Transfuze a hematologie dnes - Informace o časopisu

Časopis Transfuze a hematologie dnes zajišťují Společnost pro transfuzní lékařství a Česká hematologická společnost ČLS JEP.

Časopis obsahuje původní práce, souhrnné práce a kazuistiky s problematikou transfuzního lékařství a hematologie s možností publikování styčných témat z jiných medicínských oborů.

Svou postgraduální náplní se zaměřuje na vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané čtenáře.

Časopis dále publikuje informace obou společností, organizačně odborné zprávy (např. koncepce oboru, doporučené diagnosticko-terapeutické postupy), zásadní výsledky z jednání společností s důležitými českými i mezinárodními institucemi a významné osobní zprávy.

Časopis zahrnuje informace o novinkách ze zahraniční literatury, zprávy z českých a zahraničních kongresů, odbornou diskusi na aktuální témata týkající se oborů hematologie a transfuzního lékařství, činnosti obou odborných společností a dalších.

ISSN 1213-5763 (Print)
ISSN 1805-4587 (Online)

Redakční rada

VEDOUCÍ REDAKTOR

Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

REDAKCE

Složení od roku 2018

REDAKCE (za Českou hematologickou společnost)

MUDr. Jan Blatný, Ph.D., Oddělení dětské hematologie, Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Edgar Faber, CSc., Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc – hlavní redaktor pro hematologii

doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., Klinika onkohematológie, Národný onkologický ústav Bratislava

MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D., Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice Ostrava

prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D., Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno

doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D., Hematoonkologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň

Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D., Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

MUDr. Martin Šimkovič, Ph.D., IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

REDAKČNÍ RADA (za Českou hematologickou společnost)

doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc., Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzitná nemocnica Bratislava

doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc., Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

doc. MUDr. Tomáš Kozák, Ph. D., MBA, Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., Interní hematologická a onkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc., Hemato-onkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

prof. MUDr. Jan Starý, CSc., Klinika dětské hematologie a onkologie, Fakultní nemocnice Motol, Praha

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc., I. interní klinika - klinika hematologie Všeobecná fakultní nemocnice Praha

doc. MUDr. Pavel Žák, Ph. D., IV. interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice, Hradec Králové

REDAKCE (za Společnost pro transfuzní lékařství)

MUDr. Renata Procházková, Ph.D., Transfuzní oddělení Krajské nemocnice Liberec

Petr Turek, CSc., hlavní redaktor pro transfuziologii, Transfuzní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D, MBA, Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Hana Lejdarová, Transfuzní  a tkáňové oddělení FN Brno

MUDr. Martin Písačka, Ústav hematologie a krevní transfuze Praha

 MUDr.  Vít Řeháček, Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové

REDAKČNÍ RADA (za Společnost pro transfuzní lékařství)

plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D., Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

MUDr. Dana Galuszková, Ph.D, MBA, Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

Doc. MUDr. Zdenka Gašová, Ph.D., Ústav hematologie a krevní transfuze Praha

MUDr. Hana Lejdarová, Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Jiří Masopust, Transfuzní oddělení Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

MUDr. Martin Písačka, Ústav hematologie a krevní transfuze Praha

MUDr. Vít Řeháček, Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové

Redakce

Vydává

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Sokolská 31
120 26 Praha 2

Vedoucí redaktor

Prof. MUDr. Edgar Faber, CSc.

Odpovědná redaktorka

RNDr. Marie Forejtová

Tisk, Distribuce, Inzerce

Mladá fronta a.s.
Mezi Vodami 1952/9
143 00 Praha 4

MUDr. Michaela Lízlerová - koordinátor odborných časopisů
telefon: +420 225 276 378
GSM: +420 724 104 297
email: lizlerova@mf.cz

Bc. Michaela Hrdinová - produkční
telefon: +420 225 276 259
email: hrdinova@mf.cz

Bc. Alena Kohoutová - marketing
phone: +420 725 118 877
e-mail: kohoutova@mf.cz

Monika Šnaidrová - making
phone: +420 225 276 392
e-mail: snaidrova@mf.cz

František Bauer - advertising
phone: +420 225 276 393
e-mail: bauer@mf.cz

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské středisko ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Barbora Šmejkalová
telefon: +420 296 181 805
             +420 778 775 059
email: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.
oddelenie inej formy predaja
P. O. BOX 183
Vajnorská 137
831 04 Bratislava
tel.: +421 244 458 821
fax.: +421 244 458 819
email: predplatne@abompkapa.sk

Registrační značka MK ČR E 7391.

