Zápis z Valné hromady České chirurgické společnosti ČLS JEP 15. 12. 2006, Aula, Ústřední vojenská nemocnice Praha


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 1, s. 53-58.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Počet přítomných registrovaných účastníků: 133 členů ČCHS

Prof. Ryska přivítal přítomné a seznámil je s programem, který byl schválen účastníky bez připomínek.

I. Zpráva o činnosti výboru v roce 2006.

Prof. Ryska připomenul přítomným body k řešení, které vzešly z loňské Valné hromady a na kterých výbor pracoval v průběhu roku 2006 (viz zápis z Valné hromady 2005).

Zásadní směry činnosti výboru ČCHS v roce 2006:

 • Dokončit 0. verzi „Doporučených postupů“

Doporučené postupy byly napsány, proběhla dvoustupňová oponentura, byla jmenována redakční rada, postupně se zařazují editované texty na www stránky k veřejné diskusi.

 • Akreditace chirurgických pracovišť

Akreditace chirurgických pracovišť – kritéria udělení – 1. a 2. typ, posuzování žádostí, které předává MZ, probíhá průběžně, více informací v samostatném bodu programu – prof. Antoš.

 • www stránky

Denní návštěvnost 150–170 přístupů, aktuální informace o činnosti výboru jsou včas na webovou stránku vyvěšovány včetně stanovisek výboru k zásadním otázkám či problémům chirurgů. Dále jsou uveřejňována jednání se ZP, o probíhající akreditaci chirurgických pracovišť apod. Webové stránky jsou pro ČCHS finančně přínosné. Nedostatky jsou zřejmé na zelené stránce – informace pro laickou veřejnost. Chybí původně plánované informace o chirurgických onemocněních.

 • ZP

O jednání se ZP je výbor průběžně informován dr. Votočkem, který pravidelně na výbor dochází – viz odpolední bod jednání Valné hromady.

 • Rozhledy v chirurgii

Rozhledy v chirurgii zaznamenávají výrazné zlepšení kvality textů, zvyšování zájmu o publikování. Nový systém financování přispěl poprvé v průběhu posledních let k pozitivní bilanci našeho časopisu.

 • European Surgery

Doposud se nepodařilo s vydavatelem časopisu výrazněji snížit cenu preskripce časopisu, která je pro naše chirurgy neakceptabilně vysoká. Je třeba výrazně zvýšit publikační aktivitu našich členů.

 • Počet členů a jejich věkové složení

počet členů průběžně narůstá a to zejména z mladých věkových skupin

srovnání věkového složení 2005 a 2006 v %:

jp_2249_f_1
jp_2249_f_1

IV. slovensko-český chirurgický kongres

Konal se v září, v Nitře (SR), hojná účast členů ČCHS. Vysoká aktivní účast členů ČCHS na přednáškách. Kongres byl hodnocen pozitivně, byl nepochybně odborným přínosem pro řadu kolegů, organizátorům bylo odesláno poděkování jménem výboru ČCHS.

 • Příprava Středoevropského chirurgického kongresu

Organizace probíhá podle plánu, informace a webová adresa je k dispozici na webových stránkách ČCHS.

 • Odborné akce ČCHS

Výbor byl garantem řady akcí, které proběhly v roce 2006. Přehled odborných akcí ČCHS je k dispozici na www stránkách, kde je možné se i ihned registrovat.

 • Postgraduální vzdělávání

Probíhá řada kurzů, které organizují a financují firmy, výbor je odborným garantem. Seznam kurzů – viz web ČCHS.

 • ZP – Min. zdravotnictví – sdílení kódů, práce na novém sazebníku

Výbor v průběhu celého roku aktivně pracoval na sdílení kódů s jinými odbornými společnostmi, zástupce ČCHS byl přítomen na jednáních se ZP. Opakovaně byla vydávána Stanoviska výboru, bylo napsáno několik odpovědí na dopisy z MZ. Vše je přístupno na webu.

