Zpráva z kongresu – 12th World Congress on Menopause


Autoři: T. Fait
Působiště autorů: Gynekologicko‑porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha
Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2008; 12(3): 180-182
Kategorie: Zpráva z kongresů

Ve dnech 19.– 23. 5. 2008 se v Madridu konal kongres Internati onal Menopa use Soci ety (IMS). Přednášky probíhaly až v sedmi paralelních sekcích. Ně­kte­ré přednášky se opakovaly, někdy název neodpovídal obsahu, ale přesto se jednalo o nejvýznamnější akci v oblasti klimakterické medicíny v roce 2008.

Společným tématem všech vysto upení byly výsledky studi e Women’s He alth Initi ative (WHI) a zejména její recentní re analýzy ve věkových podskupinách, které ukazují, že existuje terape utické okno pro hormonální substituční terapii (HT), jak ostatně upozorňuje i otevřený dopis IMS organizacím pro dohled nad léky FDA a EMEA.

Očekávano u novinko u bylo první úplné sdělení výsledků studi e LIBERATE, které prezentoval prof. Kenemans. Ambici ózní studi e, zahájená v červnu 2002, srovnávala tibolon a placebo podávané ženám s osobní anamnézo u karcinomu prsu (T 1– 3, N 0– 2, M 0) do 5 let od operace ve smyslu rizika karcinomu prsu –  rekurence nebo vzniku kontralaterálního karcinomu. V 31 zemích a 245 studijních místech bylo randomizováno 3 148 žen ve věku 51– 60 let. Studi e byla předčasně ukončena v dubnu 2007. Relativní riziko dosáhlo statisticky (p 0,001) významné hodnoty pro tibolon 1,4 (CI 1,14– 1,7; 237 z 1 556 vs 165 z 1 542; 15,2 % kontra 10,7 %). Průměrná expozice byla 2,48, resp. 2,49 roku, což znamenalo 3 901, resp. 3 874 ženských roků. Zatímco lokální recidivy s RR 1,42 (0,91– 2,21) byly nesignifikantní, vzdálené metastázy dosáhly statistické významnosti s p 0,007. Dle výsledků studi e musí tedy karcinom prsu zůstat kontraindikací podávání tibolonu a naše terape utické možnosti u těchto žen zůstávají velmi omezené.

Otevřený dopis IMS pro EMEA a FDA.
Otevřený dopis IMS pro EMEA a FDA.

Otázko u však obecně zůstává, jak interpretovat hodnoty RR a zejména ty, které jso u nižší než 2,0. Obdobná čísla relativního rizika můžeme vidět i v jiné sekci prezentované studi í E3N, která sledovala význam složení, aplikační cesty a délky podávání HT na riziko karcinomu prsu v kohortě 2 354 případů v so uboru 80 377 žen (graf 1).

Riziko karcinomu prsu dle složení a délky užívání HT ve studii E3N.
Graf 1. Riziko karcinomu prsu dle složení a délky užívání HT ve studii E3N.

Prof. Farmer prezentoval zajímavo u přednášku, která upozornila na nutnost konzistence výsledků studi í s logickým bi ologickým podkladem, na rozdíl mezi ka uzálními činiteli a statisticky zjištěnými rizikovými faktory. I prestižní časopisy tak publikují studi e po ukazující na riziko levorukosti pro vznik karcinomu prsu (RR 2,2, CI 1,1– 4,2), stejně jako zaměstnání na farmě, konzumace hranolků v 5 letech, užívání statinů, asymetri e prsů větší než 100 ml nebo nadměrného holdování alkoholu.

Naplněné sály ukázaly stále ne ukojeno u to uhu pro validních datech o účinku a bezpečnosti fytoestrogenů. Dr. Stojanovska prezentovala přehled studi í o účincích fytoestrogenů, kde ze 17 placebem kontrolovaných studi í jich 6 prokázalo účinek na návaly a v jedné došlo ke zhoršení. Za vhodno u dávku sójových isoflavonů považuje 1 mg na 100 g živé váhy. Vyslovila teorii, že účinnost isoflavonů je podmíněna schopností střevní flóry paci entky konvertovat daidzein a genistein na equol. Studi e ukazují, že zatímco dávka 80– 100 mg iso­flavonů denně je z pohledu endometri a zcela bezpečná, podávání 150 mg isoflavonů vede po 5 letech užívání v 3,7 % případů k hyperplasii endometri a. Také prof. Wutke citoval 35 studi í zabývajících se fytoestrogeny, z nichž 26 neprokázalo rozdíl proti placebu. Na vlastním výzkumném materi álu ilustroval účinnost extraktu Cimicifuga racemosa, který díky svému centrálnímu působení není klasickým fytoestrogenem, a prokazoval jeho zpochybňovano u bezpečnost pro jaterní buňky.