Rukopisy zasílejte vždy v elektronické i tištěné formě (1 výtisk) na adresy

Transfuzní tematika

jiri.masopust@mnul.cz prim. MUDr. Jiří Masopust Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Transfuzní oddělení Sociální péče 3316/12a401 13 Ústí nad Labem

Hematologická tematika

doc. MUDr. Edgar Faber, CSc.
Hemato-onkologická klinika FN Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc
Edgar.Faber@fnol.cz

 • Zaslané příspěvky se nevracejí, jsou archivovány ČLS JEP.
 • Vydavatel získá otištěním příspěvku výlučné nakladatelské právo k jeho užití.
 • Otištěné příspěvky autorů nejsou honorovány, autoři obdrží bezplatně jeden výtisk časopisu. Vydavatel a redakční rada upozorňují, že za obsah a jazykové zpracování inzerátů a reklam odpovídá výhradně inzerent.
 • Žádná část tohoto časopisu nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem dalšího rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoliv způsobem, ať již mechanickým nebo elektronickým, včetně pořizování fotokopií, nahrávek, informačních databází na magnetických nosičích bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv a vydavatelského oprávnění

Předplatné

Vychází 4krát ročně.

Předplatné na rok 320 Kč

Jednotlivé číslo 80 Kč

Informace o předplatném podává a objednávky českých předplatitelů přijímá

Nakladatelské a tiskové oddělení ČLS JEP
Sokolská 31
120 26 Praha 2
Mgr. Silvie Hájková
Tel.: +420 296 181 805
        +420 778 775 059
E-mail: nto@cls.cz

Předplatné na Slovensku

Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s.

Oddelenie inej formy predaja

Stará Vajnorská 9

P.O.BOX 183,

830 00 Bratislava 3

Tel: 02/4989 3566 , 3563, 0800 188 826

e-mail: objednavky@ipredplatne.sk

Pokyny pro autory

Časopis Transfuze a hematologie dnes je recenzovaný odborný časopis informující lékaře, vědce i střední zdravotnické pracovníky (zejména členy ČHS a TS ČLS JEP) o problematice transfuzního lékařství a hematologie s možností publikování styčných témat z jiných medicínských oborů.

A. Rubriky časopisu

 1. Editorial je komentář odborníka, vybraného redakcí, k aktuální problematice nebo publikaci uveřejněné v daném čísle časopisu Transfuze a hematologie dnes. Rozsah 1-2 stránky, maximálně 10 citací.
 2. Původní práce jsou sdělením o výsledcích vlastní výzkumné práce autorů s rozsahem maximálně 10-15 stran. Maximálně 50 citací.
 3. Souhrnná práce přinášejí přehled problematiky v rozsahu do 15-20 stran. Maximálně 80 citací.
 4. Kazuistika je zprávou o zajímavém případu. Rozsah do 5-10 stran. Maximálně 20 citací.
 5. Doporučené postupy vydané Společnosti pro transfuzní lékařství a České hematologické společnosti ČLS JEP, případně jejich odbornou sekcí.
 6. Zprávy z kongresů, sympozií, konferencí, studijních pobytů jsou zpracovány přímými účastníky akce. Rozsah do 5 stran.
 7. Výběr z tisku, internetových zdrojů, zprávy o knihách zahrnují rešerše aktuálních článků z renomovaných zdrojů a recenze nově vyšlých knih především z oblasti transfuzního lékařství a hematologie.
 8. Zprávy Společnosti pro transfuzní lékařství a České hematologické společnosti informují o aktuálním dění, týkajícím se těchto odborných společností. Rozsah 1-3 strany.
 9. Dopisy redakci, diskuse je rubrikou určenou pro komentáře nebo polemiky týkající se nejen odborné, ale i organizační, etické a jiné problematiky. Rozsah 5 stran.
 10. Osobní zprávy informují o význačných životních jubileích členů obou výše uvedených odborných společností. Maximální rozsah 2 strany a fotografie.

B. Požadavky na rukopisy

1. Obecné požadavky Rukopisy se přijímají ve spisovné češtině, slovenštině nebo v angličtině. Práce zaslané redakci musí být formulovány s konečnou platností, nejsou přípustné dodatečné větší změny.

Redakce individuálně rozhodne o vyžádání imprimatur vedoucího pracoviště.

