Program postgraduálního a celoživotního vzdělávání v gynekologii a porodnictví na rok 2009


Autoři: R. Hudeček;  P. Ventruba;  I. Crha;  J. Chovanec;  P. Janků;  M. Nemetzová;  K. Kaderková
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2008; 12(4): 246-252
Kategorie: Odborné akce

Gynekologicko‑porodnická klinika LF MU a FN Brno

Gynekologicko‑porodnická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno byla zakládajícím pracovištěm Masarykovy univerzity. Její vznik se datuje již do roku 1919. Od té doby prošla klinika mnoha vývojovými etapami, během nichž byla postupně dělena až na 3 pracoviště, avšak v roce 2002 splynula znovu v jeden funkční celek. Vznik komplexního pracoviště, rozsah a kvalita poskytovaných služeb a zapojení do systému vzdělávání byly podmínko u k získání akreditace Uni e evropských medicínských speci alistů (UEMS) a Europe an Bo ard and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) se sídlem v Bruselu. Tato akreditace, získaná na podzim roku 2002, umožňuje klinice zajišťovat nejen pregradu ální a postgradu ální vzdělávání v rámci České republiky, ale i se zapojit do jednotného systému postgradu álního vzdělávání v zemích Evropské uni e.

Za vysoce odborno u péči a kvalitu poskytovaných služeb získala pracoviště naší kliniky tato ocenění:

 • Gynekologicko‑porodnická klinika –  certifikát ISO 9001:2000
 • Centrum asistované reprodukce certifikát ISO 9001:2000
 • porodnický úsek od Ministerstva zdravotnictví ČR akreditaci perinatologického centra
 • onkogynekologický úsek byl akreditován ČGPS jako onkogynekologické centrum
 • certrifikát RCOG pro lektory postgradu álního vzdělávání (Londýn)Tyto certifikáty jso u záruko u vysoké kvality péče a poskytovaných služeb.

Gynekologicko‑porodnická klinika LF MU a FN Brno připravila pro lékaře, bakaláře a středně zdravotnické pracovníky (NLZP) program postgradu álního a celoživotního vzdělávání. Podrobné informace o klinice a centru asistované reprodukce získáte na stránkách www.fnbrno.czwww.ivfbrno.cz. Na rok 2009 jsme připravili postgradu ální přednáškové kurzy pro lékaře, bakaláře a NLZP a pobytové kurzy pro lékaře. Nabízíme vám 13 typů individu álních stáží jednotlivých klinických subspeci alizací. Kurzy a stáže proběhno u v Brně na obo u pracovištích Gynekologicko‑porodnické kliniky LF MU a FN Brno.

Za každo u hodinu přednáškových kurzů je udělen 1 kredit ČLK.


A. Postgradu ální kurzy přednáškové:

 1. Teoretická příprava před atestací z gynekologi e a porodnictví pro gynekology v přípravě na atestaci (1 den)
 2. Teoretická příprava v rámci celoživotního vzdělávání pro gynekology všech kategori í (vypsané téma –  1 den)
 3. Teoretická příprava pro NLZP z gynekologi e a porodnictví pro NLZP všech kategori í (1 den)
 4. Výjezdní doškolovací semináře (5krát ročně 1 den)
 5. Celostátní konference a sympozi a

B. Postgradu ální kurzy pobytové:

Školicí kurz –  praktická a teoretická příprava před atestací z gynekologi e a porodnictví pro gynekology v přípravě na speci alizační atestaci (12 týdnů)

C. Postgradu ální individu ální stáže:

 1. Asistovaná reprodukce
 2. Minimálně invazivní operativav gynekologii
 3. Urogynekologie
 4. Dětská gynekologie
 5. Prenatální di agnostika vrozenýchvývojových vad
 6. Rizikové těhotenství
 7. Porodnictví I
 8. Porodnictví II
 9. Porodnické operace
 10. Onkogynekologie
 11. Senologie
 12. Expertní kolposkopie
 13. Informační technologie

D. e- le arning

Progresivní a uživatelsky přijatelná forma postgradu álního vzdělávání prostřednictvím internetu. Gynekologicko‑porodnická klinika LF MU a FN Brno ve spolupráci s Medica He althword Academy pro Vás připravila cyklus e- le arningových kurzů z gynekologi e a porodnictví.

