Terapeutické hemaferézy


Therapeutic Haemaphereses

Therapeutic haemaphereses are therapeutic procedures the objective of which is to reduce the contentsof a pathogenic substance or cellular elements in the patient’s circulation whereby the removedconstituents are replaced by solutions of crystalloids, colloids, plasma or cellular elements froma healthy donor. The therapeutic techniques are divided into groups of depletion methods which arerepresented by leukaphereses, lymphocytaphereses, erythrocytaphereses and thrombocyte depletion.As to exchange procedures, the authors were concerned with the problem of exchange plasmapheresisand exchange erythrocytapheresis. They present also experience with the preparation of a lymphocyteconcentrate (DLI) to induce the graft-versus leukaemia effect (GVL), the method of extracorporealphotochemotherapy (ECP), the problem of paediatric haemaphereses and separations of haemopoieticprogenitor cells from the peripheral blood stream (PBPC) which were implemented by a standard andlarge volume (LVL) regime. LVL preparations made it possible to prepare a larger number of CD34+cells as compared with standard operations. Higher amounts of progenitor cells were obtained frompatients with a good effect of mobilization as well as in inadequately mobilized patients. In patientswith a good effect of mobilization one LVL separation was sufficient to prepare a CD34+ dose of cellsof more than 5x10 6 /kg. LVL procedures can be recommended under all circumstances when the patientor donor can tolerate them. A particularly important part is played by these procedures in patientswith an inadequate effect of mobilization where they are the only possibility how to prepare at leasta minimal amount of progenitor cells for transplantation and for influencing the course of the basicdisease.

Key words:
blood, apheresis, therapeutical methodsblood, apheresis, therapeutical methods


Autoři: Z. Gašová
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2001, No. 3, p. 88-93.
Kategorie: Články

Souhrn

Terapeutické hemaferézy jsou léčebné výkony, jejich cílem je redukce obsahu patogenní substancenebo buněčných elementů v cirkulaci pacienta, přičemž odebrané složky se nahrazují roztoky krystaloidů, koloidů, plazmou nebo buněčnými elementy od zdravého dárce. Léčebné techniky jsou rozdělenydo skupin deplečních metod, které jsou zastoupeny leukocytaferézami, lymfocytaferézami, erytrocytaferézami a deplecí trombocytů. Z výměnných výkonů jsme se zabývali problematikou výměnné plaz -maferézy a výměnné erytrocytaferézy. Dále uvádíme zkušenosti s přípravou koncentrátu lymfocytů(DLI) pro navození graft-versus leukemia efektu (GVL), s metodou extrakorporální fotochemoterapie(ECP), s problematikou pediatrických hemaferéz a se separacemi hemopoetických progenitorovýchbuněk z periferní krve (PBPC), které jsme prováděli ve standardním a ve velkoobjemovém režimu(LVL). LVL separace umožnily přípravu vyššího počtu CD 34+ buněk ve srovnání se standardnímivýkony. Vyšší dávky progenitorových buněk jsme získali jak u pacientů s dobrým efektem mobilizace,tak u nedostatečně mobilizovaných nemocných. U pacientů s dobrým efektem mobilizace postačiloprovedení jedné LVL separace k přípravě dávky CD 34+ buněk vyšší než 5x10 6 /kg. LVL výkony můžemedoporučit ve všech situacích, kdy je pacient nebo dárce schopen je tolerovat. Zvláště významnou úlohupředstavují tyto výkony u pacientů s nedostatečným efektem mobilizace, u nichž jsou jedinou možnostíjak připravit alespoň minimální dávku progenitorových buněk pro transplantaci a pro ovlivněníprůběhu základního onemocnění.

Klíčová slova:
krev, aferéza, léčebné metody

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie Interní lékařství Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se