Sultamicilin v ambulantní péčipraktických lékařů a specialistůVýsledky sledování léčby u 1523 pacientůa co z nich vyplývá


Sultamicillin in the Out-patient Care of General Practitioners and Specialists

The objective of analysis of patient population treated with sultamicillin on out-patient basisduring a period from September 10th 2001 - December 31st 2002 was not only evaluation oftreatment efficacy and safety, but also evaluation of general practitioners common habits whenindicating antibiotic therapy. In the study there participated 223 physicians who filled outquestionnaire on treatment of overall 7287 patients. Through a method of stratified randomselection, 1523 questionnaires were selected for evaluation. Men and women were equallyrepresented (men - 716, women 771, in 36 patients sex was not specified), 1059 (almost 70%)patients were at the age of 21-60 years, while children and adolescents up to the age of 20 yearsas well as the elderly over the age of 60 years were represented by 15% each. Indications forsultamicillin administration included acute bronchitis in 451 patients (29.6%), pharyngitis in431 patients (28.3%), followed by sinusitis (182 patients, 12.0%), urological infections (121patients, 7.9%) and other diagnoses in relatively small representation. As pharyngitis usuallyis of viral etiology, antibiotic administration can’t influence course of the disease and thereforewe do not consider it as indicated, 431 protocols with given diagnosis of pharyngitis (28.3% outof overall number) were excluded from further evaluation. Therefore, final population consistedof 1092 patients. Before initiation of antibiotic treatment FW was performed in 298 patients(27.3%), blood count in 10 cases (9.7%) and CRP in 85 patients (7.8%). Material for investigationby cultivation was transferred in 117 patients (10.7%). Out of respiratory tract infections,cultivation was the most frequently performed in tonsillitis (22.2%) and pneumonia (15.6%). In urinary tract infections, urine cultivation was performed in 37.2%. Overall, sultamicillinadministration resulted in cure of 839 patients (76.8%), improvement of conditions occurred in228 cases (20.9%). Failure or recurrence occurred in 22 patients (2.0%). Adverse drug reactionsdeveloped in overall 125 cases (11.4%), diarrhoea (103 cases) being the most frequent reaction.In such cases treatment required interruption in 11 patients (1% out of overallnumber of treatedpatients). Out of evaluation of this population it resulted that1. in antibiotic indication physicians usually follow clinical diagnosis, less often laboratorymarkers of inflammation or cultivation findings with antibiogram2. antibiotics are still often administrated to patients with pharyngitis which is mostly of viralorigin3. sultamicillin is a very effective antibiotic in treatment of respiratory and urinary tractinfections4. due to low incidence of adverse drug reactions it is rated among safe antibiotics.

Key words:
sultamicillin - out-patient care - infections - respiratory tract - urinary tract.


Autoři: J. Havlík 1;  J. Hobstová 2
Působiště autorů: I. infekční klinika FN na Bulovce, Praha, přednostka doc. MUDr. V. Marešová 2Infekční klinika FN Motol, Praha, přednostka MUDr. J. Hobstová, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2002; (11): 687-691
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem analýzy souboru nemocných, kteří byli v době od 10. 9. 2001 do 31. 12. 2002 léčeniambulantně sultamicilinem, bylo zhodnotit nejenombezpečnost a účinnost léčby, ale i zvyklostipraktických lékařů při indikaci antibioterapie v obecné rovině. Studie se zúčastnilo 223 lékařů,kteří vyplnili dotazníky o léčbě celkem 7287 nemocných. Metodou stratifikovaného náhodnéhovýběru bylo k vyhodnocení vybráno 1523 dotazníků. Muži a ženy byli zastoupeni rovnoměrně(muži - 716, ženy 771, u 36 pacientů nebylo pohlaví uvedeno), 1059 (téměř 70 %) pacientů bylove věku 21-60 let, zatímco dětí a mladistvých do 20 let a shodně i osob starších než 60 let bylopo 15 %. Indikací k podání sultamicilinu byla u 451 pacientů (29,6 %) akutní bronchitita, u 431pacientů (28,3 %) faryngitida, dále následovaly sinusitida (182 pacientů, 12,0 %), uroinfekce(121 pacientů, 7,9 %) a ostatní diagnózy v relativně malém zastoupení. Protože faryngitida jevětšinou virové etiologie, podání antibiotika nemůže ovlivnit průběh onemocnění a nepovažujemeje tedy za indikované, bylo 431 protokolů s uvedenou diagnózou faryngitida (28,3 %z celkovéhopočtu) vyřazeno z dalšího hodnocení.Konečný soubor je tedy tvořen 1092 nemocnými.Předzahájenímantibiotické léčby byla FWprovedenau298nemocných(27,3%),KOv10pří-padech(9,7 %) a CRP u 85 nemocných (7,8 %). Materiál na kultivační vyšetření byl odeslán u 117nemocných (10,7 %). Z respiračních infekcí byla kultivace provedena nejčastěji u tonzilitid(22,2 %) a pneumonií (15,6 %). U močových infekcí byla kultivace moči provedena v 37,2 %.Celkem vedlo podání sultamicilinu k vyléčení 839 pacientů (76,8 %), ke zlepšení stavu došlo ve228 případech (20,9 %). K selhání nebo relapsu došlo u 22 pacientů (2,0 %). Nežádoucí účinkyse vyskytly celkemve 125 případech (11,4 %), z toho nejčastější průjmovité stolice (103 případů).Léčbu bylo v těchto případech nutno přerušit u 11 nemocných (1 % z celkového počtu léčených).Z hodnocení výše uvedeného souboru vyplývá, že1. při indikaci antibiotika se lékař řídí zpravidla klinickou diagnózou, méně často již laboratornímimarkery zánětu či kultivačním nálezem s antibiogramem,2. antibiotikum je stále ve vysokém počtu podáváno nemocným s faryngitidou, která jenejčastěji virového původu,3. sultamicilin je vysoce účinným antibiotikem v léčbě infekcí respiračního amočového traktu,4. nízký počet vedlejších účinků jej řadí mezi antibiotika bezpečná.

Klíčová slova:
sultamicilin - ambulantní léčba - infekce - dýchací ústrojí - močové ústrojí.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2002 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se