Recenze


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 11, s. 622-623.
Kategorie: Recenze

Ivan Šimkovic: Začiatky a rozvoj chirurgie srdca na Slovensku

Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2007, 240 s. ISBN 978-80-224-0956-8

Prof. MUDr. Ivan Šimkovic, DrSc., nestor slovenských chirurgov, významný a uznávaný kardiochirurg, jeden zo zakladateľov a tvorcov kardiochirurgie na Slovensku, po svojich dnes možno povedať klasických monografiách z oblasti kardiochirurgie vydaných v roku 1961, 1966 a 1996 napísal štvrtú spomienkovú monografiu „Začiatky a rozvoj chirurgie srdce na Slovensku“, ktorá vyšla v máji 2007. Táto kniha obohatí našu odbornú medicínsku literatúru v oblasti chirurgie srdce u chorých detského i dospelého veku z historického pohľadu jej začiatkov a rozvoja vo svete, ale hlavne na Slovensku ako súčasti bývalej ČSR a súčasnej SR. Na základe bohatého niekoľko deseťročného pôsobenia v oblasti experimentálnej a klinickej kardiochirurgii, vysokej erudícii vo všeobecnej chirurgii a kardiochirurgii, mimo-riadnej pracovitosti a usilovnosti s pamäťovými danosťami prof. Šimkovic vo svojej monografii veľmi vecne popisuje dynamický rozvoj kardiochirurgie na Slovensku a vo svete. Nezabúda na osobnostné ani na charakterové vlastnosti ľudí, ktorí sa o rozvoj kardiochirurgie na Slovensku a vo svete v rôznych spoločensko-ekonomických podmienkach zaslúžili a prezentuje na tento historický vývoj svoj vlastný subjektívny pocit aj názor. Zdôrazňuje, že rozvoj kardiochirurgie bol podmienený špecifickým technickým výskumom a pokrokom v oblasti prístrojovej techniky a zobrazovacích metód. Uvádza aj vlastný záujem a zanietenosť o tieto poznatky, využiť a získať pre ich uplatnenie a aplikáciu pre rozvoj kardiochirurgie na Slovensku vhodných spolupracovníkov z oblasti technických vied ale aj výroby.

Voľba jednotlivých kapitol monografie svedčí o snahe autora podať obraz o dobe, v ktorej sa kardiochirurgia začala rozvíjať a o ľuďoch, ktorí sa o tento rozvoj od experimentu až po zavedenie do klinickej praxe zaslúžili.

Kniha začína úvahou „Pár viet na úvod“, ktorú napísal prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., podpredseda SAV.

Vo vlastnom úvode sa autor stručne dotýka histórie chirurgie v antike i neskoršie a uvádza vhodné časové obdobie pre rozvoj kardiochirugie po druhej svetovej vojne a na začiatku 50. rokov a neskorších desaťročí minulého storočia. Na začiatku monografie je kapitola „Moje korene“ a kapitola „Štúdium medicíny“. V kapitole „Začiatky práce v chirurgii“ je popísaná autorova práca a pobyt po jeho nástupe na chirurgickú kliniku Štátnej nemocnice v Bratislave v roku 1944 aj so spomienkami a skutočnosťami na personálne, organizačné i odborné chirurgické pomery v tejto dobe na tomto pracovisku. Ďalšie kapitoly „Prvé úspešné operácie vrodených chýb srdca“, „Osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju chirurgie srdca“, „Prvé operácie vrodených chýb srdca“ podávajú historický prehľad uvedených tematík rozvoja kardiochirurgie na Slovensku a vo svete, s uvedením osobnosti, ktoré sa o tento rozvoj zaslúžili. Rozvoj kardiochirurgie na Slovensku veľmi úzko súvisí s II. chirurgickou klinikou LF UK v Bratislave, túto skutočnosť dokumentuje kapitola „Začiatky II. chirurgickej kliniky“. Sú tu uvedené osobné spomienky autora na politické a ideologické pomery doby, keď vznikala a sa rozvíjala kardiochirurgia na Slovensku. O histórii chirurgického riešenia mitrálnych stenóz v USA, Anglicku a v ČSR hovorí kapitola „Operácia mitrálnej stenózy bez ECC“. Problematike historického vývoja prístroja pre náhradu srdca a s ním spojené okolnosti v experimente i v klinickom použití vo svete aj na Slovensku popisujú kapitoly „Začiatky mimotelového obehu krvi“, „C. Walton Lillehei“, „Prvé operácie pomocou prístroja v celosvetovom meradle“, „Konštrukcia prístroja v Bratislave“ a „Prvé operácie pomocou prístroja v ČSSR“. Je tu popísaná história nahrádzania srdcových slopni aortálnymi alotransplantáciami a transplantácie srdce v experimente a v klinike vo svete i na Slovensku. Autor venuje pozornosť embólii a. pulmonalis a histórii jej chirurgickej liečby. Spolupráca kardiochirurgov II. chirurgickej kliniky s kardiochirurgami Gruzínska je popísaná v kapitole „Tbilisi“. Svoj študijný pobyt v USA v rokoch 1967–1968 popisuje v kapitole „Houston a Texas Medical Center“. Významných predstaviteľov americkej kardiochirurgie chrakterizuje kapitola „M. De Bakey a D. A. Cooley“. Kapitola „Prvá transplantácia srdca v ZSSR“ sa venuje histórii rozvoja kardiochirurgie v bývalom Sovietskom sväze hlavne v oblasti experimentálnej. Z hľadiska historického vývoja podrobne sa tu uvádza história rentgenologického zobrazenia koronárnych tepien – koronarografie ako aj rozvoj chirurgickej liečby ischemickej choroby srdca od prvých začiatkov až po súčasnosť. V kapitole „Vrodené vady srdca“ sú popísané jednotlivé vrodené srdcové chyby s vhodnou obrazovou dokumentáciou, začiatky ich chirurgickej liečby a ďalší rozvoj až do súčasnosti. Posledná kapitola je venovaná získaným chybám srdca s uvedením vlastného klinického materiálu operácii poranení srdca, konstriktívnej perikarditidy, chlopňového aparátu, myxómu srdca, ischemickej choroby srdca, rupturovanej sinus Valsalvaea a operácii hrudnej aorty. Zoznam publikácii obsahuje 251 citácii.

Monografie končí doslovom „Rozprávanie o prof. Ivanovi Šimkovicovi“, ktorý napísal prof. MUDr. Jaroslav Siman, CSc., emeritný prednosta Kliniky detskej chirurgie DFNsP v Bratislave.

Kniha svojím obsahom a formou podania spĺňa cieľ, ktorý si autor stanovil. Poslúži všetkým súčasným lekárom, ďalším generáciám lekárov a poslucháčom medicíny, ale i všetkým, ktorí sa o uvedenú problematiku zaujímajú.

Prof. MUDr. Július Vajó, DrSc.

II. chirurgická klinika

FN LP, LF UPJŠ Košice, SR


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2007 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se