Změny výskytu tyreopatií v České republice podle registru VZP v období 2012–2015


Changes in the occurrence of thyroid disease in the Czech Republic according to VZP registry in 2012–2015

Investigation of the VZP (General Health Insurance Company) file revealed a high incidence of thyroid diseases in the Czech population, which includes both men and women, while women are in agreement with literature data occurring thyroid approximately 5–6× more often than men. During the 4 years of monitoring showed a statistically significant and fairly sharp rise in the number of thyroid diseases especially among women ages 35–45 years, 65–75 years and in men ages 70–85 years. Number of evaluation provides a detailed analysis with regard to diagnosis, age and other factors, which initiates and which will required careful attention.

KEYWORDS:
thyroid diseases – rising incidence


Autoři: V. Zamrazil 1,3;  R. Bílek 1;  L. Horáková 2;  R. Goš 2
Působiště autorů: Endokrinologický ústav, Praha Ředitelka: doc. MUDr. Běla Bendlová, CSc. 1;  Ústředí VZP Praha Ředitel: ing. Zdeněk Kabátek 2;  Subkatedra endokrinologie IPVZ, Praha Vedoucí: prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. 3
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2017; 97(4): 184-185
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Vyšetření souboru pojištěnců VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna) ukázalo vysoký výskyt tyreopatií v české populaci, který se týká jak mužů, tak i žen, přičemž u žen se v souhlase s literárními údaji vyskytují tyreopatie přibližně 5–6krát častěji než u mužů. Během 4 let sledování došlo ke statisticky významnému a dosti výraznému vzestupu počtu tyreopatií především u žen ve věku 35–45 let, 65–75 let, a u mužů ve věku 70–85 let. Počet vyšetření umožni detailní analýzu vzhledem k diagnóze, věku a dalším faktorům, kterou zahajujeme a která bude vyžadovat zvýšenou pozornost.

KLÍČOVÁ SLOVA:
tyreopatie – zvýšený výskyt

ÚVOD

Výskyt tyreopatií v České republice je pochopitelně předmětem zájmu od nepaměti. Již ve středověku se objevovaly popisy strumy a dalších následků jodového deficitu včetně endemického kretenismu jako nejtěžší formy. Vysoký výskyt strumy v některých regionech přetrvával až do poloviny 20. století (1). Teprve podrobný průzkum prováděný Šilinkem (2) ověřil nedostatek jodu jako základní příčinu poruch štítné žlázy, takže bylo možné zahájit zvýšený plošný přísun jodu ve formě jodované soli. To vedlo k výraznému ústupu výskytu strumy. Do popředí pozornosti se již před tím dostaly choroby štítné žlázy, zejména hypertyreóza (tyreotoxikóza), hypotyreóza a nověji různé formy zánětů štítné žlázy. V nedávné formě prováděný epidemiologický průzkum zaměřený na saturaci jodem prokázal poměrně častý výskyt změn hormonů štítné žlázy, výskytu antityreoidálních protilátek a různých dalších forem tyreopatií (3, 4). Tyto nálezy však vycházejí ze studií zaměřených na určitou problematiku a prováděných různými pracovišti (5), takže spolehlivé informace o výskytu tyreopatií v poslední době nejsou k dispozici.

CÍL STUDIE

Laskavostí Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze se podařilo získat údaje o pojištěncích léčených pro choroby štítné žlázy v průběhu let 2012–2015. Protože počet pojištěnců tvoří více než polovinu počtu občanů České republiky, je nepochybně možné získaná data považovat za spolehlivý údaj pro celou českou populaci. Do této skupiny byly zahrnuty prakticky všechny diagnózy tyreopatií podle mezinárodní klasifikace (tab. 1). Soubor je samozřejmě možné dělit podle různých kritérií (základní diagnóza, pohlaví, věk, eventuálně další faktory). Podrobnější analýza je předmětem dalšího zpracování. Cílem této publikace je:

  1. Ukázat výskyt tyreopatií v celém souboru pojištěnců VZP.
  2. Posoudit dynamiku změn za sledované období od roku 2012 do roku 2015.

Tab. 1. Procento pacientů postižených tyreopatiemi (diagnózy E00 – vrozený syndrom z jodové karence, E01 – poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jódovou karencí, E02 – subklinická hypotyreóza z jodové karence, E03 – jiná hypotyreóza, E04 – jiná netoxická struma, E05 – tyreotoxikóza (hypertyreóza), E06 – zánět štítné žlázy – thyroiditis, E07 – jiné poruchy štítné žlázy včetně poddiagnóz) v celkové populaci jedinců registrovaných u VZP v období let 2012–2015
Procento pacientů postižených tyreopatiemi (diagnózy E00 – vrozený syndrom z jodové karence, E01 – poruchy štítné žlázy a příbuzné stavy spojené s jódovou karencí, E02 – subklinická hypotyreóza z jodové karence, E03 – jiná hypotyreóza, E04 – jiná netoxická struma, E05 – tyreotoxikóza (hypertyreóza), E06 – zánět štítné žlázy – thyroiditis, E07 – jiné poruchy štítné žlázy včetně poddiagnóz) v celkové populaci jedinců registrovaných u VZP v období let 2012–2015

