Zápis z jednání schůze výboru ČCHS dne 14. 12. 2006.


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2007, roč. 86, č. 1, s. 51-52.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Místo konání: Břevnovský klášter

Přítomni členové výboru: prof. Antoš, doc. Czudek, doc. Havlíček, prim. Knajfl, prof. Pafko, prof. Ryska, doc. Šváb, prof. Třeška, prof. Vobořil, prof. Vomela, prim. Vraný, doc. Vyhnánek, prof. Wechsler

Přítomni členové revizní komise: doc. Gürlich, prim. Kubačák

Přítomni zvaní hosté: prof. Čapov, prof. Fried, prof. Hoch, dr. Pantoflíček, MUDr. Šimša, MUDr. Winkler

Omluveni: doc. Dostalík, prof. Duda

Neomluveni:

I.

Poděkování představitelům J&J za pomoc při organizování práce výboru ČCHS

Prof. Ryska jménem výboru poděkoval představitelům firmy J&J MUDr. Nebeské a ing. Hambálkovi za velkou pomoc výboru ČCHS v průběhu celého roku 2006. Přítomní vyjádřili naději, že i v roce následujícím bude tato spolupráce pokračovat.

II.

Kontrola zápisu 8. 11. 2006.

Doplnění:

Je jednáno o povolení screeningu onemocnění mammy s doc. Danešem.

V časopise Eva bude doplněno, že časopis zabývající se senologií je určen mimo jiné odbornosti i všeobecným chirurgům. Další číslo má vyjít v březnu. Do redakční rady bude navržen prim. Gatěk.

Zápis byl dále schválen bez připomínek.

III.

Jednání se ZP dr. Votoček

Probíhají jednání o zpřístupnění kódů sádrování a dotočení sádrového obvazu, zhruba v březnu má být dokončeno jednání se ZP a MZ o rouškování operačního pole, o použití UZ v chirurgii, srovnávají se mezioborové diference v ohodnocení stejných nebo podobných kódů. Diskuse prof. Pafka, doc. Vyhnánka nad žádostí některých odborných společností při sdílení kódů, které nemají odbornosti v atestační náplni. Je připravováno jednání mezi operačními obory na ZP o sdílení některých výkonů.

IV.

Informace o jednání o nemocnicích se ZP, ČLK na NZD – Středočeský kraj a Zlín

Doc. Šváb a doc. Vyhnánek informovali členy výboru o jejich účasti na jednání Komise výběrového řízení na zajištění ústavní péče podle zákona 48/1997 o veřejném zdravotním pojištění ve Středočeském a Zlínském kraji. Jmenovaní dva účastníci byli během jednání Komise seznámeni s referencemi vedení jednotlivých nemocnic v uvedených krajích a informacemi z pojišťoven.

Členové výboru ČCHS se domnívají, že chirurgická společnost je odborná společnost nikoliv organizační a výbor ČCHS považuje rozhodování za velmi složitý problém. V tak krátkém čase činit závažná rozhodnutí, jakými je jednání o reorganizaci zdravotnických zařízení v krajích, nepovažuje výbor za seriózní. Výbor ČCHS problém považuje za složitý, který je nutno řešit v celé šíři kontextu dat demografického vývoje, geografického rozvržení území spolu se správními úřady krajů, pojišťovnami a s lékařskou komorou. Vydané stanovisko výboru ČCHS bude adresováno na min. zdravotnictví.

V.

Program Valné hromady

  • A  – Předseda ČCHS zhodnotí činnost společnosti za poslední rok. Na Valné hromadě prof. Ryska navrhne vyhledání profesionálního manažera ČCHS a dá inzerát do Hospodářských novin.
  • B – Zpráva o sekcích je přijata, úprava stanov bude ohlášena plénu Valné hromady na základě diskuse, změny budou vyvěšeny na webu společnosti.
  • C – Informace o založení Společnosti intenzivní medicíny.
  • D – Kritika všeobecné malé aktivity společnosti.
  • E – Stav akreditací a vzdělávání v chirurgii.

VI.

Prohlášení výboru ČCHS k znění zákoníku práce – Wechsler

V novém zákoníku práce výbor ČCHS vidí snížení erudice, snížení počtu výkonů a péče o nemocné, snížení příjmů od pojišťoven. Bude předmětem řady jednání v řešení situace. Stanovisko výboru bude zasláno na min. zdravotnictví.

