Význam a nadčasovosť osobnosti Prof. MUDr. Pavla ŠTEINERA, DrSc. (*28. 3. 1908 +4. 6. 1969)


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 8, s. 488-489.
Kategorie: Osobní zprávy

K histórii medicíny na Slovensku patria predovšetkým aj jej významné osobnosti. Prof. Šteiner nepochybne patrí medzi najväčšie osobnosti martinskej, slovenskej aj Československej chirurgie.

Bol vynikajúcim hrudným chirurgom, kardiochirurgom, cievnym a všeobecným chirurgom. Svoju chirurgickú kariéru začínal v Bratislave a bol žiakom prof. Kostlivého. Potom pracoval 7 rokov v Londýne, odkiaľ sa vrátil na Slovensko roku 1945. Bol prvým vedúcim Katedry chirurgie bývalého Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov v Martine a neskôr zakladateľ Chirurgickej kliniky JLF UKo a prvým vedúcim Katedry chirurgických disciplín JLF UKo v Martine. Priority: vykonal prvú operáciu srdca na Slovensku r. 1953, prvú úspešnú pulmonálnu embolektómiu v Československu a v strednej Európe r. 1968 a jeho žiaci prvú úspešnú intrapulmonálnu trombolýzu v Československu r. 1971 u akútnej masívnej pľúcnej tromboembólii.

Profesor Šteiner sa narodil sa 28. marca 1908 v Bratislave a zomrel 4. júna 1969 na Sliači. Gymnázium navštevoval v Bratislave. Študoval na lekárskej fakulte v Prahe, Viedni, Paríži a Bratislave. Promoval v roku 1932. Popri medicíne vyštudoval aj filozofiu, v roku 1933 získal doktorát filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Prvý rok pracoval na Internej klinike v Bratislave, v roku 1933 na Chirurgickom oddelení Vojenskej nemocnice v Bratislave. V roku 1934 nastúpil na Chirurgickú kliniku prof. Kostlivého, kde pracoval do roku 1939. Dňa 9. decembra 1938 tu získal chirurgickú špecializáciu. Vo februári 1939 emigroval do Anglicka, kde nostrifikoval. Tam až do roku 1945 pracoval ako vojenský chirurg. Najprv viedol traumatologické oddelenie St. Olave Hospital a neskôr chirurgické oddelenie Mild End Hospital v Londýne. Jeho odborné úspechy boli korunované udelením titulu člena Kráľovskej chirurgickej spoločnosti (FRCS). Po príchode do Anglie, zanechal súťažné plávanie – mal 30 rokov! – a venoval sa plne chirurgii. Videl veľké rozdiely, ktoré boli v medicíne v Anglicku a zvyšku Európy. Pochopil význam predoperačnej a pooperačnej starostlivosti, dôležitosti poznania fyziológie a patofyziológie pre operatéra, potrebu experimentálnej chirurgie, ale najviac ho prekvapila činnosť anesteziológov. Kým v Bratislave na klinike anestéziu éterom cez Ombrédanovú masku dávala obvykle rádová sestra alebo najmladší z lekárov, v Anglii už vtedy robili endotracheálnu anestéziu, mali respirátory, užívali relaxanciá a anesteziológovia boli kvalifikovaní odborníci. Za 7 rokov v Anglii pracoval vo viacerých nemocniciach Londýna a keďže bola vojna a Londýn bombardovali, hodne robil na traumatológii, ale hlavným jeho záujmom bola hrudná chirurgia, čo vtedy boli hlavne výkony na pľúcach, ktoré sa robili najmä v Brompton Hospital.

