Obezita a její vliv na sexuální poruchy žen


Obesity and its influence on sexual dysfunctions of women

Obesity of 2nd and 3rd degree and associated comorbidities increase the probability of sexual disorders. Not only obesity has an influence, but especially its metabolic comorbidities, motion restrictions, a hormonal dysbalance and last but not least, the psyche of obese patient. The negative impact of obesity on sexuality can be found in three basic levels: psychological, social, and health.

Objective:
To assess sexual satisfaction in obese women before and after bariatric surgery

Methods:
60 obese women completed the questionnaire of a sexual satisfaction before a bariatric procedure, 6 months and 12 months after the procedure, i.e. after a significant weight reduction.

Conclusion:
A significant weight reduction achieved through bariatric procedure implied a reduction on sexual dysfunction in women, and even equalization with the standard.

Key words:
bariatric surgery – body mass index – Female Sexual Function Index – obesity – sexual dysfunction – women


Autoři: Dita Pichlerová 1;  Jitka Herlesová 1;  Petr Weiss 2
Působiště autorů: OB klinika, Praha 1;  Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph. D. 2
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2014; 18(4): 251-253
Kategorie: Gynekologie a porodnictví

Souhrn

Obezita 2. a 3. stupně a přidružené komorbidity zvyšují pravděpodobnost sexuálních poruch. Vliv má nejen prostá obezita, ale zvláště její metabolické komorbidity, dále omezení pohybová, hormonální dysbalance a v neposlední řadě i psychika obézního. Negativní vliv obezity na sexualitu lze nalézt ve třech základních rovinách: v rovině psychické, sociální a zdravotní.

Cíl studie:
Posoudit sexuální spokojenost u obézních pacientek před a po bariatrickém výkonu.

Metodika:
60 obézních pacientek vyplnilo dotazníky sexuální spokojenosti před bariatrickým výkonem, za 6 měsíců a za 12 měsíců po tomto výkonu, a tedy po významné váhové redukci.

Závěr:
Výrazná redukce hmotnosti dosažená pomocí bariatrických výkonů implikovala snížení sexuálních poruch u žen, a dokonce srovnání s normou.

Klíčová slova:
bariatrická chirurgie – body mass index – Female Sexual Function Index – obezita – sexuální dysfunkce – ženy

Úvod

Počet obézních celosvětově stále roste. Choroby spojené s obezitou nebo přímo etiologicky podmíněné obezitou jsou zejména arteriální hypertenze, dyslipidemie, ateroskleróza, inzulinová rezistence a diabetes mellitus 2. typu, hyperurikemie a oxidační stres, chronický systémový zánět, endoteliální dysfunkce, prokoagulační stav a ukládání tuku v jednotlivých orgánech, jako jsou játra, ledviny, mozek a srdce, dále degenerativní změny páteře a nosných kloubů, kožní problémy, sklon k cholecystolitiáze a cholecystitidě, časté psychické problémy, syndrom spánkové apnoe, gastrointestinální obtíže nebo nádorová onemocnění [1,2], a často zhoršené reprodukční funkce jako je snížená fertilita, nepravidelná menstruace, hyperandrogenní syndrom, hypogonadizmus a erektilní dysfunkce [3]. Tyto komorbidity vždy nějakým způsobem narušují normální harmonickou sexualitu, resp. jsou v pozadí sexuálních poruch. Vzhledem k významné roli sexuality v životě člověka je tím značné snížená kvalita života jedince.

Vymezení základních pojmů

V současné době je stále nejvíce používaným a zároveň nejvíce diskutovaným parametrem vymezujícím míru obezity body mass index (BMI). Vypočte se jako hmotnost osoby v kg dělená její výškou v metrech na druhou, tedy kg/m². S vyšším BMI, ale i extrémně nižším (podváha) korelují vzrůstající zdravotní rizika (tab. 1), což se promítá i do oblasti sexuálního života.

Tab. 1. Pásma charakterizující hmotnost a s nimi spojená rizika. Upraveno podle www.who.int
Pásma charakterizující hmotnost a s nimi spojená rizika. Upraveno podle www.who.int

Bariatrická chirurgie (chirurgická léčba obezity) prokázala, že je nejúčinnějším způsobem léčby obezity [12]. Současné dlouhodobé studie ukazují, že po bariatrickém výkonu dochází k podstatnému snížení úmrtnosti i k poklesu rizika chorob s obezitou spojených, jako je diabetes mellitus 2. typu. Nejčastějšími typy výkonů v České republice jsou gastrická bandáž, plikace, gastrický sleeve a biliopankreatická diverze [12].

