky reviduje, připomínkuje. Všichni autoři musí schválit finální verzi rukopisu.

7. Konflikt zájmů V případě podpory studie nebo experimentů subjektem podnikajícím v oblasti zdravotnictví je tuto podporu nezbytné deklarovat. Redakce časopisu na základě doporučení předsednictva ČLS JEP vyžaduje od autorů čestné prohlášení, zda práce byla či nebyla ovlivněna (přímo či nepřímo) firemními zájmy. Doporučeným minimálním textem je:

a) Autoři práce prohlašují, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku nejsou ve střetu zájmů a vznik ani publikace článku nebyly podpořeny žádnou farmaceutickou firmou.

b) Autor prohlašuje, že v souvislosti se vznikem a tématem článku byl v uplynulých 24 měsících smluvně vázán se společností XY, obdržel finanční podporu od firmy XY pro provedení práce a publikaci, firma XY podpořila jeho účast na odborné akci, je členem Poradního sboru společnosti XY, atd. (vybrat odpovídající).

8. Zpracování rukopisů Rukopisy (připravené v textovém editoru Word, písmo Times New Roman velikosti 12, řádkování 1,5 řádku) se dodávají v elektronické formě přes redakční systém OJS. V elektronické formě příspěvků se nepoužívají zarážky, klávesou „Enter“ se oddělují pouze odstavce, ne běžný konec řádku, nelze používat ani automatické číslování odstavců (zejména v části literatura).

Obrazová dokumentace zahrnuje grafy, schémata, tabulky, obrázky, fotografie, výstupy z přístrojů apod – všechny legendy se uvedou na samostatnou stránku za sebou na konec rukopisu. Ověřte si, zda je každá příloha citována v textu.

Tabulky – píší se každá na samostatnou stránku. Nad tabulkou se uvádí její legenda, která zahrnuje pořadové číslo (Tab. 1.) a název a pod tabulkou se uvádějí poznámky a vysvětlivky.

Grafy – zasílejte v editovatelné podobě ve křivkách, např. ve formátu xls, eps, wmf, emf, cdr, ai, pdf, nikoliv v rastrové podobě (jpg.).

Obrázky – odesílejte v elektronické podobě ve formátech tiff, eps nebo jpg, číslujte v pořadí, v jaké jsou citovány v textu a ukládejte jednotlivě jako samostatné soubory. Ověřte si, zda je každý obrázek citován v textu. Obrázky je třeba dodat v potřebném tiskové kvalitě (při 100% zvětšení nesmí být obrázek rozostřený) takto:

 • obrázek v šíři jednoho časopiseckého sloupce musí mít minimální šířku 700 pixelů (6 cm),

 • obrázek v šíři dvou časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 1 500 pixelů (12,5 cm),

 • obrázek v šíři tří časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 2 200 pixelů (18,5 cm).

9. Členění rukopisu – doporučujeme použít předem připravený modelový rukopis dostupný na internetové adrese časopisu nebo na vyžádání u vedoucího redaktora.

a) Titulní strana obsahuje: Název práce (v českém a anglickém jazyce), Zkrácený název práce (pro použití v záhlaví dalších stránek) Jména autorů – příjmení autora či autorů a zkratka křestního jména (bez titulů).

Pracoviště – celý název a sídlo pracoviště všech autorů.

b) 2. strana: Souhrny Český v rozsahu do 300 slov.

Souhrn (Summary) v anglickém jazyce. Uvádí se souhrn ve stejném rozsahu jako v českém či slovenském jazyce. V případě anglicky psaného rukopisu redakce požaduje český (nebo slovenský) souhrn.

Klíčová slova – česky i anglicky.

c) Vlastní text od 3. strany

Úvod – nejnutnější úvod do problematiky, vymezení tématu a účelu práce. Nelze zde uvádět výsledky nebo závěry.

Soubor vyšetřených (nemocných) a metodika nebo Materiál a metodika – uvádí se přesná definice souborů, popis použitých metod, přístrojů, reagencií, materiálů (u přístrojů, materiálů a reagencií se uvádí výrobce), statistických metod. Postupy se popisují do takových detailů, aby je jiná pracoviště mohla reprodukovat. Uvádějí se počty pozorování a statistická významnost výsledků.

Výsledky

Diskuze – autoři zaujmou stanovisko k vlastním výsledkům a srovnají je s výsledky jiných autorů.

Závěr – krátké shrnutí práce (nemusí se uvádět).

Literatura viz bližší pokyny dále (nezapočítává se do rozsahu práce)

Podíl autorů na rukopisu – u všech autorů (stačí uvést pouze iniciály) se uvede jejich aktuální podíl na přípravě rukopisu (např. příprava studie, léčba nemocných, provádění vyšetření, napsání rukopisu, kontrola, revize rukopisu apod.).

Poděkování sponzorům nebo osobám, odkazy na granty.

Adresa – autoři uvedou celé jméno, tituly, kontaktní adresu (včetně e-mailové adresy) autora určeného ke korespondenci.

d) Přílohy Zahrnují obrázky, grafy, schémata, tabulky.

Literatura: Odkazy se v textu rukopisu číslují v pořadí, v němž byly uvedeny v textu poprvé. Reference v textu, tabulkách i popisech obrázků se číslují arabskými číslicemi v hranatých závorkách. Pro všechny druhy citací se používá forma uvedená v Index Medicus. Pokud není autorů více než 6, uvádějí se všichni. Při větším počtu se uvedou první 3 autoři s dodatkem „et al“.

Citace z časopisu (příklad) - Bláha M, Jebavý L, Široký O, et al. Vedlejší účinky hemaferéz. Vnitř Lék. 1989;10:972–981.