Do vlasti sa vrátil vo februári 1945, a to do Košíc, kde viedol chirurgické oddelenie Štátnej nemocnice do roku 1946. V septembri 1946 nastúpil do funkcie primára chirurgického oddelenia v Martine. V roku 1957 založil Chirurgickú katedru Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov. V roku 1961 habilitoval na docenta chirurgie. V roku 1962 významne prispel k založeniu tretej lekárskej fakulty na Slovensku a stal sa vedúcim jej Chirurgickej katedry. Pod jeho vedením sa chirurgické oddelenie pretvorilo v roku 1967 na Chirurgickú kliniku. Túto viedol až do svojej neočakávanej smrti v roku 1969. V roku 1967 obhájil titul doktora vied a bol menovaný profesorom chirurgie. Prof. Šteiner bol jedným zo zakladateľov modernej chirurgie a slovenskej kardiochirurgie. V roku 1952 začal vykonávať katetrizácie srdca a v apríli 1953 sa pod jeho vedením vykonala prvá úspešná operácia mitrálnej stenózy srdca (komisurolýza) na Slovensku. Bola to teda prvá plánovaná operácia srdca na Slovensku. Prof. Šteiner bol jedným z tých, ktorí zavádzali do praxe prístroj pre mimotelový krvný obeh. V roku 1968 ako prvý v Československu a v strednej Európe vykonal úspešnú embolektómiu z pľúcnej artérie pomocou mimotelového obehu. Pod jeho vedením sa na Chirurgickom oddelení v Martine vykonalo množstvo operácií srdca. Ešte predtým ako rozbehol kardiochirurgiu, zaviedol chirurgickú liečbu pľúcnej tbc. Operácie pľúc chodieval robiť aj do Tatranskej Polianky.

Vychoval mnoho významných slovenských chirurgov, z nich viacero primárov. K jeho žiakom patria: prim. MUDr. Anton Haninec, prim. MUDr. Karol Chrenko, prim. MUDr. Dezider Šajgalík, prim. MUDr. Dalibor Kulíšek, Doc. MUDr. Jozef Slameň, CSc., prim. MUDr. Anton Biringer, prim. MUDr. Milan Chalupa, CSc., prim. MUDr. Fedor Medla, Doc. MUDr. Ján Junas, CSc., prim. MUDr. Jaroslav Vaňa, Doc. MUDr. Jozef Palenčár, CSc., Doc. MUDr. Peter Matis, CSc., Doc. MUDr. Fridolín Zavarský, CSc., prim. MUDr. Vladimír Pavlík, CSc., Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc., Doc. MUDr. Štefan Zboja, CSc., Doc. MUDr. Ján Mikler, CSc., MUDr. Milan Moravčík, prim. MUDr. Štefan Haninec, Prim. MUDr. Július Strmeň, prim. MUDr. Henrich Lifka, prim. MUDr. Arnold Obora. Po smrti prof. Šteinera v Martine ostali pracovať Doc. MUDr. Jozef Slameň, CSc., Doc. MUDr. Jozef Palenčár, CSc., Doc. MUDr. Fridolín Zavarský, CSc., Doc. MUDr. Ján Mikler, CSc., Doc. MUDr. Ján Junas, CSc. (neskôr sa špecializoval na dejiny medicíny). Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. sa vrátil do Martina r. 2000 na Chirurgickú kliniku MFN a JLF UK, kde pôsobí doteraz.

Prof. Šteiner bol tým, kto priniesol Kostlivého chirurgickú školu do Martina a prostredníctvom množstva svojich žiakov aj do ďalších regiónov Slovenska. Žiaci prof. MUDr. Šteinera., DrSc., obsadili tieto pracoviská v jednotlivých regiónoch Slovenska: prim. MUDr. Karol Chrenko – Chirurgické oddelenie NsP v Ružomberku, prim. MUDr. Vladimír Pavlík, CSc. – Chirurgické oddelenie NsP v Čadci, prim. MUDr. Dezider Šajgalík – Chirurgické oddelenie NsP v Rimavskej Sobote, prim. MUDr. Jaroslav Vaňa – Chirurgické oddelenie NsP Příbram, Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc. – Chirurgické oddelenie NsP v Lučenci (1975–2000), Doc. MUDr. Štefan Zboja, CSc. – Klinika plastickej chirurgie v Bratislave, Doc. MUDr. Peter Matis, CSc. – I. chirurgická klinika LF UKo Bratislava, prim. MUDr. Štefan Haninec – Chirurgické oddelenie NsP Trstená, prim. MUDr. Henrich Lifka – Chirurgické oddelenie Handlová, prim. MUDr. Arnold Obora – Chirurgické oddelenie Krupina. Z publikácií prof. Šteinera sú významné najmä dve monografie: Predoperačná a pooperačná starostlivosť (1955) a Klinická fyziológia pre chirurgov (1966). Uverejnil vyše 70 odborných štúdií a vedeckých prác s dôrazom na kardiochirurgiu a resuscitáciu a odprednášal množstvo odborných prednášok doma aj v zahraničí. V roku 1967 mu bol udelený titul Rad práce.