Zájem o sexu alitu žen v klimakteri u jako obtížně komunikovano u oblast celkové kvality života ilustrovalo symposi um firmy Procter and Gamble, která prezentovala údaje o účinnosti a bezpečnosti transdermálního terape utického systému Intrinsa, který při aplikaci dvakrát týdně uvolňuje denně dávku 300 mikrogramů testosteronu. Léčba testosteronem dle studi í Intimate SM 1 a SM 2 prokazatelně zvyšuje sexuální aktivitu u postmenopa uzálních žen s minimálními vedlejšími účinky a bez významných projevů hyperandrogenismu.

Nezbytno u so učástí léčby sexuálních poruch je i léčba a prevence atrofické vaginitidy, kde přesvědčivě dominovala data o bezpečnosti a účinnosti (graf 2) vaginální aplikace 25 mikrogramů estradi olu ve vaginálních tabletách Vagifem, která známe i z naší klinické praxe.

Účinnost vaginálního estradiolu na léčbu dyspareunie.
Graf 2. Účinnost vaginálního estradiolu na léčbu dyspareunie.

Jedno u z novinek je užití SERMu bazedoxifenu v kombinaci s konjugovanými equinními estrogeny (CEE) jako prvního zástupce nové skupiny TSECS (tissue selective estrogen complexes). Je prokázána jeho účinnost na akutní klimakterický syndrom a prevenci osteoporózy a bezpečnost pro prs a endometri um je srovnatelná s placebem. Ze zko umaných kombinací se jako nejvhodnější pro klinicko u praxi jeví 0,625 mg CEE + 20 mg bazedoxifenu a 0,45 mg CEE + 20 mg bazedoxifenu.

Dalším možným směrem je využití estetrolu (graf 3) –  estrogenu produkovaného fetálními játry. Testy prokázaly účinnost jak v antikoncepční, tak v hormonálně substituční úloze. Je účinný v terapii akutního klimakterického syndromu, prevenci osteoporózy i urogenitální atrofi e. Z hlediska bezpečnosti je velmi zajímavý fakt, že estetrol se za přítomnosti estradi olu chová jako anti estrogen potence tamoxifenu.

Estetrol.
Graf 3. Estetrol.

Trend dalšího snižování dávek potvrzují výsledky studi e CHOICE (Clinical Study on Hormone Dose Optimisati on in Climacteric Symptom Evalu ati on). 575 symptomatických žen průměrného věku 55,5 roku, váhy 67,8 kg a BMI 25,3 bylo na 24 týdnů randomizováno do třech skupin: placebo (201), 0,5 mg E2 + 0,1 mg NETA (177), 0,5 mg E2 + 0,25 mg NETA (171). Sledováno bylo snížení počtu návalů (graf 4), Hot Flush Weekly Weighted Score (HFWWS) a Greene Climacteric Scale. Dávka 0,5 mg E2 + 0,1 mg NETA signifikantně snížila všechna sledovaná skóre během 4 týdnů (p = 0,001) s přetrvávající účinností po celo u dobu podávání. So učasně bylo zaznamenáno zlepšení maturačního indexu z poševní cytologi e a snížení poševního pH. Studii opustilo pro nežádo ucí účinky 6 % žen v aktivní a 8 % v placebové větvi. Nedošlo k žádné změně tělesné váhy, lipidového profilu a ko agulačních parametrů. V podskupině 154 žen studi e CHOICE nebyl po 5 měsících nalezen rozdíl v mamografické denzitě mezi uživatelkami HT a placebem. V celém so uboru 575 žen byl sledován stejný výskyt (3 %) prsního dyskomfortu ve smyslu napětí a bolestivosti pro placebo i HT. Potvrzena byla i bezpečnost pro endometri um (graf 5).

Účinnost ultra-low dose HT na návaly horka.
Graf 4. Účinnost ultra-low dose HT na návaly horka.

Bezpečnost endometria při ultra-low dose hormonální terapii.
Graf 5. Bezpečnost endometria při ultra-low dose hormonální terapii.

Vynikající výsledky studi e CHOICE staví ultra nízko dávkovano u HT do pozice terapi e volby pro:

  • symptomatické postmenopa uzální ženy
  • převod z perorální kombinované antikoncepce
  • znovunasazení HT po pokusu o přerušení léčby
  • převod ze sekvenční estrogengestagenní HT.

Závěr

Výsledky prezentovaných studi í potvrzují nutnost hledat individuální terape utický režim pro každo u ženu nejen ve snaze bezpečně zvýšit kvalitu jejího života, ale i v cestě k preventivním programům, nezbytným k udržení funkčního zdravotnictví při setrvalém trendu stárnutí populace.

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Gynekologicko‑porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Praktická gynekologie

Číslo 3

2008 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se