 • Práce jednotlivých sekcí

Výbor podporuje myšlenku, aby sekce pracovaly samostatně a vítá jejich aktivitu. Podrobná zpráva o činnosti sekcí, bod programu – doc. Šváb.

 • Medical Tribune

Každý člen ČCHS bude dostávat výtisk MT pravidelně za cenu jedné koruny, částku uhradí ČCHS. S prvním číslem obdrží každý člen informační leták, kde se může vyjádřit, zda má opravdu o odběr časopisu zájem.

 • Stanovy ČCHS

Výbor opakovaně diskutoval o změnách stanov a dospěl k názoru, že určité změny by byly přínosem pro ČCHS. Samostatný bod – doc. Havlíček.

 • Vznik Společnosti intenzivní medicíny

Výbor se v rámci možného snažil o agresivní informační kampaň o nutnosti aktivní i pasivní účasti chirurgů v této společnosti (problém s nedostatečnou e-mailovou databází členů ČCHS a s databází primářů chirurgických pracovišť ČR). Výbor doporučil dva členy ČCHS do voleb společnosti.

 • Onkochirurgie

V roce 2007 stojí před výborem velký úkol – zvýšit ohodnocení chirurgických onkologických výkonů ve srovnání s platbou za chemoterapii.

 • Výzkum v chirurgii

Prof. Ryska informoval přítomné o změnách v IGA a o činnosti GA ČR.

Předsedou IGA je předseda ČLS JEP, byly personálně vyměněny oborové komise, všechny došlé návrhy Grantů byly probrány a byly posuzovány individuálně podle jejich úrovně. IF není jediným kritériem k hodnocení kvality grantového projektu či závěrečné zprávy. Administrativní chyby, event. chybně vyplněné formuláře poprvé v historii IGA nebyly důvodem pro vyřazení grantového projektu. Byl zrušen finanční strop. IGA nepřistoupila na to, aby projekty byly více než tříleté. Tématicky by měly být zaměřené na aplikované studie. GAČR – práce spíše experimentální, směrovány do bazálního výzkumu. Je možné žádat o pětileté projekty. Rovněž nebyl stanoven finanční strop jednotlivého projektu.

Dále prof. Ryska informoval přítomné o aktuálních problémech výboru ČCHS:

 • jednání s ostatními odbornými společnostmi: ČOS, ČGS, SIM,
 • doporučené postupy – dokončení 0. verze,
 • akreditace chirurgických pracovišť k postgraduální výchově chirurgů – dokončení,
 • postgraduální výchova s pomocí zdravotnických firem – pokračování,
 • ZP – pokračování v jednáních,

Změna stanov ČCHS.

Stanoviska

K akreditacím a k novému zákoníku práce (přesčasové hodiny) jsou na webu ČCHS.

Před výborem ČCHS dále zůstává jedním z hlavních úkolů: Zlepšit postavení chirurgické společnosti a tím i chirurgů.

Prof. Ryska apeloval na zvýšení aktivity chirurgů při všech snahách o změny v postavení chirurga jak ve společnosti, tak mezi ostatními obory. Aktivní zájem jednotlivých chirurgů o dění ve zdravotnictví je nutný.

Zpráva o činnosti výboru ČCHS za období 1/2006 – – 12/2006 byla účastníky Valné hromady schválena.

II.

Doc. Šváb seznámil přítomné s činností jednotlivých sekcí ČCHS v roce 2006:

Sekce koloproktologická

Sekce koloproktologické společnosti má 226 členů. Výbor sekce je devítičlenný, předsedou byl znovu zvolen prof. Hoch. Zprávy z činnosti sekce a výboru jsou součástí zpráv na pravidelném Pracovním dnu, který se konal 12. prosince 2006. Výbor sekce v minulém období věnoval velké úsilí osamostatnění sekce jako odborné společnosti. Posléze pochopila současnou tendenci výboru ČCHS neštěpit chirurgickou společnost tak, aby nedošlo k oslabení ČCHS a jejího výboru, který usiluje o prosazení a úpravu postavení chirurgie ve značně měnlivé politické a ekonomické situaci a pro jednání s pojišťovnami, s MZd a dalšími orgány. Výbor ČCHS je připraven nadále prosazovat koloproktologii jako chirurgickou specializaci. Stejně jako další sekce, výbor koloproktologické sekce spolupracuje na tvorbě doporučených postupů, při vypracovávání znaleckých posudků apod. Účastnil se kongresů Středoevropského klubu pro koloproktologii v Kaunasu, v Piešťanech, v Bělehradu, v Lodži a v Grazu. Členové výboru se aktivně podíleli na založení Evropské federace pro kolorektální karcinom. Doc. Skřička byl zvolen pro rok 2008 prezidentem Evropské koloproktologické společnosti. Prof. Hoch a doc. Skřička se stali členy redakčních rad časopisů s koloproktologickou tématikou v zahraničí.

Sekce hrudní chirurgie

Sekce hrudní chirurgie patří k již tradiční sekci ČCHS. Má 25 členů.

Předsedou sekce je prof. Pafko. Sekce sleduje činnost všech pracovišť zabývajících se hrudní chirurgií a vede přehled prováděných výkonů. Sekce zve 2x ročně přednášející z ciziny.

Sekce mladých chirurgů

Sekce mladých chirurgů vznikla v roce 2004 a sdružuje české a slovenské chirurgy do 40 let věku. Výbor sekce je tříčlenný a volený na čtyřleté období. Předsedou je dr. Šimša.

Cílem sekce je organizovat odborná setkání mladých chirurgů, dbát na zvýšení jejich podílu na odborném životě české chirurgické obce a jejich zastupování v oblasti postgraduálního vzdělávání. Má 72 členů.

Sekce založila vlastní webové stránky, od 1. 1. 2007 budou propojené s webovými stránkami ČCHS. Sekce uskutečnila ve dnech 15. a 16. června 2006 VI. dny mladých chirurgů v Seči u Chrudimi. 3. listopadu organizovala „Pracovní den mladých chirurgů v Sádkách u Třebíče“.

Spolupracuje na organizaci workshopů endošití ve FN v Motole a laparoskopií na kadáverech ve FNKV.

Společně s výborem ČCHS a firmou Johnson a Johnson vyhodnocuje soutěž o nejlepší odbornou práci mladých chirurgů.

Sekce miniinvazivní chirurgie

Sekce miniinvazivní chirurgie má 356 členů, předsedou výboru je doc. Dostalík, výbor se sešel v roce 2006 2x. V minulém roce se uskutečnilo Slovensko-česko-polské sympozium 1.–3. 2. v Žilině a Konference miniinvazivní chirurgie 2.– 3.11. v Ostravě.

Členové sekce se účastnili 10. světového kongresu a současně 14. evropského kongresu laparoskopické chirurgie v Berlíně v září 2006. Průběžně probíhaly kurzy miniinvazivní chirurgie v Třinci, Olomouci, Ostravě, v Neratovicích a v Jablonci.

Členové sekce průběžně publikovali v odborném tisku, řada členů se aktivně účastnila na odborném programu světového laparoskopického kongresu a na mezinárodním kongresu v Ljublani.

Sekce bariatrické chirurgie

Bariatrická sekce má nyní 40 členů. V roce 2006 se sešla 5x. Sekce schválila doporučené postupy pro bariatrickou chirurgii. Předseda sekce prof. Fried byl zvolen v letošních volbách také za místopředsedu České obezitologické společnosti ČLS JEP. Bariatrická sekce se spolupodílela na organizaci Českého obezitologického kongresu.

Členové sekce se aktivně zúčastnili na mnoha českých i zahraničních kongresech a v roce 2006 přednesli či publikovali kolem 50 sdělení s bariatrickou problematikou. Předseda sekce se aktivně účastní na tvorbě „Doporučení“ Evropského parlamentu o boji proti obezitě.