Prof. MUDr. Šteiner, DrSc., patril medzi výnimočné a známe osobnosti vtedajšej medicíny a chirurgie v Československu a v Európe. Mal dobré kontakty aj s takými známymi svetovými osobnosťami ako bol prof. Dr. Charles Dubost v Paríži, prof. Dr. Imre Littmann v Budapešti a prof. Rapant v Olomouci.

Prof. Šteiner bol zástancom fyziologického a jemného operovania. Vyžadoval hlboké medicínske vedomosti, zručnosť, aktivitu a presadzoval aj experimentálnu chirurgiu popri klinickej praxi. Tvrdil, že chirurg je v podstate operujúci internista. Prof. Šteiner bol nielen vynikajúcim chirurgom, ale aj športovcom. Bol mnohonásobným reprezentantom Československa v plávaní a vodnom póle a držiteľom 38 rekordov. Desať rokov (od roku 1929) bol majstrom ČSR v plávaní na 100 m voľný spôsob. Bol reprezentantom ČSR vo vodnom póle, pričom sa aktívne zúčastnil dvoch olympiád – 1928 v Amsterdame a 1932 v Los Angeles. Za tieto výsledky mu bol udelený titul Zaslúžilý majster športu.

Prof. MUDr. Šteiner, DrSc., požíval veľkú úctu a obdiv u svojich spolupracovníkov a širokej lekárskej verejnosti, ktorí si ho vážili za jeho nadčasovosť, široký rozhľad a vynikajúcu chirurgickú erudíciu a ľudskosť. Prof. Šteiner si vedel vždy vybrať perspektívnych a dobrých spolupracovníkov, dbal o ich výchovu a erudíciu a umožňoval im aj zahraničné stážové pobyty v Európe. Jeho všestranná aktívna znalosť cudzích jazykov: angličtiny, francúzštiny, nemčiny, maďarčiny a ruštiny, a vysoká odborná erudícia vzbudzovali u všetkých atestantov veľký rešpekt, ako aj strach zo skúšky. Pričom bol vždy veľmi ľudský, demokratický a prívetivý. Veľa nehovoril, ale viacej urobil, veľa nesľuboval, ale viacej dokázal. Mal veľké pochopenie pre experimentálnu chirurgiu, pre vedu a výskum. V improvizovaných priestoroch zriadil Experimentálnu chirurgiu v Martine.

Prof. Šteiner bol vždy kolegiálny a priateľský. Stimuloval pozitívne aj medziľudské vzťahy a dobrú atmosféru v pracovnom kolektíve aj mimo práce. Na jeho počesť sa organizujú pravidelne Šteinerove chirurgické dni v Martine.

28. 3. 2013 bolo presne 103 rokov od narodenia prof. MUDr. Pavla Šteinera. Odkaz prof. Šteinera je pre mladú i staršiu chirurgickú generáciu stále aktuálny pre jeho húževnatosť, usilovnosť, vysokú erudíciu, starostlivosť o výchovu mladých lekárov, kolegialitu a dobré medziľudské vzťahy. 

Prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.

Chirurgická klinika JLF UKo a UNM

Kollárova 2

036 59  Martin

Slovenská republika


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 8

2011 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se