K publikaci v časopise Transfuze a hematologie dnes lze přijmout pouze takový rukopis, který nebyl publikován a nebude odeslán jinému odbornému časopisu, s výjimkou kongresových abstrakt a doporučených postupů.

2. Pravopis a zkratky Rukopis musí odpovídat aktuálním pravidlům českého nebo slovenského pravopisu. Doporučujeme vyhýbat se anglicismům. Pokud je třeba zkrátit výraz, který se v textu často opakuje, uvádí se zkratka v závorce za prvním použitím tohoto výrazu v textu. Zkratky se zásadně nepoužívají v nadpisu.

3. Názvosloví Z důvodů vyloučení nepřímé reklamy se u lékových specialit používá generický název, výrobní název lze uvést pouze jednou (první výskyt v textu), nedoporučuje uvádět výrobní název v nadpisu.

4. Použití cizích materiálů Materiály (schémata, obrázky, grafy aj.) úplně převzaté z jiných publikací mohou být publikovány pouze s písemným souhlasem osoby/nakladatelství, které mají autorské/nakladatelské právo. Je vhodné si vyžádat svolení i od autorů prací v tisku, nepublikovaných dat, event. osobního sdělení. Písemné potvrzení o svolení se přikládá k rukopisu. Souhlas není požadován, pokud je materiál upraven autory.

5. Etické aspekty Při referování o klinických studiích s pacienty je nutné přiložit čestné prohlášení, že studie byla schválena etickou komisí. V textu nebo přílohách se zásadně neuvádějí jména nebo iniciály nemocných, nemocniční nebo protokolová čísla.

6. Podíl autorů na přípravě rukopisu Autor nebo spoluautor práce musí významným způsobem přispět k jejímu návrhu, přípravě, získání nebo analýze a interpretaci dat, napíše první verzi (nebo části rukopisu) nebo rukopis kriticky reviduje, připomínkuje. Všichni autoři musí schválit finální verzi rukopisu.

7. Konflikt zájmů V případě podpory studie nebo experimentů subjektem podnikajícím v oblasti zdravotnictví je tuto podporu nezbytné deklarovat. Redakce časopisu na základě doporučení předsednictva ČLS JEP vyžaduje od autorů čestné prohlášení, zda práce byla či nebyla ovlivněna (přímo či nepřímo) firemními zájmy. Doporučeným minimálním textem je:

 • a) Autoři práce prohlašují, že v souvislosti s tématem, vznikem a publikací tohoto článku nejsou ve střetu zájmů a vznik ani publikace článku nebyly podpořeny žádnou farmaceutickou firmou.
 • b) Autor prohlašuje, že v souvislosti se vznikem a tématem článku byl v uplynulých 24 měsících smluvně vázán se společností XY, obdržel finanční podporu od firmy XY pro provedení práce a publikaci, firma XY podpořila jeho účast na odborné akci, je členem Poradního sboru společnosti XY, atd. (vybrat odpovídající).

8. Zpracování rukopisů Rukopisy (připravené v textovém editoru Word, písmo Times New Roman velikosti 12, řádkování 1,5 řádku) se dodávají v elektronické formě elektronickou poštou na adresu hlavních redaktorů. V elektronické formě příspěvků se nepoužívají zarážky, klávesou „Enter“ se oddělují pouze odstavce, ne běžný konec řádku, ani automatické číslování odstavců.

Obrazová dokumentace zahrnuje grafy, schémata, tabulky, obrázky, fotografie, výstupy z přístrojů apod.

Tabulky - píší se každá na samostatnou stránku. Nad tabulkou se uvádí její legenda, která zahrnuje pořadové číslo (Tab. 1.) a název a pod tabulkou se uvádějí poznámky a vysvětlivky.

Obrázky, fotografie, grafy a schémata - všechny legendy se uvedou na samostatnou stránku za sebou na konec rukopisu. Elektronická obrazová dokumentace se zasílá výhradně v samostatných souborech nejlépe ve formátech tiff a eps, pokud jsou obrázky ve formátu jpg, je třeba užít vysokého rozlišení minimálně 600 x 600 dpi, soubor má mít cca 5 MB.

Umístění příloh v textu lze vyznačit příslušnou zkratkou (tab. 1, graf 1) a tatáž značka je zařazena v závorce v textu.

