Solitární a mnohočetné plicní uzly –analýza morfologických vlastností a průkaz jejichetiologie, pravidla sledování malých uzlů, jejichdetekce pomocí semiautomatické analýzy CTobrazu – vlastní zkušenosti a přehled literatury


Solitary and Multiple Pulmonary Nodules – Analysis of MorphologicalProperties and Demonstration of Their Etiology, Observation Principlesof Small Nodules, Their Detection by Semiautomatic Analysisof CT Scan – the Authors’ Experience and Review of Li terature

The authors summarize the present state of detection and demonstration of the etiologyof lung nodules. Bronchogenic carcinoma is the main cause of death for malignantdiseases in the European Union countries and the U.S.A. and also all over the world.5 year survival is less than 15%. At the present time there is a large difference betweenthe survival in stage I.A (5 year survival is about 60%) and stage IV (5 year survival lessthan 1%). Screening low-dose CT studies are performed in Europe and the U.S.A. (a studywith 50,000 persons started in 2004). Final results of the prospective, randomized,controlled study related to the outcome of decreasing mortality will be available in2010 at the earliest. The National Oncologic Register in the Czech Republic has shownthat annually 4,589 men and 1,397 women fell ill. The mortality is getting close to incidence– 4,219 men and 1,339 women annually – and bronchogenic carcinoma participatesin mortality for tumours with 26%.The authors describe the rule for observation small lung nodules in the group of lowand high risk patients in relation to their size by means of computed tomography (CT).The last recommendations of the Fleischner society in 2005 classify the nodules intothree groups and recommends suitable intervals for repeated CT.In the introduction of screening for pulmonary carcinoma it is also possible to use theautomatic or semiautomatic analysis of images – diagnostics with the help of computer– computer assisted diagnosis (CAD). In addition to giving more precision to thedemonstration of small nodules, these systems make it possible to calculate more preciselytheir volume and changes of volumes during time. The authors present theirown results in the development of software in collaboration with Czech Institute ofTechnology.

Key words:
solitary pulmonary nodule – low-dose CT – semiautomatic image analysis


Autoři: A. Hajná 1;  I. Šejna 2
Působiště autorů: Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK, FN Motol, Praha1 přednosta prof. MUDr. J. Neuwirth, CSc. Katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání, FELK, ČVUT, Praha2 vedoucí prof. Ing. V. Hlaváč, CSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 1999; (10): 311-320
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři shrnují současný stav detekce a průkazu etiologie plicních uzlů. Bronchogenníkarcinom je hlavní příčinou úmrtí na maligní onemocnění nejen v zemích Evropskéunie a USA, ale celosvětově. Celkově přežívá dobu 5 let méně než 15 % nemocných. Současněje velký rozdíl v přežívání mezi stadiem I.A (60 % pacientů žije déle než 5 let)a stadiem IV. (pouze méně než 1 % žije 5 let a déle). Studie s využitím CT s nízkou dávkouzáření pro screening probíhají v Evropě i USA (studie s 50 000 osobami začalav roce 2004). Definitivní výsledky prospektivní, randomizované, kontrolované studieohledně výsledků snížení mortality budou však k dispozici nejdříve v roce 2010. Podlenašeho národního onkologického registru v ČR ročně onemocní 4589 mužů a 1397 žen.Úmrtnost se incidenci velice přibližuje – 4219 mužů a 1339 žen za rok – a bronchogenníkarcinom se na úmrtnosti novotvarů podílí 26 %.Autoři popisují pravidla pro sledování malých plicních uzlů u skupiny nízce a vysocerizikových nemocných v závislosti na jejich velikosti pomocí výpočetní tomografie(CT). Poslední doporučení Fleischnerovy společnosti z roku 2005 rozděluje uzly do třískupin a doporučuje vhodné intervaly pro opakované CT kontroly.Při zavedení screeningu plicního karcinomu je možné využívat též automatickou čipoloautomatickou analýzu obrazů – diagnostiku s pomocí počítače (CAD). Tyto systémyumožní kromě zpřesnění průkazu malých uzlů též mnohem přesnější kalkulacijejich objemu a změn objemu malých uzlů v čase. Autoři prezentují vlastní výsledkys vývojem softwaru ve spolupráci s ČVUT.

Klíčová slova:
solitární plicní uzel – CT s nízkou dávkou záření – poloautomatická analýzaobrazu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


1999 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se