Sestavu e- kurzů tvoří:

 • Asistovaná reprodukce
 • Reprodukční gynekologie
 • Hormonálně substituční terapie
 • Perinatoklogiese
 • Onkogynekologie
 • Urogynekologie
 • Dětská gynekologie
 • Senologie
 • Výživa a reprodukce

Úspěšným absolventům kurzů budo u přiděleny kredity ČLK. Detailní návod k registraci do systému, postup absolvování kurzu i podmínky získání certifikátu naleznete na www.mhwa.cz

Odborný garant:

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

tel.: 532 238 306, rhudecek@fnbrno.cz

Přihlášky k účasti:

p. Nemetzová, sekretari át gynekologicko‑porodnické kliniky MU a FN Brno, Obilní trh 11, 625 00 Brno

tel.: 532 238 306, fax: 532 238 237

e‑mail: rhudecek@fnbrno.cz

Poplatky:

 1. Poplatek za 1 doškolovací den činí pro lékaře 650 Kč, pro porodní asistentku a bakaláře a NLZP 500 Kč.
 2. Nepřihlášení účastníci zaplatí na místě 750 Kč.

Podrobné informace o místě konání kurzu zašleme přihlášeným účastníkům před konáním kurzu.

www.fnbrno.cz

www.ivfbrno.cz

www.mhwa.cz

Rozpis kurzů a stáží:

A1. Gynekologie a porodnictví přednáškový kurz –  atestace

Termín: 24. ledna 2009

Typ vzdělávací akce: kurz –  teoretická příprava před atestací z gynekologi e a porodnictví

Určeno pro: gynekology v přípravě na atestaci

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Doba trvání: 1 den (8 přednáškových hodin)

Školitelé:

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

as. MUDr. Luboš Minář

as. MUDr. Lukáš Hruban

as. MUDr. Ivan Belkov

Náplň: perinatologie –  2 hodiny, reprodukční gynekologie –  2 hodiny, onkogynekologie –  2 hodiny, asistovaná reprodukce –  2 hodiny

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

tel.: 532 238 306

A2. Gynekologie a porodnictví

přednáškový kurz –  celoživotní vzdělávání

Termín: 31. října 2009

Typ vzdělávací akce: teoretická příprava v rámci celoživotního vzdělávání

Určeno pro: gynekology –  porodníky všech kategori í

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Doba trvání: 1 den (8 přednáškových hodin)

Školitelé:

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

as. MUDr. Ivan Belkov

as. MUDr. Romana Gerychová

Náplň: chyby a omyly v perinatologii –  2 hodiny, chyby a omyly v reprodukční gynekologii –  2 hodiny, chyby a omyly v onkogynekologii –  2 hodiny, chyby a omyly v asistované reprodukci –  2 hodiny

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

tel.: 532 238 306


A3. Operativa v gynekologii a porodnictví –  work shop

Termín: 16. května 2009

Typ vzdělávací akce: teoretická a praktická příprava před speci alizační atestací a v rámci celoživotního vzdělávání.

Určeno pro: gynekology a porodníky před speci alizační atestací a pro NLZP v rámci celoživotního vzdělávání

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Školitelé:

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

Náplň: operační techniky abdominální vaginální a endoskopické, techniky sutury na trenažéru, endoskopický trenažér, instrumentari um v gynekologické operativě a v porodnictví

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

tel.: 532 238 306

A4. Gynekologi e a porodnictví přednáškový kurz –  NLZP

Termín: 7. března a 26. září 2009

Typ vzdělávací akce: kurz –  teoretická příprava pro NLZP z gynekologi e a porodnictví

Určeno pro: NLZP všech kategori í

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Školitelé:

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Bc. Mari e Švábová

prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

as. MUDr. Lukáš Hruban

Mgr. Blanka Trojanová

Náplň: perinatologie –  2 hodiny, reprodukční gynekologie –  2 hodiny, onkogynekologie –  2 hodiny, asistovaná reprodukce –  2 hodiny

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

tel.: 532 238 306 

A5.1. Doškolovací seminář:reprodukční gynekologi e

Termín: 5. února 2009

Typ vzdělávací akce: postgraduální vzdělávání, celoživotní vzdělávání

Určeno pro: gynekology všech kategorií

Místo konání: hotel Internati onal, Husova 16, Brno

Doba trvání: 2 hod

Školitelé:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

as. MUDr. Martin Huser, Ph.D.

as. MUDr. Ivan A. Belkov

Náplň: gynekologie

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

as. MUDr. Martin Huser, Ph.D.

tel.: 532 238 306

A5.2. Doškolovací seminář:asistovaná reprodukce

Termín: 2. dubna 2009

Typ vzdělávací akce: postgradu ální vzdělávání, celoživotní vzdělávání

Určeno pro: gynekology všech kategori í

Místo konání: hotel Internati onal, Husova 16, Brno

Doba trvání: 2 hod

Školitelé:

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

as. RNDr. Jana Žáková, Ph.D.