Sekce je jedním ze členů Evropské expertní komise (zastoupena dvěma delegáty – Fried, Hainer), která vypracovala „Evropské Guidelines pro léčbu morbidní obezity“. Sekce má vypracovaný plán aktivní účasti svých členů při řešení problematiky prevence a léčby obezity jak na české, tak i na evropské půdě i v roce 2007.

Sekce hepatopankreatobiliární chirurgie

Společnost HPB chirurgie byla založena v roce 1992 a v současné době má 520 členů. Společnost vydává vlastní časopis Bulletin HPB chirurgie, 4 čísla v roce. V roce 2006 bylo publikováno 14 původních, 13 přehledných, 21 kazuistických prací s 2 zprávami z kongresů a studijních pobytů. Společnost uspořádala 2 vědecké konference: XV. jarní setkání v Lokti n/Ohří – Multidisciplinární přístup k léčbě krvácení do GIT a Jednodenní sympozium v Praze – Komplexní léčba jaterních metastáz Kr-Ca.

Členové společnosti se aktivně zúčastnili 8 kongresů v zahraničí a přednesli 12 přednášek. Publikovali dalších 8 sdělení formou posterů. Členové společnosti se aktivně podíleli na tvorbě, oponentuře a redakci celkem 15 „Doporučených postupů ČCHS“. Předsedou sekce je nadále dr. J. Pantoflíček.

Sekce ambulantních chirurgů

Sekce se sešla během minulého roku 2@ a na celostátním sjezdu v květnu 2006 v Hustopeči na chirurgických dnech ambulantních lékařů. Má 200 členů. Sekce jednala opakovaně se ZP o nasmlouvání sdílených kódů pro ambulantní chirurgy a možnosti vykazování screeningových vyšetření prsu na chirurgickým ambulancích. Předsedou sekce je prim. Knajfl.

Sekce intenzivní péče

V listopadu 2006 byl zvolen 10členný výbor sekce intenzivní chirurgie. Předsedou byl zvolen dr. Satinský. Výbor si určil úkoly pro nejbližší období: vypracuje návrh svého programu.

Část věnující se postavení intenzivní péče o chirurgické pacienty a její směřování bude přednesena doc. Vyhnánkem a dr. Satinským.

K 16. 11. 2006 bylo přihlášeno 662 členů.

(K sestavení zprávy byly použity písemné podklady ze zpráv předsedů jednotlivých sekcí a společností.)

III.

Hospodaření ČCHS

Doc. Gürlich přednesl za omluveného prof. Dudu zprávu o hospodaření ČCHS v roce 2005.

Rozpočet byl v roce 2006 plánován jako vyrovnaný, ale lze očekávat zisk, proto bude na rok 2007 plánován jako přebytkový.

IV.

Zpráva Revizní komise

Doc. Gürlich seznámil přítomné se zprávou Revizní komise. Na každém zasedání výboru byl vždy přítomen minimálně jeden člen RK. RK se seznámila se zprávou o hospodaření ČCHS, kterou předložil prof. Duda a nemá připomínek. Revizní komise v průběhu roku 2006 neřešila jedinou stížnost. RK nemá připomínek k činnosti výboru ČCHS.

V.

Stanovy ČCHS

Doc. Havlíček informoval přítomné o nutnosti několika změn a modernizace stanov ČCHS. Mimo jiné musí být připraven návrh nového volebního řádu. Nově musí být řešen statut regionálních kolegií, otázka volebního období pro členy výboru.

Veškeré diskuse nad návrhy změn ve Stanovách ČCHS budou probíhat přes „modrou“ webovou stránku ČCHS v průběhu roku 2007.

Diskuse

Prof. MUDr. K. Novák, DrSc., požádal o vysvětlení několik nesrovnalostí ve zprávě výboru: počet členů v roce 2005 a v roce 2006, vidí rozpor mezi prezentovanými absolutními čísly a informacemi o příjmech z členských poplatků, vyjádřil nesouhlas s organizováním Středoevropského kongresu v Praze. Dále požádal o vysvětlení, proč ČCHS neorganizuje Český chirurgický kongres v příštím roce.