Pojem sexuální dysfunkce zahrnuje různé stavy, které způsobují, že se jedinec nemůže podílet na svém sexuálním životě tak, jak by si přál [4]. Mohou být vyvolané buď organickou poruchou, nebo mohou být bez organického podkladu.

Ženské sexuální dysfunkce jsou přehledně shrnuty MKN-10 klasifikované jako F52 [5]. Sexualita žen je nepochybně mnohem více ovlivněna složkou psychickou a emoční než sexualita mužská [6].

Ženské sexuální dysfunkce: stav v ČR

V reprezentativním průzkumu sexuálního chování české populace z roku 2008 Weiss a Zvěřina [7] uvádějí, že 20 % respondentek někdy v životě trpělo sexuální dysfunkcí. Přehled těch nejčastějších uvádí graf 1.

Sexuální dysfunkce u žen v ČR 2008
Graf 1. Sexuální dysfunkce u žen v ČR 2008

Sexualita u obézních žen

Obézní ženy uvádějí extrémně mnoho, nebo naopak extrémně málo sexuálních partnerů, v nižším procentu používají hormonální antikoncepci, s tím se pojí více nechtěných těhotenství. U obézních žen se setkáváme s vyšším výskytem sexuálních dysfunkcí [8], uvádí se také vyšší výskyt sexuálního zneužívání a traumat v raném věku [9]. Mezi BMI a orgastickou schopností je negativní korelace, ovšem na apetenci BMI vliv nemá [6].

Tyto závěry se potvrdily v naší studii z roku 2010 [10], ve které bylo zahrnuto celkem 120 žen ve věku 18–64 let. Z toho bylo 60 morbidně obézních žen (BMI > 35) před plánovaným bariatrickým výkonem: průměrné BMI 43,7 kg/m², průměrný obvod pasu 119 cm. Kontrolní skupinu tvořilo 60 žen normální váhy (BMI < 25): průměrné BMI 22,2 kg/m², průměrný obvod pasu 73 cm. Pacientky vyplnily dotazník demografických a anamnestických údajů a dotazník FSFI – Female Sexual Function Index [11], pomocí něhož se zjišťuje za období 4 týdnů předcházejících dotazníkovému průzkumu míra touhy, vzrušení, lubrikace, dosažitelnost orgazmu, míra spokojenosti, příp. bolestivosti, a to vždy kvalitativně i kvantitativně. Ze závěrů vysoce signifikantně vyplynulo, že obézní ženy vykazovaly horší skóre vzrušení, lubrikace a spokojenosti se svým sexuálním životem, bez rozdílu byla touha a bolestivost (tab. 2). U obézní skupiny jsme navíc konstatovali nižší vzdělání a výrazně vyšší výskyt depresí a vyšší výskyt metabolického syndromu.

Tab. 2. Porovnání dle FSFI
Porovnání dle FSFI

V naší další studii realizované v letech 2011–2014 jsme si položili otázku, zda a nakolik se změní sexuální spokojenost u pacientek, které podstoupí bariatrický výkon, v důsledku kterého výrazně zredukují svou nadváhu. Použili jsme tutéž skupinu pacientek jako v první studii, která následně podstoupila bariatrický výkon.

Soubor představuje 60 pacientek, které podstoupily bariatrickou operaci na OB klinice Praha v letech 2011 a 2012. Jednalo se o gastrickou bandáž u 22 pacientek, o gastrickou plikaci u 33 pacientek a biliopankreatickou diverzi (BPD) u 5 pacientek. Soubor zahrnoval 60 žen ve věku 18–64 let. 66 % z nich mělo ukončené středoškolské či vysokoškolské vzdělání. Průměrná délka vztahu byla 16,7 let, průměrný počet dětí 1,8. Průměrné BMI v souboru před operací bylo 43,7 kg/m² a průměrný obvod pasu 119 cm. Z komorbidit obezity byla nejčastější hypertenze – u 30 pacientek (50 %), dyslipidemie – u 19 pacientek (31,6 %) a diabetes mellitus 2. typu u 18 pacientek (30 %). Sledovány byly s odstupem 6 a 12 měsíců po operaci. Při každé z těchto kontrol vyplnily anonymně dotazník FSFI – Female Sexual Function Index [11].

