Mikrobiální biofilma jeho význam v lékařství


Microbial Biofilm and its Importance in Medicine

In natural environment, microbes grow mostly in the form of a biofilm. Biofilm is a structuredmicrobial community placed in an extracellular matrix and adhering to both inert and livesurfaces. Microbial cells growing as a biofilm have qualities fundamentally different from thoseof freely floating planctonic cells, in the first place they are extremely resistant to outerinfluences. The development and the architecture of the biofilm are described. Biofilms representa higher and more complex mode of microbial life and are an analogy of tissues of higherorganisms. They are characterised by 1. an effective homeostasis, 2. components of a primitivecirculatory system, 3. elements of cellular cooperation and specialization, and 4. a considerableway of protection against antimicrobial agents. The awareness of the biofilm penetrates onlyslowly into medical microbiology, even though it has been known that bacteria in the biofilmare as much as a thousand timesmore resistant to the effect of antibiotics than planctonic cells.Examples of chronic and persistent infections are given, in the pathogenesis of which asignificant role is played by the biofilm, growing both on the natural surface of tissues and onthe inert surface of different devices and prostheses inserted into the macrooganism. Possibleways to the therapeutic tampering with the biofilm are foreshadowed and the beneficial role ofthe biofilm in the protection of mucosal surfaces against pathogens is emphasized.

Key words:
biofilm - planctonic growth - extracellular matrix - adhesion to surfaces - quorumsensing- resistance to antibiotics - persistent infections - plastic devices - staphylococcal slime.


Autoři: M. Votava
Působiště autorů: Mikrobiologický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně, přednosta doc. MUDr. M. Votava, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (9): 522-525
Kategorie: Články

Souhrn

V přírodě rostou mikroby většinou v podobě biofilmu. Biofilm je strukturované mikrobiálníspolečenství, uložené v mezibuněčné hmotě a adherující k inertním i živým povrchům. Mikrobiálníbuňky rostoucí v podobě biofilmu se svými vlastnostmi zásadně liší od volně se vznášejícíchbuněk planktonických, především jsou vysoce odolné k zevním vlivům. Popsán je vývojbiofilmu a jeho architektura. Biofilmy představují vyšší a složitější způsob života mikrobůa jsou analogií tkání vyšších organismů. Vykazují totiž 1. účinnou homeostázu, 2. prvkyprimitivního oběhového systému, 3. rysy buněčné kooperace a specializace a 4. značný způsobochrany před antimikrobiálními činiteli.Povědomí o biofilmu proniká do lékařské mikrobiologiepomalu, i když platí, že bakterie v biofilmu jsou až o tři řády odolnější k účinku antibiotik nežbuňky planktonické. Uvedeny jsou příklady chronických a perzistentních infekcí, v jejichžpatogenezi se významně uplatňuje biofilm vznikající jak na přirozeném povrchu tkání, tak naneživém povrchu různých pomůcek a náhrad zaváděných do makroorganismu. Naznačeny jsoucesty k terapeutickému ovlivnění biofilmu a je zdůrazněna prospěšná role biofilmu v ochraněsliznic před patogeny.

Klíčová slova:
biofilm - planktonický růst - mimobuněčná hmota - adheze k povrchům -quorum-sensing - rezistence na antibiotika - perzistentní infekce - umělohmotné pomůcky -stafylokokový sliz.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 9
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se