Prof. MUDr. M. Ryska, CSc., uvedl: rozpor mezi uvedeným počtem členů ČCHS a příjmy z členských poplatků je z důvodu „neplatičů“, kterých sice není mnoho, ale vyskytují se. Vzhledem k tomu, že se k nesouhlasu o organizování Středoevropského chirurgického kongresu v Praze nepřidal nikdo další z přítomných, bude výbor v jeho organizaci pokračovat. Český chirurgický kongres je plánován v souladu se stanovami v roce 2008.

Program Valné hromady pokračoval mimo program vystoupením prim. Knajfla. Dr. Knajfl ve svém diskusním příspěvku informoval přítomné chirurgy o dvou problémech, které se týkají ambulantní chirurgie jak v nemocnicích tak v terénu.

Z popudu sekce ambulantní chirurgie byla výborem ČCHS ustanovena skupina ve složení prof. Pafko, prim. Winkler, prim. Knajfl, kteří budou vyjednávat s odpovědnými zástupci o otázkách souboru kódů výkonů prováděných v běžných chirurgických ambulancích a vykazování kódu screeningového vyšetření prsů. Při koncepci a vypracovávání prvního Sazebníku výkonů totiž chirurgové nevyvinuli dostatečné úsilí, aby výkony běžně prováděné v chirurgických ambulancích zpracovali a zahrnuli pod kapitolu 501, což by odpovídalo poslání chirurgie jako základního oboru a zároveň frekvenci, s jakou tyto kódy ambulantní chirurgie vykazuje. Určitou liknavostí došlo k tomu, že pro ambulantní chirurgii je možno pod kapitolu 501 zahrnout pouze 11 kódů, ačkoliv chirurgická ambulance je schopna vykazovat více jak 100 dalších kódů, které spadají pod jiné odbornosti a jsou tudíž sdílené. Této skutečnosti, umocněné ještě tím, že formálně chybí podpisy zástupců jednotlivých odborností na registračních listech, využívají pojišťovny a odmítají nasmlouvat zdravotnickým zařízením tyto kódy při uzavírání nových smluv. Výbor ČCHS doporučuje proto při jednání s pojišťovnami prosazovat do nového generálního jednání o sdílení výkonů vycházet z dosavadní praxe. Druhou závažnou otázkou je vykazování screeningového kódu mamografického vyšetřování prsu žen příslušného věkového rozpětí. Zatím může chirurg využívat kód diagnostický, který se však netýká asymtomatických žen a které je chirurg povinen též vyšetřit. Vzhledem k tomu, že se chirurgové tradičně a nejkvalifikovaněji chirurgií prsu zabývají, je opět výsledkem nedostatečné obhajoby z řad chirurgů a záměrem zúčastněné prim. péče postupně je z prsní problematiky vytlačit. Pověřená skupina již započala jednání a obrátila se celou chirurgickou obec o podporu v jednáních. Z reakce na tuto informaci a z diskuse vyplynulo, že chirurgové jsou v těchto bodech názorově jednotní a zavazují jmenované kolegy k dalším jednáním.

V diskusi bylo upozorněno na mnoho problémů s vykazováním na všech chirurgických pracovištích. Prof. Ryska požádal přítomné, aby konkrétní problémy směřovali přes webovou stránku ČCHS k rukám dr. Votočka.

VI.

K sekci intenzivní medicíny a k nové společnosti pro intenzivní medicínu

Aktuální informaci o sekci Intenzivní medicíny přednesl doc. Vyhnánek.

Sekce zůstává z důvodu homogenity členské základny a nutnosti vlivu chirurgů na oborové JIPy pod ČCHS JEP. Doc. Vyhnánek upozornil na nutnost, aby každý operační obor měl svůj oborový JIP.

Dr. Satinský – nově zvolený předseda sekce – seznámil přítomné s vizí sekce do nejbližšího období – všeobecný konsenzus na postavení Intenzivní péče v chirurgii.