Elektronická citace (pouze v případě, že standardní citace ještě není k dispozici) - Pellicano F, Cilloni D, Saglio G, et al. FOXO transcription factor activity is partially retained in quiescent CML stem cells and induced by tyrosine kinase inhibitors in CML progenitor cells. Blood; publikováno elektronicky 1. prosince 2009. DOI 10.1182/blood-2009-06-226621.

V anglických citacích se velká písmena používají jen u prvního slova, u vlastních jmen, zeměpisných označení, názvů kooperativních skupin, atd.

Kapitola v knize (příklad) – Starý J. Transplantace hematopoetických kmenových buněk u nehematologických onemocnění. In: Vaňásek J, Starý J, Kavan P, Vaňásek J Jr. Transplantace kostní dřeně. 1. vyd. Praha, Galén, 1996;117–126.

10. Redakce nepřijme práce, které

- neodpovídají uvedeným formálním požadavkům,

- byly nepříznivě posouzeny recenzenty,

- není-li v záměru redakce a poslání časopisu danou problematiku publikovat.

V ostatních případech si redakce vyhrazuje právo provést opravy nebo po připomínkách recenzentů vrátit rukopis autorovi k příslušné úpravě.

C. POKYNY PRO VKLÁDÁNÍ ČLÁNKU DO REDAKČNÍHO SYSTÉMU

Redakční systém naleznete na adrese: https://redakce.carecomm.cz/tahd/.

Postup vkládání článku je následující:

 • Pokud jste v redakčním systému ještě nepracovali a nemáte tedy svůj uživatelský účet, je třeba se nejprve zaregistrovat.

 • Vyplňte registrační formulář (nutné zaškrtnout souhlas se zpracováním osobních údajů a v případě, že chcete být pro náš časopis také recenzentem, je třeba toto poslední políčko zaškrtnout také).

 • Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu bude automaticky zasláno potvrzení registrace spolu s rekapitulací Vašeho uživatelského jména a hesla. Poté je možné se do systému přihlásit pomocí tohoto uživatelského jména a hesla.

 • Po přihlášení se otevře úvodní stránka.

 • Příspěvek je možné vložit po kliknutí na link Příspěvky v horním menu. Zde najdete odkaz [Zaslat nový příspěvek] nebo [Zobrazit vaše rozpracované příspěvky] a kompletní pokyny pro autory.

 • Vložení příspěvku se skládá ze 4 kroků: 1. ZAHÁJENÍ, 2. NAHRÁT PŘÍSPĚVEK, 3. VLOŽIT METADATA, 4. POTVRZENÍ:

Krok 1. Zahájení příspěvku

 • Zvolte sekci a jazyk příspěvku a potvrďte zaškrtnutím prohlášení nezbytných pro přijetí článku do procesu. Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.

Krok 2. Nahrání příspěvku

 • Na této stránce klikněte na Nahrát soubor, čímž otevřete okno pro vložení všech jednotlivých komponent článku (Text článku anonymizovaný, Titulní strana, Průvodní dopis, Obrázek, Tabulka, Ostatní přílohy). Zvolte příslušnou komponentu článku, nahrajte soubor a dejte Pokračovat. Po kontrole klikněte na Dokončit a poté na Přidat další soubor, kde celý postup zopakujte s dalšími komponenty článku.

 • Obrázky – Obrazové přílohy odesílejte v elektronické podobě ve formátech tif, eps nebo jpg. Obrázky je třeba dodat v potřebné tiskové kvalitě (při 100% zvětšení nesmí být obrázek rozostřený) takto:

  • • obrázek v šíři jednoho časopiseckého sloupce musí mít minimální šířku 700 pixelů (6 cm),

  • • obrázek v šíři dvou časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 1 500 pixelů (12,5 cm),

  • • obrázek v šíři tří časopiseckých sloupců musí mít minimální šířku 2 200 pixelů (18,5 cm).

 • Tabulky – Tabulky mohou být vytvořeny pomocí Microsoft Word (případně jiného tabulkového editoru, např. MS Excel), který lze editovat, nikoli jako needitovatelný soubor (bmp, jpg apod.). Totéž platí i u grafů.

 • Po nahrání souborů můžete pokračovat kliknutím na Uložit a pokračovat. Krok 3. Vložit metadata

 • Zde vložte základní informace o článku: název a abstrakt v českém i anglickém jazyce, jména všech autorů, jazyk práce, klíčová slova a podporující instituce (granty). U autorů prosím zvolte, který z autorů je hlavní kontakt, tj. korespondenčním autorem.

 • Po vyplnění klikněte na Uložit a pokračovat.

Krok 4. Potvrzení

 • Váš příspěvek byl nahrán a je připraven k odeslání. Celý proces zakončíte kliknutím na Odeslat příspěvek. Autor, který byl vybrán jako hlavní kontakt, obdrží e-mailem potvrzení o vložení příspěvku do systému a bude moci po přihlášení na stránky časopisu sledovat postup příspěvku redakčním řízením.

 • Po všech redakčních úpravách a korekturách Vám bude na e-mail zaslán náhled Vašeho článku a budete požádáni o autorskou korekturu a schválení zpracované verze k publikaci.

 • V případě dotazů nebo nesrovnalostí nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese: lucie.simonidesova@carecomm.cz

Kontakt

Vydavatel:

Care Comm s.r.o.
Klicperova 604/8
150 00 Praha 5
e-mail: info@carecomm.cz
IČO: 091 40 549
DIČ: CZ09140549

Vedoucí redaktor:

doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Edgar.Faber@fnol.cz

Odpovědná redaktorka:

Mgr. Lucie Simonidesová
lucie.simonidesova@carecomm.cz

Inzerce:

Jan Laitl
e-mail: jan.laitl@carecomm.cz
+420 725 778 001

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se