Počet spolupracujících pacientek ve studii klesl ze vstupních 60 na 44 při druhé kontrole za půl roku a stejný počet pacientek studii dokončil (tedy 73 %). Průměrné BMI před operací bylo v této skupině 43,7 kg/m², po 6 měsících 36,4 kg/m² a po 12 měsících 35,7 kg/m². Z pohledu obezitologického lze tedy redukci po těchto výkonech označit za výbornou. V souladu s touto redukcí se významně změnily parametry metabolického syndromu a celkového zdraví pacientek, což je vždy hlavním cílem bariatrických výkonů [12].

Výsledky podle dotazníku FSFI jsou shrnuty v tabulkách (tab. 3, tab. 4)

Tab. 3. porovnání dle FSFI 0 vs 6 měsíců po operaci
porovnání dle FSFI 0 vs 6 měsíců po operaci

Tab. 4. porovnání dle FSFI 0 vs 12M po operaci
porovnání dle FSFI 0 vs 12M po operaci

Dotazník měl i část volnou, v níž mohly pacientky slovně vypsat největší změny, které jim přinesl život po významné váhové redukci v sexuální oblasti. Nejčastější komentáře byly typu:

  • jsem atraktivnější pro manžela
  • našla jsem si milence
  • chuť na sex je mnohem větší
  • s partnerem jsme se rozešli, žárlil
  • mám po letech sexuálního partnera
  • stoupla mi sebedůvěra, a to se projevuje v mém sexuálním životě
  • jsem pohyblivější, a to se projevuje v mém sexuálním životě

Závěr

V naší studii jsme dokázali, že významná redukce nadváhy má pozitivní vliv na touhu, stupeň vzrušení i na celkovou spokojenost se sexuálním životem. Beze změn zůstává bolestivost při styku a lubrikace. Rozdílné hodnoty v čase vykazoval parametr snadnosti dosažení orgazmu, po 6 měsících od bariatrického výkonu ženy snadněji dosahovaly orgazmu, což se již po roce neprojevilo. Můžeme se domnívat, že tyto změny mohly jít na vrub podstatné váhové redukci právě v prvním půlroce po operaci. Dále můžeme vyvodit, že se ženy po váhové redukci více přiblížily hodnotám FSFI žen s normální váhou. Výrazná redukce tedy v naší studii implikovala zlepšení sexuálních dysfunkcí a sledovaná skupina se přiblížila normě.

Nicméně je zřejmé, že je málo studií zkoumajících vliv obezity na sexualitu jedince a další výzkumy v této oblasti jsou potřeba.

Doručeno do redakce dne 7. 11 2014

Přijato po recenzi dne 27. 11. 2014

MUDr. Dita Pichlerová

dita.pichlerova@seznam.cz

PhDr. Jitka Herlesová

OB klinika, Praha

www.obklinika.cz

prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

www.vfn.cz


Zdroje

1. Svačina Š et al. Metabolický syndrom. 3. rozšířené a přepracované vydání. Triton: Praha 2006. ISBN 80–7254–782–8.

2. Svačina Š. Hypertenze při obezitě a diabetu. Triton: Praha 2006. ISBN 80–7254–911–1.

3. Šrámková T. Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba. Grada Publishing: Praha 2013. ISBN 978–80–247–4453–7.

4. Weiss P et al. Sexuologie. Grada Publishing: Praha 2011. ISBN 978–80–247–2492–8.

5. Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Revize. Duševní poruchy a poruchy chování: popisy klinických případů a diagnostická vodítka. 3. vyd. Psychiatrické centrum: Praha 2002. ISBN 80–85121–11–5.

6. Pastor Z. Sexualita ženy. Grada Publishing: Praha 2007. ISBN 978–80–247–1989–4.

7. Weiss P, Zvěřina J. Sexuální chování v ČR – situace a trendy. DEMA: Praha 2009.

8. Shah MB. Obesity and Sexuality in Women. Obstet Gynecol Clin North Am 2009; 36(2): 347–360.

9. Bond DS, Vithiananthan S, Leahey TM et al. Prevalence and degree of sexual dysfunction in sample of women seeking bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis 2009; 5(6): 698–704.

10. Pichlerová D, Herlesová J, Weiss P. Obezita a její vliv na sexuální poruchy. Prakt Gyn 2013; 17(2): 135–139.

11. Rosen R, Brown C, Heiman J et al. The Female Sexual Function Index (FSFI): A Multidismensional Self-Report Instrument for the Assessment of Female Sexual Function. J Sex Marital Ther 2000; 26(2): 191–208.

12. Doležalová K. Bariatrická chirurgie a primární péče. Axonite CZ: Praha 2012. ISBN 978–80–904899–2-9.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 4

2014 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×