9. Členění rukopisu – doporučujeme použít předem připravený modelový rukopis dostupný na internetové adrese časopisu nebo na vyžádání u členů redakce

a) Titulní strana obsahuje: Název práce, Zkrácený název práce (pro použití v záhlaví dalších stránek) Jména autorů – příjmení autora či autorů a zkratka křestního jména (bez titulů).

Pracoviště – celý název a sídlo pracoviště všech autorů.

b) 2. strana: Souhrny Český v rozsahu do 300 slov.

Souhrn (Summary) v anglickém jazyce. Uvádí se název práce a souhrn ve stejném rozsahu jako v českém či slovenském jazyce. V případě anglicky psaného rukopisu redakce požaduje český (nebo slovenský) souhrn.

Klíčová slova – česky i anglicky.

c) Vlastní text od 3. strany

Úvod – nejnutnější úvod do problematiky, vymezení tématu a účelu práce. Nelze zde uvádět výsledky nebo závěry.

Soubor vyšetřených (nemocných) a metodika nebo Materiál a metodika – uvádí se přesná definice souborů, popis použitých metod, přístrojů, reagencií, materiálů (u přístrojů, materiálů a reagencií se uvádí výrobce), postupy se popisují do takových detailů, aby je jiná pracoviště mohla reprodukovat. Uvádějí se počty pozorování a statistická významnost výsledků.

Výsledky

Diskuze – autoři zaujmou stanovisko k vlastním výsledkům a srovnají je s výsledky jiných autorů.

Závěr – krátké shrnutí práce (nemusí se uvádět).

Literatura viz bližší pokyny níže (nezapočítává se do rozsahu práce)

Podíl autorů na rukopisu – u všech autorů (stačí uvést pouze iniciály) se uvede jejich aktuální podíl na přípravě rukopisu (např. příprava studie, léčba nemocných, provádění vyšetření, napsání rukopisu, kontrola, revize rukopisu apod.).

Poděkování sponzorům nebo osobám, odkazy na granty.

Adresa – autoři uvedou celé jméno, tituly, kontaktní adresu (včetně e-mailové adresy) autora určeného ke korespondenci.

d) Přílohy Zahrnují obrázky, grafy, schémata, tabulky.

Literatura: Odkazy se v textu rukopisu číslují v pořadí, v němž byly uvedeny v textu poprvé. Reference v textu, tabulkách i popisech obrázků se číslují arabskými číslicemi v hranatých závorkách. Pro všechny druhy citací se používá forma uvedená v Index Medicus. Pokud není autorů více než 6, uvádějí se všichni. Při větším počtu se uvedou první 3 autoři s dodatkem „et al“.

Citace z časopisu (příklad) - Bláha M, Jebavý L, Široký O, et al. Vedlejší účinky hemaferéz. Vnitř Lék. 198910:972–981.

Elektronická citace (pouze v případě, že standardní citace ještě není k dispozici) - Pellicano F, Cilloni D, Saglio G, et al. FOXO transcription factor activity is partially retained in quiescent CML stem cells and induced by tyrosine kinase inhibitors in CML progenitor cells. Blood; publikováno elektronicky 1. prosince 2009. DOI 10.1182/blood-2009-06-226621.

V anglických citacích se velká písmena používají jen u prvního slova, u vlastních jmen, zeměpisných označení, názvů kooperativních skupin, atd.)

Kapitola v knize (příklad) - Starý J. Transplantace hematopoetických kmenových buněk u nehematologických onemocnění. In: Vaňásek J, Starý J, Kavan P, Vaňásek J Jr. Transplantace kostní dřeně. 1. vyd. Praha, Galén, 1996117–126.

10. Redakce nepřijme práce, které

 • neodpovídají uvedeným formálním požadavkům,
 • byly nepříznivě posouzeny recenzenty,
 • není-li v záměru redakce a poslání časopisu danou problematiku publikovat.

V ostatních případech si redakce vyhrazuje právo provést opravy nebo po připomínkách recenzentů vrátit rukopis autorovi k příslušné úpravě.

Kontakt

NAKLADATELSKÉ A TISKOVÉ ODDĚLENÍ (NTO)

produkce

Ivana Kapková
kapkova@mf.cz

distribuce

Lucie Bittnerová
 bittnerova@mf.cz

Inzerce

Vladimír Kačenga
kacenga@mf.cz

technické redaktorky

PhDr. Alena Palčová
alena.palcova@nudz.cz

Mgr. Daniela Kučmašová
kucmasova@mf.cz

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se