Přečetl návrh textu Stanoviska Valné hromady k otázce postavení Intenzivní péče v chirurgii:

ČCHS na své Valné hromadě, konané dne 15. 12. 2006, přijala usnesení o postavení intenzivní péče v chirurgii. ČCHS vyjadřuje přesvědčení, že intenzivní péče je nedílnou součástí chirurgie. Tuto péči zajišťují oborové – chirurgické jednotky intenzivní péče, organizačně patřící pod chirurgické pracoviště. Jedině chirurg je plně zodpovědný za chirurgického pacienta v intenzivní péči.

Text v tomto znění byl jednomyslně schválen účastníky Valné hromady.

Na závěr tohoto bodu proběhla diskuse, kde bylo poukázáno na problém mezi malými a velkými nemocnicemi. Přítomní byli opět požádání o směřování svých připomínek přes webovou stránku ČCHS.

VII.

Jednání se ZP

Dr. Votoček informoval přítomné o jednáních se ZP. Čeká se na nový sazebník výkonů, ale vzhledem k liknavé práci MZ je datum vydání nejasné. Pojišťovny přislíbily akceptovat sdílení těch kódů mezi odbornými společnostmi, které se na tomto sdílení dohodnou.

Dr. Votoček seznámil přítomné s návrhem textu Stanoviska, který byl schválen výborem ČCHS:

Chirurgická společnost považuje za zcela oprávněný požadavek, aby u urgentních výkonů, zvláště pak operačních, prováděných v nočních hodinách a o víkendech či svátcích, byla zdravotním pojišťovnám účtována a jimi proplácena i bonifikace za práci mimo běžnou pracovní dobu tak, jako je to v některých jiných odbornostech (praktičtí lékaři, home care). Chirurgická společnost ukládá výboru prosazovat tento požadavek v jednáních se zdravotními pojišťovnami v rámci dohodovacího řízení o novele Sazebníku lékařských výkonů.

Text v tomto znění byl jednomyslně schválen účastníky Valné hromady.

Dále dr. Votoček seznámil přítomné s návrhem dotazníku, který bude sloužit jako podkladový materiál o chirurgických pracovištích v ČR při jednáních na MZ a se ZP. Apeloval na primáře jednotlivých pracovišť, aby dotazník vyplnili pravdivě a rychle.

Na závěr bodu proběhla diskuse. Na webové stránce ČCHS bude aktivován samostatný odkaz jen na diskusi o ZP.

VIII.

Doporučené postupy chirurgických výkonů

Informace MUDr. J. Pantoflíčka – poznámky:

Aplikace mediko-legální

 • „Doporučený postup“ nemůže nahradit u soudu „Názor znalce“.
 • V žádném případě nenahrazuje „Znalecký posudek“.
 • Může být pouze uveden jako příklad „Obvyklého postupu“.
 • Interpretovat „Doporučený postup“ s citlivostí a diskrétností.
 • Rozhodnutí o léčebném postupu u individua je přímo závislé na klinických faktech a rozhodnutí týmu.
 • „Guideline is not constructed to serve as a standard of medical care“.

Historie tvorby doporučených postupů výborem ČCHS:

 • I/05 – III/05 – jmenný seznam doporučených postupů autorů a oponentů I. stupně
 • IV/05 – VIII/05 – tvorba doporučených postupů
 • VIII/05 – XI/05 – oponentura I. stupně – předání autorům
 • XI/05 – XII/05 – úprava podle připomínek oponentů
 • V/05 – oponentura II st. členy výboru ČCHS
 • VI – VIII/06 – ustanovení redakční rady – 5 členů
 • IX – XII/06 – redakce 12 doporučených postupů (A, B, H, I)
 • v přípravě redakce 8 doporučených postupů (K, L, P)
 • předpoklad dokončení VII – IX/07

Seznam Doporučených postupů:

 • A  – onemocnění štítné žlázy a příštítných tělísek (3)
 • B – onemocnění prsu (2)
 • C – onemocnění hrudníku (3)
 • D – onemocnění hrudního jícnu (2)
 • E – onemocnění distálního jícnu, žaludku a duodena (3)
 • F – onemocnění břišní stěny (3)
 • H – onemocnění žlučníku a žlučových cest (5)
 • I  – onemocnění pankreatu (3)
 • J – onemocnění jater (2)
 • K  – krvácení do horních částí GIT a portální hypertenze (2)
 • L – onemocnění sleziny (2)
 • M – onemocnění tenkého střeva a apendixu (4)
 • N – onemocnění tlustého střeva a konečníku (6)
 • O  – bariatrická chirurgie (1)
 • P – transplantační chirurgie (4)
 • T – traumatologie (5)
 • S  – prevence v chirurgii (4)
 • Z  – standardy ambulantní a jednodenní chirurgie (1)

Současné problémy při redakci doporučených postupů

 • Nejednotnost a nevyváženost jednotlivých doporučených postupů

přístup

obsah

 • Navázání na další odbornosti (gastroenterologie, onkologie)
 • Sdružení některých doporučených postupů
 • Oponentura III. stupně – chirurgická obec
 • Otázka počtu výkonů jednotlivých procedur (20-50-100)
 • Doba platnosti 1–4 roky
 • Doplnění literatury podle zásad hodnocení evidence (přístupnost zdrojů)
 • Doplnění stupně doporučení (ve 2. kole)X.

IX.

Akreditace chirurgických pracovišť na postgraduální výchovu chirurgů

Prof. Antoš seznámil přítomné o požadavcích EU na vzdělávání chirurgů:

 • vzdělávání musí probíhat na akreditovaném pracovišti

V ČR budou akreditovaná chirurgická pracoviště I.–III. typu.

 • I.  typ – absolvent bude pobývat na pracovišti prvního stupně 22 měsíců po zařazení do oboru, než přistoupí k týdennímu předatestačnímu kurzu, který bude ukončen písemným testem (dřívější 1. atestace)
 • II. typ – po úspěšném složení testu a po výběru specializace si lékař zvolí akreditované pracoviště II. stupně, kde bude pobývat na praxi před atestací, mimo specializovaných školení.
 • III. typ – Specializovaná pracoviště na specializovaná školení.

Do 15. 12. 2006 akreditační komise projednala 52 žádostí (odesláno na MZ bylo podle jejich informací těchto 52 žádostí) ze 169 chirurgických pracovišť v ČR. Pouze 21 nemocnic obhájilo akreditaci II. stupně. Prof. Antoš upozornil, že některé nemocnice neobhájily II. stupeň pouze z důvodů špatně či neúplně vyplněných formulářů. Akreditace je kontinuální proces, který se vyvíjí. Je možné znovu zažádat o vyšší stupeň akreditace kdykoliv.

Doporučení Akreditační komise ČCHS budou k dispozici na webových stránkách do začátku ledna.

MZ dosud nesehnalo finanční prostředky potřebné k úhradě nákladů atestantů i jejich školitelů. V současné době je proces vzdělávání chirurgů na „mrtvém bodě“.

X.

Rozhledy v chirurgii

Časopis je po dlouhé době v historii ziskový. Vytištění příspěvku trvá 3–6 měsíců.

Prof. Hájek upozornil na dodržování informací pro autory (v tištěné podobě jsou k dispozici v č. 12/2005), jinak je možné se s nimi seznámit na webové stránce ČLS JEP.

Požádal přítomné o vyšší aktivitu v odesílání příspěvků a upozornil přítomné na nutnost kvality nejen obsahu článku jako takového, ale i anglického Summary.

ZÁVĚR

Prof. Ryska poděkoval přítomným za účast, za příspěvky do diskuse a požádal je o aktivní spolupráci přes webové stránky ČCHS.

Na závěr Valné hromady předal Jedličkovu cenu doc. MUDr. J. Švábovi, CSc., kterému byla udělena výborem ČCHS za články v RvCH v roce 2005.

Zapsala: Radka Schrötterová

Kontrola: Prof. MUDr. M. Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2007 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se