VÝSLEDKY

Výsledky globálního výskytu tyreopatií jsou uvedeny na obrázcích 1 a 2. Jasně prokazují známý rozdíl ve výskytu tyreopatií podle pohlaví – výrazně převažují ženy. Oproti tomuto nepochybnému faktu byl poněkud překvapivý průkaz zvýšeného výskytu tyreopatií v průběhu pouhých 4 let. Celkový výskyt tyreopatií se u žen ve stáří 35–45 let a 65–75 let statisticky významně zvýšil (p < 0,03) v meziročním porovnání za období 2012–2015 a ta samá statisticky signifikantní procenta p < 0,03 byla nalezena při meziročním srovnání výskytu tyreopatií u mužů ve stáří 70–85 let. Celková míra prevalence tyreopatií se zvýšila z 6,8 % v roce 2012 na 7,5 % v roce 2015, přitom ale u žen ve stáří 68–70 let byla prevalence tyreopatií v roce 2015 rovna 20 %, tj. každá pátá žena v tomto věkovém intervalu musela navštívit endokrinologa, aby léčil poruchu její štítné žlázy.

Prevalence tyreopatií pojištěnců VZP v letech 2012–2015. Celkový počet pojištěnců činil v jednom roce přibližně 6 000 000 (viz tab. 1), na ose Y je prevalence výskytu tyreopatií (%) v jednotlivých letech podle unikátního rodného čísla a kódu diagnóz E00–E07.
Obr. 1. Prevalence tyreopatií pojištěnců VZP v letech 2012–2015. Celkový počet pojištěnců činil v jednom roce přibližně 6 000 000 (viz tab. 1), na ose Y je prevalence výskytu tyreopatií (%) v jednotlivých letech podle unikátního rodného čísla a kódu diagnóz E00–E07.

Prevalence tyreopatií pojištěnců VZP (celkem 6 000 000/rok) (viz tab. 1) v období 2012 –2015. Pojištěnci jsou rozdělení podle věku a pohlaví (osa X) do jednoletých skupin, v každé skupině je až do stáří 85 (muži), 90 (ženy) let minimálně 10 000 pojištěnců. Na ose Y je v každé jednoleté skupině spočítáno % tyreopatií podle unikátního rodného čísla a kódu diagnóz E00–E07. Ženy mají červenou barvu křivek, muži modrou, rok 2012 je na obrázku nejsvětlejší, rok 2015 nejtmavší.
Obr. 2. Prevalence tyreopatií pojištěnců VZP (celkem 6 000 000/rok) (viz tab. 1) v období 2012 –2015. Pojištěnci jsou rozdělení podle věku a pohlaví (osa X) do jednoletých skupin, v každé skupině je až do stáří 85 (muži), 90 (ženy) let minimálně 10 000 pojištěnců. Na ose Y je v každé jednoleté skupině spočítáno % tyreopatií podle unikátního rodného čísla a kódu diagnóz E00–E07. Ženy mají červenou barvu křivek, muži modrou, rok 2012 je na obrázku nejsvětlejší, rok 2015 nejtmavší.

I když většina kliniků zabývajících se chorobami štítné žlázy má pocit, že tyreopatií přibývá, je tak výrazný a statisticky významný vzestup prevalence tyreopatií jak u mužů, tak u žen v průběhu 4 let až zarážející. Z tohoto nálezu vyplývá, že tyreopatie budou už v blízké budoucnosti stále závažnějším zdravotním a společenským problémem, na který bude nutné reagovat zkvalitněním přípravy lékařů jak pregraduálně, tak i postgraduálně a celoživotně, a zvýšit nejenom kvalitu, ale i počet endokrinologů. Zároveň bude nezbytné věnovat zvýšenou pozornost spolupráci s dalšími klinickými obory, se kterými tyreopatie nesporně souvisejí včetně řady civilizačních chorob.

ZÁVĚR

Výsledky studie prokazují nesporný nárůst tyreopatií. Získaný materiál umožní podrobnější analýzu a zpřesnění dat. Stoupající výskyt tyreopatií představuje nutnost zvýšené pozornosti této problematice z hlediska zdravotnického i celospolečenského.

Střet zájmů: žádný.

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.

Subkatedra endokrinologie IPVZ

Endokrinologický ústav

Národní 8,

116 94 Praha 1

e-mail: vzamrazil@endo.cz


Zdroje

1. Zamrazil V, Bílek R, Čerovska J, Delange F. The elimination of iodine deficiency in the Czech Republic: the steps towards success. Thyroid 2004; 14: 49–56.

2. Silink K, Reinsenauer R, Chaloupsky J. The problem of mapping endemic goiter in Czechoslovakia. Rev Czech Med 1959; 5: 73–88.

3. Zamrazil V, Čeřovská J, Bílek R, a kol. Hodnocení výsledků jodové profylaxe v České republice. Čas. Lék. čes. 2007; 146: 262–266.

4. Zamrazil V. Saturace jodem v České republice a ve světě – nedostatky a perspektivy. Kardiol Rev Int Med 2015; 17: 167–171.

5. Cífková R. Thyreopatie a dyslipidemie u reprezentačního vzorku české populace. DMEV 2004; 4: 7–13.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 4

2017 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se