VII.

Stav příprav CECS

Kongres je v jednání mezi národními výbory a předseda vyzývá k plné aktivitě, protože se jedná o první sjezd středoevropských národních chirurgických společností.

Náš přípravný výbor se sejde v prvním týdnu po Novém roce. S vedením polské strany účast předjedná prim. Czudek, s rakouskou stranou bude jednat prof. Ryska.

VIII.

Stav akreditace chirurgických pracovišť a postgraduálního vzdělávání

O stavu výběru pracovišť akreditovaných pro postgraduální výchovu a o dnešním jednání podal zprávu prof. Antoš. Bude referovat na Valné hromadě.

IX.

www stránky

Prof. Ryska upozornil, že váznou Zelené stránky určené pro veřejnost. Na příštím výboru bude určen zodpovědný člen výboru.

X.

Prohlášení odborných společností ČLS JEP ke Koncepci krizové připravenosti zdravotnictví v ČR

Doc. Vyhnánek referoval o potřebě vypracování koncepce pro MZ na výzvu ministra Julínka. Organizuje to dr. Hlaváčková. Jednotlivá traumacentra by měla dostat 1–2 lůžka na rok pro mimořádné události.

XI.

Během výborové schůze byla prostřednictvím dr. Pantoflíčka reprodukována žádost dr. Pánové z MZ vyslat 2 chirurgy do znaleckých komisí do Havlíčkova Brodu a 2 chirurgy do Jihlavy. Výbor byl pověřen vypracováním 18 odborných posudků v souvislosti s událostmi na intenzivní péči Nemocnice v Havlíčkově Brodě. K vypracování posudků schváleni členové výboru a revizní komise, do komisí byli jmenováni doc. Havlíček a prim. Kubačák – Havlíčkův Brod, a prof. Wechsler a doc. Vyhnánek – Jihlava.

XII.

Varia

Prof. Ryska jednal s nakladatelem časopisu Medical Tribune o distribuci časopisu a návrhu náplně vnitřního odborného chirurgického dvoulistu časopisu. Výbor pověřuje prof. Rysku jednáním o ceně za webové stránky.

Dr. Votoček, dr. Winkler a dr. Knajfl vypracují dotazník ke zjištění dat personálního obsazení, operativy, demografických dat a spádových oblastí všech chirurgických pracovišť v ČR tak, aby byla získána skutečně validní data použitelná pro argumentaci v případných dohadovacích řízeních.

Termín redakční rady časopisu Rozhledy v Chirurgii bude určen na leden 2007.

Projednána platba členských příspěvků do ECCP, IFSC, ICS a UEMS za rok 2006 z dotace MZ.

Termíny jednání výboru na první pololetí 2007: 11. 1.; 15. 2.; 8. 3.; 5. 4.; 10. 5.; 14.6.

Místa jednání budou upřesněna.

Výbor schválil tyto nové členy ČCHS:

MUDr. Eduard Havel, Hradec Králové

MUDr. Soňa Hořínková, Břeclav

MUDr. Robert Jenčík, Tábor

MUDr. Martin Wall, Jindřichův Hradec

MUDr. Dagmar Tkadlecová, Zlín

MUDr. Ondřej Hon, Třebíč

MUDr. Jana Příborská, Pardubice

MUDr. Abdul Khalouf, Duchcov

MUDr. Martin Plzák, Ústí nad Labem

MUDr. Bassam Haj Abdo, Tábor

MUDr. Jana Děkanová, Český Krumlov

MUDr. Jar. Bělehradek ml., Havlíčkův Brod

MUDr. Petr Baláž, Ph.D., IKEM Praha,

MUDr. Lucie Brtníková, Praha

MUDr. Klára Česlarová, Praha

MUDr. Jiří Hadwigar, Přerov

MUDr. Petr Majtan, Mělník

MUDr. Petr Prusenovský, Ostrava

MUDr Marek Wangler, Třebíč

MUDr. Jiří Plecitý, Hořovice

MUDr. Jiří Ochmann, Brno

MUDr. Ondřej Planecký, Praha

MUDr. Miroslav Végsö, Dobruška

Doc. MUDr. Zdeněk Kala, CSc., Brno

Doc. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc., Praha

Zapsal: doc. MUDr. Jan Šváb, CSc.

sekretář výboru ČCHS


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2007 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se