Náplň: asistovaná reprodukce

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

tel.: 532 238 306

A5.3. Doškolovací seminář: perinatologie

Termín: 4. června 2009

Typ vzdělávací akce: postgradu ální vzdělávání, celoživotní vzdělávání

Určeno pro: gynekology všech kategori í

Místo konání: hotel Internati onal, Husova 16, Brno

Doba trvání: 2 hod

Školitelé:

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

prim. MUDr. Ivo Borek

Náplň: analýza perinatálních a neonatálních výsledků v Jihomoravském kraji za rok 2008

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

tel.: 532 238 306


A5.4. Doškolovací seminář: dětská gynekologi e

Termín: 8. října 2009

Typ vzdělávací akce: postgradu ální vzdělávání, celoživotní vzdělávání

Určeno pro: gynekology všech kategori í

Místo konání: hotel Internati onal,

Husova 16, Brno

Doba trvání: 2 hod

Školitelé:

as. MUDr. Ingrid Rejdová

MUDr. Dobromila Mužíková

Náplň: dětská a dorostová gynekologi e

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

as. MUDr. Ingrid Rejdová

tel.: 532 238 306

A5.5. Doškolovací seminář: onkogynekologi e

Termín: 4. prosince 2009

Typ vzdělávací akce: postgradu ální vzdělávání, celoživotní vzdělávání

Určeno pro: gynekology všech kategorií

Místo konání: hotel Internati onal,

Husova 16, Brno

Doba trvání: 2 hod

Školitelé:

prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Pačovský, CSc.

Náplň: onkogynekologie

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

tel.: 532 238 306


A6.1. 8. česko- slovenská konference reprodukční gynekologie

Termín: 18. listopadu 2009

Re alizátor: Gynek.- porod. klinika FN Brno ve spolupráci se společností Medica

He althworld, a.s.

Typ vzdělávací akce: postgradu ální vzdělávání, celoživotní vzdělávání

Určeno pro: gynekology všech kategori í

Místo konání: hotel Internati onal,

Husova 16, Brno

Doba trvání: 1 den

Náplň: reprodukční gynekologie

Organizační zajištění:

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

RNDr. Jana Žáková, Ph.D.

tel.: 532 238 236


A6.2. 19. sympozium asistované reprodukce

Termín: 19. listopadu 2009

Re alizátor: Gynek.- porod. klinika FN Brno ve spolupráci se společností Medica

He althworld, a.s.

Typ vzdělávací akce: postgradu ální vzdělávání, celoživotní vzdělávání

Určeno pro: gynekology všech kategorií

Místo konání: hotel Internati onal,

Husova 16, Brno

Doba trvání: 1 den

Náplň: asistovaná reprodukce

Organizační zajištění:

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

RNDr. Jana Žáková, Ph.D.

tel.: 532 238 236

B1. Gynekologi e a porodnictví –  pobytový kurz specializované atestace z gynekologi e a porodnictví

Termín: dle individu ální domluvy

Typ vzdělávací akce: školicí kurz –  praktická a teoretická příprava před atestací z gynekologi e a porodnictví

Určeno pro: gynekology v přípravě na atestaci –  4.– 5. ročník.

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Doba trvání: 12 týdnů

Školitelé:

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

doc. MUDr. Zdeněk Pačovský, CSc.

as. MUDr. Ivan Belkov

as. MUDr. Romana Gerychová

as. MUDr. Ingrid Rejdová

as. MUDr. Lukáš Hruban

as. MUDr. Radan Do ubek

as. MUDr. Martin Huser, Ph.D.

Náplň: perinatologi e, reprodukční gynekologi e, onkogynekologi e, asistovaná reprodukce

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

tel.: 532 238 306


B2. Gynekologie a porodnictví –  pobytový kurz atestace z oboru praktické lékařství

Termín: dle individu ální domluvy

Typ vzdělávací akce: speci alizovaný školicí kurz –  praktická a teoretická příprava před atestací z praktického lékařství

Určeno pro: praktické lékaře v přípravě na atestaci

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Doba trvání: 4 týdny

Školitelé:

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

Náplň: perinatologi e, prenatální di agnostika, ultrazvuková di agnostika, dětská gynekologi e, gynekologická endoskopi e, urogynekologi e, kolposkopi e a cervikální patologi e, onkogynekologi e

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

tel.: 532 238 306

C1. Asistovaná reprodukce –  individu ální stáž

Termín: individu ální

Typ vzdělávací akce: kurz –  praktická a teoretická stáž, nácvik technik

Určeno pro: gynekology všech kategori í, subspeci alizace

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Doba trvání: individu ální

Školitelé:

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

RNDr. Jana Žáková, Ph.D.

Náplň: di agnosticko-terape utické algoritmy léčby neplodnosti, monitorování cyklu asistované reprodukce, laboratorní metody

Organizační zajištění:

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

tel.: 532 238 266

C2. Minimálně invazivní chirurgi e v gynekologii –  individu ální stáž

Termín: individu ální

Typ vzdělávací akce: kurz –  praktická a teoretická stáž, nácvik technik na trenažéru

Určeno pro: gynekology všech kategori í, subspeci alizace

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Doba trvání: individu ální

Školitelé:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

doc. MUDr. Igor Crha, CSc.

Náplň: praktická výuka a nácvik endoskopických di agnostických operačních technik v gynekologii

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

tel.: 532 238 306

C3. Urogynekologi e –  individu ální stáž

Termín: individu ální

Typ vzdělávací akce: kurz –  praktická a teoretická stáž, nácvik technik

Určeno pro: gynekology všech kategori í, subspeci alizace

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Doba trvání: individu ální

Školitelé:

as. MUDr. Ivan Belkov

as. MUDr. Martin Huser, Ph.D.

Náplň: di agnosticko-terape utické algoritmy v urogynekologii; praktická výuka a nácvik endoskopických di agnostických a minimálně invazivních operačních technik

Organizační zajištění:

as. MUDr. Ivan Belkov

tel.: 532 238 306


C4. Dětská a dorostová gynekologi e –  individu ální stáž

Termín: individu ální

Typ vzdělávací akce: kurz –  praktická a teoretická stáž

Určeno pro: gynekology všech kategori í, subspeci alizace

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Doba trvání: individu ální

Školitelé:

as. MUDr. Ingrid Rejdová

MUDr. Dobromila Mužíková

Náplň: di agnosticko-terape utické algoritmy v dětské a dorostové gynekologii; praktická výuka a nácvik endoskopických di agnostických technik; operační léčba vrozených vývojových vad urogenitálního traktu

Organizační zajištění:

as. MUDr. Ingrid Rejdová

tel.: 532 238 306

C5. Prenatální di agnostika vrozených vývojových vad –  individu ální stáž

Termín: individu ální

Typ vzdělávací akce: kurz –  praktická a teoretická stáž

Určeno pro: gynekology všech kategori í, subspeci alizace

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Doba trvání: individu ální

Školitelé:

as. MUDr. Romana Gerychová

as. MUDr. Lukáš Hruban

as .MUDr. Radan Do ubek

Náplň: ultrazvuk (di agnostika gravidity, nuchální projasnění, nosní kost, ultrazvuková di agnostika vrozených vývojových vad ve 20. týdnu gravidity, dopplerovské vyšetření v porodnictví, cervikometri e, di agnostika růstové retardace plodu, odhad hmotnosti plodu), invazivní prenatální di agnostika (amni ocentéza, kordocentéza, CVS, praktický nácvik techniky), triple test (hodnocení výsledků)

Organizační zajištění:

as. MUDr. Romana Gerychová

tel.: 532 233 843

C6. Rizikové těhotenství –  individu ální stáž

Termín: individu ální

Typ vzdělávací akce: kurz –  praktická a teoretická stáž, nácvik technik

Určeno pro: gynekology všech kategori í, subspeci alizace

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Doba trvání: individu ální

Školitelé:

as. MUDr. Romana Gerychová

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

as. MUDr. Lukáš Hruban

Náplň: di agnosticko-terape utické algoritmy u nejzávažnějších mateřských a fetálních onemocnění v porodnictví (předčasné porody, di abetes mellitus, kardi opati e, preeklampsi e, hypertenze, intra uterinní fetální růstová retardace, vícečetná gravidita aj.); význam a indikace k hospitalizaci, systém ambulantní péče

Organizační zajištění:

as. MUDr. Romana Gerychová

tel.: 532 233 893

C7. Porodnictví I –  individu ální stáž

Termín: individu ální

Typ vzdělávací akce: kurz –  praktická a teoretická stáž, nácvik technik

Určeno pro: gynekology všech kategori í, subspeci alizace

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Doba trvání: individu ální

Školitelé:

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

as. MUDr. Lukáš Hruban

as. MUDr. Romana Gerychová

as. MUDr. Radan Do ubek

Náplň: ambulantní péče v předporodním období, vedení fyzi ologického porodu (porodní plán, předporodní příprava, individu ální péče, polohy při porodu, porod do vody), epidurální analgezi e, systém intenzivní péče v porodnictví

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

tel.: 532 233 843

C8. Porodnictví II –  individu ální stáž

Termín: individu ální

Typ vzdělávací akce: kurz –  praktická a teoretická stáž, nácvik technik

Určeno pro: gynekology všech kategori í, subspeci alizace

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Doba trvání: individu ální

Školitelé:

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

as. MUDr. Romana Gerychová

as. MUDr. Lukáš Hruban

as. MUDr. Radan Do ubek

Náplň: moderní způsoby di agnostiky intrapartální hypoxi e (ST‑analýza fetálního EKG, fetální pulzní oxymetri e), indukce porodu, porodnická operativa, management předčasného porodu (funkce perinatologického centra)

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

tel.: 532 233 843

C9. Porodnické operace –  individu ální stáž

Termín: individu ální

Typ vzdělávací akce: kurz –  praktická a teoretická stáž, nácvik technik

Určeno pro: gynekology všech kategori í, subspeci alizace

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Doba trvání: individu ální

Školitelé:

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

as. MUDr. Romana Gerychová

as. MUDr. Lukáš Hruban

as. MUDr. Radan Do ubek

Náplň: porodnické operace

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Petr Janků, Ph.D.

tel.: 532 233 843

C10. Onkogynekologi e –  individu ální stáž

Termín: individu ální

Typ vzdělávací akce: kurz –  praktická a teoretická stáž

Určeno pro: gynekology všech kategori í, subspeci alizace

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Doba trvání: individu ální

Školitelé:

prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

as. MUDr. Jana Navrátilová

as. MUDr. Luboš Minář

Náplň: di agnosticko-terape utické algoritmy jednotlivých typů gynekologických malignit, chemoterapi e karcinomu prsu a ovari a, eti ologické a rizikové faktory gynekologických malignit

Organizační zajištění:

prim. MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

tel.: 532 238 306


C11. Senologi e –  individu ální stáž

Termín: individu ální

Typ vzdělávací akce: kurz –  praktická a teoretická stáž

Určeno pro: gynekology všech kategori í, subspeci alizace

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Doba trvání: individu ální

Školitelé:

doc. MUDr. Zdeněk Pačovský, CSc.

MUDr. Karel Dvořák

as. MUDr. Luboš Minář

Náplň: komplexní di agnostika a komplexní léčba karcinomu prsu; operační techniky u karcinomu prsu

Organizační zajištění:

doc. MUDr. Zdeněk Pačovský, CSc.

tel.: 532 238 306

C12. Kolposkopi e –  individu ální stáž

Termín: individu ální

Typ vzdělávací akce: kurz –  praktická a teoretická stáž

Určeno pro: gynekology všech kategori í, subspeci alizace

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Doba trvání: individu ální

Školitelé:

as. MUDr. Jana Navrátilová

prof. MUDr. Zdeněk Čupr, DrSc.

Náplň: di agnosticko-terape utické algoritmy dysplastických lézí cervixu, praktický nácvik kolposkopi e, eti ologické a rizikové faktory cervikálních malignit, databáze kolpo nálezů

Organizační zajištění:

as. MUDr. Jana Navrátilová

tel.: 532 238 234

C13. Informační technologi e –  individu ální stáž

Termín: individu ální

Typ vzdělávací akce: kurz –  praktická a teoretická stáž

Určeno pro: gynekology všech kategori í

Místo konání: Gynek.- porod. klinika

Doba trvání: individu ální

Školitelé:

as. MUDr. Martin Huser, Ph.D.

MUDr. Eva Račanská, Ph.D.

Ing. Rostislav Žák

Ing. Josef Stodůlka

Náplň: nemocniční informační systémy, vnitřní ekonomické a organizační řízení nemocnice (Lotus Notes, Navisi on), Picture Archiving and Communicati on System (PACS), další zobrazovací systémy a jejich využití v gynekologii a porodnictví; využití internetu a získávání odborných informací

Organizační zajištění:

as. MUDr. Martin Huser, Ph.D.

tel.: 532 238 306


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 4

2008 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se